OTP Banka Slovensko, a.s., IČO: 31318916 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti OTP Banka Slovensko, a.s. Údaje boli stiahnuté 9. 5. 2023 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 31318916. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 31318916 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Deň zápisu
27. 2. 1992
Názov
od 15. 7. 2002 do 30. 9. 2021

OTP Banka Slovensko, a.s.

od 23. 1. 1998 do 14. 7. 2002

Investičná a rozvojová banka a.s.

od 22. 12. 1997 do 22. 1. 1998

Investičná a rozvojová banka a.s. v nútenej správe

od 27. 2. 1992 do 21. 12. 1997

Investičná a rozvojová banka a. s.

Adresa sídla
od 23. 1. 1998 do 30. 9. 2021
Bratislava, Štúrova 5, PSČ 81354
od 27. 2. 1992 do 22. 1. 1998
Bratislava, Štúrová 5, PSČ 81855
IČO
od 27. 2. 1992

31318916

Deň výmazu
1. 10. 2021
Dôvod výmazu
dobrovoľný výmaz
Právna forma
Akciová spoločnosť
Oddiel
Sa
Vložka číslo
335/B
Súd
Okresný súd Bratislava I
Predmet činností
od 27. 2. 1992 do 28. 6. 1993
Predmetom podnikania spoločnosti sú všetky bankové činnosti a služby vymedzené všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä zákonom o bankách, prípadne povoleniami a súhlasmi ŠBČS, ak sa k niektorým činnostiam vyžadujú. Pôjde najmä o tieto činnosti:
od 27. 2. 1992 do 28. 6. 1993
prijímanie vkladov od právnických a fyzických osôb, nadácií a fondov
od 27. 2. 1992 do 28. 6. 1993
poskytovanie úverov a bankových záruk právnických a fyzických osobám z vlastných a zverených prostriedkov
od 27. 2. 1992 do 28. 6. 1993
vykonávanie pokladničnej a zmenárenskej činnosti
od 27. 2. 1992 do 28. 6. 1993
nákup a predaj šekov a zmeniek
od 27. 2. 1992 do 28. 6. 1993
obchodovanie s cennými papiermi na burze a na dočasnom sekundárnom trhu cenných papierov
od 27. 2. 1992 do 28. 6. 1993
vydávanie záložných listov, obligácií, akcií a iných cenných papierov
od 27. 2. 1992 do 28. 6. 1993
kapitálová spoluúčasť na iných podnikateľských subjektoch
od 27. 2. 1992 do 28. 6. 1993
poisťovacia činnosť
od 27. 2. 1992 do 28. 6. 1993
medzinárodné obchodné, finančné a devízové operácie
od 27. 2. 1992 do 28. 6. 1993
zabezpečovanie dovozu kapitálu, arbitrážne operácie - dealing, swapy, forfaiting, zahraničná banková záruka
od 27. 2. 1992 do 28. 6. 1993
obchod s tuzemskými a devízovými prostriedkami, vzťahy so zahraničnými bankami a platobný styk s nimi /akreditívy, dokumentárne inkaso a pod./
od 27. 2. 1992 do 28. 6. 1993
zabezpečovanie platobného a zúčtovacieho styku vrátane zahraničných operácií
od 27. 2. 1992 do 28. 6. 1993
bankový marketing, služby v oblasti propagácie a informatiky
od 27. 2. 1992 do 28. 6. 1993
uvoľňovanie prostriedkov štátnych rozpočtov, štátnych a iných fondov podľa zásad stanovených príslušným ministerstvom financií alebo správcom fondu a kontrola hospodárnosti a účelovosti ich využitia
od 27. 2. 1992 do 28. 6. 1993
komplexná poradenská činnosť v oblasti podnikania, privatizácie, finančnej, obchodnej, informačnej, sprostredkovateľskej, akvizičnej, investičnej a zakladateľskej činnosti
od 27. 2. 1992 do 28. 6. 1993
spracovanie finančných privatizačných projektov
od 27. 2. 1992 do 28. 6. 1993
zabezpečovanie leasingových operácií
od 27. 2. 1992 do 28. 6. 1993
úschova a správa cenných papierov a správa cenných papierov a správa majetku klientov
od 27. 2. 1992 do 28. 6. 1993
prenajímanie bezpečnostných schránok /sejfov/
od 27. 2. 1992 do 28. 6. 1993
sprostredkovanie zahraničného partnera na podnikanie, financovanie a úverovanie tuzemských klientov
od 27. 2. 1992 do 28. 6. 1993
obstarávanie zakladateľského, rizikového a rozvojového kapitálu
od 27. 2. 1992 do 28. 6. 1993
výkon funkcie depozitára investičného fondu
od 27. 2. 1992 do 28. 6. 1993
poskytovanie bankových informácií
od 27. 2. 1992 do 28. 6. 1993
zakladanie nových spoločností, hlavne bánk, investičných fondov a iných finančných spoločností
od 27. 2. 1992 do 28. 6. 1993
ďalšie bankové činnosti a služby
od 29. 6. 1993 do 27. 11. 1996
prijímanie vkladov od verejnosti
od 29. 6. 1993 do 27. 11. 1996
poskytovanie úverov
od 29. 6. 1993 do 27. 11. 1996
investovanie do cenných papierov na vlastný účet
od 29. 6. 1993 do 27. 11. 1996
finančný prenájom /finančný leasing/
od 29. 6. 1993 do 27. 11. 1996
platobný styk a zúčtovanie
od 29. 6. 1993 do 27. 11. 1996
vydávanie platobných prostriedkov, napríklad platobných kariet, cestovných šekov
od 29. 6. 1993 do 27. 11. 1996
poskytovanie záruk
od 29. 6. 1993 do 27. 11. 1996
otváranie akreditívov
od 29. 6. 1993 do 27. 11. 1996
obstarávanie inkasa
od 29. 6. 1993 do 27. 11. 1996
obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta
od 29. 6. 1993 do 27. 11. 1996
1. s devízovými hodnotami
od 29. 6. 1993 do 27. 11. 1996
2. v oblasti terminovaných obchodov /futures/ a opcií /options/ vrátane krurzových a úrokových obchodov
od 29. 6. 1993 do 27. 11. 1996
3. s prevoditeľnými cennými papiermi
od 29. 6. 1993 do 27. 11. 1996
účasť na vydávaní akcií a poskytovanie súvisiacich služieb
od 29. 6. 1993 do 27. 11. 1996
finančné maklérstvo
od 29. 6. 1993 do 27. 11. 1996
poskytovanie porád vo veciach podnikania
od 29. 6. 1993 do 27. 11. 1996
obhospodarovanie cenných papierov klienta na jeho účet vrátane poradenstva /portfolio manegment/
od 29. 6. 1993 do 27. 11. 1996
uloženie a správa papierov alebo iných hodnôt
od 29. 6. 1993 do 27. 11. 1996
výkon funkcie depozitára investičného fondu
od 29. 6. 1993 do 27. 11. 1996
zmenárenská činnosť
od 29. 6. 1993 do 27. 11. 1996
poskytovanie bankových informácií
od 29. 6. 1993 do 27. 11. 1996
prenájom bezpečnostných stránok
od 29. 6. 1993 do 27. 11. 1996
predmetom podnikania spoločnosti sú všetky bankové činnosti a služby vymedzené všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä zákonom o bankách, prípadne povoleniami a súhlasmi Národnej banky Slovenska /ďalej len "NBS"/, ak sa k niektorým činnostiam vyžadujú
od 28. 11. 1996 do 8. 6. 2005
prijímanie vkladov
od 28. 11. 1996 do 8. 6. 2005
poskytovanie úverov
od 28. 11. 1996 do 8. 6. 2005
investovanie do cenných papierov na vlastný účet
od 28. 11. 1996 do 8. 6. 2005
finančný prenájom /finančný leasing/
od 28. 11. 1996 do 8. 6. 2005
platobný styk a zúčtovanie
od 28. 11. 1996 do 8. 6. 2005
vydávanie a správa platobných prostriedkov napr. platobných kariet, cestovných šekov
od 28. 11. 1996 do 8. 6. 2005
poskytovanie záruk
od 28. 11. 1996 do 8. 6. 2005
otváranie akreditívov
od 28. 11. 1996 do 8. 6. 2005
obstarávanie inkasa
od 28. 11. 1996 do 8. 6. 2005
obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta
od 28. 11. 1996 do 8. 6. 2005
1. s devízovými hodnotami
od 28. 11. 1996 do 8. 6. 2005
2. v oblasti termínovaných obchodov /futures/ a opcií /options/ včítane kurzových a úrokových obchodov
od 28. 11. 1996 do 8. 6. 2005
3. s prevoditeľnými cennými papiermi
od 28. 11. 1996 do 14. 3. 2002
4. so zlatými a striebornými mincami
od 28. 11. 1996 do 8. 6. 2005
účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie suvisiacich služieb
od 28. 11. 1996 do 14. 3. 2002
finančné maklérstvo
od 28. 11. 1996 do 8. 6. 2005
poskytovanie poradenských služieb vo veciach podnikania
od 28. 11. 1996 do 8. 6. 2005
obhospodarovanie cenných papierov klienta na jeho účet včítane poradenstva /portfolio management/
od 28. 11. 1996 do 8. 6. 2005
uloženie a správa cenných papierov alebo iných hodnôt
od 28. 11. 1996 do 8. 6. 2005
výkon funkcie depozitára podľa osobitného predpisu
od 28. 11. 1996 do 8. 6. 2005
zmenárenska činnosť /nákup devízových prostriedkov /
od 28. 11. 1996 do 8. 6. 2005
poskytovanie bankových informácií
od 28. 11. 1996 do 8. 6. 2005
prenájom bezpečnostných schránok
od 28. 11. 1996 do 8. 6. 2005
predmetom podnikania spoločnosti sú všetky bankové činnosti a služby vymedzené všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä zákonom o bankách, prípadne povoleniami a súhlasmi Národnej banky Slovenska /ďalej len "NBS"/, ak sa k niektorým činnostiam vyžaduje
od 7. 6. 2001 do 8. 6. 2005
výroba tepla, rozvod tepla
od 7. 6. 2001 do 8. 6. 2005
prenájom bytových a nebytových priestorov a rekreačných zariadení vo vlastníctve banky
od 15. 3. 2002 do 8. 6. 2005
4. so zlatými a striebornými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí
od 15. 3. 2002 do 8. 6. 2005
sprostredkovateľská činnosť v oblasti bankovníctva a poisťovníctva súvisiaca s bankovou činnosťou alebo stavebným sporením
od 20. 11. 2002 do 8. 6. 2005
hypotekárne obchody podľa § 67 ods. 1 v zmysle ust. § 2 ods. 2 písm. n, zák. č. 483/2001 Z.z.
od 9. 6. 2005 do 29. 4. 2008
prijímanie vkladov
od 9. 6. 2005 do 29. 4. 2008
poskytovanie úverov
od 9. 6. 2005 do 29. 4. 2008
tuzemské prevody peňažných prostriedkov a cezhraničné prevody peňažných prostriedkov (platobný styk a zúčtovanie)
od 9. 6. 2005 do 29. 4. 2008
poskytovanie investičných služieb pre klientov v rozsahu osobitného povolenia
od 9. 6. 2005 do 29. 4. 2008
investovanie do cenných papierov na vlastný účet
od 9. 6. 2005 do 29. 4. 2008
obchodovanie na vlastný účet 1. s finančnými nástrojmi peňažného trhu v slovenských korunách a v cudzej mene vrátane zmenárenskej činnosti 2. s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v slovenských korunách a v cudzej mene 3. s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí
od 9. 6. 2005 do 29. 4. 2008
správa pohľadávok klienta na jeho účet vrátane súvisiaceho poradenstva
od 9. 6. 2005 do 29. 4. 2008
finančný lízing
od 9. 6. 2005 do 29. 4. 2008
poskytovanie záruk, otváranie a potvrdzovanie akreditívov
od 9. 6. 2005 do 29. 4. 2008
vydávanie a správa platobných prostriedkov
od 9. 6. 2005 do 29. 4. 2008
poskytovanie poradenských služieb v oblasti podnikania
od 9. 6. 2005 do 29. 4. 2008
vydávanie cenných papierov, účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb
od 9. 6. 2005 do 29. 4. 2008
finančné sprostredkovanie
od 9. 6. 2005 do 29. 4. 2008
uloženie vecí
od 9. 6. 2005 do 29. 4. 2008
prenájom bezpečnostných schránok
od 9. 6. 2005 do 29. 4. 2008
poskytovanie bankových informácií
od 9. 6. 2005 do 29. 4. 2008
hypotekárne obchody podľa ustanovenia § 67 ods. 1 zákona o bankách
od 9. 6. 2005 do 29. 4. 2008
funkcia depozitára podľa osobitného predpisu
od 9. 6. 2005 do 29. 4. 2008
spracúvanie bankoviek, mincí, pamätných bankoviek a pamätných mincí
od 30. 4. 2008 do 13. 3. 2014
vykonanie pokynu klienta na jeho účet vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania
od 30. 4. 2008 do 13. 3. 2014
obchodovanie na vlastný účet vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d) futures a forwardy týkajúce sa mien, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti
od 30. 4. 2008 do 13. 3. 2014
investičné poradenstvo vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania
od 30. 4. 2008 do 13. 3. 2014
upisovanie a umiestňovanie finančných nástrojov na základe pevného záväzku vo vzťahu k prevoditeľným cenným papierom
od 30. 4. 2008 do 13. 3. 2014
umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania
od 30. 4. 2008 do 13. 3. 2014
úschova podielových listov alebo cenných papierov vydaných zahraničnými subjektami kolektívneho investovania a úschova a správa prevoditeľných cenných papierov na účet klienta, okrem držiteľskej správy, a súvisiace služby, najmä správa peňažných prostriedkov a finančných zábezpek
od 30. 4. 2008 do 13. 3. 2014
vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ak sú tie spojené s poskytovaním investičných služieb
od 30. 4. 2008 do 13. 3. 2014
vykonávanie investičného prieskumu a finančnej analýzy alebo inej formy všeobecného odporúčania týkajúceho sa obchodov s finančnými nástrojmi
od 30. 4. 2008 do 13. 3. 2014
služby spojené s upisovaním finančných nástrojov
od 30. 1. 2010 do 13. 3. 2014
obchodovanie na vlastný účet a) s finančnými nástrojmi peňažného trhu v eurách a v cudzej mene vrátane zmenárenskej činnosti, b) s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v eurách a v cudzej mene, c) s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí
od 14. 11. 2012 do 13. 3. 2014
d) swapy, týkajúce sa úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti uvedeným v ustanovení § 5 ods. 1 písm. d) zákona o cenných papieroch
od 14. 11. 2012 do 13. 3. 2014
e) swapy, týkajúce sa úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti uvedeným v ustanovení § 5 ods. 1 písm. d) zákona o cenných papieroch
od 14. 3. 2014 do 13. 3. 2014
obchodovanie na vlastný účet a) s finančnými nástrojmi peňažného trhu v eurách a v cudzej mene, so zlatom, vrátane zmenárenskej činnosti, b) s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v eurách a v cudzej mene, c) s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí
od 14. 3. 2014 do 13. 3. 2014
vydávanie a správa elektronických peňazí
od 14. 3. 2014 do 13. 3. 2014
vykonanie pokynu klienta na jeho účet vo vzťahu k finančným nástrojom : a) prevoditeľné cenné papiere b) nástroje peňažného trhu c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania d) swapy týkajúce sa úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti
od 14. 3. 2014 do 13. 3. 2014
obchodovanie na vlastný účet vo vzťahu finančným nástrojom : a) prevoditeľné cenné papiere b) nástroje peňažného trhu c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania d) futures a forwardy týkajúce sa zmien, ktoré môžu byť vyrovnané doručením v hotovosti e) swapy týkajúce sa úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti
od 14. 3. 2014 do 13. 3. 2014
finančné sprostredkovanie podľa zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v rozsahu viazaný finančný agent v sektore poistenia a zaistenia a viazaný finančný agent v sektore kapitálového trhu
od 14. 3. 2014 do 15. 8. 2014
obchodovanie na vlastný účet a) s finančnými nástrojmi peňažného trhu v eurách a v cudzej mene, so zlatom, vrátane zmenárenskej činnosti, b) s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v eurách a v cudzej mene, c) s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí
od 30. 4. 2008 do 29. 1. 2010
obchodovanie na vlastný účet a) s finančnými nástrojmi peňažného trhu v slovenských korunách a v cudzej mene vrátane zmenárenskej činnosti, b) s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v slovenských korunách a v cudzej mene, c) s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí
od 30. 4. 2008 do 13. 3. 2014
vydávanie a správa platobných prostriedkov
od 30. 4. 2008 do 13. 10. 2020
osobitné hypotekárne obchody podľa ustanovenia § 67 ods. 1 zákona o bankách
od 14. 3. 2014 do 22. 4. 2014
umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania
od 14. 3. 2014 do 13. 10. 2020
úschova podielových listov alebo cenných papierov vydaných zahraničnými subjektami kolektívneho investovania a správa prevoditeľných cenných papierov na účet klienta, okrem držiteľskej správy, a súvisiace služby, najmä správa peňažných prostriedkov a finančných zábezpek
od 14. 3. 2014 do 22. 4. 2014
vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ak sú tie spojené s poskytovaním investičných služieb: a) prevoditeľné cenné papiere, b) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania
od 14. 3. 2014 do 22. 4. 2014
finančné sprostredkovanie podľa zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v rozsahu viayaný finančný agent v sektore poistenia a zaistenia a viazaný finančný agent v sektore kapitálového trhu
od 14. 3. 2014 do 22. 4. 2014
obchodovanie na vlastný účet vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania, d) futures a fowardy týkajúce sa mien, ktoré môžu byť vyrovnané doručením hotovosti, e) swapy, týkajúce sa úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti
od 14. 3. 2014 do 22. 4. 2014
investičné poradenstvo vo vzťahu k finančným nástrojom
od 23. 4. 2014 do 9. 7. 2018
finančné sprostredkovanie podľa zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v rozsahu viazaný finančný agent v sektore poistenia a zaistenia a viazaný finančný agent v sektore kapitálového trhu
od 10. 7. 2018 do 13. 10. 2020
finančné sprostredkovanie podľa zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako viazaný finančný agent v sektore poistenia alebo zaistenia, v sektore kapitálového trhu, v sektore poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov a v sektore prijímania vkladov
od 30. 4. 2008 do 30. 9. 2021
prijímanie vkladov
od 30. 4. 2008 do 30. 9. 2021
poskytovanie úverov
od 30. 4. 2008 do 30. 9. 2021
tuzemské prevody peňažných prostriedkov a cezhraničné prevody peňažných prostriedkov (platobný styk a zúčtovanie)
od 30. 4. 2008 do 30. 9. 2021
poskytovanie investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb podľa zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenných papieroch") v rozsahu uvedenom v bodoch 19. až 28. a investovanie do cenných papierov na vlastný účet
od 16. 8. 2014 do 30. 9. 2021
obchodovanie na vlastný účet a) s finančnými nástrojmi peňažného trhu v eurách a v cudzej mene, so zlatom, vrátane zmenárenskej činnosti, b) s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v eurách a v cudzej mene, c) s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, zberateľskými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí
od 30. 4. 2008 do 30. 9. 2021
správa pohľadávok klienta na jeho účet vrátane súvisiaceho poradenstva
od 30. 4. 2008 do 30. 9. 2021
finančný lízing
od 30. 4. 2008 do 30. 9. 2021
poskytovanie záruk, otváranie a potvrdzovanie akreditívov
od 14. 3. 2014 do 30. 9. 2021
vydávanie a správa elektronických peňazí
od 30. 4. 2008 do 30. 9. 2021
poskytovanie poradenských služieb v oblasti podnikania
od 30. 4. 2008 do 30. 9. 2021
vydávanie cenných papierov, účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb
od 30. 4. 2008 do 30. 9. 2021
finančné sprostredkovanie
od 30. 4. 2008 do 30. 9. 2021
uloženie vecí
od 30. 4. 2008 do 30. 9. 2021
prenájom bezpečnostných schránok
od 30. 4. 2008 do 30. 9. 2021
poskytovanie bankových informácií
od 30. 4. 2008 do 30. 9. 2021
funkcia depozitára
od 30. 4. 2008 do 30. 9. 2021
spracúvanie bankoviek, mincí, pamätných bankoviek a pamätných mincí
od 30. 4. 2008 do 30. 9. 2021
prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d) swapy týkajúce sa úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti
od 14. 3. 2014 do 30. 9. 2021
vykonanie pokynu klienta na jeho účet vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania, d) swapy týkajúce sa úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti
od 23. 4. 2014 do 30. 9. 2021
obchodovanie na vlastný účet vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania, d) futures a forwardy týkajúce sa mien, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, e) swapy, týkajúce sa úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti
od 23. 4. 2014 do 30. 9. 2021
investičné poradenstvo vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere b) nástroje peňažného trhu c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania
od 14. 3. 2014 do 30. 9. 2021
upisovanie a umiestňovanie finančných nástrojov na základe pevného záväzku vo vzťahu k prevoditeľným cenným papierom
od 23. 4. 2014 do 30. 9. 2021
umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania
od 14. 10. 2020 do 30. 9. 2021
úschova podielových listov alebo cenných papierov vydaných zahraničnými subjektami kolektívneho investovania a správa prevoditeľných cenných papierov na účet klienta, okrem držiteľskej správy, a súvisiace služby, najmä správa peňažných prostriedkov a finančných zábezpek, vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere b) nástroje peňažného trhu c) cenné papiere alebo majetkové účasti subjektov kolektívneho investovania
od 23. 4. 2014 do 30. 9. 2021
vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ak sú tie spojené s poskytovaním investičných služieb
od 14. 3. 2014 do 30. 9. 2021
vykonávanie investičného prieskumu a finančnej analýzy alebo inej formy všeobecného odporúčania týkajúceho sa obchodov s finančnými nástrojmi
od 14. 3. 2014 do 30. 9. 2021
služby spojené s upisovaním finančných nástrojov
od 14. 10. 2020 do 30. 9. 2021
finančné sprostredkovanie podľa zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako viazaný finančný agent v sektore poistenia alebo zaistenia, v sektore poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov a v sektore prijímania vkladov, v sektore dôchodkového sporenia a v sektore doplnkového dôchodkového sporenia
Konanie menom spoločnosti
od 10. 5. 2000 do 30. 9. 2021
Spoločnosť zastupuje predstavenstvo. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva.
od 23. 1. 1998 do 9. 5. 2000
Spoločnosť zastupuje a zaväzuje správca pre výkon nútenej správy. Za spoločnosť sa podpisuje tak, že k svojmu menu, priezvisku a funkcii a obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
od 22. 12. 1997 do 22. 1. 1998
Spoločnosť zastupuje a zaväzuje správca pre výkon nútenej správy. Za spoločnosť sa pod- pisuje tak, že k svojmu vytlačenému menu, priezvisku a funkcii a obchodnému meno spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
od 22. 12. 1993 do 21. 12. 1997
Spoločnosť zastupuje predstavenstvo. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva.
od 27. 2. 1992 do 21. 12. 1993
Spoločnosť zastupuje predstavenstvo a generálny riaditeľ. Jednotliví členovia predstavenstva len v rozsahu ich zmocnenia.
Ďalšie právne skutočnosti
od 1. 10. 2021
Zmluva o zlúčení zo dňa 31.08.2021.
od 29. 6. 1993 do 30. 9. 2021
Valné zhromaždenie akcionárov dňa 23.3.1993 odsúhlasilo zmeny stanov akciovej spoločnosti. Stary spis: Sa 632
od 22. 12. 1993 do 30. 9. 2021
Zvýšenie základného imania v súlade s uznesením predstavenstva a.s., zapísaná notárskou zápisnicou dňa 31.8.1993.
od 3. 10. 1994 do 30. 9. 2021
Mimoriadne valné zhromaždenie konané dňa 21.2.1994, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 13/94, Nz 13/94 schválilo personálne zmeny v dozornej rade.
od 6. 10. 1994 do 30. 9. 2021
Zmena stanov schválení valným zhromaždením konaným dňa 28.4.1994, ktorého priebeh bol schválený notárskou zápisnicou N 24/94, Nz 23/94.
od 28. 2. 1995 do 30. 9. 2021
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 12.12.1994.
od 21. 6. 1995 do 30. 9. 2021
Nátárska zápisnica N 41/95, Nz 40/95 napísaná dňa 3.5.1995 notárom JUDr.Jurajom Jenisom osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola odsúhlasená zmena stanov a personálne zmeny v dozornej rade.
od 11. 8. 1995 do 30. 9. 2021
Zápisnica č. 5/95 zo zasadnutia Dozornej rady IRB a.s. zo dňa 26.07.1995.
od 28. 11. 1996 do 30. 9. 2021
Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 8.8.1996, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 70/96, Nz 63/96 napísanej dňa 8.8.1996 notárom JUDr.Jenisom bola schválená zmena stanov z členov dozornej rady.
od 30. 1. 1997 do 30. 9. 2021
Zápisnica č. 1/97 zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 22.1.1997.
od 10. 2. 1997 do 30. 9. 2021
Zápisnica č. 1 zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 15.1.1997
od 26. 3. 1997 do 30. 9. 2021
Zápisnica zo zasadnutia Ústrednej volebnej komisie konanej dňa 17.3.1997.
od 19. 8. 1997 do 30. 9. 2021
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 21.5.1997. Zápisnica č. 5/97 z mimoriadneho zasadnutia dozornej rady konaného dňa 21.5.1997.
od 22. 12. 1997 do 30. 9. 2021
Národná banka Slovenska svojím rozhodnutím č. UBD-2194/1997 zo dňa 19.12.1997, ktoré bolo ihneď doručené, zaviedla dňom 19.12.1997 nútenú správu v Investičnej a rozvojovej banke a.s., Štúrova 5, 818 55 Bratislava. Národná banka Slovenska svojím rozhodnutím č. UBD-2195/1997 zo dňa 19.12.1997, ktoré bolo ihneď doručené, vymenovala Ing. Júliusa Chovanca, bytom Jašíkova 19, 821 03 Bratisla- va, č. preukazu totožnosti SD 694 087, r.č. za správcu nútenej správy v Investičnej a rozvojovej banke a.s., Štúrova 5, 818 55 Bratislava.
od 23. 1. 1998 do 30. 9. 2021
Členovia predstavenstva Investičnej a rozvojovej banky, a.s. odstúpili z fukcií spôsobom určenými stanovami spoločnosti, a to s účinnosťou k nasledujúcim termínom: Ing. František Orolín, r.č. , bytom Nad tehelňou 2220/18, Trenčín ku dňu 1.7.1997,Ing. Vojtech Vranay,r.č. bytom Bulharská č. 8, Košice ku dňu 27.11. 1997, Ing. Ján Lazár, r.č. , bytom Moldavská 5, Košice ku dňu 30.12.1997, Ing. Ján Gánovský, r.č. , bytom Mlynská 30, Gerlachov ku dňu 29.12.1997 a Ing. Vladimír Turzák, r.č. , bytom Kotayho 21, Košice, ku dňu 22.12.1997. Národná banka Slovenska rozhodnutím č. UBD-88/1998 z 15. januára 1998, odvolala s účinnosťou od 16. januára 1998 Ing. Júliusa Chovanca, bytom Jašíkova 19, 821 03 Bratislava, č. preukazu totožnosti SD 694 087, r.č. z funkcie správcu pre výkon nútenej správy v Investičnej a rozvojovej banke, a.s.,Štúrova ul. 5, 813 54 Bratislava. Národná banka Slovenska rozhodnutím č. UBD-89/1998 z 15. januára 1998 vymenovala s účinnosťou od 16. januára 1998 Ing. Dušana Krkošku, bytom Jašíkova 8, 827 61 Bratislava, č. preukazu totožnosti 246 126 BB, r.č. , za správcu pre výkon nútenej správy v Investičnej a rozvojovej banke, a.s., Štúrova ul. 5, 813 54 Bratislava.
od 19. 6. 1998 do 30. 9. 2021
Notárska zápisnica N 243/98, Nz 233/98 spísaná dňa 29.4.1998 JUDr. Ivanom Mačákom osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenia konaného dňa 29.4.1998 na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania a zmena stanov. Notárska zápisnica N 411/98, Nz 399/98 spísaná dňa 26.6.1998 notárom JUDr. Ivanom Macákom, osvedčujúca konanie riadného valného zhromaždenia konaného dňa 26.6.1998, na ktorom bola schválená zmena stanov v čl. III ods. 1, 3 a čl. XIV ods. 4
od 10. 2. 1999 do 30. 9. 2021
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. UBD-229/1999 zo 4. februára 1999 o odvolaní správcu pre výkon nútenej správy. Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. UBD-230/1999 z 4. februára 1999 o vymenovaní Ing. Vladimíra Hromého za správcu pre výkon nútenej správy.
od 10. 8. 1999 do 30. 9. 2021
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 23.7.1999. Zmena stanov a zvýšenie základného imania odsúhlasené na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 30.7.1999, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 628/99, Nz 584/9 spísanou notárom JUDr Ivanom Macákom. V súlade s § 29 ods. 1 zák.č. 21/1992 o bankách v znení neskorších predpisov sa dozorná rada ujme výkonu funkcie až po skončení nútenej správy.
od 23. 9. 1999 do 30. 9. 2021
Mimoriadne valné zhromaždenie akcionárov Investičnej a rozvojovej banky a.s. na zasadnutí dňa 8. septembra 1999 rozhodlo o znížení základného imania a o zmene stanov v čl. III.ods.1,3 a čl.VII. ods.4. Priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 720/99, Nz 670/99 dňa 8.9.1999. Základné imanie sa znižuje na výšku 504 600 000,-Sk.
od 10. 5. 2000 do 30. 9. 2021
Národná banka Slovenska svojím rozhodnutím č.: UBD-2630/1999 zo dňa 15. decembra 1999, skončila týmto dňom nútenú správu v Investičnej a rozvojovej banke a.s., Štúrova 5, 813 54 Bratislava, ktorá bola zavedená rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. UBD-2194/1997 dňom 19. decembra 1997.
od 12. 2. 2001 do 30. 9. 2021
Zápisnica č. 5/00 z mimoriadneho zasadania Dozornej rady zo dňa 18.4.2000 na ktorom bol zvolený nový člen predstavenstva. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.11.2000.
od 7. 6. 2001 do 30. 9. 2021
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 595/00, Nz 571/00 zo dňa 4.8.2000 na ktorom bola odsúhlasená zmena stanov.
od 2. 7. 2001 do 30. 9. 2021
Rozhodnutie Úseku bankového dohľadu NBS č.: UBD-1001/1-2001 zo dňa 18.6.2001 o znížení základného imania IRB, a.s. o sumu 7 656 000 000 Sk zodpovedajúcu strate z hospodárenia k 31. decembru 2000 po jej zúčtovaní s príslušnými rezervnými fondami IRB, a.s. v zmysle § 26 ods. 1 písm. b/ bod 8 Zák. č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov. Základné imanie sa znižuje zo sumy 8 700 000 000 Sk na sumu 1 044 000 000 Sk a to znížením menovitej hodnoty všetkých akcií IRB, a.s. nasledovne: - menovitá hodnota každej akcie emisie ISIN SK 111 000 1452 série 01-06 v počte 3 000 000 000 ks zaknihovaných akcií /hodnota emisie 3 000 000 000 Sk/ sa znižuje z 1000 Sk na 120 Sk a - menovitá hodnota každej akcie emisie IČE 88099 0000 510 v počte 570 zaknihovaných akcií /hodnota emisie 5 700 000 000 Sk/ sa znižuje z 10 000 000 Sk na 1 200 000 Sk.
od 3. 9. 2001 do 30. 9. 2021
Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia dozornej rady zo dňa 23.5.2001 a dňa 29.5.2001. Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia predstavenstva zo dňa 23.5.2001.
od 15. 3. 2002 do 30. 9. 2021
Zápisnica zo zasadnutí dozornej rady , ktoré sa konali v dňoch 21.10.2001,16.1.2002, 13.2.2002.
od 28. 5. 2002 do 30. 9. 2021
Zápisnica č. 4/02 zo zasadnutia dozornej rady, ktoré sa konalo 4. 4. 2002.
od 15. 7. 2002 do 30. 9. 2021
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č.N 2389/2002 zo dňa 20.5.2002. Zápisnica č. N 5/02 zo dňa 22.5.2002 z mimoriadneho zasadania dozornej rady. Zápisnica č. 32/02 zo dňa 11.6.2002 zo zasadnutia predstavenstva. JUDr. Juraj Wertlen, deň zániku funkcie: 13.5.2002 Ing. Peter Turinič, deň zániku funkcie: 13.5.2002 Ing.Jozef Kohút, deň zániku funkcie:13.5.2002 Imre Makai, deň zániku funkcie: 8.7.2002 Zmena obchodného mena je účinná dňom 1.8.2002.
od 20. 11. 2002 do 30. 9. 2021
Zápisnica č. 14/02 zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 14. 8. 2002. Notárska zápisnica č. Nz 664/2002 zo dňa 9. 9. 2002, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 14. 8. 2002, na ktorom bola schválená zmena stanov.
od 16. 9. 2003 do 30. 9. 2021
Oznámenie o vzdaní sa funkcie člena dozornej rady zo dňa 6. 3. 2003. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 9. 4. 2003. Notárska zápisnica N 1318/03, Nz 33485/03 spísaná dňa 5. 5. 2003 notárom JUDr. Vlhom osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 10. 4. 2003, na ktorom bolo rozhodnuté o zmene v orgánoch spoločnosti, zmene stanov. Funkcia člena dozornej rady A. Michnaia sa končí dňom 9. 4. 2003. Funkcia člena dozornej rady Ing. V. Dvořáčeka sa končí dňom 10. 4. 2003.
od 28. 11. 2003 do 30. 9. 2021
Zápisnica z voľby dozornej rady zamestnancami zo dňa 27.8.2003, zápisnica dozornej rady zo dňa 4.9.2003.
od 12. 1. 2005 do 30. 9. 2021
Výpis uznesenia dozornej rady zo dňa 28.12.2004 zo zasadnutia dozornej rady dňa 02.12.2004.
od 9. 6. 2005 do 30. 9. 2021
Notárska zápisnica N 82/2005, Nz 20838/2005, NCRls 20621/2005 zo dňa 11.05.2005 napísaná notárom Mgr. Tomášom Leškovským z valného zhromaždenia konaného dňa 18.04.2005.
od 29. 7. 2005 do 30. 9. 2021
Zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady zo dňa 09.06.2005,
od 2. 3. 2006 do 30. 9. 2021
Zápisnica č. 23/06 z mimoriadneho zasadnutia dozornej rady zo dňa 25.1.2006. Ing. Zita Zemková vznik funkcie člena predstavenstva : 14.8.2002. Ernő Kelecsényi vznik funkcie člena predstavenstva : 14.8.2002.
od 26. 7. 2006 do 30. 9. 2021
Zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady spoločnosti zo dňa 29.06.2006.
od 27. 10. 2006 do 30. 9. 2021
Zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady spoločnosti zo dňa 21.09.2006.
od 11. 1. 2007 do 30. 9. 2021
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 16.10.2006 pod č. 32Exre/1985/2005 súd začal konanie o dosiahnutie zhody zápisu údajov do obchodného registra.
od 11. 5. 2007 do 30. 9. 2021
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 05.04.2007 spísané vo forme notárskej zápisnice N 1908/2007, Nz 16492/2007 dňa 30.04.2007.
od 25. 5. 2007 do 30. 9. 2021
Zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady spoločnosti zo dňa 29.03.2007.
od 15. 1. 2008 do 30. 9. 2021
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 12.12.2007.
od 30. 4. 2008 do 30. 9. 2021
Na základe rozhodnutia Národnej banky Slovenska č. OPK-3746/1-2008 zo dňa 27.3.2008 sa mení OTP Banke Slovensko, a.s. bankové povolenie udelené rozhodnutím Národnej banky Slovenska č.UBD-1515/1996 zo dňa 19.8.1996 v spojitosti s rozhodnutiami č. UBD-1380-1/2001 zo dňa 11.10.2001, č. UBD-848-2/2002 zo dňa 22.7.2002 a č. UBD-401/2005 zo dňa 14.3.2005 a rozhodnutím Úradu pre finančný trh č. GRUFT-019/2003/OCP 21.2.2003 v spojitosti s rozhodnutiami GRUFT-034/2003/OCP zo dňa 1.7.2003 a č. UBD-3053/2006-PLP zo dňa 7.12.2006. Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. OPK-3746/1-2008 nadobudlo právoplatnosť dňa 18.4.2008.
od 27. 5. 2008 do 30. 9. 2021
Notárska zápisnica N 1698/2008, Nz 15918/2008 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 27.3.2008.
od 19. 6. 2008 do 30. 9. 2021
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady č. 42/08 zo dňa 16.5.2008.
od 25. 7. 2008 do 30. 9. 2021
Zápisnica z dozornej rady č. 54/2008 zo dňa 30.6.2008.
od 6. 12. 2008 do 30. 9. 2021
Zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady zo dňa 30.10.2008.
od 5. 6. 2009 do 30. 9. 2021
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 29.01.2009.
od 2. 3. 2010 do 30. 9. 2021
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 25.01.2010.
od 28. 4. 2010 do 30. 9. 2021
Zápisnoca z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 19.4.2010 (N 438/2010, Nz 13162/2010, NCRIs 13387/2010).
od 27. 5. 2010 do 30. 9. 2021
Zápisnica č. 11/2010 o rozhodnutí dozornej rady dňa 29.04.2010.
od 15. 6. 2010 do 30. 9. 2021
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 20.05.2010.
od 15. 8. 2010 do 30. 9. 2021
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 9.7.2010. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 9.7.2010.
od 15. 12. 2010 do 30. 9. 2021
Zápisnica z voľby členov dozornej rady zo dňa 11.10.2010 v znení dodatku č.1 zo dňa 30.11.2010
od 17. 5. 2011 do 30. 9. 2021
Notárska zápisnica č. N 261/2011, Nz 14774/2011, NCRls 15148/2011 zo dňa 26.04.2011.
od 26. 10. 2011 do 30. 9. 2021
Zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady zo dňa 22.09.2011
od 10. 1. 2012 do 30. 9. 2021
Zápisnica o priebehu časti zasadnutia predstavenstva dňa 25.10.2011 spísaná vo forme notárskej zápisnice č. N 1/2012, Nz 44/2012, NCRls 44/2012 dňa 02.01.2012.
od 18. 5. 2012 do 30. 9. 2021
Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia dozornej rady zo dňa 12.4.2012, notárska zápisnica N 1156/2012 Nz 14197/2012 zo dňa 23.4.2012, zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 12.4.2012
od 13. 11. 2012 do 30. 9. 2021
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady spoločnosti zo dňa 11.10.2012.
od 18. 1. 2013 do 30. 9. 2021
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady spoločnosti zo dňa 17.12.2012.
od 14. 6. 2013 do 30. 9. 2021
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 12.04.2013.
od 29. 10. 2013 do 30. 9. 2021
Zápisnica o priebehu a výsledkoch volieb členov dozornej rady zo dňa 22.10.2013.
od 14. 3. 2014 do 30. 9. 2021
Valné zhromaždenie 12.4.2012 poverilo predstavenstvo zvýšiť základné imanie spoločnosti do celkovej výšky 157 246 035,84 EUR. Poverenie je udelené na 5 rokov. Predstavenstvo môže rozhodnúť o zvýšení základného imania aj opakovane.
od 3. 5. 2014 do 30. 9. 2021
Notárska zápisnica č. N 252/2014, Nz 14432/2014 zo dňa 14.04.2014 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 10.04.2014.
od 16. 8. 2014 do 30. 9. 2021
Zápisnica zo zadadnutia dozornej rady zo dňa 22.05.2014.
od 27. 11. 2014 do 30. 9. 2021
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva 12.09.2014
od 12. 5. 2015 do 30. 9. 2021
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 13.04.2013.
od 9. 6. 2015 do 30. 9. 2021
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 13.04.2015.
od 16. 10. 2015 do 30. 9. 2021
Výpis zo zápisnice zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 24.09.2015.
od 20. 4. 2016 do 30. 9. 2021
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 07.04.2016 spísaná vo forme notárskej zápisnice č. N 189/2016, Nz 12968/2016, NCRls 13382/2016 dňa 14.04.2016.
od 24. 1. 2017 do 30. 9. 2021
Zápisnica č.17/16 zo zasadnutia Dozornej rady 15.12.2016
od 24. 1. 2017 do 30. 9. 2021
Predchádzajúci súhlas NBS z 20.12.2016 na zvolenie Dr. Sándora Patyiho
od 5. 5. 2017 do 30. 9. 2021
Osvedčenie o priebehu riadneho valného zhromaždenia zo dňa 10.04.2017.
od 8. 5. 2021 do 30. 9. 2021
Zápis rozhodnutia valného zhromaždenia spoločnosti OTP Banka Slovensko, a.s., so sídlom Štúrova 5, Bratislava 813 54, Slovenská republika, IČO: 31 318 916, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka č. 335/B (ďalej len „OTP Banka Slovensko, a.s.“) zo dňa 27.04.2021 v zmysle § 118i ods. 6 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) o prechode akcií všetkých zostávajúcich akcionárov na spoločnosť KBC Bank NV so sídlom Havenlaan 2 (Avenue du Port 2), B-1080 Brusel, Belgické kráľovstvo, zapísanú v registri právnických osôb pod číslom 0462.920.226 ako navrhovateľa (ďalej len „KBC Bank NV“): Mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti OTP Banka Slovensko, a.s. schvaľuje prechod akcií všetkých zostávajúcich akcionárov spoločnosti OTP Banka Slovensko, a.s. na spoločnosť KBC Bank NV v rámci uplatnenia práva výkupu spoločnosťou KBC Bank NV ako navrhovateľom za protiplnenie za akcie cieľovej spoločnosti OTP Banka Slovensko, a.s. poskytnuté v peniazoch vo výške 3,70 EUR za každú akciu v menovitej hodnote 3,98 EUR a vo výške 0,93 EUR za každú akciu v menovitej hodnote 1,00 EUR, a to v súlade s Podmienkami uplatnenia práva výkupu schválenými spoločnosťou KBC Bank NV zo dňa 23.02.2021 a v zmysle Rozhodnutia Národnej banky Slovenska zo dňa 11.03.2021 o udelení predchádzajúceho súhlasu spoločnosti KBC Bank NV s týmto uplatnením práva výkupu. Prechod akcií všetkých zostávajúcich akcionárov spoločnosti OTP Banka Slovensko, a.s. na spoločnosť KBC Bank NV sa vzťahuje na 85 399 kusov akcií registrovaných pod číslom ISIN SK1110001452, 15 890 kusov akcií registrovaných pod číslom ISIN SK1110004613, 13 197 kusov akcií registrovaných pod číslom ISIN SK1110016559, 21 804 kusov akcií registrovaných pod číslom ISIN SK1110017532, 26 402 kusov akcií registrovaných pod číslom ISIN SK1110019850 a 10 203 kusov akcií registrovaných pod číslom ISIN SK1110020684.
Základné imanie
od 6. 2. 2019 do 30. 9. 2021
126 590 711,84 EUR
Rozsah splatenia: 126 590 711,84 EUR
od 16. 12. 2017 do 5. 2. 2019
111 580 508,84 EUR
Rozsah splatenia: 111 580 508,84 EUR
od 27. 11. 2014 do 15. 12. 2017
88 539 106,84 EUR
Rozsah splatenia: 88 539 106,84 EUR
od 14. 3. 2014 do 26. 11. 2014
78 507 897,84 EUR
Rozsah splatenia: 78 507 897,84 EUR
od 10. 1. 2012 do 13. 3. 2014
78 507 897,84 EUR
Rozsah splatenia: 78 507 897,84 EUR
od 29. 5. 2009 do 9. 1. 2012
68 488 401,84 EUR
Rozsah splatenia: 68 488 401,84 EUR
od 5. 2. 2003 do 28. 5. 2009
2064 414 960 Sk
Rozsah splatenia: 2064 414 960 Sk
od 2. 7. 2001 do 4. 2. 2003
1044 000 000 Sk
od 10. 8. 1999 do 1. 7. 2001
8700 000 000 Sk
od 19. 6. 1998 do 9. 8. 1999
3000 000 000 Sk
od 6. 10. 1994 do 18. 6. 1998
1000 000 000 Sk
od 22. 12. 1993 do 5. 10. 1994
650 000 000 Sk
od 27. 2. 1992 do 21. 12. 1993
500 000 000 Sk
Akcie
od 29. 5. 2009 do 30. 9. 2021
Počet: 11503458
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 3,98 EUR
od 29. 5. 2009 do 30. 9. 2021
Počet: 570
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 39 832,7 EUR
od 6. 2. 2019 do 30. 9. 2021
Počet: 58102310
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 1 EUR
od 16. 12. 2017 do 5. 2. 2019
Počet: 43092107
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 1 EUR
od 27. 11. 2014 do 15. 12. 2017
Počet: 20050705
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 1 EUR
od 10. 1. 2012 do 26. 11. 2014
Počet: 10019496
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 1 EUR
od 11. 1. 2007 do 28. 5. 2009
Počet: 11503458
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 120 Sk
od 11. 1. 2007 do 28. 5. 2009
Počet: 570
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 1 200 000 Sk
od 5. 2. 2003 do 10. 1. 2007
Počet: 11503458
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 120 Sk
od 5. 2. 2003 do 10. 1. 2007
Počet: 570
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 1 200 000 Sk
od 2. 7. 2001 do 4. 2. 2003
Počet: 3000000
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 120 Sk
od 2. 7. 2001 do 4. 2. 2003
Počet: 570
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 1 200 000 Sk
od 10. 8. 1999 do 1. 7. 2001
Počet: 3000000
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
od 10. 8. 1999 do 1. 7. 2001
Počet: 570
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 10 000 000 Sk
od 19. 6. 1998 do 9. 8. 1999
Počet: 3000000
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba:
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
od 10. 2. 1997 do 18. 6. 1998
Počet: 1000000
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba:
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
od 6. 10. 1994 do 9. 2. 1997
Počet: 1000000
Druh - forma: - akcie na doručiteľa
Podoba:
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
od 22. 12. 1993 do 5. 10. 1994
Počet: 650000
Druh - forma: - akcie na doručiteľa
Podoba:
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
od 29. 6. 1993 do 21. 12. 1993
Počet: 500000
Druh - forma: - akcie na doručiteľa
Podoba:
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
od 27. 2. 1992 do 28. 6. 1993
Počet: 500000
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba:
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
Akcionár
Dozorná rada
od 28. 11. 2003 do 12. 4. 2007
Gejza Balogh
Bratislava, Bajzova 12, PSČ 821 08
Vznik funkcie: 1. 9. 2003
od 13. 4. 2007 do 12. 4. 2007
Gejza Balogh
Bratislava, Bajzova 12, PSČ 821 08
Vznik funkcie: 1. 9. 2003 Skončenie funkcie: 31. 1. 2007
od 28. 11. 1996 do 18. 8. 1997
JUDr. Marta Bernáthová
Bratislava, Palkovičova 12
od 18. 5. 2012 do 2. 5. 2014
Péter Bese
2370, Szent István út 163.
Vznik funkcie: 12. 4. 2012
od 3. 5. 2014 do 2. 5. 2014
Péter Bese
2370, Szent István út 163.
Vznik funkcie: 12. 4. 2012 Skončenie funkcie: 9. 4. 2014
od 27. 2. 1992 do 28. 6. 1993
Ing. Miroslav Bórik
Trenčín, Golianova 29, PSČ 911 00
od 27. 2. 1992 do 28. 6. 1993
Ing. Štefan Bratko
Trenčín, Gen. Svobodu 3/28, PSČ 911 01
od 13. 4. 2007 do 14. 12. 2010
Ing. Jozef Brhel
Bratislava, Zámocká 16, PSČ 811 01
Vznik funkcie: 1. 2. 2007
od 15. 12. 2010 do 14. 12. 2010
Ing. Jozef Brhel
Bratislava, Zámocká 16, PSČ 811 01
Vznik funkcie: 1. 2. 2007 Skončenie funkcie: 10. 10. 2010
od 15. 12. 2010 do 28. 10. 2013
Ing. Jozef Brhel
Bratislava, Zámocká 16, PSČ 811 01
Vznik funkcie: 11. 10. 2010
od 29. 10. 2013 do 28. 10. 2013
Ing. Jozef Brhel
Bratislava, Zámocká 16, PSČ 811 01
Vznik funkcie: 11. 10. 2010 Skončenie funkcie: 11. 10. 2013
od 29. 10. 2013 do 5. 2. 2018
Ing. Jozef Brhel
Bratislava, Zámocká 6873/16, PSČ 811 01
Vznik funkcie: 12. 10. 2013
od 6. 2. 2018 do 5. 2. 2018
Ing. Jozef Brhel
Bratislava, Zámocká 6873/16, PSČ 811 01
Vznik funkcie: 12. 10. 2013 Skončenie funkcie: 23. 10. 2017
od 15. 1. 2008 do 14. 12. 2010
JUDr. Erika Csekes
Bratislava, Panská 12, PSČ 811 02
Vznik funkcie: 18. 5. 2007
od 15. 12. 2010 do 14. 12. 2010
JUDr. Erika Csekes
Bratislava, Panská 12, PSČ 811 02
Vznik funkcie: 18. 5. 2007 Skončenie funkcie: 10. 10. 2010
od 21. 6. 2007 do 14. 1. 2008
JUDr. Erika Csekes
Bratislava, Tichá 6531/42A, PSČ 811 02
Vznik funkcie: 18. 5. 2007
od 28. 4. 2010 do 17. 5. 2012
Dr. Zoltán Dencs
Dunakeszi, Shejbal József utca 10., PSČ 2120
Vznik funkcie: 8. 4. 2010
od 18. 5. 2012 do 17. 5. 2012
Dr. Zoltán Dencs
Dunakeszi, Shejbal József utca 10., PSČ 2120
Vznik funkcie: 8. 4. 2010 Skončenie funkcie: 12. 4. 2012
od 10. 8. 1999 do 9. 5. 2000
Ing. Vladimír Dvořáček
Bratislava, Koprivnická 11
od 15. 7. 2002 do 15. 9. 2003
Ing. Vladimír Dvořáček
Bratislava, Koprivnická 11
Vznik funkcie: 23. 7. 1999
od 10. 5. 2000 do 14. 7. 2002
Ing. Vladimír Dvořáček
Bratislava, Koprivnická 11
od 16. 9. 2003 do 11. 1. 2005
Ing. Vladimír Dvořáček
Bratislava, Koprivnická 11, PSČ 841 01
Vznik funkcie: 10. 4. 2003
od 12. 1. 2005 do 11. 1. 2005
Ing. Vladimír Dvořáček
Bratislava, Koprivnická 11, PSČ 841 01
Vznik funkcie: 10. 4. 2003 Skončenie funkcie: 2. 12. 2004
od 27. 5. 2008 do 18. 6. 2008
Péter Forrai
Budapest, Paskál utca 39/b, PSČ 1141
Vznik funkcie: 28. 3. 2008
od 19. 6. 2008 do 14. 8. 2010
Péter Forrai
Budapest, Paskál utca 39/b, PSČ 1141
Vznik funkcie: 28. 3. 2008
od 15. 8. 2010 do 14. 8. 2010
Péter Forrai
Budapest, Paskál utca 39/b, PSČ 1141
Vznik funkcie: 28. 3. 2008 Skončenie funkcie: 9. 7. 2010
od 29. 6. 1993 do 2. 10. 1994
Ing. Jaroslav Galajda
Bratislava, Cabanová 34
od 3. 10. 1994 do 5. 10. 1994
Ing. Ondrej Gattnár
Bratislava, Tranovského 6
od 3. 10. 1994 do 5. 10. 1994
Ing. Tomáš Golán
Bratislava, Panenská 36
od 6. 10. 1994 do 27. 2. 1995
Ing. Egon Hlavatý
Bratislava, Kuklovská 28
od 27. 5. 2008 do 27. 4. 2010
Szabolcs Horváth
Budapest, Kapolcs u. 19, PSČ 1122
Vznik funkcie: 28. 3. 2008
od 28. 4. 2010 do 27. 4. 2010
Szabolcs Horváth
Budapest, Kapolcs u. 19, PSČ 1122
Vznik funkcie: 28. 3. 2008 Skončenie funkcie: 25. 3. 2010
od 29. 6. 1993 do 25. 3. 1997
Ing. Jozef Horváth
Bratislava, Exnárova 10
od 27. 2. 1992 do 28. 6. 1993
Ing. Peter Hriň
Bratislava, Drobného 4, PSČ 841 01
od 29. 6. 1993 do 2. 10. 1994
Ing. Peter Hrinko
Bratislava, Moldavská 7
od 22. 2. 1999 do 9. 5. 2000
Ing. Vladimír Hromý
Bratislava, Dunajská 24, PSČ 811 08
od 27. 2. 1992 do 28. 6. 1993
Ing. Vladimír Húserik
Bratislava, Fučíková 25, PSČ 811 02
od 22. 12. 1997 do 22. 1. 1998
Ing. Július Chovanec
Bratislava, Jašíkova 19
od 15. 8. 2010 do 16. 5. 2011
Zoltán Illés
Diósd, Szidónia Street 2, PSČ 2049
Vznik funkcie: 9. 7. 2010
od 27. 2. 1992 do 28. 6. 1993
Doc. Ing. Aneška Jankovská, CSc.
Bratislava, Žalmanova 16, PSČ 842 05
od 28. 2. 1995 do 18. 8. 1997
Irena Jenčová
Bratislava, Romanova 44
od 19. 8. 1997 do 21. 12. 1997
Irena Jenčová
Bratislava, Romanova 44
od 28. 2. 1995 do 20. 6. 1995
JUDr. Pavol Kendra
Bardejov, Bezručova 16
od 29. 6. 1993 do 2. 10. 1994
Ing. Vladimír Klocok
Dolný Kubín, Okružná 2058/22-8
od 3. 10. 1994 do 5. 10. 1994
Ing. Vladimír Klocok
Dolný Kubín, Okružná 2058/22-8
od 6. 10. 1994 do 27. 2. 1995
Ing. Vladimír Klocok
Dolný Kubín, Okružná 2058/22-8
od 12. 2. 2001 do 14. 7. 2002
Ing. Jozef Kohút
Bratislava, Oblačná 24
od 27. 5. 2008 do 27. 4. 2010
Ádám Kolossváry
Budapest, Mátyás király köz 4, PSČ 1125
Vznik funkcie: 14. 5. 2008
od 28. 4. 2010 do 27. 4. 2010
Ádám Kolossváry
Budapest, Mátyás király köz 4, PSČ 1125
Vznik funkcie: 14. 5. 2008 Skončenie funkcie: 25. 3. 2010
od 29. 6. 1993 do 25. 3. 1997
Ing. Ján Kožehuba
Bratislava, Pod Rovnicami 15
od 27. 2. 1992 do 28. 6. 1993
Ing. Michal Krajčovič, CSc.
Bratislava, Košická 39, PSČ 827 01
od 23. 1. 1998 do 18. 6. 1998
Ing. Dušan Krkoška
Bratislava, Jašíkova 8, PSČ 827 61
od 19. 6. 1998 do 21. 2. 1999
Ing. Dušan Krkoška
Bratislava, Jašíkova 8, PSČ 827 61
od 3. 10. 1994 do 5. 10. 1994
Ing. Ivan Majerčák
Bratislava, Prešovská 30
od 6. 10. 1994 do 27. 11. 1996
Ing. Ivan Majerčák
Bratislava, Prešovská 30
od 10. 8. 1999 do 14. 3. 2002
Jozef Margetinec, CSc.
Trenčín, Hodžova 26, PSČ 911 00
od 26. 3. 1997 do 21. 12. 1997
Ing. Jozef Margetinec, CSc.
Trenčín, Hodžova 26, PSČ 911 00
od 15. 3. 2002 do 27. 11. 2003
Ing. Jozef Margetinec, CSc.
Trenčín, Hodžova 26, PSČ 911 00
od 27. 2. 1992 do 28. 6. 1993
Ing. Ján Mauric
Nová Dubnica, Sady Cyrila a Metóda 20/8, PSČ 018 51
od 28. 11. 2003 do 12. 4. 2007
Doc. Ing. Peter Mihók, CSc.
Bratislava, Nejedlého 33, PSČ 841 02
Vznik funkcie: 1. 9. 2003
od 13. 4. 2007 do 12. 4. 2007
Doc. Ing. Peter Mihók, CSc.
Bratislava, Nejedlého 33, PSČ 841 02
Vznik funkcie: 1. 9. 2003 Skončenie funkcie: 31. 1. 2007
od 13. 4. 2007 do 14. 12. 2010
Ing. Katarína Mihóková
Bratislava, Nejedlého 33, PSČ 841 02
Vznik funkcie: 1. 2. 2007
od 15. 12. 2010 do 14. 12. 2010
Ing. Katarína Mihóková
Bratislava, Nejedlého 33, PSČ 841 02
Vznik funkcie: 1. 2. 2007 Skončenie funkcie: 10. 10. 2010
od 15. 12. 2010 do 28. 10. 2013
Ing. Katarína Mihóková
Bratislava - Staré mesto, Slávičie údolie 7511/33, PSČ 811 02
Vznik funkcie: 11. 10. 2010
od 29. 10. 2013 do 28. 10. 2013
Ing. Katarína Mihóková
Bratislava - Staré mesto, Slávičie údolie 7511/33, PSČ 811 02
Vznik funkcie: 11. 10. 2010 Skončenie funkcie: 11. 10. 2013
od 29. 10. 2013 do 7. 4. 2015
Ing. Katarína Mihóková
Bratislava - Staré Mesto, Slávičie údolie 7511/33, PSČ 811 02
Vznik funkcie: 12. 10. 2013
od 8. 4. 2015 do 7. 4. 2015
Ing. Katarína Mihóková
Bratislava - Staré Mesto, Slávičie údolie 7511/33, PSČ 811 02
Vznik funkcie: 12. 10. 2013 Skončenie funkcie: 26. 2. 2015
od 12. 5. 2015 do 6. 8. 2019
Ing. Angelika Mikócziová
Nový Život, Eliášovce 815, PSČ 930 38
Vznik funkcie: 24. 4. 2015
od 7. 8. 2019 do 6. 8. 2019
Ing. Angelika Mikócziová
Nový Život, Eliášovce 815, PSČ 930 38
Vznik funkcie: 24. 4. 2015 Skončenie funkcie: 24. 4. 2019
od 27. 5. 2008 do 16. 5. 2011
József Németh
Szombathely, Szabó E. u. 2, PSČ 9700
Vznik funkcie: 28. 3. 2008
od 17. 5. 2011 do 16. 5. 2011
József Németh
Szombathely, Szabó E. u. 2, PSČ 9700
Vznik funkcie: 28. 3. 2008 Skončenie funkcie: 12. 4. 2011
od 18. 5. 2012 do 17. 1. 2013
Dr. Sándor Patyi
Solymár, Hóvirág utca 4., PSČ 2083
Vznik funkcie: 12. 4. 2012
od 18. 1. 2013 do 17. 1. 2013
Dr. Sándor Patyi
Solymár, Hóvirág utca 4., PSČ 2083
Vznik funkcie: 12. 4. 2012 Skončenie funkcie: 17. 12. 2012
od 21. 6. 1995 do 25. 3. 1997
Ing. Ján Petko
Košice, Braniskova 4
od 19. 8. 1997 do 21. 12. 1997
Ing. Ján Petko
Košice, Braniskova 4
od 21. 6. 1995 do 27. 11. 1996
Ing. Igor Pinkava
Trnava, Clementisova 33
od 21. 6. 1995 do 27. 11. 1996
Mgr. Edita Planková
Banská Bystrica, Karpatská 6
od 10. 8. 1999 do 14. 3. 2002
Ing. Marián Podolák
Bratislava, Lachova 32
od 28. 4. 2010 do 13. 6. 2013
Atanáz Popov
Budapest, Szent László ut 34-38, PSČ 1135
Vznik funkcie: 22. 4. 2010
od 14. 6. 2013 do 13. 6. 2013
Atanáz Popov
Budapest, Szent László ut 34-38, PSČ 1135
Vznik funkcie: 22. 4. 2010 Skončenie funkcie: 12. 4. 2013
od 29. 6. 1993 do 2. 10. 1994
JUDr. Anna Prikrylová
Bratislava, Obchodná 13
od 6. 10. 1994 do 27. 2. 1995
Ing. Vladimír Rajčák
Bratislava, Žukova 5
od 18. 5. 2012 do 11. 5. 2015
Ágnes Rudas
Budapest, Virágvölgy u. 5., PSČ 1239
Vznik funkcie: 12. 4. 2012
od 12. 5. 2015 do 11. 5. 2015
Ágnes Rudas
Budapest, Virágvölgy u. 5., PSČ 1239
Vznik funkcie: 12. 4. 2012 Skončenie funkcie: 12. 4. 2015
od 26. 3. 1997 do 18. 6. 1998
Doc. Ing. Ján Rudy, CSc.
Bratislava, Haburská 45, PSČ 821 02
od 10. 8. 1999 do 14. 3. 2002
Doc. Ing. Ján Rudy, CSc.
Bratislava, Haburská 45
od 15. 3. 2002 do 27. 11. 2003
Prof. Ing. Ján Rudy, Ph.D.
Bratislava, Haburská 45
od 29. 6. 1993 do 2. 10. 1994
Ing. Ján Sahaj
Bratislava, Černyševského 9
od 28. 11. 1996 do 21. 12. 1997
Ing. Ján Seňo
Košice, Polárna 18
od 26. 3. 1997 do 18. 6. 1998
Doc. Ing. Rudolf Sivák, CSc.
Bratislava, Znievska 10, PSČ 851 06
od 10. 8. 1999 do 14. 3. 2002
Doc. Ing. Rudolf Sivák, CSc.
Bratislava, Znievska 10
od 15. 3. 2002 do 27. 11. 2003
Doc. Ing. Rudolf Sivák, CSc.
Bratislava, Havelkova 9
od 28. 11. 1996 do 18. 8. 1997
Ing. Viktor Špakovský
Košice, Partizánska 3
od 10. 8. 1999 do 11. 2. 2001
Mgr. Júlia Šteflíková
Gbely, Mládeže 520
od 28. 4. 2010 do 17. 5. 2012
Andrea Tamási
Gárdony, Lotz Károly utca 7., PSČ 2483
Vznik funkcie: 8. 4. 2010
od 18. 5. 2012 do 17. 5. 2012
Andrea Tamási
Gárdony, Lotz Károly utca 7., PSČ 2483
Vznik funkcie: 8. 4. 2010 Skončenie funkcie: 12. 4. 2012
od 3. 10. 1994 do 5. 10. 1994
Ing. Gabrie Teleki
Považská Bystrica, Stred 37
od 6. 10. 1994 do 27. 2. 1995
Ing. Gabriel Teleki
Považská Bystrica, Stred 37
od 29. 6. 1993 do 25. 3. 1997
Prof. Ing. Gustáv Thomas
Bratislava, Hlboká 3/III
od 28. 11. 1996 do 18. 6. 1998
Ing. Dušan Tomovčík
Košice, Cottbuská 1
od 10. 8. 1999 do 9. 5. 2000
Ing. Peter Turinič
Pezinok, Svútoplukova 5
od 10. 5. 2000 do 14. 7. 2002
Ing. Peter Turinič
Pezinok, Svätoplukova 5
od 28. 2. 1995 do 27. 11. 1996
Ing. Ján Tvrdý
Bratislava, Štefánikova 16
od 28. 2. 1995 do 20. 6. 1995
JUDr. Ľuboš Valach
Bratislava, Vysoká 4
od 19. 8. 1997 do 21. 12. 1997
JUDr. Milan Valašík
Bratislava, Česká 7/A
od 28. 11. 2003 do 12. 4. 2007
JUDr. Oszkár Világi
Dunajská Streda, Smetanov háj 288/16, PSČ 929 01
Vznik funkcie: 1. 9. 2003
od 13. 4. 2007 do 12. 4. 2007
JUDr. Oszkár Világi
Dunajská Streda, Smetanov háj 288/16, PSČ 929 01
Vznik funkcie: 1. 9. 2003 Skončenie funkcie: 31. 1. 2007
od 3. 10. 1994 do 5. 10. 1994
Ing. Karo Vlachynský, CSc.
Bratislava, Fadruszova 7
od 28. 2. 1995 do 20. 6. 1995
Ing. Daniela Vrbovská
Bratislava, Sputniková 23
od 10. 8. 1999 do 14. 3. 2002
Ing. Vladimír Vrtiak, CSc.
Bratislava, Svetlá 5
od 27. 2. 1992 do 28. 6. 1993
Ing. Miroslav Vysoký
Prešov, Popradská 6, PSČ 080 01
od 10. 8. 1999 do 14. 7. 2002
JUDr. Juraj Wertlen
Bratislava, Tomanova 70
od 27. 2. 1992 do 28. 6. 1993
Ing. Eugen Zador
Bratislava, Slávičie údolie 25, PSČ 811 02
od 15. 12. 2010 do 28. 10. 2013
JUDr. Gábor Zászlós
Ohrady, Ohrady 391, PSČ 930 12
Vznik funkcie: 11. 10. 2010
od 29. 10. 2013 do 28. 10. 2013
JUDr. Gábor Zászlós
Ohrady, Ohrady 391, PSČ 930 12
Vznik funkcie: 11. 10. 2010 Skončenie funkcie: 11. 10. 2013
od 29. 10. 2013 do 2. 5. 2014
JUDr. Gábor Zászlós
Ohrady, Ohrady 391, PSČ 930 12
Vznik funkcie: 12. 10. 2013
od 3. 5. 2014 do 2. 5. 2014
JUDr. Gábor Zászlós
Ohrady, Ohrady 391, PSČ 930 12
Vznik funkcie: 12. 10. 2013 Skončenie funkcie: 9. 4. 2014
od 6. 2. 2018 do 30. 9. 2021
Ing. Mgr. Attila Angyal
Bratislava, Bagarova 8, PSČ 841 01
Vznik funkcie: 24. 10. 2017
od 6. 2. 2019 do 30. 9. 2021
Ing. Jaroslav Hora
Dunajská Lužná, Kvetná 7/864, PSČ 900 42
Vznik funkcie: 13. 12. 2018
od 7. 8. 2019 do 30. 9. 2021
Ing. Angelika Mikócziová
Nový Život, Eliášovce 815, PSČ 930 38
Vznik funkcie: 25. 4. 2019
od 6. 2. 2021 do 30. 9. 2021
Ing. Daniel Kollár
Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Suchá 12054/25B, PSČ 831 01
Vznik funkcie: 19. 1. 2021
od 6. 2. 2021 do 30. 9. 2021
Ing. Branislav Straka, Ph.D.
Bratislava - mestská časť Staré mesto, Drotárska cesta 6171/104, PSČ 811 02
Vznik funkcie: 19. 1. 2021
od 10. 6. 2021 do 9. 6. 2021
Ing. Marcela Výbohová
Bratislava - mestská časť Lamač, Studenohorská 2061/19, PSČ 841 03
Vznik funkcie: 19. 1. 2021 Skončenie funkcie: 31. 3. 2021
od 6. 2. 2021 do 9. 6. 2021
Ing. Marcela Výbohová
Bratislava - mestská časť Lamač, Studenohorská 2061/19, PSČ 841 03
Vznik funkcie: 19. 1. 2021
od 6. 2. 2021 do 30. 9. 2021
Evert Albert R Vandenbussche
Bratislava - mestská časť Staré mesto, Fialkové údolie 8, PSČ 811 01
Vznik funkcie: 19. 1. 2021
od 10. 6. 2021 do 30. 9. 2021
Ing. Marek Loula
Praha, Klímova 337/6, PSČ 150 00
Vznik funkcie: 3. 5. 2021
od 15. 7. 2002 do 21. 6. 2005
Dr. Daniel Béza
Budapest, Ananász u. 32, PSČ 1127
Vznik funkcie: 13. 5. 2002
od 22. 6. 2005 do 1. 3. 2006
Dr. Daniel Béza
Budapest, Ananász u. 32, PSČ 1127
Vznik funkcie: 13. 5. 2005
od 2. 3. 2006 do 26. 5. 2008
Dr. Dániel Béza
Budapest, Ananász u. 32, PSČ 1172
Vznik funkcie: 13. 5. 2005
od 27. 5. 2008 do 26. 5. 2008
Dr. Dániel Béza
Budapest, Ananász u. 32, PSČ 1172
Vznik funkcie: 13. 5. 2005 Skončenie funkcie: 27. 3. 2008
od 7. 8. 2019 do 5. 2. 2021
Adrienn Erdös
Györ, Árpád út. 75, PSČ 9022
Vznik funkcie: 20. 6. 2019
od 6. 2. 2021 do 5. 2. 2021
Adrienn Erdös
Györ, Árpád út. 75, PSČ 9022
Vznik funkcie: 20. 6. 2019 Skončenie funkcie: 18. 1. 2021
od 9. 6. 2015 do 7. 11. 2016
Péter Forrai
Budapešť, Paskál utca 39/b, PSČ 1141
Vznik funkcie: 21. 5. 2015
od 8. 11. 2016 do 7. 11. 2016
Péter Forrai
Budapešť, Paskál utca 39/b, PSČ 1141
Vznik funkcie: 21. 5. 2015 Skončenie funkcie: 20. 9. 2016
od 18. 5. 2012 do 17. 5. 2012
Zoltán Illés
Budapest 03, Szépvölgyi út. 149., PSČ 1037
Vznik funkcie: 9. 7. 2010 Skončenie funkcie: 12. 4. 2012
od 17. 5. 2011 do 17. 5. 2012
Zoltán Illés
Budapest 03, Szépvölgyi út. 149., PSČ 1037
Vznik funkcie: 9. 7. 2010
od 22. 6. 2005 do 26. 5. 2008
Ádam Kolossváry
Budapest, Mátyas király kor. 4, PSČ 1125
Vznik funkcie: 13. 5. 2005
od 15. 7. 2002 do 21. 6. 2005
Ádam Kolossváry
Budapest, Mátyas király kor. 4, PSČ 1125
Vznik funkcie: 13. 5. 2002
od 27. 5. 2008 do 26. 5. 2008
Ádam Kolossváry
Budapest, Mátyas király kor. 4, PSČ 1125
Vznik funkcie: 13. 5. 2005 Skončenie funkcie: 13. 5. 2008
od 10. 7. 2018 do 6. 8. 2019
Dr. Krisztina Kovács
Budapest, Pusztaszeri út. 21/a, PSČ 1025
Vznik funkcie: 19. 6. 2018
od 7. 8. 2019 do 6. 8. 2019
Dr. Krisztina Kovács
Budapest, Pusztaszeri út. 21/a, PSČ 1025
Vznik funkcie: 19. 6. 2018 Skončenie funkcie: 3. 4. 2019
od 14. 6. 2013 do 21. 7. 2015
Gábor Kovács
Budapest, Jegenyefa u. 24, PSČ 1044
Vznik funkcie: 12. 4. 2013
od 22. 7. 2015 do 21. 7. 2015
Gábor Kovács
Budapest, Jegenyefa u. 24, PSČ 1044
Vznik funkcie: 12. 4. 2013 Skončenie funkcie: 1. 4. 2015
od 27. 5. 2008 do 26. 5. 2008
Csaba Lantos
Budapest, Csejtei utca 17. E/6, PSČ 1025
Vznik funkcie: 10. 4. 2003 Skončenie funkcie: 27. 3. 2008
od 27. 5. 2008 do 26. 5. 2008
Csaba Lantos
Budapest, Herman Ottó út 27/B., PSČ 1022
Vznik funkcie: 11. 4. 2006 Skončenie funkcie: 27. 3. 2008
od 16. 9. 2003 do 28. 7. 2005
Csaba Lantos
Budapest, Csejtei utca 17. E/6, PSČ 1025
Vznik funkcie: 10. 4. 2003
od 29. 7. 2005 do 26. 5. 2008
Csaba Lantos
Budapest, Csejtei utca 17. E/6, PSČ 1025
Vznik funkcie: 10. 4. 2003
od 4. 5. 2006 do 26. 5. 2008
Csaba Lantos
Budapest, Herman Ottó út 27/B., PSČ 1022
Vznik funkcie: 11. 4. 2006
od 7. 8. 2019 do 5. 2. 2021
Balázs Létay
Budapest, Róza köz. 2, PSČ 1038
Vznik funkcie: 20. 6. 2019
od 6. 2. 2021 do 5. 2. 2021
Balázs Létay
Budapest, Róza köz. 2, PSČ 1038
Vznik funkcie: 20. 6. 2019 Skončenie funkcie: 18. 1. 2021
od 15. 7. 2002 do 15. 9. 2003
András Michnai
Budapest, XIX. u. 34, PSČ 1172
Vznik funkcie: 13. 5. 2002
od 17. 5. 2011 do 2. 5. 2014
József Németh
Szombathely, Szabó E. u. 2, PSČ 9700
Vznik funkcie: 12. 4. 2011
od 3. 5. 2014 do 2. 5. 2014
József Németh
Szombathely, Szabó E. u. 2, PSČ 9700
Vznik funkcie: 12. 4. 2011 Skončenie funkcie: 12. 4. 2014
od 3. 5. 2014 do 9. 7. 2018
József Németh
Szombathely, Szabó E. u. 2, PSČ 9700
Vznik funkcie: 13. 4. 2014
od 6. 2. 2021 do 5. 2. 2021
József Németh
Szombathely, Szabó E. u. 2, PSČ 9700
Vznik funkcie: 21. 5. 2018 Skončenie funkcie: 18. 1. 2021
od 10. 7. 2018 do 9. 7. 2018
József Németh
Szombathely, Szabó E. u. 2, PSČ 9700
Vznik funkcie: 13. 4. 2014 Skončenie funkcie: 21. 5. 2018
od 10. 7. 2018 do 5. 2. 2021
József Németh
Szombathely, Szabó E. u. 2, PSČ 9700
Vznik funkcie: 21. 5. 2018
od 15. 7. 2002 do 21. 6. 2005
Gyula Pap
Budapest, Bivalyos u. 9, PSČ 1039
Vznik funkcie: 13. 5. 2002
od 22. 6. 2005 do 1. 3. 2006
Gyula Pap
Budapest, Bivalyos u. 9, PSČ 1039
Vznik funkcie: 13. 5. 2005
od 27. 5. 2008 do 26. 5. 2008
Gyula Pap
Budapest, Kalászi köz 6, PSČ 1039
Vznik funkcie: 13. 5. 2005 Skončenie funkcie: 27. 3. 2008
od 2. 3. 2006 do 26. 5. 2008
Gyula Pap
Budapest, Kalászi köz 6, PSČ 1039
Vznik funkcie: 13. 5. 2005
od 20. 4. 2016 do 19. 4. 2016
Atanáz Popov
Budapest, Szent László ut 34-38, PSČ 1135
Vznik funkcie: 12. 4. 2013 Skončenie funkcie: 12. 4. 2016
od 20. 4. 2016 do 13. 10. 2020
Atanáz Popov
Budapest, Zsázsa utca 9, PSČ 1112
Vznik funkcie: 13. 4. 2016
od 14. 6. 2013 do 19. 4. 2016
Atanáz Popov
Budapest, Szent László ut 34-38, PSČ 1135
Vznik funkcie: 12. 4. 2013
od 14. 10. 2020 do 13. 10. 2020
Atanáz Popov
Budapest, Zsázsa utca 9, PSČ 1112
Vznik funkcie: 13. 4. 2016 Skončenie funkcie: 28. 6. 2020
od 14. 10. 2020 do 5. 2. 2021
Atanáz Popov
Budapest, Zsázsa utca 9, PSČ 1112
Vznik funkcie: 29. 6. 2020
od 6. 2. 2021 do 5. 2. 2021
Atanáz Popov
Budapest, Zsázsa utca 9, PSČ 1112
Vznik funkcie: 29. 6. 2020 Skončenie funkcie: 18. 1. 2021
od 31. 10. 2019 do 30. 10. 2019
Ágnes Rudas
Budapest, Virágvölgy u. 5., PSČ 1239
Vznik funkcie: 13. 4. 2015 Skončenie funkcie: 20. 6. 2019
od 12. 5. 2015 do 30. 10. 2019
Ágnes Rudas
Budapest, Virágvölgy u. 5., PSČ 1239
Vznik funkcie: 13. 4. 2015
od 5. 5. 2017 do 5. 2. 2021
Tamás Endre Vörös
Budapešť, Gölöncsér u. FSZT. 1/A 92, PSČ 1037
Vznik funkcie: 11. 4. 2017
od 6. 2. 2021 do 5. 2. 2021
Tamás Endre Vörös
Budapešť, Gölöncsér u. FSZT. 1/A 92, PSČ 1037
Vznik funkcie: 11. 4. 2017 Skončenie funkcie: 18. 1. 2021
od 25. 5. 2007 do 24. 5. 2007
László Wolf
Budapest, Hunyadi János u. 56, PSČ 1028
Vznik funkcie: 13. 5. 2005 Skončenie funkcie: 29. 3. 2007
od 29. 7. 2005 do 24. 5. 2007
László Wolf
Budapest, Hunyadi János u. 56, PSČ 1028
Vznik funkcie: 13. 5. 2005
od 22. 6. 2005 do 28. 7. 2005
László Wolf
Budapest, Hunyadi János u. 56, PSČ 1028
Vznik funkcie: 13. 5. 2005
od 15. 7. 2002 do 21. 6. 2005
László Wolf
Budapest, Hunyadi János u. 56, PSČ 1028
Vznik funkcie: 13. 5. 2002
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti
od 1. 10. 2021
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
Právny nástupca
od 1. 10. 2021
Československá obchodná banka, a.s.
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Žižkova 11, PSČ 811 02
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO

Výpočet čistej mzdy 2024

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky

Experti na granty a dotácie

Viac informácii

Získajte neobmedzený prístup do najväčšej databázy grantov a dotácií na Slovensku. Nájdite ten správny grant pre vašu firmu.

Výpočet dôchodkového veku

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky