Bytové družstvo Centrum v Bratislave, IČO: 00176834 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti Bytové družstvo Centrum v Bratislave Údaje boli stiahnuté 9. 5. 2023 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 00176834. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 00176834 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
22. 12. 1960
Názov
od 8. 3. 1993

Bytové družstvo Centrum v Bratislave

od 22. 12. 1960 do 7. 3. 1993

Ľudové bytové družstvo v Bratislave

Adresa sídla
od 28. 12. 2022
Bratislava - mestská časť Ružinov, Záhradnícka 30, PSČ 82108
od 26. 11. 2022 do 27. 12. 2022
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Záhradnícka 30, PSČ 82108
od 22. 12. 1960 do 25. 11. 2022
Bratislava, Záhradnícka 25, PSČ 81107
IČO
od 22. 12. 1960

00176834

Právna forma
Družstvo
Oddiel
Dr
Vložka číslo
56/B
Súd
Okresný súd Bratislava I
Predmet činností
od 15. 4. 2004
zabezpečovanie plnení spojených s vlastníctvom a užívaním nehnuteľností
od 15. 4. 2004
iná podnikateľská činnosť, vykonávaná v záujme potrieb družstva a jeho členov
od 15. 4. 2004
spravuje družstevné imanie, zabezpečuje obnovu, údržbu a opravy domov, bytov a nebytových priestorov
od 15. 4. 2004
zabezpečuje výstavbu, nadstavbu, vstavbu, prístavbu, rekonštrukciu a modernizáciu bytov, domov a nebytových priestorov
od 15. 4. 2004
prenajíma družstevné byty a nebytové priestory
od 15. 4. 2004
zabezpečuje plnenia spojené s nájmom bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve družstva a vo vlastníctve fyzických a právnických osôb
od 18. 12. 2012
kúpa tovrau na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod).
od 18. 12. 2012
vedenie a spracovanie účtovníctva
od 18. 12. 2012
oranizačné a ekonomické poradenstvo
od 18. 12. 2012
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby
od 18. 12. 2012
sprostredkovanie predaja, prenájmu a nákupu nehnuteľností
od 18. 12. 2012
inžinierska činnosť - obstarávateľské služby v stavebníctve
od 18. 12. 2012
reklamná činnosť
od 18. 12. 2012
ubytovacie služby
od 18. 12. 2012
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
od 10. 1. 2013
správa bytového, alebo nebytového fondu v rozsahu voľných živností
od 23. 11. 2017
Údržba bytového fondu v rozsahu voľných živností
od 23. 11. 2017
Správa a údržba nehnuteľností v rozsahu voľných živností
od 22. 12. 1960 do 14. 4. 2004
prevádzka bytových a nebytových objektov a zabezpečenie služieb, poskytovanie ktorých je s užívaním spojené
od 22. 12. 1960 do 15. 10. 1995
navrhuje príslušnému národného výboru na pridelenie členom byty a miestnosti neslúžiace na bývanie
od 22. 12. 1960 do 14. 4. 2004
zabezpečuje užívateľom bytov a miestností neslúžiacich na bývanie nerušený výkon práv spojených s ich užívaním najmä tým, že sa stará o riadnu a včasnú údržbu družstevného majetku
od 22. 12. 1960 do 14. 4. 2004
zabezpečuje opravy, rekonštrukcie a modernizáciu bytového majetku, zmeny dokončených stavieb
od 22. 12. 1960 do 14. 4. 2004
zabezpečuje materiálno-technickú základňu pre údržbu a opravy bytov a miestností neslúžiacich na bývanie
od 22. 12. 1960 do 14. 4. 2004
zabezpečuje riadne poskytovanie služieb, spojených s užívaním bytu a miestností neslúžiacej na bývanie (ďalej len "služby spojené s bývaním")
od 22. 12. 1960 do 15. 10. 1995
dbá o to, aby užívanie bytov, domov a spoločných zariadení prispievalo k dodržiavaniu pravidiel socialistického spolužitia
od 22. 12. 1960 do 15. 10. 1995
politicko-výchovnú činnosť vedie členov družstva k upevňovaniu socialistického uvedomenia a organizovaním socialistickej súťaže zvyšuje ich zaiteresovanosť na správe a činnosti družstva
od 22. 12. 1960 do 14. 4. 2004
využíva vo svojej činnosti vedecko-technické poznatky a trvale zvyšuje úroveň a kvalitu bytov a miestností neslúžiacich na bývanie, ako i prác a služieb spojených s bývaním
od 16. 10. 1995 do 14. 4. 2004
prenájom nehnuteľností, vrátane bytového hospodárstva
od 15. 4. 2004 do 9. 1. 2013
správa bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve družstva a jeho členov
od 15. 4. 2004 do 17. 12. 2012
vykonáva, prípadne zabezpečuje správu, údržbu a opravy obytných domov s bytmi a nebytovými priestormi vo vlastníctve členov, ako i jednotlivé a samostatné služby spojené s vlastníctvom bytov a nebytových priestorov
od 15. 4. 2004 do 17. 12. 2012
vykonáva podnikateľskú činnosť pre iné osoby a to najmä: 1. vedenie a spracovanie účtovníctva, 2. organizačné a ekonomické poradenstvo, 3. správa nehnuteľností na základe zmluvy, vrátane obstarávateľských služieb s tým spojených, 4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby, 5. sprostredkovanie predaja, prenájmu a nákupu nehnuteľností, 6. inžinierska činnosť-obstarávateľské služby v stavebníctve, 7. reklamná činnosť, 8. ubytovacie služby
od 15. 4. 2004 do 17. 12. 2012
správa domov, v ktorých sa nachádzajú byty a nebytové priestory vo vlastníctve aj iných osôb
Konanie menom spoločnosti
od 24. 2. 2023
Za družstvo navonok koná predseda. V čase jeho neprítomnosti za družstvo koná navonok predstavenstvom určený podpredseda. Právne úkony, pre ktoré je predpísaná písomná forma, za družstvo podpisuje predseda a ďalší člen predstavenstva. V prípade neprítomnosti predsedu prvý alebo druhý podpredseda a ďalší člen predstavenstva.
od 17. 2. 2007 do 23. 2. 2023
Za družstvo navonok koná predseda. V čase jeho neprítomnosti za družstvo koná navonok predstavenstvom určený podpredseda. Právne úkony, pre ktoré je predpísaná písomná forma, za družstvo podpisuje predseda a ďalší člen predstavenstva. V prípade neprítomnosti predsedu prvý alebo druhý podpredseda a ďalší člen predstavenstva.
od 2. 10. 1998 do 16. 2. 2007
Za družstvo koná navonok predseda a podpredsedovia. Pre právne úkony, pre ktoré je predpísaná písomná forma, podpisuje za družstvo predseda a jeden z podpredsedov. Predsedu počas jeho neprítomnosti zastupuje podpredseda určený predstavenstvom. V prípade neprítomnosti ani jedného z nich, iný člen predstavenstva v poradí určenom predstavenstvom.
od 21. 3. 1996 do 1. 10. 1998
Za družstvo koná navonok predseda a podpredseda predstavenstva, alebo iný člen predstavenstva v poradí stanovenom predstavenstvom. Predsedu počas jeho neprítomnosti zastupuje podpredseda. Právne úkony predstavenstva, pre ktoré je predpísaná písomná forma, podpisuje za družstvo (podpredseda) a ďalší člen predstavenstva.
od 15. 3. 1995 do 20. 3. 1996
Za bytové družstvo koná navonok predseda a podpredseda predstavenstva alebo iný člen predstavenstva v poradí stanovenom predstavenstvom a riaditeľ družstva Ing. Iveta Pacolová, bytom Bratislava, Bieloruská 7, ktorí za družstvo podpisujú právne úkony, pre ktoré je predpísaná písomná forma.
od 22. 12. 1960 do 14. 3. 1995
Za družstvo podpisuje riaditeľ, predseda a podpredseda predstavenstva.
Ďalšie právne skutočnosti
od 5. 8. 2004
Zhromaždenie delegátov - 31.5.2003, zápisnica o volbách do predstavenstva, kontrolnej komisie a predsedu bytového družstva - 31.5.2003, zápisnica z predstavenstva - 26.6.2003 a 12.8.2003 a 24.9.2002.
od 12. 8. 2004
Uznesenie z náhradného zhromaždenia delegátov konaného dňa 19. 6. 2004, na ktorom bolo rozhodnuté o zvýšení zapisovaného základného imania.
od 28. 4. 2005
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia delegátov zo dňa 04.12.2004. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 07.12.2004.
od 23. 8. 2005
Uznesením z mimoriadneho zasadnutia zhromaždenia delegátov zo dňa 4.12.2004. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 13.7.2005, 23.6.2005, 8.6.2005.
od 22. 7. 2006
Zápisnica zo zsadnutia predstavenstva zo dňa 13.4.2006. Uznesenia z mimoriadneho zasadnutia zhromaždenia delegátov zo dňa 25.3.2006.
od 17. 10. 2006
Uznesenie zo zasadnutia Zhromaždenia delegátov zo dňa 09.09.2006.
od 27. 9. 2007
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 23.08.2007.
od 14. 12. 2007
Uznesenia zo zasadnutia Zhromaždenia delegátov zo dňa 17.11.2007. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 20.11.2007. Ondrej Konečný - 1. podpredseda predstavenstva od 20.11.2007, Miroslava Haplová - 2. podpredsedníčka predstavenstva od 20.11.2007.
od 19. 12. 2009
Uznesenie z mimoriadneho zasadnutia Zhromaždenia delegátov zo dňa 18.04.2009. Uznesenie zo zasadnutia Zhromaždenia delegátov zo dňa 26.09.2009.
od 10. 6. 2010
Zápisnica č. 2/2010 z rokovania kontrolnej komisie zo dňa 13.05.2010.
od 24. 2. 2012
Úmrtný list.
od 18. 12. 2012
Zápisnica č.9/2012 zo zasadnutia Predstavenstva Bytového družstva „Centrum“ v Bratislave, ktoré sa konalo dňa 18.10.2012
od 18. 12. 2012
Uznesenia zo zasadnutia mimoriadneho Zhromaždenia delegátov Bytového družstva „Centrum“ v Bratislave, ktoré sa konalo dňa 02.06.2012
od 18. 12. 2012
Uznesenia zo zasadnutia Zhromaždenia delegátov bytového družstva „Centrum“ v Bratislave, ktoré sa konalo dňa 29.09.2012
od 12. 11. 2013
Uznesenie zo zasadnutia zhromaždenia delegátov Bytového družstva zo dňa 28.09.2013.
od 2. 7. 2014
Uznesenie zo zasadnutia delegátov družstva zo dňa 14.06.2014. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 19.06.2014.
od 8. 9. 2016
Zápisnica č. 8/2016 zo zasadnutia predstavenstva, ktoré sa konalo dňa 04.08.2016.
od 22. 12. 1960
Ustanovujúce valné zhromaždenie 26. novembra 1960 schválilo stanovy družstva a zvolilo jeho orgány. Ústredná rada družstiev dala súhlas na založenie družstva uznesením z 22. dec. 1960, čím družstvo v tento čas vzniklo (§ 4 Zák. č. 53/54 Zb.) Družstvo zastuppuje predseda (zástupca predsedu) s jedným členom predstavenstva. Ostatné ľudové bytové družstvá uvedené pod bodom 2-4 dňom 31. decembra 1971 zlúčením zanikajú, ich majetok, práva a záväzky prechádzajú dňom 1.1.1972 na družstvo preberajúce. Stanovy: Na zhromaždení delegátov ĽBD konanom dňa 27.4.1991 boli prijaté nové stanovy družstva podľa Zákona č. 176/1990 Zb. o bytovom, spotrebnom, výrobnom a inom družstveníctve. Stary spis: Dr 1756
od 8. 3. 1993
Stanovy: Na zhromaždení delegátov družstva konanom 11.12.1992 boli projaté nové stanovy družstva, ktoré sú v súlade s Obchodným zákonníkom č. 513/91 Zb. Stary spis: Dr 1756
od 15. 3. 1995
Uznesenie zo zhromaždenia delegátov družstva zo dňa 7.5.1994 a 10.12.1994. Star spis: Dr 1756
od 16. 10. 1995
Na zhromaždení delegátov družstva dňa 10.12.1994 bolo prijaté uznesenie, ktorým sa doplňujú Stanovy družstva v súlade s Obchodným zákonníkom č. 513/91 Zb.a Stanovami družstva zo dňa 13.12.1992. Stary spis: Dr 1756
od 21. 3. 1996
Zápisnica a uznesenie z mimoriadneho zhromaždenia delegátov, konaného dňa 21.10.1995, na ktorom bolo schválené nové predstavenstvo družstva a predseda družstva. Stary spis: Dr 1756
od 26. 8. 1996
Osvedčenie o priebehu zhromaždenia delegátov vo forme notárskej zápisnice zo dňa 24.6.1996 pod č. Nz 133/96 na ktorom boli schválené nové stanovy družstva. Stary spis: Dr 1756
od 28. 10. 1996
Zápisnica č. 15/96 zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 8.7.1996. Stara spis: Dr 1756
od 2. 10. 1998
Zhromaždenie delegátov dňa 20.6.1998.
od 11. 4. 2000
Uznesenie zhromaždenia delegátov dňa 20.6.1998. Zápisnica č. 1/1999 zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 18.1.1999. Zápisnica č. 8/1999 zo zasadnutia predstavenstva. Zápisnica zo zhromaždenia delegátov dňa 17.4.1999. Uznesenie zhrom. del. zo dňa 17.4.1999. Zápisnica č. 16/1999 zo zasadnutia predstavenstva dňa 27.9.1999. Zápisnica zo zhromaždenia delegátov dňa 4.12.1999. Zápisnica č. 24/99 zo zasadnutia predstavenstva dňa 6.12.1999.
od 15. 4. 2004
Notárska zápisnica č. N 397/01 zo dňa 12.07.2001, osvedčujúca priebeh účasti Zhromaždenia delegátov, na ktorom bola schválená zmena stanov v časti predmet činnosti. Zápisnica č. 1/2002 zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 08.01.2002.
od 5. 5. 2004 do 4. 8. 2004
Valné zhromaždenie - 31.5.2003, zápisnica predstavenstva 31.5.2003 a 26.6.2003, 12.8.2003, zápisnica predstavenstva 24.9.2002.
Základné imanie
od 19. 12. 2009
17 000 EUR
od 12. 8. 2004 do 18. 12. 2009
500 000 Sk
od 16. 10. 1995 do 11. 8. 2004
50 000 Sk
Základný členský vklad
od 19. 12. 2009
34 EUR
od 5. 5. 2004 do 18. 12. 2009
1 000 Sk
Kontrolná komisia
od 19. 12. 2009
Mgr. Milan Horčičák
Bratislava, Šancová 21, PSČ 831 04
od 22. 10. 2010
Ing. Anna Sokolíková
Bratislava, Vajnorská 5, PSČ 811 03
od 12. 11. 2021
PhDr. Danica Klein Jakubcová
Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Šancová 55, PSČ 831 04
od 28. 4. 2005 do 27. 1. 2006
Alica Bachová
Bratislava 3, Šancová 51, PSČ 831 04
od 28. 1. 2006 do 27. 1. 2006
Alica Bachová
Bratislava 3, Šancová 51, PSČ 831 04
od 22. 7. 2006 do 18. 12. 2009
Ing. Anton Darmo
Bratislava, Legionárska 3, PSČ 831 04
od 19. 12. 2009 do 18. 12. 2009
Ing. Anton Darmo
Bratislava, Legionárska 3, PSČ 831 04
od 28. 4. 2005 do 16. 2. 2007
Ing. Mária Hermanová
Bratislava 3, Vajnorská 84/11, PSČ 831 04
od 17. 2. 2007 do 16. 2. 2007
Ing. Mária Hermanová
Bratislava 3, Vajnorská 84/11, PSČ 831 04
od 19. 12. 2009 do 21. 10. 2010
Michal Hrčka
Bratislava, Šancová 33, PSČ 831 04
od 22. 10. 2010 do 21. 10. 2010
Michal Hrčka
Bratislava, Šancová 33, PSČ 831 04
od 9. 11. 2019 do 30. 8. 2021
Mgr. Anna Hurbanová
Bratislava - mestská časť Staré mesto, Brnianska 15, PSČ 811 04
od 31. 8. 2021 do 30. 8. 2021
Mgr. Anna Hurbanová
Bratislava - mestská časť Staré mesto, Brnianska 15, PSČ 811 04
od 14. 12. 2007 do 29. 1. 2010
Ing. Jozef Ilavský
Bratislava, Vajnorská 10, PSČ 831 04
od 30. 1. 2010 do 29. 1. 2010
Ing. Jozef Ilavský
Bratislava, Vajnorská 10, PSČ 831 04
od 5. 5. 2004 do 27. 1. 2006
Ing. Jozef Ilavský
Bratislava, Vajnorská 10
od 28. 1. 2006 do 27. 1. 2006
Ing. Jozef Ilavský
Bratislava, Vajnorská 10
od 19. 12. 2009 do 9. 6. 2010
Mgr. Ľuboš Jurčo
Bratislava, Závodná 30, PSČ 821 06
od 10. 6. 2010 do 9. 6. 2010
Mgr. Ľuboš Jurčo
Bratislava, Závodná 30, PSČ 821 06
od 5. 5. 2004 do 27. 4. 2005
PhDr. Ľubomír Jurčo
Bratislava, Šancová 25
od 28. 4. 2005 do 27. 4. 2005
PhDr. Ľubomír Jurčo
Bratislava, Šancová 25
od 22. 10. 2010 do 8. 11. 2019
Miroslav Kováč
Bratislava, Dostojevského rad 13, PSČ 811 09
od 9. 11. 2019 do 8. 11. 2019
Miroslav Kováč
Bratislava, Dostojevského rad 13, PSČ 811 09
od 19. 12. 2009 do 23. 2. 2012
Ing. Teodor Lepeň
Bratislava, Koreničova 7, PSČ 811 03
od 24. 2. 2012 do 23. 2. 2012
Ing. Teodor Lepeň
Bratislava, Koreničova 7, PSČ 811 03
od 28. 4. 2005 do 27. 1. 2006
Jana Marková
Bratislava 3, Šancová 31, PSČ 831 04
od 28. 1. 2006 do 27. 1. 2006
Jana Marková
Bratislava 3, Šancová 31, PSČ 831 04
od 5. 5. 2004 do 22. 1. 2008
Dr. Ľubomír Ozdín
Bratislava, Šancová 94
od 23. 1. 2008 do 22. 1. 2008
Dr. Ľubomír Ozdín
Bratislava, Šancová 94
od 17. 2. 2007 do 29. 1. 2010
Mgr. Tatiana Palatínusová
Bratislava, Legionárska 5, PSČ 831 04
od 30. 1. 2010 do 29. 1. 2010
Mgr. Tatiana Palatínusová
Bratislava, Legionárska 5, PSČ 831 04
od 28. 4. 2005 do 27. 1. 2006
Martina Poliaková
Bratislava 3, Šancová 63, PSČ 831 04
od 28. 1. 2006 do 27. 1. 2006
Martina Poliaková
Bratislava 3, Šancová 63, PSČ 831 04
od 28. 4. 2005 do 27. 1. 2006
Karol Schwarz
Bratislava 3, Šancová 45, PSČ 831 04
od 28. 1. 2006 do 27. 1. 2006
Karol Schwarz
Bratislava 3, Šancová 45, PSČ 831 04
od 22. 7. 2006 do 26. 9. 2007
PhDr. Vlasta Vrabcová
Bratislava, Klemensova 17, PSČ 811 09
od 27. 9. 2007 do 26. 9. 2007
PhDr. Vlasta Vrabcová
Bratislava, Klemensova 17, PSČ 811 09
od 22. 7. 2006 do 22. 1. 2008
Ing. Marta Zálešáková
Bratislava, šancová 94, PSČ 831 04
od 23. 1. 2008 do 22. 1. 2008
Ing. Marta Zálešáková
Bratislava, šancová 94, PSČ 831 04
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO

Výpočet čistej mzdy 2023

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky

Alternatíva k sporiacim účtom s výnosom 3 % ročne.

CHCEM INVESTOVAŤ

Zhodnocujte atraktívne svoje eurá. Obchodovanie na dennej báze, bezpečie investícií a ľahký prístup k finančným prostriedkom.