EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o., IČO: 31329209 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. Údaje boli stiahnuté 30. 4. 2023 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 31329209. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 31329209 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
28. 7. 1992
Názov
od 27. 6. 2012

EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.

od 30. 1. 1996 do 26. 6. 2012

BEL/NOVAMANN International s.r.o.

od 28. 7. 1992 do 29. 1. 1996

BEL, spol. s r.o.

Adresa sídla
od 12. 7. 2011
Nové Zámky, Komjatická 73, PSČ 94002
od 4. 6. 2011 do 11. 7. 2011
Nové Zámky, Komjatická 73, PSČ 94001
od 23. 8. 2006 do 3. 6. 2011
Bratislava, Továrenská 14, PSČ 81109
od 6. 2. 1995 do 22. 8. 2006
Bratislava, Továrenská 14, PSČ 81571
od 28. 7. 1992 do 5. 2. 1995
Bratislava, Továrenská 12, PSČ 81109
IČO
od 28. 7. 1992

31329209

Právna forma
Spoločnosť s ručením obmedzeným
Oddiel
Sro
Vložka číslo
29396/N
Súd
Okresný súd Nitra
Predmet činností
od 19. 1. 1995
kúpa, predaj a prenájom nehnuteľností
od 19. 1. 1995
prenájom priemyselného a spotrebného tovaru
od 30. 1. 1996
konzultačná a poradenská činnosť v oblasti chémie a príbuzných odborných disciplín
od 30. 1. 1996
analytická činnosť v oblasti zložiek živnotného prostredia
od 5. 4. 2023
Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom - laboratórny rozbor a úprava odpadov podľa schválených technológií a predpisov
od 29. 10. 1999
výskum, štúdie a analytický servis v oblasti farmácie
od 29. 10. 1999
výskum a analýza chemických látok a materiálov, kozmetických výrobkov a produktov
od 9. 9. 2004
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti zavádzania systémov riadenia kvality a ich kontrola
od 9. 9. 2004
vykonávanie kontrolnej činnosti v oblasti prvovýroby, spracovania, skladovania, prepravy a predaja tovaru na základe zmluvných vzťahov ( okrem zák. č. 264/99 Z. z. )
od 9. 9. 2004
konzultačná a vzdelávacia činnosť v oblasti technických riadiacích systémov ( TQM )
od 9. 9. 2004
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľnej živnosti
od 31. 5. 2005
vykonávanie laboratórnych prác pre geologický výskum a prieskum
od 23. 9. 2005
posudzovanie súladu vlastností výrobkov s požiadavkami stanovenými v platných normách s výnimkou činnosti autorizovanej osoby podľa § 11 zákona č. 264/1999 Z. z.
od 15. 12. 2005
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
od 15. 12. 2005
administratívne práce
od 24. 10. 2006
školiaca činnosť v rozsahu voľnej živnosti
od 16. 10. 2008
vykonávanie chemických, fyzikálno - chemických, fyzikálno - mechanických a iných laboratórnych rozborov a látok kontaminujúcich životné prostredie anorganického a organického pôvodu, materiálov fyto a zoogénneho pôvodu, potravín a odpadov
od 16. 10. 2008
servisné laboratórne práce
od 16. 10. 2008
prenájom nehnuteľností a investičného majetku
od 16. 10. 2008
konzultačné, poradenské a sprostredkovateľské služby, súvisiace s predmetom činnosti
od 16. 10. 2008
prieskum trhu
od 16. 10. 2008
vykonávanie laboratórnych a technologických prác pre geologický výskum a prieskum
od 5. 7. 2022
Fyzikálne, fyzikálno-chemické, chemické, mikrobiologické, biologické skúšanie farmaceutických výrobkov – liekov, výživových doplnkov, farmaceutických surovín, liečiv a pomocných látok, kozmetických a hygienických výrobkov, obalových materiálov, buničiny, papiera, predmetov krátkodobého užívania, chemických látok, aqua purificata, aqua ad iniectabiliaa a čistenej vody na riedenie dialyzačných roztokov, detergentov, zdravotníckych prostriedkov, hračiek, rastlinných materiálov, poľnohospodárskych a potravinárskych surovín a produktov, požívatín, vôd a vodných výluhov podľa fixného rozsahu akreditácie
od 5. 7. 2022
Fyzikálno-chemické, chemické skúšky farmaceutických výrobkov – liekov, výživových doplnkov, farmaceutických surovín, liečiv a pomocných látok, liehu a denaturovaného liehu, hračiek, obalových a hygienických materiálov, kozmetických a hygienických výrobkov, predmetov krátkodobého užívania, chemických látok, prídavných látok, požívatín, krmív, obilnín a výrobkov z nich, podľa flexibilného rozsahu akreditácie
od 5. 7. 2022
Kontrola kvality humánnych liekov a dovoz humánnych liekov
od 5. 7. 2022
Zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami z II. a III. skupiny prílohy č. 1 zákona č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov v rozsahu kontroly a uchovávania
od 5. 7. 2022
Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
od 5. 4. 2023
Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
od 7. 12. 2007 do 28. 4. 2021
kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich možného vplyvu na zdravie - meranie hluku a osvetlenia v životnom a pracovnom prostredí
od 4. 1. 2014 do 28. 4. 2021
vykonávanie certifikácie osôb vykonávajúcich senzorické posudzovanie
od 4. 1. 2014 do 28. 4. 2021
vykonávanie certifikácie výrobkov v rozsahu akreditácie
od 16. 10. 2008 do 28. 4. 2021
spracovanie nerastných surovín
od 16. 10. 2008 do 28. 4. 2021
výroba jednoúčelových laboratórnych prístrojov, resp. súčastí analytickej prístrojovej techniky
od 15. 12. 2005 do 28. 4. 2021
vedenie účtovníctva
od 9. 9. 2004 do 28. 4. 2021
analýzy rizík pomocou kritických kontrolných bodov ( HACCP )a závádzania systémov riadenia kvality
od 9. 9. 2004 do 28. 4. 2021
prevádzkovanie zariadení na regeneráciu a kondíciu v rozsahu voľnej živnosti
od 1. 7. 2002 do 8. 9. 2004
činnosť autorizovanej osoby
od 9. 9. 2004 do 28. 4. 2021
činnosť autorizovanej osoby
od 29. 10. 1999 do 28. 4. 2021
technicko - organizačné zabezpečenie fyzikálneho a chemického testovania palív, mazív, olejov a príslušných materiálov a výrobkov
od 10. 3. 1998 do 28. 4. 2021
agrolaboratórne služby: kontrola kvality a kvantity poľnohospodárskeho a potravinárskeho tovaru z chemického a mikrobiologického hľadiska
od 10. 3. 1998 do 4. 4. 2023
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi-laboratórny rozbor a úprava odpadov podľa schválených technológií a predpisov
od 30. 1. 1996 do 28. 4. 2021
inžinierská a výskumná činnosť-vzorkovanie v oblasti živnotného prostredia
od 19. 1. 1995 do 30. 6. 2002
maloobchod v rozsahu voľnej živnosti
od 19. 1. 1995 do 30. 6. 2002
veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti
od 28. 7. 1992 do 28. 4. 2021
služby pre tvorbu a ochranu životného prostredia /TOŽP/
od 28. 7. 1992 do 28. 4. 2021
prieskum a charakteristika zložiek prírodného prostredia
od 28. 7. 1992 do 28. 4. 2021
terénne merania a laboratórne práce súvisiace s TOŽP
od 28. 7. 1992 do 28. 4. 2021
poradenstvo a prognostická činnosť v oblasti TOŽP
od 28. 7. 1992 do 28. 4. 2021
projekčné práce súvisiace s TOŽP
Konanie menom spoločnosti
od 7. 12. 2012
V mene spoločnosti koná konateľ. Ak má spoločnosť viacej konateľov, konajú v mene spoločnosti samostatne.
od 23. 12. 1993 do 6. 12. 2012
V mene spoločnosti koná konateľ.
od 28. 7. 1992 do 22. 12. 1993
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú jednatelia Ing. Štefan Vodný CSc., Marián Mach, Viera Parkániová.
Ďalšie právne skutočnosti
od 23. 12. 1993
Dodatok č. 1 zo dňa 6.11.1993 k spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 6546
od 19. 1. 1995
Notárska zápisnica N 165/94, Nz 135/94 napísaná Mgr. Miroslavom Adámkom dňa 29.6.1994 o priebehu riadneho valného zhromaždenia, Dodatok č. 2/94 k spoločenskej zmluve zo dňa 3.1.1995. Stary spis: S.r.o. 6546
od 6. 2. 1995
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 14.1.1995. Stary spis: S.r.o. 6546
od 30. 1. 1996
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 8.7.1995 a 13.7.1995 na ktorých boli schválené prevody obchodných podielov, Dodatok č.3 k spoločenskej zmluve z 18.1.1996. Dodatok č.4 k spoločenskej zmluve z 18.1.1996. Stary spis: S.r.o. 6546
od 10. 3. 1998
Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 4.3.1997 o rozšírení predmetu činnosti. Stary spis: S.r.o. 6546
od 1. 7. 2002
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 3.5.2002. Dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve zo dňa 24.5.2002.
od 9. 9. 2004
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 28.06.2004, rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 03.08.2004.
od 31. 5. 2005
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 10.05.2005 a opravné rozhodnutie zo dňa 24.05.2005.
od 15. 12. 2005
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 30. 11. 2005 o zlúčení so spoločnosťou EPG, s.r.o., Ružová dolina 6, 821 09 Bratislava, IČO: 35 734 418, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 16156/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie, zmluva o zlúčení spísaná vo forme notárskej zápisnice N 136/2005, Nz 58347/2005, NCRIs 57605/ 2005 JUDr. Ruženou Bayerovou dňa 30. 11. 2005. Spoločnosť BEL/ NOVAMANN International s.r.o. je právnym nástupcom spoločnosti EPG, s.r.o., Ružová dolina 6, 821 09 Bratislava, IČO: 35 734 418, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 16156/B, a preberá všetky jej práva a záväzky ku dňu 15. 12. 2005.
od 23. 8. 2006
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 10.8.2006 - zvýšenie základného imania spoločnosti.
od 24. 10. 2006
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 01.10.2006.
od 23. 10. 2007
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 10.10.2007.
od 7. 12. 2007
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 22.11.2007.
od 16. 10. 2008
Rozhodnutie valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 25.09.2008 o zlúčení so spoločnosťou GEL s.r.o., so sídlom Robotnícka 820/36, 039 01 Turčianske Teplice, IČO: 36 377 091, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel Sro, Vložka č. 10 839/L, ktorá bola zrušená bez likvidácie. Spoločnosť BEL/NOVAMANN International s.r.o., so sídlom Továrenská 14, 811 09 Bratislava, IČO: 31 329 209, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 3214/B, sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice N 228/2008, Nz 37734/2008 notárkou JUDr. Ruženou Bayerovou zo dňa 10.09.2008 stáva právnym nástupcom spoločnosti GEL s.r.o. a preberá všetky jej práva a záväzky.
od 28. 1. 2009
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 16.12.2008.
od 4. 6. 2011
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 11.05.2011.
Základné imanie
od 28. 1. 2009
165 971 EUR
Rozsah splatenia: 165 971 EUR
od 23. 8. 2006 do 27. 1. 2009
5 000 000 Sk
Rozsah splatenia: 5 000 000 Sk
od 1. 7. 2002 do 22. 8. 2006
500 000 Sk
Rozsah splatenia: 500 000 Sk
od 23. 12. 1993 do 30. 6. 2002
200 000 Sk
od 28. 7. 1992 do 22. 12. 1993
105 000 Sk
Dozorná rada
od 24. 10. 2006 do 6. 12. 2007
Ing. Ladislav Nagy
Nové Zámky, Rázusova 4033/9, PSČ 940 65
Vznik funkcie: 1. 10. 2006
od 7. 12. 2007 do 6. 12. 2007
Ing. Ladislav Nagy
Nové Zámky, Rázusova 4033/9, PSČ 940 65
Vznik funkcie: 1. 10. 2006 Skončenie funkcie: 22. 11. 2007
od 24. 10. 2006 do 6. 12. 2007
Ing. Magdaléna Rosinová
Bratislava, Magurská 5/A, PSČ 831 01
Vznik funkcie: 1. 10. 2006
od 7. 12. 2007 do 6. 12. 2007
Ing. Magdaléna Rosinová
Bratislava, Magurská 5/A, PSČ 831 01
Vznik funkcie: 1. 10. 2006 Skončenie funkcie: 22. 11. 2007
od 24. 10. 2006 do 6. 12. 2007
Ing. Miroslav Veverka
Bratislava, J. Smreka 26, PSČ 847 01
Vznik funkcie: 1. 10. 2006
od 7. 12. 2007 do 6. 12. 2007
Ing. Miroslav Veverka
Bratislava, J. Smreka 26, PSČ 847 01
Vznik funkcie: 1. 10. 2006 Skončenie funkcie: 22. 11. 2007
od 27. 6. 2012 do 26. 6. 2012
Dr. Markus Brandmeier
Hamburg, Großmoorring 4, PSČ D-21079
Vznik funkcie: 23. 11. 2007 Skončenie funkcie: 13. 4. 2012
od 27. 6. 2012 do 26. 6. 2012
Ing. Miroslav Veverka, CSc.
Bratislava, J. Smreka 26, PSČ 847 01
Vznik funkcie: 23. 11. 2007 Skončenie funkcie: 13. 4. 2012
od 7. 12. 2007 do 26. 6. 2012
Dr. Markus Brandmeier
Hamburg, Großmoorring 4, PSČ D-21079
Vznik funkcie: 23. 11. 2007
od 7. 12. 2007 do 26. 6. 2012
Ing. Miroslav Veverka, CSc.
Bratislava, J. Smreka 26, PSČ 847 01
Vznik funkcie: 23. 11. 2007
od 27. 6. 2012 do 26. 6. 2012
Fabien Christian Marcel Martins
Viedeň, Brehmstrasse 14a, PSČ A-1110
Vznik funkcie: 23. 11. 2007 Skončenie funkcie: 13. 4. 2012
od 7. 12. 2007 do 26. 6. 2012
Fabien Christian Marcel Martins
Viedeň, Brehmstrasse 14a, PSČ A-1110
Vznik funkcie: 23. 11. 2007
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti
od 16. 10. 2008
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
Spoločnosť zaniknutá zlúčením, splynutím alebo rozdelením
od 15. 12. 2005
EPG, s.r.o.
Bratislava, Ružová dolina 6, PSČ 821 09
Spoločníci
od 29. 4. 2021
Eurofins International Holdings Lux Sarl
L - 1526, Val Fleuri 23
od 5. 4. 2023
Eurofins BioPharma Product Testing LUX Holding SARL
L - 1526, Val Fleuri 23
od 29. 4. 2021 do 24. 11. 2021
Eurofins Food Testing LUX Holding Sarl
L - 1526, Val Fleuri 23
od 22. 8. 2012 do 28. 4. 2021
Eurofins Food Testing LUX Holding Sarl
L - 1526, Val Fleuri 23
od 22. 8. 2012 do 28. 4. 2021
Eurofins International Holdings Lux Sarl
L - 1526, Val Fleuri 23
od 27. 6. 2012 do 21. 8. 2012
Eurofins Food Testing LUX Holding
2530, Rue Henri M. Schnadt 10A
od 27. 6. 2012 do 21. 8. 2012
Eurofins International Holdings LUX
2530, Rue Henri M. Schnadt 10A
od 4. 6. 2011 do 26. 6. 2012
Eurofins Ventures B.V.
Breda, Bergschot 71, PSČ NL-4817PA
od 23. 10. 2007 do 26. 6. 2012
Eurofins Eastern Ventures B.V.
Breda, Bergschot 69-71, PSČ NL-4817PA
od 1. 7. 2002 do 8. 9. 2004
Maxxam Analytics International Corporation
Provincia Ontario, 5540 McAdam Road, Mississauga
od 30. 1. 1996 do 30. 6. 2002
NOVAMANN INTERNATIONAL INC. 5540 McAdam Road MISSISSAUGA
5540 McAdam Road MISSISSAUGA
od 23. 12. 1993 do 29. 1. 1996
Alena Balogová
Cintorínska 31
od 29. 10. 1999 do 30. 6. 2002
Marian Mach
Lokca, Lokca 178, PSČ 029 51
od 30. 1. 1996 do 28. 10. 1999
Marián Mach
Lokca, Lokca 178
od 23. 12. 1993 do 29. 1. 1996
Marián Mach
Lokca, Lokca 178, PSČ 029 51
od 28. 7. 1992 do 22. 12. 1993
Marián Mach
Lokca, Lokca 178, PSČ 029 51
od 23. 12. 1993 do 29. 1. 1996
Viera Parkániová
Bratislava, Tr. L. Novomeského 14
od 28. 7. 1992 do 22. 12. 1993
Viera Parkániová
Bratislava, Tr. L. Novomeského 14
od 23. 10. 2007 do 3. 6. 2011
Ing. Štefan Vodný, CSc.
Bratislava, Pod záhradami 2455/62, PSČ 841 02
od 9. 9. 2004 do 22. 10. 2007
Ing. Štefan Vodný, CSc.
Bratislava, Pod záhradami 2455/62, PSČ 841 02
od 1. 7. 2002 do 8. 9. 2004
Ing. Štefan Vodný, CSc.
Bratislava, Pod Záhradami 62
od 30. 1. 1996 do 30. 6. 2002
Ing. Štefan Vodný, CSc.
Bratislava, Pod záhradami 62
od 23. 12. 1993 do 29. 1. 1996
Ing. Štefan Vodný, CSc.
Bratislava, Topoľčianska 20
od 28. 7. 1992 do 22. 12. 1993
Ing. Štefan Vodný, CSc.
Bratislava, Topoľčianska 20
od 25. 11. 2021 do 4. 4. 2023
Eurofins Pharma Services LUX Holding Sarl
L - 1526, Val Fleuri 23
Výška vkladu každého spoločníka
od 27. 6. 2012 do 21. 8. 2012
Eurofins International Holdings LUX
Vklad:  
Splatené:  
od 22. 8. 2012 do 28. 4. 2021
Eurofins International Holdings Lux Sarl
Vklad:  
Splatené:  
od 29. 4. 2021
Eurofins International Holdings Lux Sarl
Vklad: 1 660 EUR
Splatené: 1 660 EUR
od 25. 11. 2021 do 4. 4. 2023
Eurofins Pharma Services LUX Holding Sarl
Vklad:  
Splatené:  
od 5. 4. 2023
Eurofins BioPharma Product Testing LUX Holding SARL
Vklad: 164 311 EUR
Splatené: 164 311 EUR
od 28. 7. 1992 do 22. 12. 1993
Ing. Štefan Vodný , CSc.
Vklad: 35 000 Sk
Splatené: 17 500 Sk
od 28. 7. 1992 do 22. 12. 1993
Marián Mach
Vklad: 35 000 Sk
Splatené: 17 500 Sk
od 28. 7. 1992 do 22. 12. 1993
Viera Parkániová
Vklad: 35 000 Sk
Splatené: 17 500 Sk
od 23. 12. 1993 do 29. 1. 1996
Ing. Štefan Vodný , CSc.
Vklad: 140 000 Sk
Splatené: 140 000 Sk
od 23. 12. 1993 do 29. 1. 1996
Marián Mach
Vklad: 20 000 Sk
Splatené: 20 000 Sk
od 23. 12. 1993 do 29. 1. 1996
Viera Parkániová
Vklad: 20 000 Sk
Splatené: 20 000 Sk
od 23. 12. 1993 do 29. 1. 1996
Alena Balogová
Vklad: 20 000 Sk
Splatené: 20 000 Sk
od 30. 1. 1996 do 30. 6. 2002
Ing. Štefan Vodný , CSc.
Vklad: 90 000 Sk
Splatené: 90 000 Sk
od 30. 1. 1996 do 30. 6. 2002
NOVAMANN INTERNATIONAL INC.
Vklad: 60 000 Sk
Splatené: 60 000 Sk
od 30. 1. 1996 do 28. 10. 1999
Marián Mach
Vklad: 50 000 Sk
Splatené: 50 000 Sk
od 29. 10. 1999 do 30. 6. 2002
Marian Mach
Vklad: 50 000 Sk
Splatené: 50 000 Sk
od 1. 7. 2002 do 8. 9. 2004
Maxxam Analytics International Corporation
Vklad: 275 000 Sk
Splatené: 275 000 Sk
od 1. 7. 2002 do 8. 9. 2004
Ing. Štefan Vodný , CSc.
Vklad: 225 000 Sk
Splatené: 225 000 Sk
od 9. 9. 2004 do 22. 8. 2006
Ing. Štefan Vodný , CSc.
Vklad: 500 000 Sk
Splatené: 500 000 Sk
od 23. 8. 2006 do 22. 10. 2007
Ing. Štefan Vodný , CSc.
Vklad: 5 000 000 Sk
Splatené: 5 000 000 Sk
od 23. 10. 2007 do 27. 1. 2009
Ing. Štefan Vodný , CSc.
Vklad: 2 450 000 Sk
Splatené: 2 450 000 Sk
od 23. 10. 2007 do 27. 1. 2009
Eurofins Eastern Ventures B.V.
Vklad: 2 550 000 Sk
Splatené: 2 550 000 Sk
od 28. 1. 2009 do 3. 6. 2011
Ing. Štefan Vodný , CSc.
Vklad: 81 326 EUR
Splatené: 81 326 EUR
od 28. 1. 2009 do 3. 6. 2011
Eurofins Eastern Ventures B.V.
Vklad: 84 645 EUR
Splatené: 84 645 EUR
od 4. 6. 2011 do 26. 6. 2012
Eurofins Eastern Ventures B.V.
Vklad: 164 311 EUR
Splatené: 164 311 EUR
od 4. 6. 2011 do 26. 6. 2012
Eurofins Ventures B.V.
Vklad: 1 660 EUR
Splatené: 1 660 EUR
od 27. 6. 2012 do 21. 8. 2012
Eurofins Food Testing LUX Holding
Vklad:  
Splatené:  
od 22. 8. 2012 do 28. 4. 2021
Eurofins Food Testing LUX Holding Sarl
Vklad:  
Splatené:  
od 29. 4. 2021 do 24. 11. 2021
Eurofins Food Testing LUX Holding Sarl
Vklad: 164 311 EUR
Splatené: 164 311 EUR
Predaj
od 28. 1. 2009
Predaj časti podniku Predaj časti podniku, ktorú predstavuje samostatná organizačná zložka BEL/NOVAMANN International s.r.o., organizační složka, so sídlom Panenské Břežany 50, PSČ 250 70, Česká republika, IČ: 276 32 288, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel A, vložka 56076, spoločnosti EUROFINS CZ, s.r.o., so sídlom Panenské Břežany, Hlavní 50, PSČ 250 70, Česká republika, IČ: 27449408, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 113538, a to s účinnosťou ku dňu 1.1.2009 na základe zmluvy zo dňa 18.12.2008.
od 23. 1. 2020
Predaj časti podniku Na základe zmluvy o predaji časti podniku zo dňa 26.11.2019 prišlo s účinnosťou ku dňu 01.01.2020 k predaju časti podniku spoločnosti EUROFINS BEL/NOVAMANN s.ro., IČO: 31 329 209, so sídlom Komjatická 73, 940 02 Nové Zámky, v prospech kupujúceho, ktorým je spoločnosť Eurofins Food Testing Slovakia s.r.o., IČO: 52 601 714, so sídlom Komjatická 73, 940 02 Nové Zámky, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd. Sro, vložka č.: 49226/N.
od 8. 1. 2021
Predaj časti podniku Na základe zmluvy o predaji časti podniku zo dňa 14.12.2020 prišlo s účinnosťou ku dňu 01.01.2021 k predaju časti podniku spoločnosti EUROFINS BEL/NOVAMANN s.ro., označeného ako Environment Testing, v prospech kupujúceho Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o., so sídlom Robotnícka 820/36, 039 01 Turčianske Teplice, IČO: 53 248 376, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č.: 75438/L.
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO

Výpočet čistej mzdy 2024

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky

Experti na granty a dotácie

Viac informácii

Získajte neobmedzený prístup do najväčšej databázy grantov a dotácií na Slovensku. Nájdite ten správny grant pre vašu firmu.

Výpočet dôchodkového veku

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky