DLHOPIS, o.c.p., a.s., IČO: 35695820 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti DLHOPIS, o.c.p., a.s. Údaje boli stiahnuté 18. 5. 2022 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 35695820. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 35695820 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Deň zápisu
5. 8. 1996
Názov
od 5. 8. 1996

DLHOPIS, o.c.p., a.s.

Adresa sídla
od 16. 3. 2011
Bratislava, Trnavská cesta 100, PSČ 82101
od 5. 8. 1996 do 15. 3. 2011
Bratislava, Drieňová 27, PSČ 82101
IČO
od 5. 8. 1996

35695820

Právna forma
Akciová spoločnosť
Oddiel
Sa
Vložka číslo
1129/B
Súd
Okresný súd Bratislava I
Predmet činností
od 30. 5. 2013
I. Investičné služby a investičné činnosti:
od 26. 11. 2019
a) prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov podľa § 6 ods. 1 písm. a) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k finančným nástrojom podľa § 5 ods. 1 písm. a) b) a c) zákona o cenných papieroch
od 26. 11. 2019
b) vykonanie pokynu klienta na jeho účet podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k finančným nástrojom podľa § 5 ods. 1 písm. a) b) a c) zákona o cenných papieroch.
od 26. 11. 2019
c) riadenie portfólia podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k finančným nástrojom podľa § 5 ods. 1 písm. a) b) a c) zákona o cenných papieroch
od 26. 11. 2019
d) investičné poradenstvo podľa § 6 ods. 1 písm. e) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k finančným nástrojom podľa § 5 ods. 1 písm. a) b) a c) zákona o cenných papieroch
od 26. 11. 2019
e) umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku podľa § 6 ods. 1 písm. g) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k finančným nástrojom podľa § 5 ods. 1 písm. a) b) a c) zákona o cenných papieroch
od 30. 5. 2013
II. Vedľajšie služby:
od 30. 5. 2013
a) úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, vrátane držiteľskej správy a súvisiacich služieb, najmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezpek podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k finančným nástrojom podľa § 5 ods. 1 písm. a), b) a c) zákona o cenných papieroch.
od 16. 7. 2019
b) poskytovanie poradenstva v oblasti štruktúry kapitálu a stratégie podnikania a poskytovanie poradenstva a služieb týkajúcich sa zlúčenia, splynutia, premeny alebo rozdelenia spoločnosti alebo kúpy podniku podľa § 6 ods. 2 písm. c) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k finančným nástrojom podľa § 5 ods. 1 písm. a), b) a c) zákona o cenných papieroch
od 16. 7. 2019
c) vykonávanie investičného prieskumu a finančnej analýzy alebo inej formy všeobecného odporúčania týkajúceho sa obchodov s finančnými nástrojmi podľa § 6 ods. 2 písm. e) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k finančným nástrojom podľa § 5 ods. 1 písm. a), b) a c) zákona o cenných papieroch
od 16. 7. 2019
d) služby spojené s upisovaním finančných nástrojov podľa § 6 ods. 2 písm. f) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k finančným nástrojom podľa § 5 ods. 1 písm. a), b) a c) zákona o cenných papieroch.
od 30. 5. 2013 do 15. 7. 2019
Vo vzťahu k vedľajšej službe podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona o cenných papieroch sa predmet podnikania vzťahuje len na úschovu listinných cenných papierov.
od 30. 5. 2013 do 25. 11. 2019
a) prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov podľa § 6 ods. 1 písm. a) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k finančným nástrojom podľa § 5 ods. 1 písm. a) a c) zákona o cenných papieroch
od 30. 5. 2013 do 25. 11. 2019
b) vykonanie pokynu klienta na jeho účet, podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k finančným nástrojom podľa § 5 ods. 1 písm. a) a c) zákona o cenných papieroch.
od 5. 8. 1996 do 24. 11. 2003
kúpa a predaj cenných papierov
od 5. 8. 1996 do 24. 11. 2003
obstarávanie pre emitenta vydávanie cenných papierov a poskytovanie s tým súvisiacich služieb
od 5. 8. 1996 do 24. 11. 2003
vykonávanie činností na základe zmlúv podľa §§ 34 až 37 zákona č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov
od 5. 8. 1996 do 24. 11. 2003
obstarávanie pre emitenta splácanie cenných papierov a vyplácanie výnosov z nich
od 5. 8. 1996 do 24. 11. 2003
vykonávanie poradenskej činnosti vo veciach týkajúcich sa cenných papierov
od 25. 11. 2003 do 29. 5. 2013
I. hlavné investičné služby:
od 25. 11. 2003 do 29. 5. 2013
1. prijatie pokynu klienta na nadobudnutie, predaj alebo iné nakladanie s investičnými nástrojmi a následné postúpenie pokynu klienta za účelom jeho vykonania podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c) a d) zákona o cenných papieroch
od 25. 11. 2003 do 29. 5. 2013
2. prijatie pokynu klienta na nadobudnutie alebo predaj investičného nástroja a jeho vykonanie na iný účet ako na účet poskytovateľa služby podľa § 6 ods. 2 písm. b) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c) a d) zákona o cenných papieroch
od 25. 11. 2003 do 29. 5. 2013
II. vedľajšie investičné služby:
od 25. 11. 2003 do 29. 5. 2013
1. úschova alebo správa jedného alebo niekoľkých investičných nástrojov podľa § 6 ods. 3 písm. a) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), c) a f) zákona o cenných papieroch
od 25. 11. 2003 do 29. 5. 2013
vo vzťahu k investičnej službe podľa § 6 ods. 3 písm. a) zákona o cenných papieroch sa predmet podnikania vzťahuje len na úschovu listinných cenných papierov
Konanie menom spoločnosti
od 27. 3. 2021
Za spoločnosť koná každý člen predstavenstva samostatne. Vo všetkých veciach v mene spoločnosti sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom v mene spoločnosti podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva. Konajúci podpisuje za spoločnosť tak, že k napísanému alebo vytlačenému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
od 15. 11. 2020 do 26. 3. 2021
Za spoločnosť koná každý člen predstavenstva samostatne. Vo všetkých veciach v mene spoločnosti sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom v mene spoločnosti podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva. Konajúci podpisuje za spoločnosť tak, že k napísanému alebo vytlačenému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
od 2. 12. 2002 do 14. 11. 2020
Za spoločnosť koná každý člen predstavenstva samostatne. Vo všetkých veciach v mene spoločnosti sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom v mene spoločnosti podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva. Konajúci podpisuje za spoločnosť tak, že k napísanému alebo vytlačenému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
od 5. 8. 1996 do 1. 12. 2002
Za spoločnosť koná každý člen predstavenstva samostatne. Konajúci podpisuje za spoločnosť tak, že k napísanému alebo vytlačenému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
Prokúra
od 9. 10. 1996 do 22. 3. 1998
Ing. Dušan Piaček
Stupava, Hlavná 58, PSČ 900 31
od 9. 10. 1996 do 22. 3. 1998
Prokurista má rozhodnutím predstavenstva právomoc vykonávať právne úkony v súlade s článkami 26,31 písm. a, 32,39 a 40 stanov spoločnosti a v súlade s príslušnými uzneseniami a rozhodnutiami predstavenstva a.s. za spoločnosť doklady podpisuje tak, že k svojmu menu a označeniu prokuristu, /riaditeľ/ pripojí svoj vlastnoručný podpis.
Ďalšie právne skutočnosti
od 5. 8. 1996
Notárska zápisnica N 139/96, Nz 139/96 zo dňa 12.6.1996 o založení spoločnosti a stanovy akciovej spoločnosti v zmysle Zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: Sa 1715
od 9. 10. 1996
Zápisnica predstavenstva zo dňa 30.9.1996. Stary spis: Sa 1715
od 23. 3. 1998
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 20.3.1997, na ktorom bola zrušená prokúra. Stary spis: Sa 1715
od 19. 1. 1999
Notárska zápisnica N 1199/98, Nz 1194/98 spísaná dňa 26.11.1998 notárkou JUDr Helenou Hrušovskou, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 26.11.1998, na ktorom bola schválená zmena stanov v čl. 27, 35 a boli schválené personálne zmeny v dozornej rade. Výpis z uznesenia č. 1/98 dozornej rady, na ktorom boli schválené personálne zmeny v predstavenstve.
od 26. 2. 1999
Zápisnica z VZ dňa 16.12.1998.
od 21. 12. 1999
Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia dozornej rady zo dňa 15.10.1999.
od 10. 3. 2000
Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 16.12.1999, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 1518/99, Nz 1498/99 napísanej dňa 16.12.1999 notárom JUDr. Hrušovskou bola schválená zmena stanov.
od 9. 8. 2000
Zmena stanov schválená dňa 25.2.2000 valným zhromaždením priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice N 241/2000 Nz 236/2000
od 26. 10. 2000
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia, ktoré sa konalo 27.6.2000.
od 2. 12. 2002
Notárska zápisnica č. N 418/01, Nz 413/02 zo dňa 22.5.2002 osvedčujúca zmenu stanov. Notárska zápisnica č.N 499/02, Nz 494/02 zo dňa 13.6.2002 osvedčujúca zmenu stanov a zvýšenie základného imania na 10 000 000,-Sk. Notárska zápisnica č. N 550/02, Nz 545/02 z dňa 1.7.2002 - zmena stanov.
od 25. 11. 2003
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 25.03.2003. Notárska zápisnica č. N 169/03, Nz 44537/03 zo dňa 05.06.2003, osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára o zmene stanov.
od 5. 4. 2005
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 28.02.2005 - odvolanie člena predstavenstva, menovanie nového člena predstavenstva
od 15. 3. 2008
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 26.2.2008.
od 28. 11. 2008
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.10.2008.
od 17. 7. 2010
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 15.6.2010.
od 16. 3. 2011
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 14.12.2010 a zo dňa 1.3.2011.
od 22. 11. 2011
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 25.10.2011
od 10. 10. 2012
Notárska zápisnica č. N 190/2012, Nz 29484/2012, NCRls 30175/2012 zo dňa 17.08.2012.
od 30. 5. 2013
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.04.2013 a Notárska zápisnica - Osvedčenie o priebehu časti riadneho valného zhromaždenia č. N 485/2013, Nz 14381/2013, NCRIs 14696/2013 zo dňa 30.04.2013.
od 21. 3. 2014
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 19.02.2014. Zápisnica z 3. riadneho zasadnutia predstavenstva zo dňa 12.03.2014.
od 31. 5. 2014
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 29.04. 2014.
od 9. 1. 2015
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 10.12.2014.
Základné imanie
od 10. 10. 2012
1 011 940 EUR
Rozsah splatenia: 1 011 940 EUR
od 22. 1. 2009 do 9. 10. 2012
331 940 EUR
Rozsah splatenia: 331 940 EUR
od 2. 12. 2002 do 21. 1. 2009
10 000 000 Sk
Rozsah splatenia: 10 000 000 Sk
od 5. 8. 1996 do 1. 12. 2002
5 000 000 Sk
Akcie
od 22. 1. 2009
Počet: 10
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 33 194 EUR
od 10. 10. 2012
Počet: 680
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 1 000 EUR
od 2. 12. 2002 do 21. 1. 2009
Počet: 10
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 1 000 000 Sk
od 5. 8. 1996 do 1. 12. 2002
Počet: 5
Druh - forma: - akcie na doručiteľa
Podoba:
Menovitá hodnota: 1 000 000 Sk
Akcionár
od 23. 2. 2016
MH Manažment, a.s.
Bratislava, Trnavská cesta 100, PSČ 821 01
Dozorná rada
od 16. 7. 2019
Ing. Štefan Čarný
Bratislava, Muškátová 14, PSČ 821 01
Vznik funkcie: 1. 5. 2019
od 15. 11. 2020
Ing. Marcela Halčišáková
Lipany, Hviezdoslavova 391/63, PSČ 082 71
Vznik funkcie: 12. 10. 2020
od 10. 7. 2014 do 8. 1. 2015
Mgr. Csaba Balko
Kolíňany, Pri kríži 213, PSČ 951 78
Vznik funkcie: 6. 5. 2014
od 9. 1. 2015 do 8. 1. 2015
Mgr. Csaba Balko
Kolíňany, Pri kríži 213, PSČ 951 78
Vznik funkcie: 6. 5. 2014 Skončenie funkcie: 10. 12. 2014
od 9. 8. 2000 do 17. 7. 2003
Mgr. Bohuslav Brendza
Prešov, Mukačevská 31, PSČ 080 01
od 18. 7. 2003 do 24. 11. 2003
Mgr. Bohuslav Brendza
Košice - Juh, Žižkova 2340/29
Vznik funkcie: 25. 2. 2000 Skončenie funkcie: 25. 3. 2003
od 19. 1. 1999 do 25. 2. 1999
Ing. Anna Bubeníková
Ivanka pri Dunaji, Grasalkovičova 37, PSČ 900 28
od 9. 1. 2015 do 27. 12. 2018
JUDr. Ján Cilli
Bratislava, Kvetná 1027/16, PSČ 821 08
Vznik funkcie: 11. 12. 2014
od 28. 12. 2018 do 27. 12. 2018
JUDr. Ján Cilli
Bratislava, Kvetná 1027/16, PSČ 821 08
Vznik funkcie: 11. 12. 2014 Skončenie funkcie: 19. 11. 2018
od 10. 7. 2014 do 15. 7. 2019
Ing. Štefan Čarný
Bratislava, Muškátová 14, PSČ 821 01
Vznik funkcie: 6. 5. 2014
od 15. 3. 2008 do 15. 3. 2011
Ing. Pavel Čerňanský
Bratislava, Gajova 11, PSČ 811 09
Vznik funkcie: 1. 3. 2008
od 16. 3. 2011 do 15. 3. 2011
Ing. Pavel Čerňanský
Bratislava, Gajova 11, PSČ 811 09
Vznik funkcie: 1. 3. 2008 Skončenie funkcie: 14. 12. 2010
od 5. 8. 1996 do 18. 1. 1999
Ing. Karol Danys
Banská Bystrica, Golianova 1, PSČ 974 01
od 16. 3. 2011 do 22. 6. 2011
Ing. Marcela Hačišáková
Lipany, Hviezdoslavova 391/63, PSČ 082 71
Vznik funkcie: 14. 12. 2010
od 28. 12. 2018 do 26. 3. 2021
JUDr. Veronika Hajnala
Bratislava, Račianska 145, PSČ 831 05
Vznik funkcie: 5. 12. 2018
od 27. 3. 2021 do 26. 3. 2021
JUDr. Veronika Hajnala
Bratislava, Račianska 145, PSČ 831 05
Vznik funkcie: 5. 12. 2018 Skončenie funkcie: 28. 2. 2021
od 23. 6. 2011 do 9. 7. 2014
Ing. Marcela Halčišáková
Lipany, Hviezdoslavova 391/63, PSČ 082 71
Vznik funkcie: 14. 12. 2010
od 10. 7. 2014 do 9. 7. 2014
Ing. Marcela Halčišáková
Lipany, Hviezdoslavova 391/63, PSČ 082 71
Vznik funkcie: 14. 12. 2010 Skončenie funkcie: 5. 5. 2014
od 19. 1. 1999 do 8. 8. 2000
JUDr. Pavol Hulík
Trnava, Veterná 32, PSČ 917 00
od 19. 1. 1999 do 25. 2. 1999
Ing. Peter Huňor
Bratislava, Beniakova 5/A, PSČ 841 04
od 28. 11. 2008 do 21. 11. 2011
Ing. Beáta Kolářová
Nitra, Gorazdova, PSČ 949 01
Vznik funkcie: 1. 11. 2008
od 22. 11. 2011 do 21. 11. 2011
Ing. Beáta Kolářová
Nitra, Gorazdova, PSČ 949 01
Vznik funkcie: 1. 11. 2008 Skončenie funkcie: 1. 11. 2011
od 22. 11. 2011 do 9. 7. 2014
Ing. Beáta Kolářová
Nitra, Gorazdova 21, PSČ 949 01
Vznik funkcie: 1. 11. 2011
od 10. 7. 2014 do 9. 7. 2014
Ing. Beáta Kolářová
Nitra, Gorazdova 21, PSČ 949 01
Vznik funkcie: 1. 11. 2011 Skončenie funkcie: 5. 5. 2014
od 28. 12. 1998 do 18. 1. 1999
Ing. Peter Miroslav Medvecký
Tvrdošín, Medvedzie 129-4/37, PSČ 027 44
od 5. 8. 1996 do 18. 1. 1999
Ing. Jozef Mihalik
Žilina, Veľká okružná 19, PSČ 010 01
od 5. 8. 1996 do 18. 1. 1999
Ing. Jozefa Murgašová
Banská Bystrica, ul. Družby 16, PSČ 974 00
od 28. 11. 2008 do 21. 11. 2011
Alena Nemečkayová
Bratislava, Bučinová 12, PSČ 821 07
Vznik funkcie: 30. 10. 2008
od 22. 11. 2011 do 21. 11. 2011
Alena Nemečkayová
Bratislava, Bučinová 12, PSČ 821 07
Vznik funkcie: 30. 10. 2008 Skončenie funkcie: 30. 10. 2011
od 22. 11. 2011 do 15. 7. 2019
Alena Nemečkayová
Bratislava, Bučinová 12, PSČ 821 07
Vznik funkcie: 1. 11. 2011
od 16. 7. 2019 do 14. 11. 2020
Alena Nemečkayová
Bratislava, Bučinová 12, PSČ 821 07
Vznik funkcie: 1. 5. 2019
od 15. 11. 2020 do 14. 11. 2020
Alena Nemečkayová
Bratislava, Bučinová 12, PSČ 821 07
Vznik funkcie: 1. 5. 2019 Skončenie funkcie: 11. 10. 2020
od 25. 11. 2003 do 27. 11. 2008
Alena Nemečkayová
Bratislava, Bučinova 12, PSČ 821 07
Vznik funkcie: 25. 3. 2003
od 28. 11. 2008 do 27. 11. 2008
Alena Nemečkayová
Bratislava, Bučinova 12, PSČ 821 07
Vznik funkcie: 25. 3. 2003 Skončenie funkcie: 30. 10. 2008
od 26. 2. 1999 do 25. 10. 2000
Ing. Zuzana Némethová
Šamorín, Rybárska 7
od 5. 8. 1996 do 27. 12. 1998
Ing. Peter Polónyi
Tvrdošín, Konopná 101, PSČ 027 45
od 5. 8. 1996 do 18. 1. 1999
Ing. Ján Porvazník
Bratislava, Kupeckého 2, PSČ 821 08
od 25. 11. 2003 do 14. 3. 2008
Ing. Jarmila Répássyová
Senec, Bratislavská 5, PSČ 903 01
Vznik funkcie: 25. 3. 2003
od 15. 3. 2008 do 14. 3. 2008
Ing. Jarmila Répássyová
Senec, Bratislavská 5, PSČ 903 01
Vznik funkcie: 25. 3. 2003 Skončenie funkcie: 29. 2. 2008
od 26. 10. 2000 do 17. 7. 2003
Ing. Ľuboslava Sosenková
Bratislava, Medzilaborecká 25
od 18. 7. 2003 do 24. 11. 2003
Ing. Ľuboslava Sosenková
Bratislava, Medzilaborecká 25
Vznik funkcie: 27. 6. 2000 Skončenie funkcie: 25. 3. 2003
od 25. 11. 2003 do 27. 11. 2008
Ing. Ľuboslava Sosenková
Bratislava, Medzilaborecká 25, PSČ 821 01
Vznik funkcie: 25. 3. 2003
od 28. 11. 2008 do 27. 11. 2008
Ing. Ľuboslava Sosenková
Bratislava, Medzilaborecká 25, PSČ 821 01
Vznik funkcie: 25. 3. 2003 Skončenie funkcie: 30. 10. 2008
od 26. 2. 1999 do 17. 7. 2003
Ing. Mgr. Ladislav Šutý
Bratislava, Súťažná 10
od 18. 7. 2003 do 24. 11. 2003
Ing. Mgr. Ladislav Šutý
Bratislava, Súťažná 10
Vznik funkcie: 16. 12. 1998 Skončenie funkcie: 25. 3. 2003
od 10. 9. 2021 do 9. 9. 2021
Ing. Richard Čukovič
Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves, Jána Smreka 6165/3, PSČ 841 08
Vznik funkcie: 1. 3. 2021 Skončenie funkcie: 25. 8. 2021
od 27. 3. 2021 do 9. 9. 2021
Ing. Richard Čukovič
Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves, Jána Smreka 6165/3, PSČ 841 08
Vznik funkcie: 1. 3. 2021
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO