HYDROCOOP, štátny podnik v likvidácii, IČO: 00605336 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti HYDROCOOP, štátny podnik v likvidácii Údaje boli stiahnuté 4. 5. 2023 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 00605336. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 00605336 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
1. 1. 1991
Názov
od 15. 2. 1995

HYDROCOOP, štátny podnik v likvidácii

od 1. 1. 1991 do 14. 2. 1995

HYDROCOOP, štátny podnik

Adresa sídla
od 1. 1. 1991
Bratislava, Radlinského 37, PSČ 81107
IČO
od 1. 1. 1991

00605336

Právna forma
Štátny podnik
Oddiel
Vložka číslo
175/B
Súd
Okresný súd Bratislava I
Predmet činností
od 1. 1. 1991
vykonávanie inžiniersko-projektových, vývojových, konzultačných a s nimi spojených štúdijných a prieskumných prác, hlavne v oblasti vodného hospodárstva, s osobitným zameraním na zdravotne-vodohospodárske stavby a ekologické stavby v ČSFR
od 1. 1. 1991
vykonávanie normalizačných a typizačných prác v oblasti vodného hospodárstva ako organizácia poverená riadením týchto činností na území SR
od 1. 1. 1991
poskytovanie technickej pomoci, informačných a sprostredkovateľských služieb v oblasti hlavnej činnosti a vykonávanie inžinierskej činnosti pri prípave a realizácii stavieb
od 1. 1. 1991
vykanávanie inej hospodárskej a obchodnej činnosti zameranej na racionalizáciu prác a činností vo vodnom hospodárstve
od 1. 1. 1991
plnenie úloh generálneho projektanta SVD Gabčíkovo-Nagymaros v rozsahu vyplývajúcom z vyššie uvedených odrážok predmetu činnosti
Zastupovanie
od 26. 11. 1998
V mene štátneho podniku koná likvidátor.
od 15. 2. 1995 do 25. 11. 1998
V mene štátneho podniku koná likvidátor.
od 1. 1. 1991 do 14. 2. 1995
Za štátny podnik podpisuje riaditeľ.
Kmeňové imanie
od 2. 7. 2009
117 473,278896 EUR
od 1. 1. 1991 do 1. 7. 2009
3 539 000 Sk
Likvidácia
Likvidátor:
od 2. 12. 2008
Ing. Miroslav Bakša
Považany, Kríž nad Váhom 325, PSČ 916 26
Vznik funkcie: 1. 12. 2008
od 26. 11. 1998 do 1. 12. 2008
JUDr. Pavel Trubač
Bratislava, Belinského 16, PSČ 851 01
od 2. 12. 2008 do 1. 12. 2008
JUDr. Pavel Trubač
Bratislava, Belinského 16, PSČ 851 01
Skončenie funkcie: 30. 11. 2008
od 2. 12. 2008
Spôsob konania likvidátora v mene spoločnosti: V mene štátneho podniku koná likvidátor.
Ďalšie právne skutočnosti
od 1. 1. 1991
Štátny podnik bol založený rozhodnutím ministra lesného a vodného hospodártsva Slovenskej republiky č. 2371/120-1990 zo dňa 07.12.1990 ktorým bola vydaná jeho zakladacia listina v súlade s ust. § 12 a § 13 Zák.č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku. Stary spis: Pš 512
od 15. 2. 1995
Rozhodnutím Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 8628/1993 - 420 zo dňa 15.12.1993 sa zrušuje štátny podnik dňom 31.12.1993 v zmysle ust. § 68 a nasl. Obchod- ného zákonníka likvidáciou. Stary spis: Pš 512
od 31. 10. 1997
Ministerstvo pôdohospodárstva SR rozhodnutím č. 1024/1997-420 zo dňa 27.1.1997 zlúčilo dňom 31. janiára 1997 tento štátny podnik v likvidácii a Poľnomont, štátny podnik v likvidácii so sídlom v Dunajskej Strede zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava v odd. Pš vo vložke č. 284, ktorého likvidácia bola nariadená rozhodnutím MPVŽSR č. 4554/1991-SOOP zo dňa 18.7.1991. Tento štátny podnik sa stáva právnym nástupcom zrušeného štátneho podniku: Poľnomont, štátny podnik v likvidácii so sídlom v Dunajskej Strede. Stary spis: Pš 512
od 26. 11. 1998
Odvolací dekrét Ministerstva pôdohodpodárstva SR č. 210/1998-100 zo dňa 4.9.1998 Menovací dekrét č. 208/1998-100 zo dňa 4.9.1998
od 27. 12. 1999
Rozhodnutím Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 1488/99 - 420 zo dňa 26.2.1999 sa v súlade s § 15b ods. 2 Zák.č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení zák.č. 317/96 Z.z. sa dňom 1.4.1999 zlučujú štátne podniky Výskumný ústav poľnohospodárskej techniky, š.p. v likvidácii so sídlom v Rovinke IČO: 00597228 s HYDROCOOP š.p. v likvidácii, Radlinského 37, Bratislava IČO: 00605336. So súhlasom správcu dane Daňový úrad Senec zo dňa 4.10.1999 - v dôsledku zlúčenia zaniká podnik Výskumný ústav poľnohospodárskej techniky, š.p. v likvidácii so sídlom v Rovinke a jeho mejetok, práva a záväzky zistené ku dňu zápisu zlúčenia do obchodného registra ako i zistené v budúcnosti prechádzajú na HYDROCOOP š.p. Bratislava so sídlom v Bratislave, ktorý sa stáva právnym nástupcom zaniknutého š.p. v likvidácii Výskumný ústav poľnohospodárskej techniky so sídlom v Rovinke.
od 29. 10. 2001
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky rozhodnutím č. 5432/2001 - 420/276 zo dňa 26.6.2001 zlúčilo so štátnym podnikom HYDROCOOP, štátny podnik v likvidácii Štátne rybárstvo, štatny podnik - v likvidácii, Stupava, IČO: 00 155 195. Majetok, všetky práva a záväzky i neznáme zaniknutého štátneho podniku v likvidácii, prechádzajú na štátny podnik v likvidácii HYDROCOOP, štátny podnik v likvidácii, Radlinského 37, 811 07 Bratislava IČO 00 605 336, ktorý sa stáva jeho právnym nástupcom.
od 2. 12. 2008
Odvolací dekrét Ministerstva pôdohodpodárstva SR č. 2291/2008-100 zo dňa 21.11.2008 a menovací dekrét č. 2292/2008-100 zo dňa 21.11.2008.
od 10. 7. 2009
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky rozhodnutím č.827/2009 - 250 zo dňa 16.02.2009 zlúčilo so štátnym podnikom HYDROCOOP, štátny podnik v likvidácii Pohronský cukrovar, štátny podnik v likvidácii, 935 62 Pohronský Ruskov, IČO: 00 894 605. Majetok, všetky práva a záväzky zaniknutého štátneho podniku v likvidácii prechádzajú na štátny podnik v likvidácii HYDROCOOP so sídlom Radlinského 37, 811 07 Bratislava, IČO: 00 605 336, ktorý sa stáva jeho právnym nástupcom.
od 28. 11. 2009
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky rozhodnutím č. 4050/2009-250 zo dňa 27.10.2009 dňom 30.10.2009 zlúčilo so štátnym podnikom HYDROCOOP, štátny podnik v likvidácii Štátny majetok " D r ž k o v c e " štátny podnik " v likvidácii ", Tornaľa, IČO : 17 056 560. Majetok, všetky práva a záväzky zaniknutého štátneho podniku v likvidácii prechádzajú na štátny podnik v likvidácii HYDROCOOP, štátny podnik v likvidácii, Radlinského 37, 811 07 Bratislava, IČO : 00 605 336, ktorý sa stáva jeho právnym nástupcom.
od 19. 3. 2013
Rozhodnutie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zo dňa 04.02.2013 pod č. 1367/2013-250, ktorým sa dňom 15.02.2013 zlúčili so štátnym podnikom HYDROCOOP, štátny podnik v likvidácii Poľnoriso Sobôtka, štátny podnik "v likvidácii", Rimavská Sobota, 979 01, IČO: 30 415 489 a Strojárne potravinárskeho priemyslu štátny podnik v likvidácii, Bratislava, IČO: 00 035 106. Majetok, všetky práva, pohľadávky, záväzky i neznáme zaniknutých štátnych podnikov v likvidácii prechádzajú na štátny podnik HYDROCOOP, štátny podnik v likvidácii, Radlinského 37, 811 07 Bratislava, IČO: 00 605 336, ktorý sa stáva ich právnym nástupcom.
od 19. 12. 2013
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 11.11.2013, sp. zn. 34 Exre/426 /2013 - 6, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 16.12.2013.
Vyhlásenie konkurzu
od 22. 10. 2019
Dátum vyhlásenia konkurzu: 11.10.2013 Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 3.10.2013 sp. Zn. 2K 38/2013 - 132, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 11.10.2013 súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka HYDROCOOP, štátny podnik v likvidácii, Radlinského 37, Bratislava, IČO : 00 605 336. Do funkcie správcu konkurznej podstaty súd ustanovil JUDr. Violu Dudákovú, so sídlom kancelárie Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava, značka správcu : S 31.
od 19. 12. 2013 do 21. 10. 2019
Dátum vyhlásenia konkurzu: 11.10.2013 Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 3.10.2013 sp. Zn. 2K 38/2013 - 132, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 11.10.2013 súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka HYDROCOOP, štátny podnik v likvidácii, Radlinského 37, Bratislava, IČO : 00 605 336. Do funkcie správcu konkurznej podstaty súd ustanovil JUDr. Violu Dudákovú, so sídlom kancelárie Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava, značka správcu : S 31.
Správca konkurznej podstaty
od 22. 10. 2019
JUDr. Oliver Korec
Bratislava, Záhradnícka 9, PSČ 811 07
od 19. 12. 2013 do 21. 10. 2019
JUDr. Viola Dudáková
Bratislava, Záhradnícka 36, PSČ 821 08
od 22. 10. 2019 do 21. 10. 2019
JUDr. Viola Dudáková
Bratislava, Záhradnícka 36, PSČ 821 08
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO