LIONS & PARTNERS, a.s., IČO: 00659215 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti LIONS & PARTNERS, a.s. Údaje boli stiahnuté 4. 5. 2023 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 00659215. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 00659215 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
29. 12. 1988
Názov
od 20. 8. 2003

LIONS & PARTNERS, a.s.

od 5. 1. 1996 do 19. 8. 2003

EXRENT, a.s.

od 29. 12. 1988 do 4. 1. 1996

SST, akciová spoločnosť

Adresa sídla
od 20. 8. 2003
Bratislava, Grösslingova 4, PSČ 81109
od 6. 9. 1993 do 19. 8. 2003
Bratislava, Grösslingova 4, PSČ 81418
od 29. 12. 1988 do 5. 9. 1993
Bratislava, Červenej armády 4
IČO
od 29. 12. 1988

00659215

Právna forma
Akciová spoločnosť
Oddiel
Sa
Vložka číslo
2/B
Súd
Okresný súd Bratislava I
Predmet činností
od 15. 3. 1995
prenájom nebytových priestorov a služby spojené s poskytovaním prenájmu
od 15. 3. 1995
leasing motorových vozidiel a leasing spotrebného a priemyselného tovaru
od 5. 1. 1996
sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
od 5. 1. 1996
obstarávanie služieb spojených s prevádzkou nehnuteľností
od 5. 1. 1996
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
od 5. 1. 1996
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
od 5. 1. 1996
sprostredkovateľská činnosť
od 5. 1. 1996
prenájom motorových vozidiel
od 5. 1. 1996
prenájom iných strojov a prístrojov
od 5. 1. 1996
podnikateľské poradenstvo v oblasti marketingu a investícií
od 17. 12. 1999
vykonávanie inžinierskych, priemyselných, bytových a občianskych stavieb
od 17. 12. 1999
výkon činnosti stavbyvedúceho - pozemné stavby
od 17. 12. 1999
výkon činnosti stavebného dozoru - pozemné stavby
od 17. 12. 1999
faktoring a forfaiting
od 11. 12. 2001
prevádzkovanie garáží a odstavných plôch pre motorové vozidlá, ak tieto slúžia na umiestnenie najmenej 5 vozidiel
od 11. 12. 2001
prevádzkovanie telovýchovných zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
od 11. 12. 2001
reklamná a propagačná činnosť
od 11. 12. 2001
organizovanie kurzov, školení, výstav a veľtrhov
od 11. 12. 2001
prednášková činnosť
od 11. 12. 2001
poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu predmetu podnikania
od 11. 12. 2001
upratovacie, čistiace a tepovacie práce
od 11. 12. 2001
skladovanie
od 29. 12. 1988 do 14. 3. 1995
poskytovanie sekretárskych, konferenčných a iných služieb, predovšetkým pre akcioná- rov, zastupovanie akcionárov a iných práv- nických osôb pri obchodných a iných rokova- niach podľa požiadaviek, predovšetkým v Bratislave, sprostredkovanie nákupu a pre- daja strojárskehospotrebného tovaru, vráta- ne jeho servisu
od 29. 12. 1988 do 14. 3. 1995
nákup a predaj strojárskeho spotrebného to- varu, sprostredkovanie nákupu materiálu, strojov a zariadení, prenájom nebytových priestorov, predovšetkým akcionárom
od 29. 12. 1988 do 14. 3. 1995
zahraničnoobchodná činnosť
od 29. 12. 1988 do 14. 3. 1995
sprostredkovanie auditorskej činnosti
od 6. 9. 1993 do 14. 3. 1995
leasing hnuteľných vecí
Konanie menom spoločnosti
od 30. 1. 2009
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť je oprávnený konať a podpisovať predseda predstavenstva samostatne. Podpisovanie za akciovú spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému menu spoločnosti menu a funkcii podpisujúci pripojí svoj podpis.
od 11. 12. 2001 do 29. 1. 2009
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej 2 členovia predstavenstva. Podpisovanie za akciovú spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
od 5. 1. 1996 do 10. 12. 2001
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú a/ najmenej 2 členovia predstavenstva, alebo b/ 1 člen predstavenstva a riaditeľ spoločnosti. Podpisovanie za akciovú spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
od 6. 3. 1995 do 4. 1. 1996
Podpisovanie za spoločnosť sa deje tak, že k napísanému alebo k vytlačenému názvu akciovej spoločnosti pripoja svoj podpis a/ všetci členovia Predstavenstva s označením "predstavenstvo", b/ predseda predstavenstva s označením funkcie "predseda predstavenstva" c/ riaditeľ spoločnosti s označením"riaditeľ spoločnosti", d/ písomne splnomocnený člen predstavenstva s označením "splnomocnený člen predstavenstva", poprípade písomne splnomocnení členovia predstavenstva s označením "splnomocnení členovia predstavenstva",
od 29. 12. 1988 do 5. 3. 1995
Podpisovanie za spoločnosť sa deje tak, že k napísanému alebo k vytlačenému názvu akciovej spoločnosti pripoja svoj podpis a/ všetci členovia Predstavenstva s označením "predstavenstvo", b/ predseda predstavenstva s označením funkcie "predseda predstavenstva" c/ člen predstavenstva, ktorý je súčasne riaditeľom akciovej spoločnosti s označením "člen predstavenstva a riaditeľ" d/ písomne splnomocnený člen predstavenstva s označením "splnomocnený člen predstavenstva", poprípade písomne splnomocnení členovia predstavenstva s označením "splnomocnení členovia predstavenstva",
Ďalšie právne skutočnosti
od 29. 12. 1988
Akciová spoločnosť bola zriadená podľa § 4 Zák. č. 243/49 Zb. Povolenie ku vzniku dalo Federálne ministerstvo hutníctva, strojárenstva a elektrotechniky dňa 20.12.1988 pod číslom 011/3642/1988. Stanovy spoločnosti boli schválené tým istým rozhodnutím. Priebeh zakladajúceho valného zhromaždenia je pojatý do notárskej zápisnice č. N 198/88 Nz 181/88 zo dňa 20.12.1988 Štátneho notárstva Bratislava 1 v Bratislave. Stary spis: Sa 4
od 6. 3. 1995
Osvedčenie o priebehu časti riadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 28.4.1994 pod č. 113/94, Nz 114/94 na ktorom sa schválila zmena stanov spoločnosti, dodatok k notárskej zápisnici zo dňa 6.3.1995 pod č. N 28/95, Nz 29/95. Stary spis: Sa 4
od 15. 3. 1995
Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia konaného dňa 10.1.1995. Stary spis: Sa 4
od 5. 1. 1996
Notárska zápisnica N 65/95, Nz 64/95 zo dňa 27.6.1995 - zmena stanov, zmena obchodného mena spoločnosti z SST, akciová spoločnosť. Stary spis: Sa 4
od 23. 2. 1996
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 31.10.1995. Stary spis: Sa 4
od 23. 6. 1997
Zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromaždení dňa 25.2.1997, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 22/97, Nz 23/97, spísanou notárkou JUDr. Evou Imriškovou. Stary spis: Sa 4
od 7. 5. 1998
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 30.9.1997. Stary spis: Sa 4
od 24. 6. 1998
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 30.9.1997. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 21.1.1998.
od 14. 12. 1998
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 151/98, Nz 136/98 napísanej dňa 4.12.1998 notárom Mgr.Csalom v Dunajskej Strede, Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady dňa 8.12.1998 a predstavenstva dňa 8.12.1998.
od 17. 12. 1999
Notárska zápisnica N 632/99, Nz 631/99 zo dňa 3.12.1999 z mimoriadneho valného zhromaždenia so zmenou stanov spoločnosti.
od 13. 10. 2000
Zmena stanov schválena na valnom zhromaždení, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 88/2000 Nz 84/2000 zo dňa 16.6.2000. Zápis zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 29.6.2000. Zápis zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 29.6.2000.
od 11. 12. 2001
Notárska zápisnica č. N 132/01, Nz 124/01 spísaná dňa 28.6.2001 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom sa rozhodlo o zmene členov dozornej rady a na ktorom bolo schválené nové znenie stanov.
od 18. 4. 2002
Notárska zápisnica č. N 79/2002, Nz 73/2002 zo dňa 12. 3. 2002, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania na sumu 75 630 000,-Sk a schválené nové stanovy spoločnosti s doložkou o oprave notárskej zápisnice zo dňa 28. 3. 2002.
od 28. 10. 2002
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 22.8.2002, na ktorom bola schválená zmena v orgánoch spoločnosti. Funkcia člena predstavenstva L. Végha sa končí dňom 22.8.2002. Funkcia členov dozornej rady JUDr. M. Barkovej, S. Janičinovej, E. Lörincza sa končí dňom 22.8.2002.
od 20. 8. 2003
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.5.2003, priebeh osvedčený do notárskej zápisnice č. N 231/2003, Nz 42286/2003, na ktorom bolo rozhodnuté o zmene predchádzajúceho obchodného mena EXRENT, a.s.
od 20. 4. 2004
Zápisnica z Mimoriadneho valného zhromaždenia z 23.02.2004.
od 14. 6. 2005
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 31.05.2005.
od 30. 1. 2009
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 16.12.2008. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 16.12.2008 forma not. zápisnice N 311/2008 Nz 61923/2008
od 31. 10. 2009
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 20.10.2009.
Základné imanie
od 10. 7. 2009
2 510 456,09397 EUR
od 18. 4. 2002 do 9. 7. 2009
75 630 000 Sk
od 17. 12. 1999 do 17. 4. 2002
48 550 000 Sk
od 29. 12. 1988 do 16. 12. 1999
35 550 000 Sk
Akcie
od 10. 7. 2009
Počet: 75630
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 33,193919 EUR
od 18. 4. 2002 do 9. 7. 2009
Počet: 75630
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
od 17. 12. 1999 do 17. 4. 2002
Počet: 48550
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
od 5. 1. 1996 do 16. 12. 1999
Počet: 35550
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba:
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
od 8. 7. 1992 do 4. 1. 1996
Počet: 32611
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba:
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
od 8. 7. 1992 do 4. 1. 1996
Počet: 2939
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba:
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
Dozorná rada
od 13. 6. 2008
Ing. Martina Tóthová
Bratislava, Gorkého 13, PSČ 811 01
Vznik funkcie: 22. 8. 2002
od 13. 6. 2008
Eva Dóková
Opoj, Opoj 250, PSČ 919 32
Vznik funkcie: 1. 6. 2005
od 31. 10. 2009
Katarína Tureničová
Bratislava, Trenčianska 31, PSČ 821 09
Vznik funkcie: 1. 11. 2009
od 15. 3. 1995 do 4. 1. 1996
Ing. Pavel Adamovič
Malacky, Záhorácka 49
od 5. 1. 1996 do 22. 2. 1996
Ing. Pavel Adamovič
Malacky, Záhorácka 9, PSČ 901 01
od 13. 10. 2000 do 27. 10. 2002
JUDr. Marta Barková
Bratislava, Mudrochova 7478/11
od 15. 3. 1995 do 4. 1. 1996
Ing. Jozef Čavara
Bratislava, Karla Adlera 22
od 23. 6. 1997 do 6. 5. 1998
Ing. Pavol Gerula
Bratislava, Markova 3, PSČ 851 01
od 24. 6. 1998 do 13. 12. 1998
Ing. Miroslav Haluska
Bratislava, Ľuda Zúbka 4, PSČ 841 01
od 23. 2. 1996 do 22. 6. 1997
Ing. Eduard Hyránek
Bratislava, Budatínska 29, PSČ 851 05
od 23. 2. 1996 do 22. 6. 1997
Ing. Július Chovanec
Bratislava, Jašíkova 19, PSČ 821 03
od 24. 6. 1998 do 13. 12. 1998
Ing. Július Chovanec
Bratislava, Jašíkova 19, PSČ 821 03
od 6. 3. 1995 do 14. 3. 1995
Ing. Jozef Chudý
Košice - mestská časť Barca, Mikovíniho 57
od 8. 7. 1992 do 5. 3. 1995
Ing. Matej Jakubčo
Pohorelá, Pohorelá 3, PSČ 976 69
od 6. 3. 1995 do 14. 3. 1995
Ing. Matej Jakubčo
Pohorelá, Pohorelá 9
od 13. 10. 2000 do 27. 10. 2002
Silvia Janičinová
Miloslavov, Miloslavov 99, PSČ 900 42
od 20. 4. 2004 do 13. 6. 2005
Mgr. Silvia Janičinová
Miloslavov, Krátka 99, PSČ 900 42
Vznik funkcie: 1. 3. 2004
od 14. 6. 2005 do 13. 6. 2005
Mgr. Silvia Janičinová
Miloslavov, Krátka 99, PSČ 900 42
Vznik funkcie: 1. 3. 2004 Skončenie funkcie: 31. 5. 2005
od 14. 12. 1998 do 12. 10. 2000
Jozef Kalmár
Dunajská Streda, Hlavná 47
od 14. 12. 1998 do 12. 10. 2000
Jozef Karácsony
Dunajská Streda, Nám. Á. Vámberyho 55
od 6. 3. 1995 do 14. 3. 1995
Ing. Vladimír Kolibáš
Bratislava, Majerníkovej 50
od 14. 6. 2005 do 12. 6. 2008
Eva Kopáčiková
Majcichov, Majcichov 617, PSČ 919 22
Vznik funkcie: 1. 6. 2005
od 15. 3. 1995 do 4. 1. 1996
Ing. Vladimír Kováčik
Bratislava, Brančská 11
od 5. 1. 1996 do 22. 2. 1996
Ing. Vladimír Kováčik
Bratislava, Brančská 11, PSČ 851 01
od 23. 6. 1997 do 23. 6. 1998
Ing. Marián Kovalčík
Košice - mestská časť Barca, Donská 8, PSČ 040 12
od 23. 2. 1996 do 22. 6. 1997
Ing. Magdaléna Kubranová
Bratislava, Šášovská 12, PSČ 851 01
od 14. 12. 1998 do 12. 10. 2000
Pavel László
Dunajská Streda, Malé Dvorníky 95
od 11. 12. 2001 do 27. 10. 2002
Eugen Lörincz
Nová Dedinka, Hlavná 446/91
od 6. 3. 1995 do 14. 3. 1995
Ing. Štefan Mihaľo
Bratislava, Podzáhradná 39
od 5. 1. 1996 do 22. 2. 1996
Ing. Miloš Mikleš
Zvolen, M.R.Štefánika 21
od 23. 2. 1996 do 22. 6. 1997
Ing. Ondrej Mikula
Bratislava, Dunajská 24, PSČ 811 01
od 6. 3. 1995 do 14. 3. 1995
Ing. Ján Miško
Veľká Lomnica, Veľká Lomnica 368
od 15. 3. 1995 do 4. 1. 1996
Ing. Vladimír Mrázik
Bratislava, Žehrianska 10
od 5. 1. 1996 do 22. 6. 1997
Ing. Vladimír Mrázik
Bratislava, Žehrianska 10
od 23. 6. 1997 do 23. 6. 1998
Ing. Dagmar Nackina
Bratislava, Jána Smreka, PSČ 841 07
od 15. 3. 1995 do 4. 1. 1996
Ing. Dušan Pamula
Bratislava, Ipeľská 5
od 5. 1. 1996 do 22. 2. 1996
Ing. Dušan Pamula
Bratislava, Ipeľská 5, PSČ 821 07
od 24. 6. 1998 do 13. 12. 1998
JUDr. Alžbeta Polláková
Bratislava, J.C.Hronského 6
od 28. 10. 2002 do 19. 4. 2004
Ing. Marián Puček
Bratislava, Toplianska 30
Vznik funkcie: 22. 8. 2002
od 20. 4. 2004 do 19. 4. 2004
Ing. Marián Puček
Bratislava, Toplianska 30
Vznik funkcie: 22. 8. 2002 Skončenie funkcie: 29. 2. 2004
od 13. 10. 2000 do 10. 12. 2001
Ing. Milan Rusko
Bratislava, Romanova 46
od 28. 10. 2002 do 19. 4. 2004
Ela Tenczerová
Bratislava, Dunajská 24
Vznik funkcie: 22. 8. 2002
od 20. 4. 2004 do 12. 6. 2008
Ela Tenczerová
Bratislava, Björsonova 5, PSČ 811 05
Vznik funkcie: 22. 8. 2002
od 28. 10. 2002 do 19. 4. 2004
Ing. Martina Tenczerová
Bratislava, Babuškova 10
Vznik funkcie: 22. 8. 2002
od 20. 4. 2004 do 12. 6. 2008
Ing. Martina Tenczerová
Bratislava, Gorkého 13, PSČ 811 01
Vznik funkcie: 22. 8. 2002
od 7. 5. 1998 do 23. 6. 1998
Ing. Vladimír Turzák
Košice - mestská časť Barca, Hroncova 1, PSČ 040 01
od 8. 7. 1992 do 5. 3. 1995
František Vartovník
Smižany, Sládkovičova 18, PSČ 053 11
od 31. 10. 2009 do 30. 10. 2009
Ela Štenclová
Bratislava, Björsonova 5, PSČ 811 05
Vznik funkcie: 22. 8. 2002 Skončenie funkcie: 31. 10. 2009
od 13. 6. 2008 do 30. 10. 2009
Ela Štenclová
Bratislava, Björsonova 5, PSČ 811 05
Vznik funkcie: 22. 8. 2002
od 8. 7. 1992 do 5. 3. 1995
Ing. Ladislav Lapihuska
Roudnice nad Labem, Houskova 1867, PSČ 413 01
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO