TATRA - ALPINE a. s., IČO: 00680885 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti TATRA - ALPINE a. s. Údaje boli stiahnuté 4. 5. 2023 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 00680885. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 00680885 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
16. 8. 1990
Názov
od 16. 8. 1990

TATRA - ALPINE a. s.

Adresa sídla
od 14. 1. 2006
Bratislava, Trnavská cesta 66, PSČ 82102
od 16. 8. 1990 do 13. 1. 2006
Bratislava, Páričková 18
IČO
od 16. 8. 1990

00680885

Právna forma
Akciová spoločnosť
Oddiel
Sa
Vložka číslo
51/B
Súd
Okresný súd Bratislava I
Predmet činností
od 28. 12. 1992
veľkoobchod a maloobchod, nákup a predaj rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti, balených trvanlivých potravín, ovocia a zeleniny, tabakových výrobkov, alkoholických a nealkoholických nápojov v spotrebiteľskom balení, mäsa, mäsových výrobkov a rýb
od 28. 12. 1992
maloobchod s exotickým zvieratstvom, vtáctvom, akvarijnými rybkami
od 28. 12. 1992
prenájom motorových vozidiel, strojov, zariadení a priemyselného tovaru v rozsahu voľnej živnosti, vrátane elektronických zariadení na spracovanie dát.
od 28. 12. 1992
poradenstvo v oblasti elektronických zariadení na spracovanie dát
od 28. 12. 1992
dodávky a poradenské služby ohľadom programov na spracovanie dát
od 28. 12. 1992
automatizované spracovanie dát a databanky
od 28. 12. 1992
spracovanie dát a súvisiacej činnosti
od 28. 12. 1992
činnosť účtovných, ekonomických a organizačných poradcov
od 28. 12. 1992
nákup, predaj a prenájom nehnuteľností s doplnkovými službami - správa nehnuteľností
od 28. 12. 1992
veľkoobchod s chemickými výrobkami a medziproduktmi rôzneho druhu (priemyselné chemikálie, hnojivá, plasty v primárnej forme, chemické vlákna), s výnimkou jedov zvlášť nebezpečných
od 28. 12. 1992
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi vývoz zberového papiera z produkcie polygrafického priemyslu
od 10. 8. 1994
faktoring a forfaiting
od 12. 10. 1995
očná optika
od 12. 3. 2002
veľkodistribúcia liekov a zdravotníckych pomôcok
od 13. 8. 2002
maloobchod a veľkoobchod s uvedeným materiálom: RTG filmy, RTG vyvolávacia technika, materiály a chemikálie pre RTG v rozsahu voľnej živnosti
od 5. 6. 2014
správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty
od 16. 8. 1990 do 27. 12. 1992
Základným predmetom činnosti novovzniknutej akciovej spoločnosti bude veľkoobchodná a maloobchodná činnosť zameraná na:
od 16. 8. 1990 do 27. 12. 1992
obchodnú činnosť pri nákupe a predaji chemikálií, chemických výrobkov, strojov, zariadení, náhradných dielov a výrobkov pre textilný priemysel, výrobky výpočtovej techniky vrátane softwarov, spotrebnej elektroniky a unikátnych prístrojov hlavne pre výrobu nití, nitierského tovaru a iných textilných výrobkov, - služby v oblasti projekčnej a inžinierskej činnosti pre technický rozvoj v oblasti technológie výroby priadzí, nití a nitiarskych výrobkov vrátane služieb technického, servisného a propagačného typu v oblasti priemyselnej výroby textilného priemyslu
od 16. 8. 1990 do 27. 12. 1992
zahraničnoobchodná činnosť Povolenie k zahraničnoobchodnej činnosti vydalo Federálne ministerstvo zahraničného obchodu Praha dňa 13. 9. 1990 pod č.j.: 13/8513/133/90, registr. č.: 108001933 v tomto rozsahu: 1. Sprostredkovateľská činnosť vykonávaná pre čs. osoby v styku so zahraničnými osobami na základe zmlúv o obstaraní záležitostí v mene firmy na účet týchto osôb v oblasti vývozu a dovozu vecí. 2. Vývoz vecí na zabezpečenie činnosti podľa bodu 1 rozsahu povolenia podľa prílohy č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou povolenia. 3. Dovoz vecí na zabezpečenie činnosti podľa bodu 1 rozsahu povolenia podľa prílohy č. 2, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou povolenia. 4. Poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR a v zahraničí formou servisu, projektovej a inžinierskej činnosti na technický rozvoj v oblasti výroby priadzí a nití a v oblasti výroby textilného priemyslu.
od 16. 8. 1990 do 27. 12. 1992
vývoz a dovoz programového vybavenia počítačov
od 16. 8. 1990 do 27. 12. 1992
zahraničnoobchodná činnosť Povolenie k zahraničnoobchodnej činnosti vydalo Federálne ministerstvo zahraničného obchodu Praha dňa 13. 9. 1990 pod č.j.: 13/8513/133/90, registr. č.: 108001933 v tomto rozsahu: 1. Sprostredkovateľská činnosť vykonávaná pre čs. osoby v styku so zahraničnými osobami na základe zmlúv o obstaraní záležitostí v mene firmy na účet týchto osôb v oblasti vývozu a dovozu vecí. 2. Vývoz vecí na zabezpečenie činnosti podľa bodu 1 rozsahu povolenia podľa prílohy č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou povolenia. 3. Dovoz vecí na zabezpečenie činnosti podľa bodu 1 rozsahu povolenia podľa prílohy č. 2, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou povolenia. 4. Poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR a v zahraničí formou servisu, projektovej a inžinierskej činnosti na technický rozvoj v oblasti výroby priadzí a nití a v oblasti výroby textilného priemyslu.
od 16. 8. 1990 do 27. 12. 1992
vývoz a dovoz programového vybavenia počítačov
od 16. 8. 1990 do 27. 12. 1992
doplnenie zahraničnoobchodnej činnosti: Zmenu povolenia na zahraničnoobchodnú činnosť vydalo FMZO Praha dňa 30.10.1990 pod č.j. 13/13202/133/90 registr. č.108003539 tak, že sa rozsah povolenia dopľňa o body 5., 6., ktoré znejú: 5. Sprostredkovateľská činnosť vykonávaná pre čs. osoby v styku so zahraničnými osobami na základe zmlúv o obstaraní záležitostí menom firmy na účet týchto osôb v oblasti vývozu a dovozu vecí 6. Vývoz a dovoz vecí s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády ČSFR č. 256/90 Zb., ktorým sa stanovujú vývozy a dovozy vecí a ďalšie činnosti, na uskutočňovanie ktorých sa vyžaduje povolenie na zahraničnoobchodnú činnosť, uskutočňovaný pre čs. osoby na základe zmlúv uvedených v bode 5. rozsahu povolenia. 7.výrobná činnosť zameraná na výrobu, kovových, chemických a elektronických výrobkov a zariadení 8.sprostredkovanie a zabezpčovanie základných a doplnkových služieb domáceho a aktívneho i pasívneho cestovného ruchu
od 28. 12. 1992 do 12. 8. 2002
prevádzkovanie cestovnej kancelárie
Konanie menom spoločnosti
od 25. 5. 2006
V mene spoločnosti je oprávnený konať každý člen predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menu a funkcii pripojí podpisujúci svoj podpis. V mene spoločnosti je oprávneý konať aj generálny riaditeľ, ak je súčasne aj členom predstavenstva. Generálny riaditeľ koná a podpisuje sa za spoločnosť samostatne, a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému menu spoločnosti pripojí vlastnoručný podpis.
od 16. 8. 1990 do 24. 5. 2006
Za spoločnosť podpisujú členovia predstavenstva a to každý samostatne.
Ďalšie právne skutočnosti
od 16. 8. 1990
Akciová spoločnosť bola založená podľa ust. § 15, § 22 a 23 Zák. č. 104/1990 Zb. o akciových spoločnostiach, zakladateľskou zmluvou zo dňa 22. 5. 1990 na ustanovujúcom valnom zhromaždení konanom dňa 15. 8. 1990 na ktorom boli schválené i stanovy a priebeh ktorého bol osvedčený v notárskej zápisnici spísanej pred Štátnym notárstvom Bratislava 2 pod č. N 134/90 a NZ 119/90 a § 5 Zák. č. 112/90 Zb., ktorým sa mení a doplňa zákon č. 173/1988 Zb. o podniku so zahraničnou majetkovou účasťou. Stary spis: Sa 87
od 10. 8. 1994
Notárska zápisnica Nz 178/94 napísaná dňa 25.4.1994 notárom JUDr. Kováčom osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 87
od 23. 7. 1996
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice Nz 43/96 zo dňa 8.5.1996, na ktorom bola odsúhlasená zmena stanov. Stary spis: Sa 87
od 18. 1. 2000
Notárska zápisnica N 327/99, Nz 325/99 spísaná dňa 16.12.1999 notárom JUDr. Deziderom Ravlukom, osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené nové znenie stanov.
od 12. 3. 2002
Rozhodnutie Mimisterstva zdravotníctva SR zo dňa 28.5.1999, číslo rozhodnutia 068/99-SF, Reg.č. Fv-176/99, Notárska zápisnica Nz 59/01 zo dňa 14.2.2002 a dodatok č. 5 k stanovám spoločnosti.
od 14. 10. 2002
Notárska zápisnica Nz 383/2002 spísaná dňa 26.9.2002 notárkou JUDr. Kováčovou osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena v orgánoch spoločnosti. Funkcia člena predstavenstva MUDr.R. Zajaca sa končí dňom 26.9.2002.
od 22. 8. 2003
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 18.04.2002 priebeh osvedčený do notárskej zápisnice č. Nz 140/02.
od 9. 6. 2004
Notárska zápisnica N 478/2004 Nz 38672/2004 napísaná JUDr. Jarmilou Kováčovou o priebehu valného zhromaždenia konaného dňa 05.05.2004.
od 14. 1. 2006
Notárska zápisnica N 2/2006, Nz 837/2006, NCRIs 849/2006 z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 11.1.2006 napísaná notárom JUDr. Jarmilou Kováčovou - zmena sídla z pôvodného Páričkova 18, Bratislava na Trnavská cesta 66, Bratislava.
od 25. 5. 2006
Notárska zápisnica N 205/2006, Nz 18101/2006, NCRls 17992/2006 zo dňa 11.5.2006 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 5.5.2006.
od 15. 6. 2012
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 9.5.2012
od 5. 6. 2014
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 29.04.2014 spísaná vo forme notárskej zápisnice č. N 566/2014, Nz 17412/2014, NCRls 17766/2014 dňa 07.05.2014.
od 24. 2. 2015
Notárska zápisnica - N 258/2015, Nz 5405/2015, NCRls 5567/2015 - osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 19.02.2015.
od 13. 6. 2018
Notárska zápisnica č. N 604/2018, Nz 15015/2018, NCRls 15312/2018 zo dňa 10.05.2018 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 03.05.25018.
Základné imanie
od 12. 3. 2009
332 000 EUR
Rozsah splatenia: 332 000 EUR
od 13. 8. 2002 do 11. 3. 2009
10 000 000 Sk
Rozsah splatenia: 10 000 000 Sk
od 16. 8. 1990 do 12. 8. 2002
10 000 000 Sk
Akcie
od 24. 2. 2015
Počet: 100
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 332 EUR
od 24. 2. 2015
Počet: 90
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 3 320 EUR
od 12. 3. 2009 do 23. 2. 2015
Počet: 100
Druh - forma: - akcie na doručiteľa
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 332 EUR
od 12. 3. 2009 do 23. 2. 2015
Počet: 90
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 3 320 EUR
od 18. 1. 2000 do 11. 3. 2009
Počet: 100
Druh - forma: - akcie na doručiteľa
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
od 25. 5. 2006 do 11. 3. 2009
Počet: 90
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
od 18. 1. 2000 do 24. 5. 2006
Počet: 90
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
od 28. 12. 1992 do 17. 1. 2000
Počet: 90
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba:
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
od 28. 12. 1992 do 17. 1. 2000
Počet: 100
Druh - forma: na majiteľa
Podoba:
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
Dozorná rada
od 13. 6. 2018
Ing. Jaroslav Kubečka
Trenčín, Hanzlíkova 42, PSČ 911 05
Vznik funkcie: 3. 5. 2018
od 13. 6. 2018
Kvetoslava Murínová
Bratislava, Karadžičova 6, PSČ 821 08
Vznik funkcie: 3. 5. 2018
od 18. 6. 2022
Ing. Lýdia Adameová
Považská Bystrica, Šoltésovej 1679/188, PSČ 017 01
Vznik funkcie: 13. 5. 2022
od 28. 12. 1992 do 9. 8. 1994
Ing. Peter Hrín
Bratislava, Drobného 4
od 23. 7. 1996 do 21. 8. 2003
Ing. Jaroslav Kubečka
Trenčín, Hanzlíkova 42, PSČ 911 05
od 22. 8. 2003 do 8. 6. 2004
Ing. Jaroslav Kubečka
Trenčín, Hanzlíkova 42, PSČ 911 05
Vznik funkcie: 16. 8. 1990
od 9. 6. 2004 do 8. 6. 2004
Ing. Jaroslav Kubečka
Trenčín, Hanzlíkova 42, PSČ 911 05
Vznik funkcie: 16. 8. 1990 Skončenie funkcie: 5. 5. 2004
od 28. 12. 1992 do 22. 7. 1996
Ing. Jaroslav Kubečka
Trenčín, Uhrova 18
od 9. 6. 2004 do 14. 6. 2012
Ing. Jaroslav Kubečka
Trenčín, Hanzlíkova 42, PSČ 911 05
Vznik funkcie: 5. 5. 2004
od 15. 6. 2012 do 14. 6. 2012
Ing. Jaroslav Kubečka
Trenčín, Hanzlíkova 42, PSČ 911 05
Vznik funkcie: 5. 5. 2004 Skončenie funkcie: 9. 5. 2012
od 15. 6. 2012 do 12. 6. 2018
Ing. Jaroslav Kubečka
Trenčín, Hanzlíkova 42, PSČ 911 05
Vznik funkcie: 9. 5. 2012
od 13. 6. 2018 do 12. 6. 2018
Ing. Jaroslav Kubečka
Trenčín, Hanzlíkova 42, PSČ 911 05
Vznik funkcie: 9. 5. 2012 Skončenie funkcie: 3. 5. 2018
od 15. 6. 2012 do 12. 6. 2018
Kvetoslava Murínová
Bratislava, Karadžičova 6, PSČ 821 08
Vznik funkcie: 9. 5. 2012
od 13. 6. 2018 do 12. 6. 2018
Kvetoslava Murínová
Bratislava, Karadžičova 6, PSČ 821 08
Vznik funkcie: 9. 5. 2012 Skončenie funkcie: 3. 5. 2018
od 28. 12. 1992 do 9. 8. 1994
Ing. Július Pribilinec
Bratislava, Drábikova 2
od 10. 8. 1994 do 22. 7. 1996
Ing. Dana Rajčániová
Bratislava, Vranovská 61
od 23. 7. 1996 do 21. 8. 2003
Ing. Dana Rajčániová
Bratislava, Vranovská 61
od 22. 8. 2003 do 8. 6. 2004
Ing. Dana Rajčániová
Bratislava, Vranovská 61
Vznik funkcie: 25. 4. 1994
od 9. 6. 2004 do 8. 6. 2004
Ing. Dana Rajčániová
Bratislava, Vranovská 61
Vznik funkcie: 25. 4. 1994 Skončenie funkcie: 5. 5. 2004
od 9. 6. 2004 do 14. 6. 2012
Ing. Dana Rajčániová
Bratislava, Vranovská 61, PSČ 851 01
Vznik funkcie: 5. 5. 2004
od 15. 6. 2012 do 14. 6. 2012
Ing. Dana Rajčániová
Bratislava, Vranovská 61, PSČ 851 01
Vznik funkcie: 5. 5. 2004 Skončenie funkcie: 9. 5. 2012
od 23. 7. 1996 do 21. 8. 2003
Doc. Ing. Ľubica Straková
Pezinok, Fr. Kráľa 7
od 22. 8. 2003 do 8. 6. 2004
Doc. Ing. Ľubica Straková
Pezinok, Fraňa Kráľa 7
Vznik funkcie: 8. 5. 1996
od 9. 6. 2004 do 8. 6. 2004
Doc. Ing. Ľubica Straková
Pezinok, Fraňa Kráľa 7
Vznik funkcie: 8. 5. 1996 Skončenie funkcie: 5. 5. 2004
od 13. 6. 2018 do 7. 2. 2020
Doc. Ing. Ľubica Straková
Pezinok, Fraňa Kráľa 7, PSČ 902 01
Vznik funkcie: 3. 5. 2018
od 8. 2. 2020 do 7. 2. 2020
Doc. Ing. Ľubica Straková
Pezinok, Fraňa Kráľa 7, PSČ 902 01
Vznik funkcie: 3. 5. 2018 Skončenie funkcie: 16. 6. 2019
od 9. 6. 2004 do 14. 6. 2012
Doc. Ing. Ľubica Straková
Pezinok, Fraňa Kráľa 7, PSČ 902 01
Vznik funkcie: 5. 5. 2004
od 15. 6. 2012 do 14. 6. 2012
Doc. Ing. Ľubica Straková
Pezinok, Fraňa Kráľa 7, PSČ 902 01
Vznik funkcie: 5. 5. 2004 Skončenie funkcie: 9. 5. 2012
od 15. 6. 2012 do 12. 6. 2018
Doc. Ing. Ľubica Straková
Pezinok, Fraňa Kráľa 7, PSČ 902 01
Vznik funkcie: 9. 5. 2012
od 13. 6. 2018 do 12. 6. 2018
Doc. Ing. Ľubica Straková
Pezinok, Fraňa Kráľa 7, PSČ 902 01
Vznik funkcie: 9. 5. 2012 Skončenie funkcie: 3. 5. 2018
od 10. 8. 1994 do 22. 7. 1996
Ing. Martin Šebesta
Bratislava, Zadunajská 1
od 18. 6. 2022 do 17. 6. 2022
Michal Rocak
Rösrath, Am Löhe 23, PSČ 515 03
Vznik funkcie: 21. 5. 2020 Skončenie funkcie: 12. 5. 2022
od 6. 6. 2020 do 17. 6. 2022
Michal Rocak
Rösrath, Am Löhe 23, PSČ 515 03
Vznik funkcie: 21. 5. 2020
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO

Výpočet čistej mzdy 2024

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky

Účet s bonusom až do 60 €

Chcem bonus

Založte si Účet pre zelenší svet online – kvôli prírode aj pre seba! Na 12 mesiacov zadarmo a s podporou enviroprojektov.

Advertisement

Výpočet dôchodkového veku

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky