Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s., IČO: 00682420 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. Údaje boli stiahnuté 22. 3. 2023 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 00682420. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 00682420 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Deň zápisu
27. 10. 1945
Názov
od 25. 3. 2009

Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.

od 26. 9. 2002 do 24. 3. 2009

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.

Adresa sídla
od 29. 9. 2022
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Štefánikova 27, PSČ 81105
od 17. 9. 2022 do 28. 9. 2022
Bratislava - mestská časť Staré mesto, Štefánikova 27, PSČ 81105
od 26. 9. 2002 do 16. 9. 2022
Bratislava, Štefánikova 27, PSČ 81499
IČO
od 26. 9. 2002

00682420

Právna forma
Akciová spoločnosť
Oddiel
Sa
Vložka číslo
3010/B
Súd
Okresný súd Bratislava I
Predmet činností
od 4. 11. 2003
prijímanie vkladov
od 4. 11. 2003
poskytovanie úverov
od 4. 11. 2003
investovanie do cenných papierov na vlastný účet
od 3. 4. 2009
obchodovanie na vlastný účet 1. s finančnými nástrojmi peňažného trhu v eurách a v cudzej mene vrátane zmenárenskej činnosti, 2. s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v eurách a v cudzej mene
od 4. 11. 2003
poskytovanie záruk
od 4. 11. 2003
prenájom bezpečnostných schránok
od 4. 11. 2003
poskytovanie bankových informácií
od 4. 11. 2003
poskytovanie poradenských služieb v oblasti podnikania
od 4. 11. 2003
finančné sprostredkovanie
od 14. 5. 2010
poskytovanie platobných služieb a zúčtovanie
od 4. 11. 2003 do 3. 8. 2005
obchodovanie na vlastný účet 1. s finančnými nástrojmi peňažného trhu v slovenských korunách a v cudzej mene, 2. s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v slovenských korunách a v cudzej mene
od 4. 11. 2003 do 10. 1. 2005
platobný styk a zúčtovanie
od 11. 1. 2005 do 3. 8. 2005
tuzemské prevody peňažných prostriedkov a cezhraničné prevody peňažných prostriedkov
od 4. 8. 2005 do 13. 5. 2010
tuzemské prevody peňažných prostriedkov a cezhraničné prevody peňažných prostriedkov (platobný styk a zúčtovanie)
od 4. 8. 2005 do 2. 4. 2009
obchodovanie na vlastný účet 1. s finančnými nástrojmi peňažného trhu v slovenských korunách a v cudzej mene vrátane zmenárenskej činnosti, 2. s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v slovenských korunách a v cudzej mene
od 26. 9. 2002 do 3. 11. 2003
prijímanie vkladov
od 26. 9. 2002 do 3. 11. 2003
poskytovanie úverov
od 26. 9. 2002 do 3. 11. 2003
platobný styk a zúčtovanie, okrem platobného styku a zúčtovania so zahraničím
od 26. 9. 2002 do 3. 11. 2003
investovanie do cenných papierov na vlastný účet, v rozsahu investovania len do štátnych dlhopisov, štátnych pokladničných poukážok a pokladničných poukážok Národnej banky Slovenska
od 26. 9. 2002 do 3. 11. 2003
obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta s devízovými hodnotami v rozsahu devízovo - úverových obchodov
od 26. 9. 2002 do 3. 11. 2003
poskytovanie záruk
od 26. 9. 2002 do 3. 11. 2003
prenájom bezpečnostných schránok
od 26. 9. 2002 do 3. 11. 2003
poskytovanie bankových informácií
od 26. 9. 2002 do 3. 11. 2003
Predmetom podnikania SZRB, a.s. sú aj nasledovné činnosti:
od 26. 9. 2002 do 3. 11. 2003
spravovanie a využívanie finančných prostriedkov určených na podporu podnikateľských subjektov
od 26. 9. 2002 do 3. 11. 2003
podpora podnikateľskej činnosti na základe programov podpory vyhlásených bankou a vládou Slovenskej republiky a poskytovanie prostriedkov určených na tento účel, ktorá sa uskutočňuje okrem bankových činností uvedených v odseku 1 aj poskytovaním účelových finančných príspevkov
Konanie menom spoločnosti
od 12. 7. 2007
V mene banky konajú všetci členovia predstavenstva. V mene banky podpisujú vždy spoločne najmenej dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden musí byť predseda predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva, ktorí môžu previesť podpisové právo na zástupcov určených funkčne v organizačnom poriadku banky. Podpisovanie za banku sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu banky, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
od 14. 3. 2006 do 11. 7. 2007
V mene banky konajú všetci členovia predstavenstva. V mene banky podpisujú vždy spoločne najmenej dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden musí byť predseda predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva. Podpisovanie za banku sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu banky, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
od 26. 9. 2002 do 13. 3. 2006
V mene SZRB, a.s. konajú všetci členovia predstavenstva. V mene SZRB, a.s. podpisujú vždy spoločne najmenej dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden musí byť predseda predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva. Podpisovanie za SZRB, a.s. sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu banky, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
Ďalšie právne skutočnosti
od 26. 9. 2002
Podľa rozhodnutia Ministerstva financií, cien a miezd SR č. 4/1990 zo dňa 13.2.1990 podľa ustanovenia Zákona o bankách a sporiteľniach Ministerstva financií ČSSR bolo rozhodnuté o obnovení činnosti Slovenskej Tatra banky,SZB rozhodnutím ministra financií SR č. 7/1991 zo dňa 15.3.1991. Rozhodnutie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo dňa 8.11.1995 číslo 52/1768/1995 o zvýšení základného imania. Odvolací dekrét zo dňa 29.4.1996, číslo 1762/1996-sekr. Menovací dekrét zo dňa 29.4.1996, číslo 1763/1996-sekr. Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č.VBD-2150/1996 zo dňa 29.11.1996. Dodatok č. 1 k stanovám zo dňa 12.21997. Zmena obchodného mena z Slovenská záručná banka, štátny peňažný ústav na Slovensku na Slovenská záručná a rozvojová banka, štátny peňažný ústav. Súhlas Národnej banky zo dňa 18.7.1997 č. ÚBD - 968/1997 so zvýšením základného imania. Dodatok č. 2 k stanovám zo dňa 5.11.1997. Súhlas Ministerstva financií SR zo dňa 21.4.1998 č. 7052/98-52 so zvýšením základného imania. Súhlas Národnej banky SR zo dňa 15.6.1998 č. VBD-1104/1-1998 k zvýšeniu základného imania a dodatok č. 3 k stanovám, súhlas Ministerstva financií SR zo dňa 30.6.1998 č. 12283/98 s predmetom činnosti, povolenie Národnej banky SR zo dňa 10.7.1998 č. ÚVB-1802/1998 k rozšíreniu predmetu činnosti, dodatok č. 4 k stanovám. Súhlas Ministerstva financií SR zo dňa 2.6.1999, č. 1981/99-KM so zvýšením základného imania.Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 28.7.1999 č. ÚBD-1332/1999, ktorým bol udelený súhlas k zvýšeniu základného imania. Dodatok č. 5 k stanovám zo dňa 16.9.1999. Rozhodnutie NBS č. ÚBD-153-1/2001 zo dňa 15.2.2001.Osvedčenie MFSR číslo 8122/2001-62 zo dňa 25.4.2001 o schválení stanov Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, š.p.ú. Rozhodnutie NBS č. ÚBD-1415/2001 zo 4.9.2001 právoplané 12.9.2001. Dodatok č. 1 k stanovám zo dňa 1.10.2001. Rozhodnutie Ministerstva financií SR zo dňa 27.6.2002 pod č. 2765/2002 - KM o premene Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, štátny peňažný ústav na Slovenskú záručnú a rozvojovú banku, a.s. Stanovisko Národnej banky Slovenska zo dňa 23.8.2002 pod č. OSB - 1614/2002 k žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu so zmenou právnej formy. Notárska zápisnica č. N 474/02, Nz 463/02 zo dňa 26.8.2002. Dodatok č. 1 k stanovám spoločnosti Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. Dňom premeny právnej formy bez likvidácie prechádza na premenenú banku ako akciovú spoločnosť v celom rozsahu majetok, pohľadávky, záväzky a ostatné obchodné imanie premieňanej banky ako štátneho peňažného ústavu. Zabezpečenie pohľadávok a záväzkov premieňanej banky ako štátneho peňažného ústavu zostáva zachované vrátane ručenia štátu za záväzky, ktoré vznikli na základe rozhodnutia príslušného štátneho orgánu, a to aj za záväzky, ktoré vznikly na základe rozhodnutia prijatého pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, všetky práva a povinnosti z tohto zabezpečenia v celom rozsahu prechádzajú na premenenú banku ako akciovú spoločnosť dňom premeny právnej formy. Účinky premeny právnej formy nastávajú dňom 01.10.2002.
od 13. 5. 2003
Ing. Ladislav Setnický, deň zániku funkcie : 28.2.2003. Ing. Ľudovít Vitárius, CSc., deň zániku funkcie : 28.2.2003. Rozhodnutie ministerstva financií SR zo dňa 28.2.2003 číslo 936/2003 - KM vykonané v pôsobnosti valného zhromaždenia.
od 4. 11. 2003
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 23. 4. 2003. Funkcia člena dozornej rady Ing. Z. Vargu sa končí dňom 23. 4. 2003. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 26. 5. 2003. Funkcia členov dozornej rady Ing. D. Čaplanovej, Ing. P. Hrneku sa končí dňom 26. 5. 2003. Oznámenie o vzdaní sa funkcie člena dozornej rady RNDr. E. Soboličovej, CSc. zo dňa 24. 7. 2003. Funkcia člena dozornej rady RNDr. E. Soboličovej, CSc. sa končí dňom 30. 7. 2003. Zápisnica z dozornej rady zo dňa 30. 7. 2003. Notárska zápisnica N 151/03, Nz 84942/03 spísaná dňa 29. 9. 2003 notárom JUDr. Valovou osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia, na ktorom bolo rozhodnuté o zmene stanov.
od 16. 3. 2004
Rozhodnutie Ministerstva financií Slovenskej republiky vykonané v pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., so sídlom Štefánikova 27, 814 99 Bratislava, podľa § 190 ods. 1 Obchodného zákonníka zo dňa 6. novembra 2003, číslo: 4069/2003-KM. Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 4. decembra 2003, číslo: UBD - 1839/2003. Zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a.s. č. 10/2003 zo dňa 19.12.2003. Zápisnica z priebehu volieb člena dozornej rady zamestnancami dňa 04.11.2003.
od 12. 11. 2004
Rozhodnutie Ministerstva financií Slovenskej republiky ( jediného akcionára ) vykonané v pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 13.10.2004.
od 11. 1. 2005
Notárska zápisnica N 406/2004, Nz 49724/2004 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia , na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti.
od 4. 8. 2005
Notárska zápisnica N 285/2005, Nz 28037/2005 zo dňa 20.6.2005 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia- zmena stanov.
od 2. 3. 2006
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 30.1.2006 č.k.34Exre/36/2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 23.2.2006 bola z obchodného registra vymazaná funkcia generálny riaditeľ pri Ing. Ľudovít Konczer na základe rozhodnutia MFSR č. 936/03-KM zo dňa 28.2.2003 vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia.
od 24. 1. 2007
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 15.01.2007.
od 21. 3. 2007
Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 63/2007, Nz 7397/2007 dňa 26.02.2007 - zvýšenie základného imania.
od 12. 7. 2007
Notárska zápisnica N 209/2007 NZ 24060/2007 NCRls 23922/2007 o priebehu riadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 14.06.2007 - zmena spôsobu konania za spoločnosť.
od 10. 11. 2007
Notárska zápisnica N 355/2007, Nz 39021/2007, NCRls 38743/2007 zo dňa 2.10.2007.
od 9. 12. 2008
Výsledky volieb člena dozornej rady SZRB voleného zamestnancami zo dňa 27.11.2008.
od 25. 3. 2009
Notárska zápisnica č. N 38/2009, Nz 4740/2009, NCRls 4737/2009 zo dňa 17.02.2009.
od 10. 4. 2009
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 24.03.2009.
od 20. 10. 2009
Zápisnica z volieb zo dňa 13.10.2009.
od 29. 12. 2009
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 23.11.2009.
od 30. 12. 2009
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 26.10.2009.
od 8. 5. 2010
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 26.04.2010. Notárska zápisnica č. N 89/2010, Nz 14306/2010, NCRls 14548/2010 zo dňa 26.04.2010.
od 14. 5. 2010
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 06.05.2010.
od 30. 6. 2010
Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia Predstavenstva zo dňa 21.6.2010 - Ing. Peter Ševčovic je podpredsedom predstavenstva od 21.6.2010.
od 16. 7. 2010
Zápisnica per rollam z dozornej rady spoločnosti z 08.07.2010.
od 9. 9. 2010
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 23.08.2010.
od 9. 2. 2011
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 20.01.2011.
od 25. 3. 2011
Výpis zo zápisnice zo zasadnutie dozornej rady zo dňa 7.3.2011.
od 17. 6. 2011
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.05.2011.
od 12. 8. 2011
Zápisnica z volieb zo dňa 24.6.2011.
od 9. 6. 2012
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 16.05.2012 a 24.05.2012.
od 8. 9. 2012
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 28.08.2012.
od 12. 10. 2012
Výpis zo Zápisnice zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 25.09.2012 a Rozhodnutie Ministerstva financii Slovenskej republiky zo dňa 01.10.2012.
od 19. 10. 2012
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 03.10.2012.
od 24. 10. 2012
Notárska zápisnica N 690/2012, Nz 32973/2012 zo dňa 17.09.2012 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.
od 12. 10. 2016
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 03.10.2016.
od 5. 5. 2017
Zápisnica o priebehu volieb členov dozornej rady volených zamestnancami spoločnosti zo dňa 27.04.2017.
od 24. 3. 2018
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 27.02.2018.
od 9. 2. 2019
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 24.1.2019.
Základné imanie
od 12. 9. 2020
180 000 000 EUR
Rozsah splatenia: 180 000 000 EUR
od 24. 10. 2012 do 11. 9. 2020
130 000 000 EUR
Rozsah splatenia: 130 000 000 EUR
od 25. 3. 2009 do 23. 10. 2012
120 000 000 EUR
Rozsah splatenia: 120 000 000 EUR
od 16. 1. 2009 do 24. 3. 2009
87 631 945,83 EUR
Rozsah splatenia: 87 631 945,83 EUR
od 10. 11. 2007 do 15. 1. 2009
2640 000 000 Sk
Rozsah splatenia: 2640 000 000 Sk
od 21. 3. 2007 do 9. 11. 2007
1440 000 000 Sk
Rozsah splatenia: 1440 000 000 Sk
od 26. 9. 2002 do 20. 3. 2007
800 000 000 Sk
Akcie
od 12. 9. 2020
Počet: 1800
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 100 000 EUR
od 24. 10. 2012 do 11. 9. 2020
Počet: 1300
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 100 000 EUR
od 25. 3. 2009 do 23. 10. 2012
Počet: 1200
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 100 000 EUR
od 16. 1. 2009 do 24. 3. 2009
Počet: 2640
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 33 193,918875 EUR
od 10. 11. 2007 do 15. 1. 2009
Počet: 2640
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 1 000 000 Sk
od 21. 3. 2007 do 9. 11. 2007
Počet: 1440
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 1 000 000 Sk
od 3. 3. 2006 do 20. 3. 2007
Počet: 800
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 1 000 000 Sk
od 26. 9. 2002 do 2. 3. 2006
Počet: 800
Druh - forma: kmeňové na meno
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 1 000 000 Sk
Akcionár
Dozorná rada
od 9. 6. 2021
JUDr. Samuel Vlčan
Bratislava - mestská časť Devín, Rytierska 4198/6, PSČ 841 10
Vznik funkcie: 18. 5. 2021
od 1. 1. 2022
Ing. Miroslav Paulen
Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Kĺzavá 29, PSČ 831 01
Vznik funkcie: 29. 11. 2021
od 7. 6. 2022
Ing. Jozef Straško
Bratislava - mestská časť Lamač, Havelkova 4557/11, PSČ 841 03
Vznik funkcie: 16. 5. 2022
od 7. 6. 2022
Ing. Martin Hrivík
Bratislava - mestská časť Ružinov, Čečinová 5336/20, PSČ 821 05
Vznik funkcie: 16. 5. 2022
od 11. 6. 2022
Mgr. Jozef Hančák
Malinovo, Zátôňská 1367/88, PSČ 900 45
Vznik funkcie: 16. 5. 2022
od 10. 11. 2005 do 15. 10. 2007
Mgr. Liliana Bolemant
Bratislava, Pri Šajbách 14/ A, PSČ 831 06
Vznik funkcie: 18. 10. 2005
od 16. 10. 2007 do 15. 10. 2007
Mgr. Liliana Bolemant
Bratislava, Pri Šajbách 14/ A, PSČ 831 06
Vznik funkcie: 18. 10. 2005 Skončenie funkcie: 2. 10. 2007
od 16. 3. 2004 do 13. 5. 2005
Anton Buben
Bratislava, Ambroseho 17, PSČ 851 02
Vznik funkcie: 4. 12. 2003
od 14. 5. 2005 do 13. 5. 2005
Anton Buben
Bratislava, Ambroseho 17, PSČ 851 02
Vznik funkcie: 4. 12. 2003 Skončenie funkcie: 5. 4. 2005
od 9. 2. 2011 do 8. 6. 2012
Ing. Anna Bubeníková
Ivanka pri Dunaji, Grasalkovičova 35, PSČ 900 28
Vznik funkcie: 20. 1. 2011
od 9. 6. 2012 do 8. 6. 2012
Ing. Anna Bubeníková
Ivanka pri Dunaji, Grasalkovičova 35, PSČ 900 28
Vznik funkcie: 20. 1. 2011 Skončenie funkcie: 28. 5. 2012
od 26. 9. 2002 do 3. 11. 2003
Ing. Darina Čaplanová
Bratislava, Lipského 3, PSČ 841 01
Vznik funkcie: 27. 6. 2002 Skončenie funkcie: 26. 5. 2003
od 20. 10. 2009 do 11. 8. 2011
Mgr. Pavol Čverha
Košice, Ružová 50, PSČ 040 11
Vznik funkcie: 13. 10. 2009
od 12. 8. 2011 do 11. 8. 2011
Mgr. Pavol Čverha
Košice, Ružová 50, PSČ 040 11
Vznik funkcie: 13. 10. 2009 Skončenie funkcie: 2. 8. 2011
od 10. 4. 2009 do 8. 2. 2011
JUDr. Andrej Danko
Miloslavov, Alžbetin Dvor 632, PSČ 900 42
Vznik funkcie: 24. 3. 2009
od 9. 2. 2011 do 8. 2. 2011
JUDr. Andrej Danko
Miloslavov, Alžbetin Dvor 632, PSČ 900 42
Vznik funkcie: 24. 3. 2009 Skončenie funkcie: 20. 1. 2011
od 17. 6. 2011 do 16. 6. 2016
Ing. Valér Demjan, Ph.D.
Bratislava, Sedmokrásková 7, PSČ 821 01
Vznik funkcie: 30. 5. 2011
od 17. 6. 2016 do 16. 6. 2016
Ing. Valér Demjan, Ph.D.
Bratislava, Sedmokrásková 7, PSČ 821 01
Vznik funkcie: 30. 5. 2011 Skončenie funkcie: 30. 5. 2016
od 9. 2. 2011 do 24. 3. 2011
Ing. Jozef Dvorský
Bratislava, Ľudovíta Fullu 7, PSČ 841 05
Vznik funkcie: 20. 1. 2011
od 25. 3. 2011 do 8. 6. 2012
Ing. Jozef Dvorský
Bratislava, Ľudovíta Fullu 7, PSČ 841 05
Vznik funkcie: 20. 1. 2011
od 9. 6. 2012 do 8. 6. 2012
Ing. Jozef Dvorský
Bratislava, Ľudovíta Fullu 7, PSČ 841 05
Vznik funkcie: 20. 1. 2011 Skončenie funkcie: 28. 5. 2012
od 4. 11. 2003 do 15. 10. 2007
Ing. Ľuba Fedáková
Bratislava, Mamateyova 10, PSČ 851 04
Vznik funkcie: 23. 4. 2003
od 16. 10. 2007 do 15. 10. 2007
Ing. Ľuba Fedáková
Bratislava, Mamateyova 10, PSČ 851 04
Vznik funkcie: 23. 4. 2003 Skončenie funkcie: 2. 10. 2007
od 4. 11. 2003 do 23. 1. 2007
Ing. Marián Fekiač, Ph.D.
Detva, Družstevná 712/2, PSČ 962 11
Vznik funkcie: 26. 5. 2003
od 24. 1. 2007 do 23. 1. 2007
Ing. Marián Fekiač, Ph.D.
Detva, Družstevná 712/2, PSČ 962 11
Vznik funkcie: 26. 5. 2003 Skončenie funkcie: 15. 1. 2007
od 23. 2. 2017 do 3. 11. 2021
Ing. Tomáš Galbavý
Nitra, Černicová 16, PSČ 949 01
Vznik funkcie: 17. 2. 2017
od 4. 11. 2021 do 3. 11. 2021
Ing. Tomáš Galbavý
Nitra, Černicová 16, PSČ 949 01
Vznik funkcie: 17. 2. 2017 Skončenie funkcie: 22. 9. 2021
od 23. 2. 2017 do 8. 6. 2021
Ing. Mgr. Rudolf Gregorovič
Humenné, Trebíčska 1834/8, PSČ 066 01
Vznik funkcie: 17. 2. 2017
od 9. 6. 2021 do 8. 6. 2021
Ing. Mgr. Rudolf Gregorovič
Humenné, Trebíčska 1834/8, PSČ 066 01
Vznik funkcie: 17. 2. 2017 Skončenie funkcie: 17. 5. 2021
od 7. 6. 2022 do 10. 6. 2022
Jozef Hančák
Malinovo, Zátôňská 1367/88, PSČ 900 45
Vznik funkcie: 16. 5. 2022
od 26. 9. 2002 do 9. 11. 2005
Ing. Arpád Hideghéty
Bratislava, Petöfiho 25, PSČ 821 06
Vznik funkcie: 27. 6. 2002
od 10. 11. 2005 do 9. 11. 2005
Ing. Arpád Hideghéty
Bratislava, Petöfiho 25, PSČ 821 06
Vznik funkcie: 27. 6. 2002 Skončenie funkcie: 18. 10. 2005
od 26. 9. 2002 do 15. 3. 2004
Ing. Martin Hrivík
Bratislava, Čečinová 20, PSČ 821 05
Vznik funkcie: 27. 6. 2002
od 16. 3. 2004 do 15. 3. 2004
Ing. Martin Hrivík
Bratislava, Čečinová 20, PSČ 821 05
Vznik funkcie: 27. 6. 2002 Skončenie funkcie: 6. 11. 2003
od 29. 12. 2009 do 8. 2. 2011
Ing. Martin Hrivík
Bratislava, Čečinová 20, PSČ 821 05
Vznik funkcie: 23. 11. 2009
od 9. 2. 2011 do 8. 2. 2011
Ing. Martin Hrivík
Bratislava, Čečinová 20, PSČ 821 05
Vznik funkcie: 23. 11. 2009 Skončenie funkcie: 20. 1. 2011
od 8. 9. 2012 do 22. 2. 2017
Ing. Martin Hrivík
Bratislava, Čečinová 5336/20, PSČ 821 05
Vznik funkcie: 28. 8. 2012
od 23. 2. 2017 do 22. 2. 2017
Ing. Martin Hrivík
Bratislava, Čečinová 5336/20, PSČ 821 05
Vznik funkcie: 28. 8. 2012 Skončenie funkcie: 16. 2. 2017
od 16. 3. 2004 do 8. 12. 2008
Ing. Martin Hrivík
Bratislava, Čečinová 20, PSČ 821 05
Vznik funkcie: 4. 12. 2003
od 9. 12. 2008 do 8. 12. 2008
Ing. Martin Hrivík
Bratislava, Čečinová 20, PSČ 821 05
Vznik funkcie: 4. 12. 2003 Skončenie funkcie: 4. 12. 2008
od 5. 5. 2017 do 6. 6. 2022
Ing. Martin Hrivík
Bratislava, Čečinová 5336/20, PSČ 821 05
Vznik funkcie: 27. 4. 2017
od 7. 6. 2022 do 6. 6. 2022
Ing. Martin Hrivík
Bratislava, Čečinová 5336/20, PSČ 821 05
Vznik funkcie: 27. 4. 2017 Skončenie funkcie: 27. 4. 2022
od 26. 9. 2002 do 3. 11. 2003
Ing. Peter Hrnek
Bratislava, Jégeho 15, PSČ 821 08
Vznik funkcie: 27. 6. 2002 Skončenie funkcie: 26. 5. 2003
od 9. 6. 2012 do 22. 2. 2017
JUDr. Vazil Hudák
Bardejov, Mikulovská 9/801, PSČ 085 01
Vznik funkcie: 28. 5. 2012
od 23. 2. 2017 do 22. 2. 2017
JUDr. Vazil Hudák
Bardejov, Mikulovská 9/801, PSČ 085 01
Vznik funkcie: 28. 5. 2012 Skončenie funkcie: 16. 2. 2017
od 23. 2. 2017 do 28. 3. 2022
Martin Jóna
Bratislava, Pifflova 11, PSČ 851 01
Vznik funkcie: 17. 2. 2017
od 29. 3. 2022 do 28. 3. 2022
Martin Jóna
Bratislava, Pifflova 11, PSČ 851 01
Vznik funkcie: 17. 2. 2017 Skončenie funkcie: 17. 2. 2022
od 12. 8. 2011 do 22. 8. 2016
Ing. Jozef Jurica
Bratislava, Sečovská 4, PSČ 821 02
Vznik funkcie: 4. 8. 2011
od 23. 8. 2016 do 22. 8. 2016
Ing. Jozef Jurica
Bratislava, Sečovská 4, PSČ 821 02
Vznik funkcie: 4. 8. 2011 Skončenie funkcie: 4. 8. 2016
od 26. 9. 2002 do 15. 3. 2004
Ing. Katarína Jursová
Bratislava, Novohorská 7, PSČ 831 06
Vznik funkcie: 27. 6. 2002
od 16. 3. 2004 do 15. 3. 2004
Ing. Katarína Jursová
Bratislava, Novohorská 7, PSČ 831 06
Vznik funkcie: 27. 6. 2002 Skončenie funkcie: 19. 12. 2003
od 26. 9. 2002 do 22. 1. 2008
RNDr. Daniela Kobetičová
Trnava, Zelenečská 51, PSČ 917 02
Vznik funkcie: 27. 6. 2002
od 23. 1. 2008 do 22. 1. 2008
RNDr. Daniela Kobetičová
Trnava, Zelenečská 51, PSČ 917 02
Vznik funkcie: 27. 6. 2002 Skončenie funkcie: 21. 12. 2007
od 23. 1. 2008 do 9. 4. 2009
RNDr. Daniela Kobetičová
Trnava, Zelenečská 51, PSČ 917 02
Vznik funkcie: 21. 12. 2007
od 10. 4. 2009 do 9. 4. 2009
RNDr. Daniela Kobetičová
Trnava, Zelenečská 51, PSČ 917 02
Vznik funkcie: 21. 12. 2007 Skončenie funkcie: 24. 3. 2009
od 23. 2. 2017 do 6. 9. 2018
Mgr. Miroslav Kozáčik
Michalovce, Okružná 6352/92B, PSČ 071 01
Vznik funkcie: 17. 2. 2017
od 7. 9. 2018 do 6. 9. 2018
Mgr. Miroslav Kozáčik
Michalovce, Okružná 6352/92B, PSČ 071 01
Vznik funkcie: 17. 2. 2017 Skončenie funkcie: 24. 8. 2018
od 14. 2. 2008 do 8. 2. 2011
JUDr. Michal Krnáč
Žilina, Juraja Hronca 9, PSČ 010 15
Vznik funkcie: 24. 1. 2008
od 9. 2. 2011 do 8. 2. 2011
JUDr. Michal Krnáč
Žilina, Juraja Hronca 9, PSČ 010 15
Vznik funkcie: 24. 1. 2008 Skončenie funkcie: 20. 1. 2011
od 19. 10. 2012 do 22. 2. 2017
Prof. Ing. Ján Lisý, Ph.D.
Bratislava, Ružová dolina 327/13, PSČ 821 08
Vznik funkcie: 28. 8. 2012
od 23. 2. 2017 do 22. 2. 2017
Prof. Ing. Ján Lisý, Ph.D.
Bratislava, Ružová dolina 327/13, PSČ 821 08
Vznik funkcie: 28. 8. 2012 Skončenie funkcie: 16. 2. 2017
od 5. 5. 2017 do 6. 6. 2022
Prof. Ing. Ján Lisý, Ph.D.
Bratislava, Ružová dolina 327/13, PSČ 821 08
Vznik funkcie: 27. 4. 2017
od 7. 6. 2022 do 6. 6. 2022
Prof. Ing. Ján Lisý, Ph.D.
Bratislava, Ružová dolina 327/13, PSČ 821 08
Vznik funkcie: 27. 4. 2017 Skončenie funkcie: 27. 4. 2022
od 8. 9. 2012 do 18. 10. 2012
Prof. Ing. Ján Lysý, Ph.D.
Bratislava, Ružová dolina 327/13, PSČ 821 08
Vznik funkcie: 28. 8. 2012
od 26. 9. 2002 do 15. 3. 2004
Ing. Radovan Majerský
Bratislava, Beňadická 19, PSČ 851 06
Vznik funkcie: 27. 6. 2002
od 16. 3. 2004 do 15. 3. 2004
Ing. Radovan Majerský
Bratislava, Beňadická 19, PSČ 851 06
Vznik funkcie: 27. 6. 2002 Skončenie funkcie: 6. 11. 2003
od 28. 10. 2005 do 27. 7. 2009
JUDr. Peter Masár
Bratislava, Furdekova 25, PSČ 851 04
Vznik funkcie: 13. 9. 2005
od 28. 7. 2009 do 27. 7. 2009
JUDr. Peter Masár
Bratislava, Furdekova 25, PSČ 851 04
Vznik funkcie: 13. 9. 2005 Skončenie funkcie: 30. 6. 2009
od 23. 2. 2017 do 8. 6. 2021
Ing. Dana Meager
Bratislava, Šťastná 2766/27, PSČ 821 05
Vznik funkcie: 17. 2. 2017
od 9. 6. 2021 do 8. 6. 2021
Ing. Dana Meager
Bratislava, Šťastná 2766/27, PSČ 821 05
Vznik funkcie: 17. 2. 2017 Skončenie funkcie: 17. 5. 2021
od 26. 9. 2002 do 15. 3. 2004
JUDr. Eva Michalinová
Bratislava, Mozartova 21, PSČ 811 02
Vznik funkcie: 27. 6. 2002
od 16. 3. 2004 do 15. 3. 2004
JUDr. Eva Michalinová
Bratislava, Mozartova 21, PSČ 811 02
Vznik funkcie: 27. 6. 2002 Skončenie funkcie: 19. 12. 2003
od 24. 1. 2007 do 29. 12. 2009
Ing. Ján Onda
Bratislava, Majerníkova 15, PSČ 841 05
Vznik funkcie: 15. 1. 2007
od 9. 6. 2012 do 11. 10. 2012
Ing. Ján Onda
Bratislava, Majerníkova 15/3444, PSČ 841 05
Vznik funkcie: 28. 5. 2012
od 12. 10. 2012 do 11. 10. 2012
Ing. Ján Onda
Bratislava, Majerníkova 15/3444, PSČ 841 05
Vznik funkcie: 28. 5. 2012 Skončenie funkcie: 25. 9. 2012
od 23. 2. 2017 do 10. 3. 2017
Ing. Ján Onda
Bratislava, Majerníkova 15/3444, PSČ 841 05
Vznik funkcie: 17. 2. 2017
od 11. 3. 2017 do 10. 3. 2017
Ing. Ján Onda
Bratislava, Majerníkova 15/3444, PSČ 841 05
Vznik funkcie: 17. 2. 2017 Skončenie funkcie: 6. 3. 2017
od 12. 10. 2012 do 22. 2. 2017
Ing. Ján Onda
Bratislava, Majerníkova 15/3444, PSČ 841 05
Vznik funkcie: 25. 9. 2012
od 23. 2. 2017 do 22. 2. 2017
Ing. Ján Onda
Bratislava, Majerníkova 15/3444, PSČ 841 05
Vznik funkcie: 25. 9. 2012 Skončenie funkcie: 16. 2. 2017
od 11. 3. 2017 do 21. 6. 2019
Ing. Ján Onda
Bratislava, Majerníkova 15/3444, PSČ 841 05
Vznik funkcie: 6. 3. 2017
od 22. 6. 2019 do 21. 6. 2019
Ing. Ján Onda
Bratislava, Majerníkova 15/3444, PSČ 841 05
Vznik funkcie: 6. 3. 2017 Skončenie funkcie: 17. 6. 2019
od 30. 12. 2009 do 8. 2. 2011
Ing. Ján Onda
Bratislava, Majerníkova 15, PSČ 841 05
Vznik funkcie: 15. 1. 2007
od 9. 2. 2011 do 8. 2. 2011
Ing. Ján Onda
Bratislava, Majerníkova 15, PSČ 841 05
Vznik funkcie: 15. 1. 2007 Skončenie funkcie: 20. 1. 2011
od 23. 1. 2008 do 28. 12. 2009
PhDr. Ján Oravec, CSc.
Rozbehy, Rozbehy 23, PSČ 906 33
Vznik funkcie: 21. 12. 2007
od 29. 12. 2009 do 28. 12. 2009
PhDr. Ján Oravec, CSc.
Rozbehy, Rozbehy 23, PSČ 906 33
Vznik funkcie: 21. 12. 2007 Skončenie funkcie: 23. 11. 2009
od 26. 9. 2002 do 22. 1. 2008
Ing. Ján Oravec, CSc.
Rozbehy, Rozbehy 23, PSČ 906 33
Vznik funkcie: 27. 6. 2002
od 23. 1. 2008 do 22. 1. 2008
Ing. Ján Oravec, CSc.
Rozbehy, Rozbehy 23, PSČ 906 33
Vznik funkcie: 27. 6. 2002 Skončenie funkcie: 21. 12. 2007
od 26. 9. 2002 do 22. 1. 2008
Ing. František Palko
Bratislava, Jána Stanislava 29, PSČ 815 45
Vznik funkcie: 27. 6. 2002
od 23. 1. 2008 do 22. 1. 2008
Ing. František Palko
Bratislava, Jána Stanislava 29, PSČ 815 45
Vznik funkcie: 27. 6. 2002 Skončenie funkcie: 21. 12. 2007
od 23. 1. 2008 do 15. 7. 2010
Ing. František Palko
Bratislava, Karloveské rameno 8, PSČ 841 04
Vznik funkcie: 21. 12. 2007
od 16. 7. 2010 do 15. 7. 2010
Ing. František Palko
Bratislava, Karloveské rameno 8, PSČ 841 04
Vznik funkcie: 21. 12. 2007 Skončenie funkcie: 8. 7. 2010
od 4. 11. 2021 do 31. 12. 2021
Ing. Miroslav Paulen
Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Kĺzavá 29, PSČ 831 01
Vznik funkcie: 23. 9. 2021
od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2021
Ing. Miroslav Paulen
Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Kĺzavá 29, PSČ 831 01
Vznik funkcie: 23. 9. 2021 Skončenie funkcie: 29. 11. 2021
od 12. 8. 2011 do 22. 8. 2016
Doc. Ing. Anna Pilková, CSc.
Bratislava, Mliekarenská 13, PSČ 821 05
Vznik funkcie: 4. 8. 2011
od 23. 8. 2016 do 22. 8. 2016
Doc. Ing. Anna Pilková, CSc.
Bratislava, Mliekarenská 13, PSČ 821 05
Vznik funkcie: 4. 8. 2011 Skončenie funkcie: 4. 8. 2016
od 9. 2. 2011 do 7. 9. 2012
PhDr. Miroslav Poláček
Bratislava, Ľudovíta Fullu 3, PSČ 841 05
Vznik funkcie: 20. 1. 2011
od 8. 9. 2012 do 7. 9. 2012
PhDr. Miroslav Poláček
Bratislava, Ľudovíta Fullu 3, PSČ 841 05
Vznik funkcie: 20. 1. 2011 Skončenie funkcie: 28. 8. 2012
od 9. 2. 2011 do 7. 9. 2012
Ing. Branislav Rajčáni
Bratislava, Dunajská 24, PSČ 811 08
Vznik funkcie: 20. 1. 2011
od 8. 9. 2012 do 7. 9. 2012
Ing. Branislav Rajčáni
Bratislava, Dunajská 24, PSČ 811 08
Vznik funkcie: 20. 1. 2011 Skončenie funkcie: 28. 8. 2012
od 26. 9. 2002 do 3. 11. 2003
RNDr. Elena Soboličová, CSc.
Bratislava, Jelenia 1, PSČ 811 05
Vznik funkcie: 27. 6. 2002 Skončenie funkcie: 30. 7. 2003
od 8. 9. 2012 do 22. 2. 2017
Ing. Jozef Straško
Bratislava, Česká 3002/7, PSČ 831 03
Vznik funkcie: 28. 8. 2012
od 23. 2. 2017 do 22. 2. 2017
Ing. Jozef Straško
Bratislava, Česká 3002/7, PSČ 831 03
Vznik funkcie: 28. 8. 2012 Skončenie funkcie: 16. 2. 2017
od 14. 2. 2008 do 8. 2. 2011
Ing. Jozef Straško
Bratislava, Česká 7, PSČ 831 03
Vznik funkcie: 24. 1. 2008
od 9. 2. 2011 do 8. 2. 2011
Ing. Jozef Straško
Bratislava, Česká 7, PSČ 831 03
Vznik funkcie: 24. 1. 2008 Skončenie funkcie: 20. 1. 2011
od 5. 5. 2017 do 6. 6. 2022
Ing. Jozef Straško
Bratislava, Česká 3002/7, PSČ 831 03
Vznik funkcie: 27. 4. 2017
od 7. 6. 2022 do 6. 6. 2022
Ing. Jozef Straško
Bratislava, Česká 3002/7, PSČ 831 03
Vznik funkcie: 27. 4. 2017 Skončenie funkcie: 27. 4. 2022
od 9. 12. 2008 do 11. 8. 2011
Anton Štefko
Žilina, Karpatská 4, PSČ 010 08
Vznik funkcie: 5. 12. 2008
od 12. 8. 2011 do 11. 8. 2011
Anton Štefko
Žilina, Karpatská 4, PSČ 010 08
Vznik funkcie: 5. 12. 2008 Skončenie funkcie: 2. 8. 2011
od 9. 2. 2011 do 7. 9. 2012
Ing. Richard Tänzer
Bratislava, Hany Meličkovej 29, PSČ 841 05
Vznik funkcie: 20. 1. 2011
od 8. 9. 2012 do 7. 9. 2012
Ing. Richard Tänzer
Bratislava, Hany Meličkovej 29, PSČ 841 05
Vznik funkcie: 20. 1. 2011 Skončenie funkcie: 28. 8. 2012
od 26. 9. 2002 do 3. 11. 2003
Ing. Zoltán Varga
Povoda, časť Lidérfejed 60
Vznik funkcie: 27. 6. 2002 Skončenie funkcie: 23. 4. 2003
od 26. 9. 2002 do 15. 3. 2004
Ing. Helena Vavrinčíková
Bratislava, Sibírska 37, PSČ 831 02
Vznik funkcie: 27. 6. 2002
od 16. 3. 2004 do 15. 3. 2004
Ing. Helena Vavrinčíková
Bratislava, Sibírska 37, PSČ 831 02
Vznik funkcie: 27. 6. 2002 Skončenie funkcie: 19. 12. 2003
od 4. 11. 2003 do 15. 3. 2004
Ing. Anton Vavro
Bratislava, Martinengova 36, PSČ 811 02
Vznik funkcie: 26. 5. 2003
od 16. 3. 2004 do 15. 3. 2004
Ing. Anton Vavro
Bratislava, Martinengova 36, PSČ 811 02
Vznik funkcie: 26. 5. 2003 Skončenie funkcie: 6. 11. 2003
od 16. 3. 2004 do 8. 12. 2008
Ing. Anton Vavro
Bratislava, Martinengova 36, PSČ 811 02
Vznik funkcie: 4. 12. 2003
od 9. 12. 2008 do 8. 12. 2008
Ing. Anton Vavro
Bratislava, Martinengova 36, PSČ 811 02
Vznik funkcie: 4. 12. 2003 Skončenie funkcie: 4. 12. 2008
od 9. 12. 2008 do 11. 8. 2011
JUDr. Ľuboslava Vendrinská
Žilina, Sad na Studničkách 20, PSČ 010 01
Vznik funkcie: 5. 12. 2008
od 12. 8. 2011 do 11. 8. 2011
JUDr. Ľuboslava Vendrinská
Žilina, Sad na Studničkách 20, PSČ 010 01
Vznik funkcie: 5. 12. 2008 Skončenie funkcie: 2. 8. 2011
od 12. 8. 2011 do 22. 8. 2016
Ing. Miloslava Zelmanová
Bratislava, Sabinovská 3/A, PSČ 821 03
Vznik funkcie: 4. 8. 2011
od 23. 8. 2016 do 22. 8. 2016
Ing. Miloslava Zelmanová
Bratislava, Sabinovská 3/A, PSČ 821 03
Vznik funkcie: 4. 8. 2011 Skončenie funkcie: 4. 8. 2016
od 24. 1. 2023 do 23. 1. 2023
JUDr. Marián Janočko
Bratislava - mestská časť Rača, Karpatské námestie 7770/10A, PSČ 831 06
Vznik funkcie: 18. 5. 2021 Skončenie funkcie: 29. 12. 2022
od 9. 6. 2021 do 23. 1. 2023
JUDr. Marián Janočko
Bratislava - mestská časť Rača, Karpatské námestie 7770/10A, PSČ 831 06
Vznik funkcie: 18. 5. 2021
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO