ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky, IČO: 30844754 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky Údaje boli stiahnuté 3. 5. 2023 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 30844754. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 30844754 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Deň zápisu
18. 2. 1993
Názov
od 24. 5. 2002

ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky

od 10. 4. 1996 do 23. 5. 2002

ING Bank N.V., pobočka Bratislava

od 1. 9. 1993 do 9. 4. 1996

Internationale Nederlanden Bank N.V., Amsterdam, pobočka Bratislava

od 18. 2. 1993 do 31. 8. 1993

Internationale Nederlanden Bank a.s., pobočka Bratislava

Adresa sídla
od 1. 6. 2022
Bratislava - mestská časť Ružinov, Plynárenská 5944/7C, PSČ 82109
od 1. 10. 2015 do 31. 5. 2022
Bratislava, Pribinova 10, PSČ 81109
od 8. 12. 2003 do 30. 9. 2015
Bratislava, Jesenského 4/C, PSČ 81102
od 10. 4. 1996 do 7. 12. 2003
Bratislava, Kolárska 6, PSČ 81106
od 25. 8. 1994 do 9. 4. 1996
Bratislava, Palisády 36, PSČ 81106
od 18. 2. 1993 do 24. 8. 1994
Bratislava, Palisády 36
IČO
od 18. 2. 1993

30844754

Právna forma
Podnik zahraničnej osoby (organizačná zložka podniku zahraničnej osoby)
Oddiel
Po
Vložka číslo
130/B
Súd
Okresný súd Bratislava I
Predmet činností
od 27. 8. 2004
obchodovanie na vlastný účet alebo účet klientov s: a) nástrojmi peňažného trhu (šeky, zmenky, vkladové listy, atď), b) devízami, c) finančnými termínovanými obchodmi (futures) a opciami, d) kurzovými a úrokovými nástrojmi, e) prevoditeľnými cennými papiermi
od 27. 8. 2004
podnikové poradenstvo v otázkach kapitálovej štruktúry, priemyselnej stratégie a podobne a poradenstvo a služby v otázkach fúzií a kúpy podnikov
od 27. 8. 2004
peňažné sprostredkovanie
od 27. 8. 2004
správa porfólia cenných papierov (portfólio management) a poradenstvo
od 27. 8. 2004
úschova a správa cenných papierov
od 27. 8. 2004
úverové referenčné služby
od 27. 8. 2004
služby ochrany cenných papierov
od 27. 8. 2004
prijímanie vkladov a iných vratných prostriedkov
od 27. 8. 2004
finančný lízing
od 27. 8. 2004
služby peňažných prevodov
od 27. 8. 2004
vydávanie a správa platobných prostriedkov ( napr. kreditné karty, cestovné šeky a bankové zmenky )
od 27. 8. 2004
záruky ( garancie ) a prísľuby
od 27. 8. 2004
účasť na emisiách cenných papierov a poskytovanie s tým spojených služieb
od 5. 10. 2004
poskytovanie úverov, okrem iného vrátane: spotrebiteľských úverov, faktoringu, s regresom a bez regresu, financovania obchodných transakcií ( vrátane forfajtingu )
od 27. 8. 2004 do 4. 10. 2004
poskytovanie úverov, okrem iného vrátane: sprostredkovateľských úverov, faktoringu, s regresom a bez regresu, financovania obchodných transakcií ( vrátane forfajtingu )
od 27. 8. 2004 do 13. 1. 2014
funkcia depozitára podľa osobitného predpisu
od 18. 2. 1993 do 31. 8. 1993
príjímanie peňažných prostriedkov k správe alebo ako vklady /vkladové dohody/
od 18. 2. 1993 do 31. 8. 1993
vykonávanie bezhotovostného platobného styku a zúčtovacieho styku na bežných účtoch /žiroobchody/
od 18. 2. 1993 do 31. 8. 1993
uzatváranie zmlúv o peňažných úveroch a poskytovanie pôžičiek /úverové obchody/
od 18. 2. 1993 do 31. 8. 1993
nákup šekov a zmeniek, najmä diskontovanie zmeniek /diskontné obchody/
od 18. 2. 1993 do 31. 8. 1993
obstarávanie, scudzovanie, úschova a správa cenných papierov alebo iných hodnôt /obchody depozitné a obchody s cennými papiermi/
od 18. 2. 1993 do 31. 8. 1993
obchod so zahraničnými platobnými prostriedkami, prepážkový nákup zahraničných platobných prostriedkov ako i predaj zahraničných platobných prostriedkov /devízové obchody/
od 18. 2. 1993 do 31. 8. 1993
nákup a predaj a obchod so zahraničnými menami /zmenárenské obchody/
od 18. 2. 1993 do 31. 8. 1993
inkasovanie a vydávanie hotovosti v prospech alebo na ťarchu účtov klientov /pokladničné obchody/
od 18. 2. 1993 do 31. 8. 1993
vydávanie vlastných pokladničných obligácií alebo dlžobných úpisov, ako i vydávanie obligačných úpisov pre tretie osoby /obchod s emisiami cenných papierov/
od 18. 2. 1993 do 31. 8. 1993
správa kapitálových vkladov pre tretie osoby nadobúdanie podielov na tuzemských a zahraničných kapitálových investičných fondoch alebo účastníckych vkladových fondoch a podobných inštitúciách /obchody investičné/
od 18. 2. 1993 do 31. 8. 1993
obchody finančné spočívajúce v nadobúdaní podielov na podnikoch a ich ďalšom predaji /kapitálové podielnicke obchody/
od 18. 2. 1993 do 31. 8. 1993
nákup pohľadávok z dodávok tovaru alebo služieb, preberanie rizika dobytnosti takýchto pohľadávok a v tej súvislosti inkasovanie takýchto pohľadávok /obchody forfaitingové a faktoringové/
od 18. 2. 1993 do 31. 8. 1993
sprostredkovávanie všetkých obchodov uvedených v predchádzajúcich bodoch pokiaľ to nie je výslovne zakázané zákonmi Slovenskej republiky /sprostredkovacie obchody/
od 18. 2. 1993 do 31. 8. 1993
nadobúdanie a predávanie hnuteľných a nehnuteľných vecí všetkého druhu, najmä ich prenájom formou leasingu
od 18. 2. 1993 do 31. 8. 1993
poradenská a sprostredkovateľská činnosť v rámci zahranično-obchodnej činnosti právnických alebo fyzických osôb ako v tuzemsku, tak i v zahraničí
od 18. 2. 1993 do 31. 8. 1993
poradenská činnosť týkajúca sa tuzemských a zahraničných právnických alebo fyzických osôb pri ich finančných a bankových obchodoch v tuzemsku a v zahraničí
od 18. 2. 1993 do 31. 8. 1993
vykonávanie obchodov na základe poverenie a uzatváranie obchodov všetkého druhy vrátane správy majetku ako i sprostredkovanie týchto obchodov
od 18. 2. 1993 do 31. 8. 1993
účasť na nadobúdaní rovnakých alebo podobných podnikov v tuzemsku alebo v zahraničí, v zvláštnych prípadoch tiež na obchodoch iného druhu ako i uzatvárianie zmlúv o kooperácii a riadení
od 18. 2. 1993 do 31. 8. 1993
spoločnosť je oprávnená vykonávať všetky obchody, ktoré sa javia potrebnými alebo užitočnými pre docielenie cieľov spoločnosti
od 1. 9. 1993 do 19. 3. 1997
prijímanie vkladov od verejnosti;
od 1. 9. 1993 do 19. 3. 1997
poskytovanie úverov;
od 1. 9. 1993 do 19. 3. 1997
investovanie do cenných papierov na vlastný účet;
od 1. 9. 1993 do 19. 3. 1997
finančný prenájom /finančný leasing/;
od 1. 9. 1993 do 19. 3. 1997
platobný styk a zúčtovanie;
od 1. 9. 1993 do 19. 3. 1997
vydávanie platobných prostriedkov, napr. platobných kariet, cestovných šekov;
od 1. 9. 1993 do 19. 3. 1997
poskytovanie záruk;
od 1. 9. 1993 do 19. 3. 1997
otváranie akreditívov;
od 1. 9. 1993 do 19. 3. 1997
obstarávanie inkasa;
od 1. 9. 1993 do 19. 3. 1997
obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta s devízovými hodnotami, v oblasti termínovaných obchodov /futures/ a opcií /options/ včítane kurzových a úrokových obchodov s prevoditeľnými cennými papiermi;
od 1. 9. 1993 do 19. 3. 1997
účasť na vydávaní akcií a poskytovanie súvisiacich služieb;
od 1. 9. 1993 do 19. 3. 1997
finančné maklérstvo;
od 1. 9. 1993 do 19. 3. 1997
poskytovanie porád vo veci podnikania;
od 1. 9. 1993 do 19. 3. 1997
obhospodarovanie cenných papierov klienta na jeho účet včítane poradenstva /portfolio management/;
od 1. 9. 1993 do 19. 3. 1997
uloženie a správa cenných papierov alebo iných hodnôt;
od 1. 9. 1993 do 19. 3. 1997
výkon funkcie depozitára investičného fondu;
od 1. 9. 1993 do 19. 3. 1997
zmenárenskú činnosť /nákup devízových prostriedkov/;
od 1. 9. 1993 do 19. 3. 1997
poskytovanie bankových informácií;
od 1. 9. 1993 do 19. 3. 1997
prenájom bezpečnostných schránok;
od 20. 3. 1997 do 20. 8. 2002
príjímanie vkladov
od 20. 3. 1997 do 20. 8. 2002
poskytovanie úverov
od 20. 3. 1997 do 20. 8. 2002
investovanie do cenných papierov na vlastný účet
od 20. 3. 1997 do 20. 8. 2002
finančný prenájom /finančný leasing/
od 20. 3. 1997 do 20. 8. 2002
platobný styk a zúčtovanie
od 20. 3. 1997 do 20. 8. 2002
vydávanie a správa platobných prostriedkov, napr. platobných kariet, cestovných šekov
od 20. 3. 1997 do 20. 8. 2002
poskytovanie záruk
od 20. 3. 1997 do 20. 8. 2002
otváranie akreditívov
od 20. 3. 1997 do 20. 8. 2002
obstarávanie inkasa
od 20. 3. 1997 do 20. 8. 2002
obchodovanie na vlastný účet alebo účet klienta s devízovými hodnotami, v oblasti terminovaných obchodov /futures/ a opcií, /options/ včítane kurzových a úrokových obchodov, s prevoditeľnými cennými papiermi, so zlatými a striebornými mincami
od 20. 3. 1997 do 20. 8. 2002
účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb
od 20. 3. 1997 do 20. 8. 2002
finančné maklérstvo
od 20. 3. 1997 do 20. 8. 2002
poskytovanie poradenských služieb vo veciach podnikania
od 20. 3. 1997 do 20. 8. 2002
obhospodarovanie cenných papierov klienta na jeho účet včítane poradenstva /portfolio management/
od 20. 3. 1997 do 20. 8. 2002
uloženie a správa cenných papierov alebo iných hodnôt
od 20. 3. 1997 do 20. 8. 2002
výkon funkcie depozitára podľa osobitného predpisu
od 20. 3. 1997 do 20. 8. 2002
zmenárenská činnosť /nákup devízových prostriedkov/
od 20. 3. 1997 do 20. 8. 2002
poskytovanie bankových informácií
od 20. 3. 1997 do 20. 8. 2002
prenájom bezpečnostných schránok
od 11. 9. 2001 do 20. 8. 2002
sprostredkovateľská činnosť v oblasti bankovnícctva a poisťovníctva súvisiaca s bankovou činnosťou alebo so stavebným sporením
od 21. 8. 2002 do 26. 8. 2004
príjímanie vkladov
od 21. 8. 2002 do 26. 8. 2004
poskytovanie úverov
od 21. 8. 2002 do 26. 8. 2004
investovanie do cenných papierov na vlastný účet
od 21. 8. 2002 do 26. 8. 2004
platobný styk a zúčtovanie
od 21. 8. 2002 do 26. 8. 2004
obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta 1. s finančnými nástrojmi peňažného trhu v slovenských korunách a v cudzej mene, vrátane zmenárenskej činnosti, 2. s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v slovenských korunách a v cudzej mene, 3. s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí
od 21. 8. 2002 do 26. 8. 2004
správu pohľadávok a cenných papierov klienta na jeho účet vrátane súvisiaceho poradenstva
od 21. 8. 2002 do 26. 8. 2004
finančný lízing
od 21. 8. 2002 do 26. 8. 2004
poskytovanie záruk, otváranie a potvrdzovanie akreditívov
od 21. 8. 2002 do 26. 8. 2004
vydávanie a správu platobných prostriedkov
od 21. 8. 2002 do 26. 8. 2004
poskytovanie poradenských služieb v oblasti podnikania
od 21. 8. 2002 do 26. 8. 2004
vydávanie cenných papierov, účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb
od 21. 8. 2002 do 26. 8. 2004
finančné sprostredkovanie
od 21. 8. 2002 do 26. 8. 2004
uloženie cenných papierov alebo vecí
od 21. 8. 2002 do 26. 8. 2004
prenájom bezpečnostných schránok
od 21. 8. 2002 do 26. 8. 2004
poskytovanie bankových informácií
od 21. 8. 2002 do 26. 8. 2004
funkciu depozitára podľa osobitného predpisu
od 21. 8. 2002 do 26. 8. 2004
spracúvanie bankoviek, mincí, pamätných bankoviek a pamätných mincí
Vedúci organizačnej zložky
od 1. 12. 2014
Marian Tatár
Bratislava, Kladnianska 1533/52, PSČ 821 05
od 21. 4. 1999 do 26. 9. 2002
Jan Hillered
Bratislava, Puškinova 9
od 20. 3. 1997 do 9. 9. 1998
Ing. Marta Hollá
Bratislava, Ílová 10
od 18. 2. 1993 do 19. 3. 1997
Ing. Marta Hollá
Bratislava, Nejedlého 14
od 14. 12. 2007 do 31. 8. 2010
Robert Jan Sunderman
Bratislava, Fialkové údolie 6928/49A, PSČ 811 01
od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2010
Robert Jan Sunderman
Bratislava, Fialkové údolie 6928/49A, PSČ 811 01
od 12. 5. 2004 do 11. 7. 2007
Hans Jacobus van Essen
Bratislava, Fialkové údolie 49/A, PSČ 811 01
od 12. 7. 2007 do 11. 7. 2007
Hans Jacobus van Essen
Bratislava, Fialkové údolie 49/A, PSČ 811 01
od 1. 9. 2010 do 30. 11. 2014
Jaroslav Vittek
Bratislava, Jurkovičova 8438/6, PSČ 831 06
od 1. 12. 2014 do 30. 11. 2014
Jaroslav Vittek
Bratislava, Jurkovičova 8438/6, PSČ 831 06
od 5. 3. 2003 do 11. 5. 2004
Jan Hillered
Falsterbo, Trädgardsgatan 4, PSČ 735 40
od 12. 5. 2004 do 11. 5. 2004
Jan Hillered
Falsterbo, Trädgardsgatan 4, PSČ 735 40
od 27. 9. 2002 do 4. 3. 2003
Ing. Jan Struž
Praha, Pod Parukářkou 2760/12, PSČ 130 00
od 12. 7. 2007 do 13. 12. 2007
Robert Jan Sunderman
139452, Maidstone Road 2
Konanie menom spoločnosti
od 5. 3. 2003
V mene zahraničnej osoby vo veciach organizačnej zložky koná vedúci organizačnej zložky.
od 21. 4. 1999 do 4. 3. 2003
Organizačnú zložku zastupuje a za ňu podpisuje vedúci organizačnej zložky.
od 10. 9. 1998 do 20. 4. 1999
Organizačnú zložku zastupujú a za ňu podpisujú dvaja vedúci spoločne, alebo každý z nich spoločne s iným riadne menovaným zástupcom spoločnosti.
od 20. 3. 1997 do 9. 9. 1998
Organizačnú zložku zastupuje a za ňu podpisuje vedúci samostatne.
od 25. 8. 1994 do 19. 3. 1997
Organizačnú zložku zastupujú a za ňu podpisujú dvaja vedúci spoločne.
od 18. 2. 1993 do 24. 8. 1994
Organizačnú zložku zastupuje vedúci.
Ďalšie právne skutočnosti
od 1. 9. 1993
Názov a sídlo právnickej osoby, ktorej súčasťou je organizačná zložka: Internationale Nederlanden Bank N.V. Amsterdam, Bijlmerplein 888, 1102 MG Amsterdam Zuidoost, Holandsko. Organizačná zložka bola založená podľa § 24 ods.1 zákon č.513/1991 Zb. Stary spis: Po 346
od 25. 8. 1994
Notárska zápisnica zo dňa 10.6.1994 č.N 170/94 a Nz 169/94. Rozhodnutie zakladateľa zo dňa 27.4.1994. Stary spis: Po 346
od 10. 4. 1996
Výpis zo zápisnice z valného zhromaždenia zakladateľa konaného dňa 3. 5. 1995, na ktorom bola schválená zmena obchodného mena zakladateľa z Internationale Nederlanden Bank N.V., Amsterdam, na ING Bank N.V., pobočka Bratislava. Stary spis: Po 346
od 20. 3. 1997
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 15.11.1996 č. UBD- 1994/1996 o udelení povolenia na výkon bankových činností. Stary spis: Po 346
od 10. 9. 1998
Uznesenie predstavenstva ING Banka N.V. - zakladateľa zo dňa 19.6.1998 o menovaní ďalšieho vedúceho.
od 21. 4. 1999
Rozhodnutie predstavenstva ING BANK N.V.-zakladateľa organizačnej zložky zo dňa 25.9.1998.
od 11. 9. 2001
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 2.4.2001 č. UBD-219-1/2001 o rozšírení povolenia na výkon bankových činností. Názov a sídlo prývnickej osoby, ktorej súčasťou je organizačná zložka: ING Bank N.V., Strawinskylaan 2631, 1077/22 Amsterdam, Holandsko.
od 24. 5. 2002
Vyhlásenie zahraničnej banky ING Bank N.V. so sídlom Strawinskylaan 2631, 1077 ZZ Amsterdam, Holadsko o zmene názvu jej pobočky v Bratislave, Slovenská republika zo dňa 12.12.2001. Predchádzajúce obchodné meno ING Bank N.V., pobočka Bratislava.
od 21. 8. 2002
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 4. júna 2002 č. UBD-1054/2002 o rozšírení bankového povolenia. Rozhodnutie zakladateľa zo dňa 3.7.2002.
od 27. 9. 2002
Uznesenie predstavenstva ING Bank N.V. zo dňa 6.9.2002 o odvolaní a menovaní nového vedúceho pobočky. Ján Hillered, deň zániku funkcie : 6.9.2002. Ing. Jan Struž, deň vzniku funkcie 6.9.2002.
od 5. 3. 2003
Jan Hillered, deň vzniku funkcie 5.3.2003. Údaje o zahraničnej osobe: Register zahraničnej osoby a číslo zápisu: Obchodná a priemyselná komora pre Amsterdam, evidenčné číslo: 33031431. Štatutárny orgán zahraničnej osoby: Predstavenstvo ING Bank N.V.: Cornelis Maas Soestdijgseweg Noord 426 3723HM Bilthoven Holandsko člen predstavenstva oprávnený konať spoločne /s inými členmi predstavenstva/ člen od: 1.7.1992 Jan Hessel Marie Lindenbergh Burgemeester den Texlaaan 17 2111CB Aerdenhout Holandsko člen predstavenstva oprávnený konať spoločne /s iným členmi predstavenstva/ člen od: 1.1.1995 Alexander Henrik George Rinnoy Kan Burgemeester den Texlaaan 42 2111CE Aerdenhout Holandsko člen rady vedenia podniku oprávnený konať spoločne /s inými členmi predstavenstva/ člen od: 1.3.1997 Michel Joachim Gerard Alphonse Ghislain Tilmant Rue du Moulin 10 1310 La Huppe Belgicko predseda rady vedenia podniku oprávnený konať spoločne /s inými členmi predstavenstva/ člen od: 8.5.1998 Frederick Shelton Hubbell Groot Haesebroekseweg 29b 2243EC Wassenaar Holandsko člen predstavenstva oprávnený konať spoločne /s inými členmi predstavenstva/ člen od: 2.5.2000 Zánik funkcie vedúceho organizačnej zložky Ing. Jana Struža dňa 31.12.2002. Uznesenie predstavenstva zo dňa 1.1.2003.
od 8. 12. 2003
Rozhodnutie zriaďovateľa zo dňa 18.9.2003 o zmene sídla.
od 12. 5. 2004
Rozhodnutie zriaďovateľa zo dňa 24.2.2004 o zmene vedúceho pobočky.
od 27. 8. 2004
Potvrdenie Národnej banky Slovenska zo dňa 06.08.2004 UBD - 937-1/2004.
od 11. 11. 2004
Trvanie funkcie členov predstavenstva: Cornelis Maas - 01.07.1992 - 11.05.2004 Jan Hessel Marie Lindenbergh - 01.01.1995 - 13.05.2003 Alexander Henrik George Rinnoy Kan - 01.03.1997 - 11.05.2004 Michel Joachim Gerard Alphonse Ghislain Tilmant - 08.05.1998 - 11.05.2004 Frederick Shelton Hubbell - 02.05.2000 - 11.05.2004 Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia akcionárov zo dňa 10.05.2004; Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 24.08.2004;
od 30. 4. 2005
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia valného zhromaždenia zriaďovateľa zo dňa 22.03.2005 - odvolanie konateľa
od 12. 7. 2007
Rozhodnutie zriaďovateľa organizačnej zložky zo dňa 18.05.2007.
od 1. 9. 2010
Rozhodnutie zriaďovateľa zo dňa 12.8.2010.
od 7. 2. 2012
Rozhodnutie manažérskej rady zo dňa 04.11.2011.
od 1. 10. 2015
Rozhodnutie zriaďovateľa zo dňa 21.08.2015.
od 18. 2. 1993 do 31. 8. 1993
Názov a sídlo právnickej osoby, ktorej súčasťou je organizačná zložka: Internationale Nederlanden Bank /ČSFR/ a.s., Praha 1, Platnéřská 4, Česká republika. Organizačná zložka bola založená podľa § 24 ods. 1 Zák.č. 513/91 Zb. Stary spis: Po 346
Zahraničná osoba
od 11. 6. 2022
ING Bank N.V.; akciová spoločnosť
Amsterdam, Bijlmerdreef 106, PSČ 1102CT
Holandské kráľovstvo
od 1. 6. 2022 do 10. 6. 2022
ING Bank N.V.; akciová spoločnosť
Amsterdam, Bijlmerdreef 106, PSČ 1102CT
Holandské kráľovstvo
od 1. 6. 2022 do 10. 6. 2022
ING Bank N.V.; akciová spoločnosť
od 23. 11. 2021 do 31. 5. 2022
ING Bank N.V.; akciová spoločnosť
Amsterdam, Bijlmerdreef 106, PSČ 1102CT
Holandské kráľovstvo
od 23. 11. 2021 do 31. 5. 2022
ING Bank N.V.; akciová spoločnosť
od 20. 5. 2020 do 22. 11. 2021
ING Bank N.V.; akciová spoločnosť
od 20. 5. 2020 do 22. 11. 2021
ING Bank N.V.; akciová spoločnosť
Amsterdam, Bijlmerdreef 106, PSČ 1102CT
Holandské kráľovstvo
od 5. 5. 2020 do 19. 5. 2020
ING Bank N.V.; akciová spoločnosť
od 5. 5. 2020 do 19. 5. 2020
ING Bank N.V.; akciová spoločnosť
Amstedam, Bijlmerplein 106, PSČ 1102CT
Holandské kráľovstvo
od 17. 9. 2019 do 4. 5. 2020
ING Bank N.V.; akciová spoločnosť
od 17. 9. 2019 do 4. 5. 2020
ING Bank N.V.; akciová spoločnosť
Amsterdam, Bijlmerplein 888, PSČ 1102MG
Holandsko
od 10. 9. 2019 do 16. 9. 2019
ING Bank N.V.; akciová spoločnosť
Amsterdam, Bijlmerplein 888, PSČ 1102MG
Holandsko
od 10. 9. 2019 do 16. 9. 2019
ING Bank N.V.; akciová spoločnosť
od 7. 2. 2012 do 9. 9. 2019
ING Bank N.V.; akciová spoločnosť
Amsterdam, Bijlmerplein 888, PSČ 1102MG
Holandsko
od 7. 2. 2012 do 9. 9. 2019
ING Bank N.V.; akciová spoločnosť
od 9. 4. 2011 do 6. 2. 2012
ING Bank N.V.; akciová spoločnosť
Amsterdam, Bijlmerplein 888, PSČ 1102MG
Holandsko
od 9. 4. 2011 do 6. 2. 2012
ING Bank N.V.; akciová spoločnosť
od 23. 3. 2010 do 8. 4. 2011
ING Bank N.V.; akciová spoločnosť
od 23. 3. 2010 do 8. 4. 2011
ING Bank N.V.; akciová spoločnosť
Amsterdam, Bijlmerplein 888, PSČ 1102MG
Holandsko
od 10. 12. 2008 do 22. 3. 2010
ING Bank N.V.; akciová spoločnosť
Amsterdam, Bijlmerplein 888, PSČ 1102MG
Holandsko
od 10. 12. 2008 do 22. 3. 2010
ING Bank N.V.; akciová spoločnosť
od 14. 12. 2007 do 9. 12. 2008
ING Bank N.V.; akciová spoločnosť
Amsterdam, Amstelveenseweg 500, PSČ 1081KL
Holandsko
od 14. 12. 2007 do 9. 12. 2008
ING Bank N.V.; akciová spoločnosť
od 26. 7. 2006 do 13. 12. 2007
ING Bank N.V.; akciová spoločnosť
od 26. 7. 2006 do 13. 12. 2007
ING Bank N.V.; akciová spoločnosť
Amsterdam, Amstelveenseweg 500, PSČ 1081KL
Holandsko
od 1. 6. 2006 do 25. 7. 2006
ING Bank N.V.; akciová spoločnosť
Amsterdam, Amstelveenseweg 500, PSČ 1081KL
Holandsko
od 1. 6. 2006 do 25. 7. 2006
ING Bank N.V.; akciová spoločnosť
od 11. 11. 2004 do 31. 5. 2006
ING Bank N.V.; akciová spoločnosť
od 11. 11. 2004 do 31. 5. 2006
ING Bank N.V.; akciová spoločnosť
Amsterdam, Amstelveenseweg 500, PSČ 1081KL
Holandsko
od 5. 3. 2003 do 10. 11. 2004
ING Bank N.V.; akciová spoločnosť
Amsterdam, Amstelveenseweg 500, PSČ 1081KL
Holandsko
od 5. 3. 2003 do 10. 11. 2004
ING Bank N.V.; akciová spoločnosť
od 11. 6. 2022
Pinar Abay
Amsterdam, Bijlmerdreef 106, PSČ 1102CT
Holandské kráľovstvo
od 11. 6. 2022
Andrew John Milton Bester
Amsterdam, Bijlmerdreef 106, PSČ 1102CT
Holandské kráľovstvo
od 11. 6. 2022
Aris Bogdaneris
Amsterdam, Bijlmerdreef 106, PSČ 1102CT
Holandské kráľovstvo
od 11. 6. 2022
Ljiljana Čortan
Amsterdam, Bijlmerdreef 106, PSČ 1102CT
Holandské kráľovstvo
od 11. 6. 2022
Tanate Phutrakul
Amsterdam, Bijlmerdreef 106, PSČ 1102CT
Holandské kráľovstvo
od 11. 6. 2022
Ronnie Henricus Egidius van Kemenade
Amsterdam, Bijlmerdreef 106, PSČ 1102CT
Holandské kráľovstvo
od 11. 6. 2022
Steven Johan Ansgard van Rijswijk
Amsterdam, Bijlmerdreef 106, PSČ 1102CT
Holandské kráľovstvo
od 11. 6. 2022
Marnix Adriaan van Stiphout
Amsterdam, Bijlmerdreef 106, PSČ 1102CT
Holandské kráľovstvo
od 5. 5. 2020 do 19. 5. 2020
Pinar Abay
Amstelveen
Holandské kráľovstvo
od 20. 5. 2020 do 22. 11. 2021
Pinar Abay
Amstelveen
Holandské kráľovstvo
od 23. 11. 2021 do 31. 5. 2022
Pinar Abay
Amsterdam, Bijlmerdreef 106, PSČ 1102CT
Holandské kráľovstvo
od 1. 6. 2022 do 10. 6. 2022
Pinar Abay
Amsterdam, Bijlmerdreef 106, PSČ 1102CT
Holandské kráľovstvo
od 23. 11. 2021 do 31. 5. 2022
Andrew John Milton Bester
Amsterdam, Bijlmerdreef 106, PSČ 1102CT
Holandské kráľovstvo
od 1. 6. 2022 do 10. 6. 2022
Andrew John Milton Bester
Amsterdam, Bijlmerdreef 106, PSČ 1102CT
Holandské kráľovstvo
od 10. 9. 2019 do 16. 9. 2019
Roland Bernard Boekhout
Amsterdam, Okeghemstraat 23, PSČ 1075PK
Holandské kráľovstvo
od 17. 9. 2019 do 4. 5. 2020
Roland Bernard Boekhout
Amsterdam, Okeghemstraat 23, PSČ 1075PK
Holandské kráľovstvo
od 5. 5. 2020 do 4. 5. 2020
Roland Bernard Boekhout
Amsterdam, Okeghemstraat 23, PSČ 1075PK
Holandské kráľovstvo
od 23. 11. 2021 do 31. 5. 2022
Aris Bogdaneris
Amsterdam, Bijlmerdreef 106, PSČ 1102CT
Holandské kráľovstvo
od 1. 6. 2022 do 10. 6. 2022
Aris Bogdaneris
Amsterdam, Bijlmerdreef 106, PSČ 1102CT
Holandské kráľovstvo
od 10. 9. 2019 do 16. 9. 2019
Aris Bogdaneris
Wassenaar, Konijnenlaan 53, PSČ 2243EP
Holandské kráľovstvo
od 17. 9. 2019 do 4. 5. 2020
Aris Bogdaneris
Wassenaar, Konijnenlaan 53, PSČ 2243EP
Holandské kráľovstvo
od 5. 5. 2020 do 19. 5. 2020
Aris Bogdaneris
Wassenaar, Konijnenlaan 53, PSČ 2243EP
Holandské kráľovstvo
od 20. 5. 2020 do 22. 11. 2021
Aris Bogdaneris
Wassenaar, Konijnenlaan 53, PSČ 2243EP
Holandské kráľovstvo
od 11. 11. 2004 do 31. 5. 2006
Dirk Pieter Boot
Hilversum, Schuttersweg 48, PSČ 1217PZ
Holandsko
od 1. 6. 2006 do 31. 5. 2006
Dirk Pieter Boot
Hilversum, Schuttersweg 48, PSČ 1217PZ
Holandsko
od 23. 3. 2010 do 8. 4. 2011
Eric Fred Clement Benjamin Boyer de la Giroday
Brusel
Belgicko
od 9. 4. 2011 do 6. 2. 2012
Eric Fred Clement Benjamin Boyer de la Giroday
Brusel
Belgicko
od 7. 2. 2012 do 6. 2. 2012
Eric Fred Clement Benjamin Boyer de la Giroday
Brusel
Belgicko
od 1. 6. 2006 do 25. 7. 2006
Eric Fred Clement Benjamin Boyer de la Giroday
Brusel, Rue van Eyck 9, PSČ B-1050
Belgicko
od 26. 7. 2006 do 13. 12. 2007
Eric Fred Clement Benjamin Boyer de la Giroday
Brusel, Rue van Eyck 9, PSČ B-1050
Belgicko
od 14. 12. 2007 do 9. 12. 2008
Eric Fred Clement Benjamin Boyer de la Giroday
Brusel, Rue van Eyck 9, PSČ B-1050
Belgicko
od 10. 12. 2008 do 22. 3. 2010
Eric Fred Clement Benjamin Boyer de la Giroday
Brusel, Rue van Eyck 9, PSČ B-1050
Belgicko
od 11. 11. 2004 do 31. 5. 2006
Willibrordus Julius Maria Buiter
Sint Michielsgestel, Mgr Bekkersstraat 5, PSČ 5272BS
Holandsko
od 1. 6. 2006 do 31. 5. 2006
Willibrordus Julius Maria Buiter
Sint Michielsgestel, Mgr Bekkersstraat 5, PSČ 5272BS
Holandsko
od 9. 4. 2011 do 6. 2. 2012
William Léon Alfred Connelly
Haag
Holandsko
od 7. 2. 2012 do 9. 9. 2019
William Léon Alfred Connelly
Haag
Holandsko
od 10. 9. 2019 do 9. 9. 2019
William Léon Alfred Connelly
Haag
Holandsko
od 23. 11. 2021 do 31. 5. 2022
Ljiljana Čortan
Amsterdam, Bijlmerdreef 106, PSČ 1102CT
Holandské kráľovstvo
od 1. 6. 2022 do 10. 6. 2022
Ljiljana Čortan
Amsterdam, Bijlmerdreef 106, PSČ 1102CT
Holandské kráľovstvo
od 29. 11. 2005 do 31. 5. 2006
Jacobus de Graaf
Baarn, Bilderdijklaan 16, PSČ 3743HS
Holandsko
od 1. 6. 2006 do 31. 5. 2006
Jacobus de Graaf
Baarn, Bilderdijklaan 16, PSČ 3743HS
Holandsko
od 26. 7. 2006 do 13. 12. 2007
Jacques de Vaucleroy
Wassenaar, Acacialaan 4, PSČ 2243BW
Holandsko
od 14. 12. 2007 do 9. 12. 2008
Jacques Marie Georges Jean de Vaucleroy
Wassenaar, Acacialaan 4, PSČ 2243BW
Holandsko
od 10. 12. 2008 do 22. 3. 2010
Jacques Marie Georges Jean de Vaucleroy
Wassenaar, Acacialaan 4, PSČ 2243BW
Holandsko
od 23. 3. 2010 do 22. 3. 2010
Jacques Marie Georges Jean de Vaucleroy
Wassenaar, Acacialaan 4, PSČ 2243BW
Holandsko
od 23. 3. 2010 do 8. 4. 2011
Patrick Gerard Flynn
Amsterdam
Holandsko
od 9. 4. 2011 do 6. 2. 2012
Patrick Gerard Flynn
Amsterdam
Holandsko
od 7. 2. 2012 do 9. 9. 2019
Patrick Gerard Flynn
Amsterdam
Holandsko
od 10. 9. 2019 do 9. 9. 2019
Patrick Gerard Flynn
Amsterdam
Holandsko
od 10. 9. 2019 do 16. 9. 2019
Ralp Adrianus Joseph Gerardus Hamers
Blaricum, Bierweg 33, PSČ 1261BK
Holandské kráľovstvo
od 17. 9. 2019 do 4. 5. 2020
Ralph Adrianus Joseph Gerardus Hamers
Blaricum, Bierweg 33, PSČ 1261BK
Holandské kráľovstvo
od 5. 5. 2020 do 19. 5. 2020
Ralph Adrianus Joseph Gerardus Hamers
Blaricum, Bierweg 33, PSČ 1261BK
Holandské kráľovstvo
od 20. 5. 2020 do 22. 11. 2021
Ralph Adrianus Joseph Gerardus Hamers
Blaricum, Bierweg 33, PSČ 1261BK
Holandské kráľovstvo
od 23. 11. 2021 do 22. 11. 2021
Ralph Adrianus Joseph Gerardus Hamers
Blaricum, Bierweg 33, PSČ 1261BK
Holandské kráľovstvo
od 26. 7. 2006 do 13. 12. 2007
Dirk Herman Harrijvan
Bleiswijk, Beukenlaan 193, PSČ 2665DP
Holandsko
od 14. 12. 2007 do 9. 12. 2008
Dirk Herman Harrijvan
Bleiswijk, Beukenlaan 193, PSČ 2665DP
Holandsko
od 10. 12. 2008 do 22. 3. 2010
Dirk Herman Harrijvan
Bleiswijk, Beukenlaan 193, PSČ 2665DP
Holandsko
od 23. 3. 2010 do 22. 3. 2010
Dirk Herman Harrijvan
Bleiswijk, Beukenlaan 193, PSČ 2665DP
Holandsko
od 14. 12. 2007 do 9. 12. 2008
John Carroll Ramsey Hele
Wassenaar, Kievietslaan 20, PSČ 2243GD
Holandsko
od 10. 12. 2008 do 22. 3. 2010
John Carroll Ramsey Hele
Wassenaar, Kievietslaan 20, PSČ 2243GD
Holandsko
od 23. 3. 2010 do 22. 3. 2010
John Carroll Ramsey Hele
Wassenaar, Kievietslaan 20, PSČ 2243GD
Holandsko
od 23. 3. 2010 do 8. 4. 2011
Johannes Henricus Maria Hommen
Oisterwijk
Holandsko
od 9. 4. 2011 do 6. 2. 2012
Johannes Henricus Maria Hommen
Oisterwijk
Holandsko
od 7. 2. 2012 do 9. 9. 2019
Johannes Henricus Maria Hommen
Oisterwijk
Holandsko
od 10. 9. 2019 do 9. 9. 2019
Johannes Henricus Maria Hommen
Oisterwijk
Holandsko
od 1. 6. 2006 do 25. 7. 2006
Frederick Shelton Hubbell
NY 10021, East 66th Street, Apt. 9-B 40
USA
od 26. 7. 2006 do 25. 7. 2006
Frederick Shelton Hubbell
NY 10021, East 66th Street, Apt. 9-B 40
USA
od 11. 11. 2004 do 28. 11. 2005
Hendrik Willem Kruidenier
Leidschendam, Zijdesingel 36, PSČ 2261CB
Holandsko
od 1. 6. 2006 do 25. 7. 2006
Cornelis Petrus Adrianus Leenaars
Wassenaar, Dennenlaan 2a, PSČ 2244AL
Holandsko
od 26. 7. 2006 do 13. 12. 2007
Cornelis Petrus Adrianus Leenaars
Wassenaar, Dennenlaan 2a, PSČ 2244AL
Holandsko
od 23. 3. 2010 do 8. 4. 2011
Cornelis Petrus Adrianus Joseph Leenaars
Wassenaar
Holandsko
od 9. 4. 2011 do 6. 2. 2012
Cornelis Petrus Adrianus Joseph Leenaars
Wassenaar
Holandsko
od 7. 2. 2012 do 9. 9. 2019
Cornelis Petrus Adrianus Joseph Leenaars
Wassenaar
Holandsko
od 10. 9. 2019 do 9. 9. 2019
Cornelis Petrus Adrianus Joseph Leenaars
Wassenaar
Holandsko
od 14. 12. 2007 do 9. 12. 2008
Cornelis Petrus Adrianus Joseph Leenaars
Wassenaar, Dennenlaan 2a, PSČ 2244AL
Holandsko
od 10. 12. 2008 do 22. 3. 2010
Cornelis Petrus Adrianus Joseph Leenaars
Wassenaar, Dennenlaan 2a, PSČ 2244AL
Holandsko
od 10. 9. 2019 do 16. 9. 2019
Roeland Marinus Marie Louwhoff
Driebergen - rijsenburg, Buntlaan 36, PSČ 3971JD
Holandské kráľovstvo
od 17. 9. 2019 do 4. 5. 2020
Roeland Marinus Marie Louwhoff
Driebergen - rijsenburg, Buntlaan 36, PSČ 3971JD
Holandské kráľovstvo
od 5. 5. 2020 do 19. 5. 2020
Roeland Marinus Marie Louwhoff
Driebergen - rijsenburg, Buntlaan 36, PSČ 3971JD
Holandské kráľovstvo
od 20. 5. 2020 do 22. 11. 2021
Roeland Marinus Marie Louwhoff
Driebergen - rijsenburg, Buntlaan 36, PSČ 3971JD
Holandské kráľovstvo
od 23. 11. 2021 do 22. 11. 2021
Roeland Marinus Marie Louwhoff
Driebergen - rijsenburg, Buntlaan 36, PSČ 3971JD
Holandské kráľovstvo
od 1. 6. 2006 do 25. 7. 2006
Cornelis Maas
Bilthoven, Soestdijkseweg Noord 426, PSČ 3723HM
Holandsko
od 26. 7. 2006 do 13. 12. 2007
Cornelis Maas
Bilthoven, Soestdijkseweg Noord 426, PSČ 3723HM
Holandsko
od 14. 12. 2007 do 13. 12. 2007
Cornelis Maas
Bilthoven, Soestdijkseweg Noord 426, PSČ 3723HM
Holandsko
od 26. 7. 2006 do 13. 12. 2007
Thomas Joseph McInerney
Amsterdam, Artemisstraat 58, PSČ 1076DW
Holandské kráľovstvo
od 14. 12. 2007 do 9. 12. 2008
Thomas Joseph McInerney
Amsterdam, Artemisstraat 58, PSČ 1076DW
Holandské kráľovstvo
od 10. 12. 2008 do 22. 3. 2010
Thomas Joseph McInerney
Amsterdam, Artemisstraat 58, PSČ 1076DW
Holandské kráľovstvo
od 23. 3. 2010 do 22. 3. 2010
Thomas Joseph McInerney
Amsterdam, Artemisstraat 58, PSČ 1076DW
Holandské kráľovstvo
od 10. 9. 2019 do 16. 9. 2019
Maria Isabel Munting-Fernández Niemann
Amsterdam, Prins Hendriklaan 46, PSČ 1075BE
Holandské kráľovstvo
od 17. 9. 2019 do 4. 5. 2020
Maria Isabel Munting-Fernández Niemann
Amsterdam, Prins Hendriklaan 46, PSČ 1075BE
Holandské kráľovstvo
od 5. 5. 2020 do 19. 5. 2020
Maria Isabel Munting-Fernández Niemann
Amsterdam, Prins Hendriklaan 46, PSČ 1075BE
Holandské kráľovstvo
od 20. 5. 2020 do 22. 11. 2021
Maria Isabel Munting-Fernández Niemann
Amsterdam, Prins Hendriklaan 46, PSČ 1075BE
Holandské kráľovstvo
od 23. 11. 2021 do 22. 11. 2021
Maria Isabel Munting-Fernández Niemann
Amsterdam, Prins Hendriklaan 46, PSČ 1075BE
Holandské kráľovstvo
od 7. 2. 2012 do 9. 9. 2019
Willem Frederik Nagel
Laren
Holandské kráľovstvo
od 10. 9. 2019 do 9. 9. 2019
Willem Frederik Nagel
Laren
Holandské kráľovstvo
od 10. 9. 2019 do 16. 9. 2019
Tanate Phutrakul
Amsterdam, Albrecht Durestraat 35-II, PSČ 1077LW
Holandské kráľovstvo
od 17. 9. 2019 do 4. 5. 2020
Tanate Phutrakul
Amsterdam, Albrecht Durestraat 35-II, PSČ 1077LW
Holandské kráľovstvo
od 5. 5. 2020 do 19. 5. 2020
Tanate Phutrakul
Amsterdam, Albrecht Durestraat 35-II, PSČ 1077LW
Holandské kráľovstvo
od 20. 5. 2020 do 22. 11. 2021
Tanate Phutrakul
Amsterdam, Albrecht Durestraat 35-II, PSČ 1077LW
Holandské kráľovstvo
od 23. 11. 2021 do 31. 5. 2022
Tanate Phutrakul
Amsterdam, Bijlmerdreef 106, PSČ 1102CT
Holandské kráľovstvo
od 1. 6. 2022 do 10. 6. 2022
Tanate Phutrakul
Amsterdam, Bijlmerdreef 106, PSČ 1102CT
Holandské kráľovstvo
od 1. 6. 2006 do 25. 7. 2006
Alexander Hendrik George Rinnooy Kan
Aerdenhout, Burgemeester den Texlaan 42, PSČ 2111CE
Holandsko
od 26. 7. 2006 do 25. 7. 2006
Alexander Hendrik George Rinnooy Kan
Aerdenhout, Burgemeester den Texlaan 42, PSČ 2111CE
Holandsko
od 1. 6. 2006 do 25. 7. 2006
Michel Joachim Gerard Tilmant
La Hulpe, Rue du Moulin 10, PSČ 1310
Belgicko
od 26. 7. 2006 do 13. 12. 2007
Michel Joachim Gerard Tilmant
La Hulpe, Rue du Moulin 10, PSČ 1310
Belgicko
od 14. 12. 2007 do 9. 12. 2008
Michel Joachim Gerard Tilmant
La Hulpe, Rue du Moulin 10, PSČ 1310
Belgicko
od 10. 12. 2008 do 22. 3. 2010
Michel Joachim Gerard Tilmant
La Hulpe, Rue du Moulin 10, PSČ 1310
Belgicko
od 23. 3. 2010 do 22. 3. 2010
Michel Joachim Gerard Tilmant
La Hulpe, Rue du Moulin 10, PSČ 1310
Belgicko
od 23. 3. 2010 do 8. 4. 2011
Jacobus Vincentius Timmermans
Huizen
Holandsko
od 9. 4. 2011 do 6. 2. 2012
Jacobus Vincentius Timmermans
Huizen
Holandsko
od 7. 2. 2012 do 9. 9. 2019
Jacobus Vincentius Timmermans
Huizen
Holandsko
od 10. 9. 2019 do 9. 9. 2019
Jacobus Vincentius Timmermans
Huizen
Holandsko
od 14. 12. 2007 do 9. 12. 2008
Jacobus Vincentius Timmermans
Huizen, Naarderstraat 308, PSČ 1272NT
Holandsko
od 10. 12. 2008 do 22. 3. 2010
Jacobus Vincentius Timmermans
Huizen, Naarderstraat 308, PSČ 1272NT
Holandsko
od 11. 11. 2004 do 29. 4. 2005
Diederik Laman Trip
Velp Gld, Berg en Heideweg 2, PSČ 6881PK
Holandsko
od 30. 4. 2005 do 29. 4. 2005
Diederik Laman Trip
Velp Gld, Berg en Heideweg 2, PSČ 6881PK
Holandsko
od 23. 3. 2010 do 8. 4. 2011
Hans van der Noordaa
Huizen
Holandsko
od 9. 4. 2011 do 6. 2. 2012
Hans van der Noordaa
Huizen
Holandsko
od 7. 2. 2012 do 9. 9. 2019
Hans van der Noordaa
Huizen
Holandsko
od 10. 9. 2019 do 9. 9. 2019
Hans van der Noordaa
Huizen
Holandsko
od 11. 11. 2004 do 31. 5. 2006
Hans van der Noordaa
Naarden, Paulus Potterlaan 31, PSČ 1412HW
Holandsko
od 1. 6. 2006 do 31. 5. 2006
Hans van der Noordaa
Naarden, Paulus Potterlaan 31, PSČ 1412HW
Holandsko
od 26. 7. 2006 do 13. 12. 2007
Hans van der Noordaa
Naarden, Paulus Potterlaan 31, PSČ 1412HW
Holandsko
od 14. 12. 2007 do 9. 12. 2008
Hans van der Noordaa
Naarden, Paulus Potterlaan 31, PSČ 1412HW
Holandsko
od 10. 12. 2008 do 22. 3. 2010
Hans van der Noordaa
Naarden, Paulus Potterlaan 31, PSČ 1412HW
Holandsko
od 23. 3. 2010 do 22. 3. 2010
Hans van der Noordaa
Naarden, Paulus Potterlaan 31, PSČ 1412HW
Holandsko
od 23. 11. 2021 do 31. 5. 2022
Ronnie Henricus Egidius van Kemenade
Amstedam, Bijlmerdreef 106, PSČ 1102CT
Holandské kráľovstvo
od 1. 6. 2022 do 10. 6. 2022
Ronnie Henricus Egidius van Kemenade
Amstedam, Bijlmerdreef 106, PSČ 1102CT
Holandské kráľovstvo
od 23. 11. 2021 do 31. 5. 2022
Steven Johan Ansgard van Rijswijk
Amsterdam, Bijlmerdreef 106, PSČ 1102CT
Holandské kráľovstvo
od 1. 6. 2022 do 10. 6. 2022
Steven Johan Ansgard van Rijswijk
Amsterdam, Bijlmerdreef 106, PSČ 1102CT
Holandské kráľovstvo
od 10. 9. 2019 do 16. 9. 2019
Steven Johan Ansgard van Rijswijk
Amstelveen, Oostermeerweg 39, PSČ 1184TS
Holandské kráľovstvo
od 17. 9. 2019 do 4. 5. 2020
Steven Johan Ansgard van Rijswijk
Amstelveen, Oostermeerweg 39, PSČ 1184TS
Holandské kráľovstvo
od 5. 5. 2020 do 19. 5. 2020
Steven Johan Ansgard van Rijswijk
Amstelveen, Oostermeerweg 39, PSČ 1184TS
Holandské kráľovstvo
od 20. 5. 2020 do 22. 11. 2021
Steven Johan Ansgard van Rijswijk
Amstelveen, Oostermeerweg 39, PSČ 1184TS
Holandské kráľovstvo
od 1. 6. 2022 do 10. 6. 2022
Marnix Adriaan van Stiphout
Amsterdam, Bijlmerdreef 106, PSČ 1102CT
Holandské kráľovstvo
od 1. 6. 2006 do 25. 7. 2006
Hans Karel Verkoren
Heemstede, Meindert Hobbemastraat 30, PSČ 2102BK
Holandsko
od 26. 7. 2006 do 25. 7. 2006
Hans Karel Verkoren
Heemstede, Meindert Hobbemastraat 30, PSČ 2102BK
Holandsko
od 11. 11. 2004 do 31. 5. 2006
Jonas Ludovicus Wijngaarden
Bentveld, Westerduinweg 22, PSČ 2116VH
Holandsko
od 1. 6. 2006 do 31. 5. 2006
Jonas Ludovicus Wijngaarden
Bentveld, Westerduinweg 22, PSČ 2116VH
Holandsko
od 11. 11. 2004 do 31. 5. 2006
Jan Hinderikus Johannes Zegering Hadders
Bussum, Brediusweg 39, PSČ 1401AC
Holandsko
od 1. 6. 2006 do 31. 5. 2006
Jan Hinderikus Johannes Zegering Hadders
Bussum, Brediusweg 39, PSČ 1401AC
Holandsko
od 11. 6. 2022
Spôsob konania štatutárneho orgánu: oprávnený konať s inými členmi predstavenstva
od 1. 6. 2022 do 10. 6. 2022
Spôsob konania štatutárneho orgánu: oprávnený konať s inými členmi predstavenstva
od 23. 11. 2021 do 31. 5. 2022
Spôsob konania štatutárneho orgánu: oprávnený konať s inými členmi predstavenstva
od 20. 5. 2020 do 22. 11. 2021
Spôsob konania štatutárneho orgánu: oprávnený konať s inými členmi predstavenstva
od 5. 5. 2020 do 19. 5. 2020
Spôsob konania štatutárneho orgánu: oprávnený konať s inými členmi predstavenstva
od 17. 9. 2019 do 4. 5. 2020
Spôsob konania štatutárneho orgánu: oprávnený konať s inými členmi predstavenstva
od 10. 9. 2019 do 16. 9. 2019
Spôsob konania štatutárneho orgánu: oprávnený konať s inými členmi predstavenstva
od 7. 2. 2012 do 9. 9. 2019
Spôsob konania štatutárneho orgánu: oprávnený konať s inými členmi predstavenstva
od 9. 4. 2011 do 6. 2. 2012
Spôsob konania štatutárneho orgánu: oprávnený konať s inými členmi predstavenstva
od 23. 3. 2010 do 8. 4. 2011
Spôsob konania štatutárneho orgánu: oprávnený konať s inými členmi predstavenstva
od 10. 12. 2008 do 22. 3. 2010
Spôsob konania štatutárneho orgánu: oprávnený konať s inými členmi predstavenstva
od 14. 12. 2007 do 9. 12. 2008
Spôsob konania štatutárneho orgánu: oprávnený konať s inými členmi predstavenstva
od 26. 7. 2006 do 13. 12. 2007
Spôsob konania štatutárneho orgánu: oprávnený konať s inými členmi predstavenstva
od 1. 6. 2006 do 25. 7. 2006
Spôsob konania štatutárneho orgánu: oprávnený konať s inými členmi predstavenstva
od 29. 11. 2005 do 31. 5. 2006
Spôsob konania štatutárneho orgánu: oprávnený konať s inými členmi predstavenstva
Predaj
od 1. 1. 2017
Predaj časti podniku Na základe zmluvy o predaji časti podniku zo dňa 27.10.2016 spoločnosť ING Bank N.V., so sídlom v Amsterdame, Holandsko, konajúca v zaležitostiach týkajúcich sa svojej organizačnej zložky v Slovenskej republike: ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky, so sídlom Pribinova 10,811 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 30 844 754, ako predávajúci, previedla s účinnosťou odo dňa 01.01.2017, časť podniku pod názvom "lNG Global Services & Operations Bratislava" na kupujúceho, spoločnosť ING Business Shared Services B.V., so sídlom v Amsterdame, Holandsko, konajúcou v záležitostiach týkajúcich sa svojej organizačnej zložky v Slovenskej republike: ING Business Shared Services B.V., organizačná zložka Bratislava, so sídlom Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 50506005.
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO

Výpočet čistej mzdy 2024

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky

Účet s bonusom až do 60 €

Chcem bonus

Založte si Účet pre zelenší svet online – kvôli prírode aj pre seba! Na 12 mesiacov zadarmo a s podporou enviroprojektov.

Advertisement

Výpočet dôchodkového veku

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky