M&K Group Bratislava, a. s., IČO: 31322760 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti M&K Group Bratislava, a. s. Údaje boli stiahnuté 9. 5. 2023 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 31322760. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 31322760 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
1. 5. 1992
Názov
od 20. 10. 2016

M&K Group Bratislava, a. s.

od 1. 5. 1992 do 19. 10. 2016

Vodné zdroje, a.s.

Adresa sídla
od 20. 10. 2016
Bratislava - mestská časť Ružinov, Sabinovská 14, PSČ 82102
od 1. 5. 1992 do 19. 10. 2016
Bratislava, Sabinovská 14, PSČ 82643
IČO
od 1. 5. 1992

31322760

Právna forma
Akciová spoločnosť
Oddiel
Sa
Vložka číslo
420/B
Súd
Okresný súd Bratislava I
Predmet činností
od 27. 10. 1994
obchodná činnosť - nákup tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj a sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
od 17. 11. 1999
požičiavanie a distribúcia videa
od 17. 11. 1999
prevádzka solária - ožarovanie ultrafialovými lúčmi
od 25. 2. 2005
prenájom nehnuteľností a ich zariadení s poskytovaním doplnkových služieb - obstarávateľská činnosť spojená s prenájmom
od 25. 2. 2005
prenájom strojov, prístrojov a zariadení
od 25. 2. 2005
prevádzka telovýchovných zariadení a zariadení slúžiacich regenerácii
od 25. 2. 2005
správa nehnuteľností na základe kontraktu - obstarávateľská činnosť
od 25. 2. 2005
prenájom vozidiel
od 25. 2. 2005
činnosť knižníc
od 25. 2. 2005
košikárska výroba
od 25. 2. 2005
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľnej živnosti
od 17. 11. 1999 do 24. 2. 2005
predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené výrobky
od 17. 11. 1999 do 24. 2. 2005
predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, vína a destilátov
od 17. 11. 1999 do 24. 2. 2005
nákup a predaj zákuskov
od 27. 10. 1994 do 24. 2. 2005
geodetické práce, kartografické práce
od 27. 10. 1994 do 24. 2. 2005
úprava vôd a projektovanie skládok
od 1. 5. 1992 do 26. 10. 1994
regionálne hodnotenie zdrojov a zásob podzemných vôd a ich využiteľnej česti
od 1. 5. 1992 do 26. 10. 1994
lokálny prieskum zdrojov vody, vrátane budovania definitývnych odberných objektov, prehodnocovanie a regenerácia jestvujúcich objektov
od 1. 5. 1992 do 26. 10. 1994
overovanie kvalít podzemných vôd s návrhom ochranných opatrení a spôsobu hospodárenia v ochranných pásmach
od 1. 5. 1992 do 26. 10. 1994
monitoring kvality vody, účinnosti ochranných opatrení, vplyvu využívania zdrojov na prírodné prostredie a vplyvu antropogénnej činnosti na podzemné vody a horninové prostredie
od 1. 5. 1992 do 26. 10. 1994
prieskum havaríjneho znečisenia podzemnných vôd a prírodného prostredia, ich sanáciu a odstraňovanie nepriaznivých účinkov
od 1. 5. 1992 do 26. 10. 1994
úprava podzemných vôd
od 1. 5. 1992 do 26. 10. 1994
optimalizácia a intenzifikácia zdrojov a zásob podzemných vôd
od 1. 5. 1992 do 26. 10. 1994
inžiniersko-geologický prieskum
od 1. 5. 1992 do 26. 10. 1994
rozvoj a aplikácia výpočtových systémov hydrogeologickej a hydrochemickej činnosti
od 1. 5. 1992 do 26. 10. 1994
zachytávanie prameňov
od 1. 5. 1992 do 26. 10. 1994
projekčná činnosť v oblasti stavebníctva súvisiace s vyššie uvedenými činnosťami
od 1. 5. 1992 do 26. 10. 1994
návrh skládok odpadov, ich sanácia a výstavba
od 1. 5. 1992 do 26. 10. 1994
gabionový program pri zachytávaní prameňov
od 1. 5. 1992 do 26. 10. 1994
realizácia vyššie uvedených činností v zahraničí a zahranično-obchodná činnosť na komodity, nepodliehajúce osobytnému povoleniu
od 1. 5. 1992 do 26. 10. 1994
oprava čerpadiel využívaných hydrogeológií a pri zachytávaní podzemných vôd a prameňov
od 1. 5. 1992 do 26. 10. 1994
poskytovanie služieb pre organizácie a občanov súvisiacich s prácami pri:
od 1. 5. 1992 do 26. 10. 1994
1. narážaní sond
od 1. 5. 1992 do 26. 10. 1994
2. vŕtaní sond
od 1. 5. 1992 do 26. 10. 1994
3. vŕtaní studní
od 1. 5. 1992 do 26. 10. 1994
4. rozborov vôd
od 1. 5. 1992 do 26. 10. 1994
5. odbornej poradenskej činnosti
od 27. 10. 1994 do 24. 2. 2005
projektovanie, riadenie a vyhodnocovanie úloh v hydro geografickom a inžiniersko-geologickom výskume
od 27. 10. 1994 do 24. 2. 2005
vykonávanie geologických prác v rozsahu:
od 27. 10. 1994 do 24. 2. 2005
projektovanie, riadenie a vyhodnocovanie úloh inžinierskogeologického a hydrogeologického prieskumu, vrátane geologicko prieskumných prác za účelom zisťovania ovplyvňujúcich životné prostredie
od 27. 10. 1994 do 24. 2. 2005
oprava elektrických častí prístrojov - čerpadiel využívaných v hydrogeológii
od 27. 10. 1994 do 24. 2. 2005
poradenská činnosť v oblasti životného prostredia - studniarstvo, hydrogeológia
Konanie menom spoločnosti
od 20. 10. 2016
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva každý samostatne spôsobom uvedeným v čl. XVIII stanov. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť, sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva každý samostatne, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menu a funkcii podpisujúci pripojí svoj podpis.
od 26. 1. 2006 do 19. 10. 2016
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
od 27. 10. 1994 do 25. 1. 2006
Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach. Konať menom spoločnosti sú oprávnený všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzú súhlasným prejavom vôle najmänej dvoch čenov predstavenstva. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis aspoň dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie pripoja podpisujúci svoj podpis. Prokurista je oprávnený konať a podpisovať za spoločnosť samostastne. Podpisuje tak, že k názvu spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis.
od 1. 5. 1992 do 26. 10. 1994
Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach. Konať menom spoločnosti sú oprávnený všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzú súhlasným prejavom vôle najmänej dvoch čenov predstavenstva. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis aspoň dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie pripoja podpisujúci svoj podpis.
Prokúra
od 27. 10. 1994 do 23. 4. 1996
Ing. Peter Lieskovský
Bratislava, Morávková 6
Ďalšie právne skutočnosti
od 27. 10. 1994
Notárska zápisnica N 186/93, Nz 185/93 napísaná 11.2.1993 notárkou JUDr. Helenou Hrušovskou, z valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov. Starý spis: Sa 826.
od 28. 10. 1994
Notárska zápisnica N 126/93, Nz 113/93 napísaná dňa 2.7.1993 notárkou JUDr. Katarínou Podhorskou z valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov.
od 29. 10. 1994
Notárska zápisnica N 7/93, Nz 5/93 napísaná dňa 28.1.1994 notárkou JUDr. Katarínou Pohronskou z valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov.
od 22. 8. 1995
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia, konaného dňa 3.6.1994, priebeh ktorého bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 76/94, Nz 71/94 zo dňa 3.6.1994 napísanou notárkou JUDr. Katarínou Pohronskou, na ktorom bolo rozhodnuté o znížení základného imania spoločnosti zo sumy 43 910 000 Sk na sumu 26 001 000 Sk. Uskutočnené zníženie základného imania bude zapísané do obchodného registra po splnení náležitostí uvedených v ust. § 215 a 216 Zák. č. 513/91 Zb.
od 24. 4. 1996
Notárska zápisnica č. N 33/95, Nz 30/95 napísaná dňa 4.5.1995 notárkou Dr. Martinou Gontkovičovou osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, konaného dňa 28.4.1995, na ktorom bola schválená zmena stanov. Zápisnica č. 1/95 zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 14.2.1995. Zápisnica č. 4/95 zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 21.4.1995. Zápisnica z III. riadneho valného zhromaždenia zo dňa 28.4.1995. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 19.1.1994 pod č. 1/1994.
od 23. 5. 1996
Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia predstavenstva konaného dňa 22.4.1996.
od 9. 4. 1997
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 24.2.1997.
od 11. 9. 1998
Zápisnica zo VI riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 22.4.1998.
od 17. 11. 1999
Notárska zápisnica N 263/99, Nz 257/99 zo dňa 4.11.1999 a stanovy spoločnosti, z rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia.
od 10. 1. 2005
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 19.7.2001.
od 25. 2. 2005
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia zo dňa 02.07.2003 vo forme notárskej zápisnice N 303/03, Nz 54914/03 spísanej JUDr. Zuzanou grófikovou, notárom.
od 13. 1. 2007
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 08.12.2006.
od 20. 10. 2016
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 451/2015, Nz 57986/2015, NCRls 59035/2015 zo dňa 17.12.2015. Zmena obchodného mena z pôvodného Vodné zdroje, a.s. na nové M&K Group Bratislava, a. s.
Základné imanie
od 11. 8. 2010
874 687,2 EUR
Rozsah splatenia: 874 687,2 EUR
od 23. 5. 1996 do 10. 8. 2010
26 346 000 Sk
od 1. 5. 1992 do 22. 5. 1996
43 910 000 Sk
Akcie
od 11. 8. 2010
Počet: 43910
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 19,92 EUR
od 26. 1. 2006 do 10. 8. 2010
Počet: 43910
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 600 Sk
od 17. 11. 1999 do 25. 1. 2006
Počet: 43910
Druh - forma: - akcie na doručiteľa
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 600 Sk
od 23. 5. 1996 do 16. 11. 1999
Počet: 43910
Druh - forma: - akcie na doručiteľa
Podoba:
Menovitá hodnota: 600 Sk
od 27. 10. 1994 do 22. 5. 1996
Počet: 43910
Druh - forma: - akcie na doručiteľa
Podoba:
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
od 1. 5. 1992 do 26. 10. 1994
Počet: 42593
Druh - forma: - akcie na doručiteľa
Podoba:
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
od 1. 5. 1992 do 26. 10. 1994
Počet: 1317
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba:
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
Dozorná rada
od 20. 10. 2016
Ing. Lucia Kövešová
Bratislava - mestská časť Vajnory, Široká 39, PSČ 831 07
Vznik funkcie: 17. 12. 2015
od 24. 5. 2022
Emile Martinus Roest
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Myjavská 2, PSČ 811 03
Vznik funkcie: 31. 7. 2018
od 5. 9. 2018
Radovan Köveš
Bratislava - mestská časť Ružinov, Sabinovská 14, PSČ 821 02
Vznik funkcie: 31. 7. 2018
od 9. 4. 1997 do 19. 10. 2016
JUDr. Adolf Balogh
Bratislava, Stará vinárska 7
od 20. 10. 2016 do 19. 10. 2016
JUDr. Adolf Balogh
Bratislava, Stará vinárska 7
Vznik funkcie: Skončenie funkcie: 17. 12. 2015
od 20. 10. 2016 do 4. 9. 2018
JUDr. Adolf Balogh
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Stará vinárska 7, PSČ 811 04
Vznik funkcie: 17. 12. 2015
od 5. 9. 2018 do 4. 9. 2018
JUDr. Adolf Balogh
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Stará vinárska 7, PSČ 811 04
Vznik funkcie: 17. 12. 2015 Skončenie funkcie: 7. 12. 2017
od 9. 4. 1997 do 24. 2. 2005
Ing. Anna Ďurašková
Bratislava, Sabinovská 14
od 9. 4. 1997 do 10. 9. 1998
Ing. František Hudec
Bratislava, Adámiho 14
od 24. 4. 1996 do 8. 4. 1997
Dušan Kadlečovič
Borinka, Borinka 115
od 27. 10. 1994 do 23. 4. 1996
RNDr. Štefan Kupka
Bratislava, Šášovská 2
od 24. 4. 1996 do 8. 4. 1997
Ing. Miroslav Mikuláš
Bratislava, Pifflova 5
od 28. 10. 1994 do 23. 4. 1996
Ing. Miroslav Mikuláš
Bratislava, Pifflova 5
od 20. 10. 2016 do 4. 9. 2018
František Molnár
Bratislava - mestská časť Ružinov, Sabinovská 14, PSČ 821 02
Vznik funkcie: 17. 12. 2015
od 5. 9. 2018 do 4. 9. 2018
František Molnár
Bratislava - mestská časť Ružinov, Sabinovská 14, PSČ 821 02
Vznik funkcie: 17. 12. 2015 Skončenie funkcie: 31. 7. 2018
od 25. 2. 2005 do 19. 10. 2016
Ing. Anna Pavlíková
Bratislava, Sabinovská 14
od 20. 10. 2016 do 19. 10. 2016
Ing. Anna Pavlíková
Bratislava, Sabinovská 14
Vznik funkcie: Skončenie funkcie: 17. 12. 2015
od 1. 5. 1992 do 26. 10. 1994
Ing. Peter Rozboril
Bratislava, Cígeľská 6
od 1. 5. 1992 do 23. 4. 1996
Eva Rupcová
Bratislava, Budatínska 27
od 1. 5. 1992 do 26. 10. 1994
Ing. Marian Ružovič
Bratislava, Furdekova 1
od 27. 10. 1994 do 27. 10. 1994
Ing. Jozef Špaček
Bratislava, Fabianova 1
od 5. 9. 2018 do 23. 5. 2022
Emile Martinus Roest
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Myjavská 2, PSČ 811 03
Vznik funkcie: 31. 7. 2018
od 11. 9. 1998 do 19. 10. 2016
Berend Wim Gerrit Wevers
7461, Pelmolenweg 6
od 20. 10. 2016 do 19. 10. 2016
Berend Wim Gerrit Wevers
7461, Pelmolenweg 6
Vznik funkcie: Skončenie funkcie: 17. 12. 2015
od 24. 4. 1996 do 8. 4. 1997
RNDr. Dušan Hlavatý
Šamorín, veterná 14
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO

Výpočet čistej mzdy 2024

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky

Účet s bonusom až do 60 €

Chcem bonus

Založte si Účet pre zelenší svet online – kvôli prírode aj pre seba! Na 12 mesiacov zadarmo a s podporou enviroprojektov.

Advertisement

Výpočet dôchodkového veku

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky