DEVÍN BANKA a.s., DEVIN BANK, AG (v jazyku nemeckom), DEVIN BANK (v jazyku anglickom), IČO: 31326331 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti DEVÍN BANKA a.s., DEVIN BANK, AG (v jazyku nemeckom), DEVIN BANK (v jazyku anglickom) Údaje boli stiahnuté 9. 5. 2023 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 31326331. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 31326331 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Deň zápisu
22. 6. 1992
Názov
od 22. 6. 1992

DEVÍN BANKA a.s., DEVIN BANK, AG (v jazyku nemeckom), DEVIN BANK (v jazyku anglickom)

Adresa sídla
od 6. 3. 2000
Bratislava, Františkánske nám. 8, PSČ 81310
od 22. 6. 1992 do 5. 3. 2000
Bratislava, Františkánske nám. 8, PSČ 81101
IČO
od 22. 6. 1992

31326331

Právna forma
Akciová spoločnosť
Oddiel
Sa
Vložka číslo
448/B
Súd
Okresný súd Bratislava I
Predmet činností
od 22. 6. 1992
poskytovanie úverov
od 22. 6. 1992
investovanie do cenných papierov na vlastný účet
od 22. 6. 1992
finančný prenájom /finančný leasing/
od 22. 6. 1992
platobný styk a zúčtovanie
od 22. 6. 1992
poskytovanie záruk
od 22. 6. 1992
otváranie akreditívov
od 22. 6. 1992
obstarávanie inkasa
od 22. 6. 1992
uloženie a správa cenných papierov alebo iných hodnôt
od 22. 6. 1992
poskytovanie bankových informácií
od 22. 6. 1992
prenájom bezpečnostných schránok
od 30. 1. 1997
prijímanie vkladov
od 30. 1. 1997
vydávanie a správu platobných prostriedkov, napr. platobných kariet, cestovných šekov
od 30. 1. 1997
obchodovanie na vlastný účet, alebo na účet klienta
od 30. 1. 1997
1. s devízovými hodnotami
od 30. 1. 1997
2. v oblasti terminovaných obchodov /futures/ a opcií /options/, včítane kurzových a úrokových obchodov
od 30. 1. 1997
3. s prevoditeľnými cennými papiermi
od 30. 1. 1997
účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb
od 30. 1. 1997
poskytovanie poradenských služieb vo veciach podnikania
od 30. 1. 1997
obhospodarovanie cenných papierov klienta na jeho účet, včítane poradenstva /portfólio management/
od 30. 1. 1997
výkon funkcie depozitára podľa osobitného predpisu
od 25. 7. 2000
sprostredkovateľská činnosť v oblasti bankovníctva a poisťovníctva súvisiaca s bankovou činnosťou alebo stavebným sporením
od 25. 7. 2000
4. so zlatými a striebornými mincami, pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí.
od 25. 7. 2000
zmenárenská činnosť /nákup devízových prostriedkov/
od 22. 6. 1992 do 29. 1. 1997
zmenárenská činnosť /nákup devizových prostriedkov/
od 22. 6. 1992 do 29. 1. 1997
príjmanie vkladov od verejnosti
od 30. 1. 1997 do 24. 7. 2000
zmenárenská činnosť /nákup devizových prostriedkov/
od 30. 1. 1997 do 24. 7. 2000
4. so zlatými a striebornými mincami
od 22. 6. 1992 do 29. 1. 1997
vykonávanie devízových obchodov v rozsahu vedenia devizových účtov
od 22. 6. 1992 do 29. 1. 1997
predávanie devízových prostriedkov klientele
od 22. 6. 1992 do 29. 1. 1997
vydávanie platobných prostriedkov, napr. platobných kariet, cestovných šekov
od 22. 6. 1992 do 29. 1. 1997
obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta:
od 22. 6. 1992 do 29. 1. 1997
1. s devízovými prostriedkami
od 22. 6. 1992 do 29. 1. 1997
2. v oblasti terminovaných obchodov a opcií včítane kurzových a úverových obchodov
od 22. 6. 1992 do 29. 1. 1997
účasť na vydávaní akcií a poskytovanie súvisiacich služieb
od 22. 6. 1992 do 24. 7. 2000
finančné maklérstvo
od 22. 6. 1992 do 29. 1. 1997
poskytovanie porád vo veciach podnikania
od 22. 6. 1992 do 29. 1. 1997
obhospodarovanie cenných papierov klienta na jeho účet, včítane poradenstva
Konanie menom spoločnosti
od 30. 8. 2001 do 14. 3. 2002
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť je oprávnený konať správca DEVÍN BANKY, a.s. Za spoločnosť sa podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti a svojmu predtlačenému menu, priezvisku a funkcii pripojí svoj vlastnoručný podpis. Ak správca DEVÍN BANKY, a.s. v súlade s § 27 ods. 4 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov splnomocní na vykonávanie úkonov vo svojom mene inú osobu, táto osoba je oprávnená konať za spoločnosť rovnakým spôsobom ako správca. Ak budú takto splnomocnené súčasne dve osoby, konajú za DEVÍN BANKU, a.s. spôsobom ako správca a vždy spoločne.
od 4. 9. 1998 do 29. 8. 2001
Zastupovanie a podpisovanie za akciovú spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo inak napísanému obchodnému menu akciovej spoločnosti pripojí svoj podpis: a/ predseda predstavenstva, I. podpredseda predstavenstva, podpredsedovia predstavenstva, a to vždy dvaja spoločne, b/ prokurista, c/ splnomocnení zamestnanci spoločnosti na základe plnej moci udelenej predstavenstvom alebo generálnym riaditeľom, d/ generálny riaditeľ, pokiaľ nie je členom predstavenstva a iní zamestnanci spoločnosti sú oprávnení konať za spoločnosť v rozsahu právnych úkonov potrebných pre splnenie uložených pracovných úloh v prípadoch, keď je to stanovené v organizačných a riadiacich predpisoch alebo ak je to v obchodnom styku obvyklé.
od 4. 6. 1997 do 3. 9. 1998
V mene spoločnosti je oprávnený konať predseda predstavenstva, alebo alebo podpredseada, alebo generálny riaditeľ Ing. Ľubomír Kanis, každý samostatne. Podpisovanie za akciovú spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému, alebo inak napísanému obchodnému menu akciovej spoločnosti pripojí svoj podpis: a/ predseda predstavenstva - samostatne, b/ prvý podpredseda predstavenstva - generálny riaditeľ - samostatne, c/ ostatný členovia predstavenstva podpisujú vždy spoločne s predsedom alebo s prvým podpredsedom predstavenstva, d/ prokuristi, e/ splnomocnení pracovníci spoločnosti na základe a v rozsahu uvedenej plnej moci predsedom predstavenstva alebo prvým podpredsedom - generálnym riaditeľom.
od 30. 1. 1997 do 3. 6. 1997
Podpisovanie za akciovú spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu akciovej spoločnosti pripojí svoj podpis: a/ predseda predstavenstva - samostatne, b/ prvý podpredseda predstavenstva - generálny riaditeľ - samostatne, c/ ostatný členovia predstavenstva podpisujú vždy spoločne s predsedom alebo s prvým podpredsedom predstavenstva, d/ prokuristi, e/ splnomocnení pracovníci spoločnosti na základe a v rozsahu uvedenej plnej moci predsedom predstavenstva alebo prvým podpredsedom - generálnym riaditeľom.
od 8. 1. 1996 do 29. 1. 1997
V mene spoločnosti je oprávnený konať predseda predstavenstva, alebo podpredseda, alebo generálny riaditeľ Ing. Karol Martinka, káždý samostatne.
od 12. 5. 1995 do 7. 1. 1996
V mene spoločnosti je oprávnený konať predseda predstavenstva, alebo podpredseda, alebo generálny riaditeľ Ing. Vladislav Bachár, CSc., káždý samostatne.
od 27. 9. 1994 do 11. 5. 1995
V mene spoločnosti je oprávnený konať predseda predstavenstva alebo podpredseda alebo generálny riaditeľ Doc. Ing. Ivan Jakúbek, CSc., káždý samostatne.
od 22. 6. 1992 do 26. 9. 1994
V mene spoločnosti je oprávnený konať predseda predstavenstva alebo podpredseda alebo generálny riaditeľ, káždý samostatne. Podpisovanie za akciovú spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo inak napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis: a/ predseada predstavenstva alebo podpredseda b/ v ostatných prípadoch určených stanovami generálny riaditeľ a.s. c/ prokuristi d/ splnomocnený pracovníci v rozsahu uvedenej plnej moci
Prokúra
od 22. 4. 1994 do 11. 5. 1995
Ing. Miroslav Vallo
Bratislava, Sekurisova 13
Ďalšie právne skutočnosti
od 22. 4. 1994
Zmeny boli schválené valným zhromaždením konaným dňa 28.5.1993. Starý spis: Sa 884
od 27. 9. 1994
Zmena stanov akciovej spoločnosti odsúhlasená na valnom zhromaždení dňa 27.5.1994.
od 12. 5. 1995
Uznesenie predstavenstva sspoločnosti zo dňa 14.1.1995.
od 8. 1. 1996
Notárska zápisnica zo dňa 14.1.1995 pod č. N 8/95 a Nz 8/95, ktorá osvedčila priebeh mimoriadného valného zhromaždenia. Notárska zápisnica zo dňa 18.12.1995 pod č. N 233/95, Nz 212/95.
od 18. 6. 1996
Notárska zápisnica č. N37/1996, Nz 33/1996 zo dňa 29.2.1996 osvedčujúca priebeh zasadnutia predstavens tva, ktoré sa konalo 20.2.1996 a na ktorom bolo schvále- né zvýšenie základného imania.
od 30. 1. 1997
Notárska zápisnica N 99/96, Nz 96/96 zo dňa 31.5.1996 a stanovy spoločnosti.
od 4. 6. 1997
Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia konaného dňa 14.1.1995 vo forme notárskej zápisnice N 8/95, Nz 8/95. Osvedčenie o priebehu nahradného mimoriadného valného zhromaždenia konaného dňa 4.4.1997 vo forme notárskej zápisnice N 67/97, Nz 66/97. Zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromaždení dňa 26.5.1997, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 152/97, Nz 175/97.
od 19. 1. 1998
Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 6.9.1997 opravené notárskou zápisnicou zo dňa 15.1.1998. Uznesenie z predstavenstva konaného dňa 18.12.1997 vo forme notárskej zápisnice N 98/97, Nz 96/97
od 4. 9. 1998
Na valnom zhromaždení dňa15.8.1998, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 65/98, Nz 65/98 napísanej dňa 15.8.1998 notárom JUDr. Miklom v Martine, na ktorom bola schválená zmena stanov. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva dňa 15.8.1998. Zápisnica z dozornej rady dňa 15.8.1998.
od 19. 8. 1999
Na valnom zhromaždení dňa 24.7.1999, ktorého konanie bolo svedčené v notárskej zápisnici N 131/99 napísanej dňa 24.7.1999 notárkou JUDr Irenou Kolcunovou v Martine bola schválená zmena stanov spoločnosti, prispôsobené ust. zák.č. 127/99 Z.z.. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva dňa 24.7.1999. Zápisnica z dozornej rady dňa 24.7.1999.
od 25. 7. 2000
Na valnom zhromaždení dňa 27.5.2000, ktorého konanie bolo osvedčené notárskou zápisnicou N 33/2000, Nz 32/2000 spísanou dňa 27.5.2000 JUDr. Tatianou Mičkovou, notárkou v Martine, bola schválená zmena Stanov spoločnosti a personálne zmeny v dozornej rade.
od 4. 12. 2000
Na valnom zhromaždení dňa 15.9.2000, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 73/2000, Nz 70/2000 napísanej dňa 15.9.2000 notárkou JUDr. Tatianou Mičkovou bola schválená zmena Stanov spoločnosti.
od 15. 3. 2001
Zmena stanov v časti § 4 ods. 1, § 10 ods. 1, § 13 ods. 2, § 14 ods. 2 odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 10.2.2001, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 28/2001, Nz 27/2001 spísanou notárom JUDr. Tatianou Mičkovou. Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 10.2.2001. Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 5.2.2001 č. VBD-31/2001
od 31. 5. 2001
Na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 21.4.2001 ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 69/2001, Nz 67/2001 napísanej dňa 21.4.2001 notárkou JUDr. Tatianou Mičkovou, bola uskutočnená zmena v dozornej rade. Zápis zo zápisnice z rokovania Dozornej rady konanej dňa 26.3.2001
od 30. 8. 2001
Národná banka Slovenska svojím rozhodnutím č. UBD-1252/2001 z 24. augusta 2001, ktoré bolo doručené DEVÍN BANKE, a.s. v ten istý deň, zaviedla dňom 24. augusta 2001 nútenú správu v DEVÍN BANKE, a.s., Františkánske nám. 8, 813 10 Bratislava. Podľa § 27 ods. 1 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov nútená správa banky je zavedená dňom doručenia rozhodnutia o nútenej správe banke a je účinná voči všetkým fyzickým a právnickým osobám. Národná banka Slovenska svojím rozhodnutím č. UBD-1252-1/2001 z 24. augusta 2001, ktoré bolo doručené, vymenovala JUDr. Pavla Křupalu, Družstevná 68, 831 04 Bratislava za správcu DEVÍN BANKY, a.s. Na základe § 29 ods. 1 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov zavedením nútenej správy pôsobnosť štatutárneho orgánu banky a dozornej rady banky prešla na správcu banky.
od 4. 10. 2001
Uznesením Krajského súdu v Bratislave sp.zn.3K 297/00 zo dňa 28.9.01 bol na majetok dlžníka DEVÍN BANKA a.s. Františkaské nám. 8, Bratislava IČO 31 326 331 vyhlásený konkurz. Za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr.Ernest Valko Ak , Palisády 36, Bratislava.
od 1. 2. 2002
Uznesením Krajského súdu v Bratislave sp. zn. 3k 297/00 zo dňa 12.11.2001, ktoré nadobudlo právoplatnosť 6.12.2001. DEVÍN BANKA a.s. súd zbavuje JUDr. Ernesta Valka, sídlom Ak Palisády 36, Bratislava funkcie správcu konkurznej podstaty. Ustanovuje prom.práv.Pavla Gőrnera, sídlom Ak Cukrová 14/V, Bratislava do funkcie nového správcu konkurznej podstaty.
od 15. 8. 2003
Krajský súd v Bratislave v konkurznej veci úpadcu DEVÍN BANKA a.s. uznesením 3K 297/00 - 539 zo dňa 31.3. 2003, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 7.3. 2003 rozhodol o zbavení funkcie správcu konkurznej podstaty a menovaní nového takto: 1/ Mgr. Pavla Görnera, komerčného právnika, sídlo kancelárie Cukrová 14, 813 39 Bratislava, z b a v u j e funkcie správcu konkurznej podstaty. 2/ Do funkcie správcu konkurznej podstaty u s t a n o v u j e JUDr. Radoslava Hajdúcha, advokáta, sídlo AK Námestie Martina Benku 10, 811 07 Bratislava. 3/ JUDr. Mareka Hanúska, advokáta, sídlo AK Panská 31, 811 02 Bratislava, z b a v u j e funkcie osobitného správcu konkurznej podstaty pre správu majetku úpadcu. 4/ Do funkcie osobitného správcu konkurznej podstaty pre správu majetku úpadcu u s t a n o v u j e Ing. Jána Guniša, sídlo Potôčky 1702, 020 01 Púchov.
od 25. 8. 2003
Uznesením Krajského súdu v Bratislave č.k.: 3K 297/00 - 752 zo dňa 26.6.2003, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 22.7.2003 súd rozhodol o zbavení Ing. Jána Guniša, sídlo ul. 17. novembra 37, 914 51 Trenčianske teplice funkcie osobitného správcu konkurznej podstaty pre správcu majetku úpadcu.
od 26. 8. 2003
Uznesením Krajského súdu v Bratislave č.k.: 3K 297/00 - 817 zo dňa 18.8.2003 súd nariadil prieskumné pojednávanie, ktoré sa uskutoční dňa 15.10.2003 v Bratislave v budove Justičného paláca, Záhradnícka 10, Bratislava, č. dv. 91 /prízemie/ o 9.30 hod. Na prieskumné pojednávanie sa predvolávajú úpadca a správca (ktorých účasť je nevyhnutná) a konkurzní veritelia (ich riadne písomne splnomocnení zástupcovia). Prezentáciou účastníkov konania sa začne o 8.00 hod. Súd zvoláva schôdzu konkurzných veriteľov, ktorá sa uskutoční bezprostredne po prieskumnom pojednávaní s programom: - informácia o doterajšom priebehu konkurzu - schválenie návrhu plánu speňaženia majetku úpadcu.
od 23. 6. 2004
Národná banka Slovenska rozhodnutím č. UBD-1689-5/2001 z 23. augusta 2002, ktoré bolo doručené DEVÍN BANKE, a.s. dňa 27. augusta 2002 odobrala povolenie pôsobiť ako banka podľa § 34 ods. 1 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov a v spojení s ustanovením § 119 ods. 1 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Rozhodnutie o odobratí povolenia pôsobiť ako banka nadobudlo právoplatnosť 23. apríla 2004. Podľa ustanovenia § 65 ods. 2 a 3 zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách právnická osoba, ktorej bolo odobraté bankové povolenie nemôže prijímať vklady a poskytovať úvery a vykonávať ďalšie činnosti s výnimkou tých činností, ktoré sú nevyhnutné na vyrovnanie jej pohľadávok a záväzkov, dovtedy, než vyrovná svoje pohľadávky a záväzky, sa považuje za banku podľa tohto zákona. Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. UBD - 1689 - 5 /2001 zo dňa 23.8.2002 právoplatné dňa 23.4.2004.
Základné imanie
od 11. 2. 2011
33 194 000 EUR
od 19. 1. 1998 do 10. 2. 2011
1000 000 000 Sk
od 18. 6. 1996 do 18. 1. 1998
740 000 000 Sk
od 27. 9. 1994 do 17. 6. 1996
640 000 000 Sk
od 23. 12. 1992 do 26. 9. 1994
499 050 000 Sk
od 22. 6. 1992 do 22. 12. 1992
444 050 000 Sk
Akcie
od 11. 2. 2011
Počet: 20000
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 1 659,7 EUR
od 19. 8. 1999 do 10. 2. 2011
Počet: 20000
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 50 000 Sk
od 19. 1. 1998 do 18. 8. 1999
Počet: 20000
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba:
Menovitá hodnota: 50 000 Sk
od 30. 1. 1997 do 18. 1. 1998
Počet: 12800
Druh - forma: - akcie na doručiteľa
Podoba:
Menovitá hodnota: 50 000 Sk
od 30. 1. 1997 do 18. 1. 1998
Počet: 2000
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba:
Menovitá hodnota: 50 000 Sk
od 18. 6. 1996 do 29. 1. 1997
Počet: 14800
Druh - forma: - akcie na doručiteľa
Podoba:
Menovitá hodnota: 50 000 Sk
od 27. 9. 1994 do 17. 6. 1996
Počet: 12800
Druh - forma: - akcie na doručiteľa
Podoba:
Menovitá hodnota: 50 000 Sk
od 23. 12. 1992 do 26. 9. 1994
Počet: 9981
Druh - forma: - akcie na doručiteľa
Podoba:
Menovitá hodnota: 50 000 Sk
od 22. 6. 1992 do 22. 12. 1992
Počet: 8881
Druh - forma: - akcie na doručiteľa
Podoba:
Menovitá hodnota: 50 000 Sk
Dozorná rada
od 4. 6. 1997
Ing. Štefan Pieš
Žilina, Gabajova 17
od 24. 5. 2022
Masaru Ono
Bratislava, Gajova 19
od 24. 5. 2022
Ing. Ladislav Sklenár, CSc.
Považská Bystrica, Dedovec 411
od 24. 5. 2022
Dana Stopková
Kostolište, Kostolište 23, PSČ 900 62
od 4. 12. 2000
Ing. Dáša Lohnická
Galanta, Urbánkova 6
od 24. 5. 2022
Ing. Peter Malík
Bratislava, Ľ.Zúbka 2D
od 24. 5. 2022
Ing. Pavol Bobok
Tlmače, Dlhá 46
od 31. 5. 2001
Sergej Georgievič Gorotkov
Turčianske Teplice, 1.mája 857/11
od 4. 6. 1997 do 3. 9. 1998
Ing. Adrián Ambruš
Martin, Východná 6
od 4. 9. 1998 do 18. 8. 1999
Ing. Adrián Ambruš
Martin, Východná 6
od 19. 8. 1999 do 14. 3. 2001
Ing. Adrián Ambruš
Martin, Východná 6
od 22. 6. 1992 do 26. 9. 1994
Ing. Ladislav Bartoš
Bratislava, Sibírska 59
od 22. 6. 1992 do 28. 11. 1993
Doc. Ing. Štefan Baxa, CSc.
Častá, SNP 45
od 25. 7. 2000 do 30. 5. 2001
Ing. Pavel Bobok
Tlmače, Dlhá 46
od 8. 1. 1996 do 3. 6. 1997
Alexander Dmitrenko
Bratislava, Na Kalvárii 1
od 4. 6. 1997 do 3. 9. 1998
Ing. Štefan Gašparík
Bratislava, Tbiliska 25
od 8. 1. 1996 do 3. 6. 1997
JUDr. Valéria Horáčiková
Bratislava, Zdravotnícka 7
od 29. 11. 1993 do 7. 1. 1996
Ing. Juraj Koreňovský
Bratislava, Gessayova 10
od 4. 12. 2000 do 30. 5. 2001
Milan Kostor
Zvolen, Pribinova 122
od 8. 1. 1996 do 3. 9. 1998
Ing. Štefan Košovan
Preseľany, Preseľany 158
od 4. 9. 1998 do 18. 8. 1999
Ing. Štefan Košovan
Preseľany, Preseľany 158
od 4. 9. 1998 do 3. 12. 2000
PhDr. Andrej Kučinský
Košice, Rovníková 7
od 22. 6. 1992 do 28. 11. 1993
Ing. Peter Mičieta, CSc.
Bratislava, Toplianska 10
od 29. 11. 1993 do 7. 1. 1996
Ing. Dušan Nikodém
Spišská Nová Ves, Slovenská 28/40
od 27. 9. 1994 do 7. 1. 1996
Ing. Štefan Pieš
Žilina, Gabajova 17
od 15. 3. 2001 do 30. 5. 2001
Sergej Georgievič Gorodkov
Turčianske Teplice, 1. mája 857/11
od 22. 6. 1992 do 7. 1. 1996
Ing. Mária Simonidesová
Bratislava, Zdravotnícka 3
od 8. 1. 1996 do 3. 6. 1997
Ing. Kornel Staríček
Bratislava, Na Kalvárii 1
od 22. 6. 1992 do 7. 1. 1996
RNDr. Kamil Vajnorský
Dubnica nad Váhom, Blok C II/47/12
od 25. 7. 2000 do 23. 5. 2022
Masaru Ono
Bratislava, Gajova 19
od 4. 12. 2000 do 23. 5. 2022
Ing. Ladislav Sklenár, CSc.
Považská Bystrica, Dedovec 411
od 4. 12. 2000 do 23. 5. 2022
Dana Stopková
Kostolište, Kostolište 23, PSČ 900 62
od 31. 5. 2001 do 23. 5. 2022
Ing. Peter Malík
Bratislava, Ľ.Zúbka 2D
od 31. 5. 2001 do 23. 5. 2022
Ing. Pavol Bobok
Tlmače, Dlhá 46
od 19. 8. 1999
Alexander Vladimírovič Lunev
Elektrostaľ, Komsomoľskaja 4 byt 35
od 25. 7. 2000
Rupert Breuer
Norinberg, Praterstrasse 9
od 25. 7. 2000
Dr. Helmut Kralupper
Viedeň, Rittergasse 3
od 31. 5. 2001
Anatolij Vasilievič Klimenko
Obninsk, Mira 17/3/105
od 8. 1. 1996 do 18. 8. 1999
Anatolij Vasilievič Klimenko
Obnisk, Mira 17/B/105
od 19. 8. 1999 do 30. 5. 2001
Anatolij Vasilievič Klimenko
Obninsk, Mira 17/3/105
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO

Výpočet čistej mzdy 2024

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky

Účet s bonusom až do 60 €

Chcem bonus

Založte si Účet pre zelenší svet online – kvôli prírode aj pre seba! Na 12 mesiacov zadarmo a s podporou enviroprojektov.

Advertisement

Výpočet dôchodkového veku

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky