Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s., IČO: 31338976 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. Údaje boli stiahnuté 8. 5. 2023 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 31338976. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 31338976 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Deň zápisu
22. 12. 1992
Názov
od 7. 1. 2004

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.

od 10. 1. 2000 do 6. 1. 2004

Stredisko cenných papierov SR, a.s.

od 9. 11. 1993 do 9. 1. 2000

Stredisko cenných papierov SR Bratislava a.s.v skratke: SCP SR Bratislava, a.s.

od 22. 12. 1992 do 8. 11. 1993

Stredisko cenných papierov SR Bratislava a.s.

Adresa sídla
od 3. 3. 1997
Bratislava, ul. 29. augusta 1/A, PSČ 81480
od 22. 12. 1992 do 2. 3. 1997
Bratislava, Miletičova 3, PSČ 82481
IČO
od 22. 12. 1992

31338976

Právna forma
Akciová spoločnosť
Oddiel
Sa
Vložka číslo
493/B
Súd
Okresný súd Bratislava I
Predmet činností
od 11. 4. 2019
prvotná evidencia cenných papierov v systéme zaknihovaných cenných papierov ("evidenčné služby")
od 11. 4. 2019
poskytovanie a vedenie účtov cenných papierov na najvyššej úrovni ich hierarchie ("služby centrálneho vedenia účtov")
od 11. 4. 2019
prevádzkovanie systému vyrovnania transakcií s cennými papiermi ("služby vyrovnania")
od 11. 4. 2019
služby súvisiace so službami vyrovnania: párovanie v rámci vyrovnania, smerovanie príkazov, potvrdzovanie obchodov, overovanie obchodov
od 11. 4. 2019
služby spojené s evidenčnými službami a službami centrálneho vedenia účtov: služby súvisiace s registrami akcionárov, podpora spracovania korporátnych udalostí vrátane daní, valných zhromaždení a informačných služieb, služby súvisiace s novými emisiami vrátane prideľovania a správy kódov ISIN a podobných kódov, smerovanie a spracovanie príkazov, výber a spracovanie poplatkov a súvisiace podávanie správ
od 11. 4. 2019
zriaďovanie prepojení centrálnych depozitárov, poskytovanie, vedenie alebo prevádzkovanie účtov cenných papierov vo vzťahu k službám vyrovnania, správa zábezpeky, ďalšie vedľajšie služby
od 11. 4. 2019
iné služby: poskytovanie informácií vyžadovaných právnymi predpismi, poskytovanie informácií, údajov a štatistík trhovým a sčítacím úradom alebo iným vládnym či medzivládnym subjektom, vedenie registra záložných práv, vedenie osobitnej evidencie zabezpečovacích prevodov, vedenie zoznamu akcionárov listinných akcií na meno, služby súvisiace s prideľovaním a správou LEI
od 22. 12. 1992 do 9. 1. 2000
evidencia povolení MF
od 22. 12. 1992 do 9. 1. 2000
evidencia regulačných pravidiel MF
od 22. 12. 1992 do 9. 1. 2000
registrácia, zmeny v registrácii, zrušenie registrácie subjektov kapitálového trhu
od 22. 12. 1992 do 9. 1. 2000
registrácia nového majiteľa CP prepážkou SCP, resp. subjektom trhu
od 22. 12. 1992 do 9. 1. 2000
zrušenie registrácie majiteľa účtu CP ako zákazníka niektorého subjektu kapitálového trhu
od 22. 12. 1992 do 9. 1. 2000
zrušenie prázdneho účtu CP v SCP na žiadosť majiteľa, resp. po uplynutí zákonnej lehoty, - registrácia nových emisií
od 22. 12. 1992 do 9. 1. 2000
vyňatie emisie z evidencie po ukončení jej platnosti
od 22. 12. 1992 do 9. 1. 2000
zmena podoby emisie cenných papierov
od 22. 12. 1992 do 9. 1. 2000
zriadenie záložného práva cenných papierov a jeho zrušenie
od 22. 12. 1992 do 9. 1. 2000
blokovanie nakladania s CP súdom, na základe dedičstva a pod. a jeho zrušenie
od 22. 12. 1992 do 9. 1. 2000
v rámci obchodovania iných subjektov s CP poskytovanie služieb súvisiacich:
od 22. 12. 1992 do 9. 1. 2000
s validovaním obsahu účtu CP s následnou blokáciou pre organizátorov trhu z dôvodu obchodu
od 22. 12. 1992 do 9. 1. 2000
so zrušením obchodnej blokácie organizá torov trhu
od 22. 12. 1992 do 9. 1. 2000
so zrušením obchodnej blokácie a príkazom k prevodu CP na iný účet organizátorom trhu
od 22. 12. 1992 do 9. 1. 2000
obsahom informačnej činnosti je poskytovanie týchto služieb:
od 22. 12. 1992 do 9. 1. 2000
výpis z účtu CP majiteľovi - na požiadanie, - po uskutočnenom prevode, - k 31.12.
od 22. 12. 1992 do 9. 1. 2000
výpis akcionárov eminenta - na požiadanie, - k 31.12.
od 22. 12. 1992 do 9. 1. 2000
výpis cenných papierov v správe obchodníka CP
od 22. 12. 1992 do 9. 1. 2000
výpis zmien osobných údajov majiteľov CP, zákazníkov organizátorov trhu
od 22. 12. 1992 do 9. 1. 2000
zoznamy: - obchodníkov, - organizátorov trhu, - eminentov
od 22. 12. 1992 do 9. 1. 2000
informácie: - o existujúcich emisiách, - o cenách služieb SCP, - o službách SCP
od 22. 12. 1992 do 9. 1. 2000
v rámci kontrolného režimu pre špecifických uživateľov ( MF, štátny dozor ) poskytovanie výpisov z: - uskutočnených transakcií, - cenníkov transakcií, - faktúr, - pristupujúcich subjektov
od 22. 12. 1992 do 9. 1. 2000
ďalšie nadväzujúce činnosti a služby
od 10. 1. 2000 do 6. 1. 2004
evidencia zaknihovaných cenných papierov, zmien ich majiteľov a ďalších údajov, ktoré sa týkajú, a to v rozsahu ustanovenom zákonom č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení zmien a doplnkov
od 10. 1. 2000 do 6. 1. 2004
evidencia imobilizovaných cenných papierov, zmien ich majiteľov a ďalších údajov, ktoré sa ich týkajú
od 10. 1. 2000 do 6. 1. 2004
evidencia rozhodnutí prijatých ministerstvom podľa zákona č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení zmien a doplnkov
od 10. 1. 2000 do 6. 1. 2004
prijímanie listinných cenných papierov do samostatnej aj hromadnej úschovy
od 10. 1. 2000 do 6. 1. 2004
vedenie zoznamu akcionárov pri listinných akciách na meno
od 10. 1. 2000 do 6. 1. 2004
poskytovanie služieb majiteľom cenných papierov, emitentom, obchodníkom s cennými papiermi, zahraničným obchodníkom s cennými papiermi a organizátorom verejného trhu v súlade so zákonom č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení zmien a doplnkov
od 7. 1. 2004 do 11. 8. 2008
evidencia zaknihovaných cenných papierov a imobilizovaných cenných papierov v registroch emitentov, s výnimkou cenných papierov evidovaných v centrálnom registri krátkodobých cenných papierov vedenom Národnou bankou Slovenska (§ 10 ods. 4 zákona o cenných papieroch)
od 7. 1. 2004 do 10. 4. 2019
evidencia majiteľov zaknihovaných cenných papierov na účtoch majiteľov a údajov o cenných papieroch na klientských účtoch členov v rozsahu ustanovenom zákonom o cenných papieroch
od 7. 1. 2004 do 10. 4. 2019
evidencia zmien na účtoch majiteľov v rozsahu ustanovenom zákonom o cenných papieroch a na klientských účtoch členov
od 7. 1. 2004 do 10. 4. 2019
evidencia údajov, ktoré sa týkajú zaknihovaných cenných papierov a imobilizovaných cenných papierov v rozsahu ustanovenom zákonom o cenných papieroch
od 7. 1. 2004 do 10. 4. 2019
prideľovanie, zmeny a rušenie ISIN
od 7. 1. 2004 do 10. 4. 2019
poskytovanie služieb členom centrálneho depozitára, emitentom cenných papierov, burze cenných papierov, zahraničnej burze cenných papierov spojené s činnosťami podľa písmen a) až e) a podľa § 99 ods. 4 písm. a) a písm.f) zákona o cenných papieroch
od 7. 1. 2004 do 10. 4. 2019
zabezpečovanie a organizovanie systému pre technické spracovanie údajov vedenia evidencie podľa písm. a) až d) a podľa § 104 ods. 2 písm. a) až c) zákona o cenných papieroch
od 7. 1. 2004 do 11. 8. 2008
zabezpečovanie zúčtovania a vyrovnania burzových obchodov s investičnými nástrojmi na žiadosť klienta; zabezpečovaním zúčtovania a vyrovnania obchodov sa rozumie organizovanie a prevádzkovanie systému zúčtovania a vyrovnania obchodov s investičnými nástrojmi pre aspoň troch účastníkov systému vyrovnania
od 7. 1. 2004 do 10. 4. 2019
vedenie zoznamov akcionárov pri listinných akciách na meno
od 7. 1. 2004 do 10. 4. 2019
evidencia ďalších údajov, ak to ustanovuje zákon o cenných papieroch alebo osobitný zákon
od 7. 1. 2004 do 10. 4. 2019
zabezpečovanie splácania menovitej hodnoty cenných papierov a vyplácanie výnosov z cenných papierov po uplynutí doby ich splatnosti, ako aj ďalšie s tým súvisiace činnosti na žiadosť emitenta
od 7. 1. 2004 do 10. 4. 2019
zabezpečovanie iných činností súvisiacich s činnosťou centrálneho depozitára podľa zákona o cenných papieroch
od 7. 1. 2004 do 3. 8. 2010
evidencia zaknihovaných cenných papierov, zmien ich majiteľov a ďalších údajov, ktoré sa týkajú, a to v rozsahu ustanovenom zákonom č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení zmien a doplnkov
od 7. 1. 2004 do 3. 8. 2010
evidencia imobilizovaných cenných papierov, zmien ich majiteľov a ďalších údajov, ktoré sa ich týkajú
od 7. 1. 2004 do 3. 8. 2010
evidencia rozhodnutí prijatých ministerstvom podľa zákona č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení zmien a doplnkov
od 7. 1. 2004 do 3. 8. 2010
prijímanie listinných cenných papierov do samostatnej aj hromadnej úschovy
od 7. 1. 2004 do 3. 8. 2010
poskytovanie služieb majiteľom cenných papierov, emitentom, obchodníkom s cennými papiermi a organizátorom verejného trhu v súlade so zákonom č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení zmien a doplnkov
od 14. 10. 2006 do 10. 4. 2019
zriaďovať a viesť držiteľské účty pre členov
od 12. 8. 2008 do 10. 4. 2019
evidovať zaknihované cenné papiere a imobilizované cenné papiere v registroch emitentov
od 12. 8. 2008 do 10. 4. 2019
zabezpečovať zúčtovanie a vyrovnanie burzových obchodod s finančnými nástrojmi a zúčtovanie a vyrovnanie obchodov s finančnými nástrojmi na žiadosť klienta alebo organizátora mnohostranného obchodného systému, zabezpečovaním zúčtovania a vyrovnania takýchto obchodov sa rozumie organizovanie a prevádzkovanie systému zúčtovania a vyrovnania obchodov s finančnými nástrojmi ( ďalej len "systém vyrovnania") pre aspoň troch účastníkov systému vyrovnania
od 12. 8. 2008 do 10. 4. 2019
evidovať zmeny na držiteľských účtoch
od 12. 8. 2008 do 10. 4. 2019
zriaďovať a viesť účet majiteľa pre centrálneho depozitára a zabezpečovať s tým súvisiace služby
od 4. 8. 2010 do 10. 4. 2019
vykonávať správu finančných nástrojov na účet klienta vo vzťahu k zahraničným prevoditeľným cenným papierom
od 4. 8. 2010 do 10. 4. 2019
zriaďovať účet u zahraničnej právnickej osoby s obdobným predmetom činnosti ako centrálny depozitár, u zahraničnej banky alebo zahraničného obchodníka s cennými papiermi a poskytovať s tým súvisiace služby; tento účet sa spravuje právnym poriadkom, na základe ktorého bola zriadená zahraničná právnická osoba, zahraničná banka alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi, ktorý tento účet centrálnemu depozitáru zriadil, a vedenie údajov o majiteľovi cenného papiera sa spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky
od 24. 8. 2011 do 10. 4. 2019
evidovať zaknihované zahraničné cenné papiere vydané alebo vydávané Európskou centrálnou bankou alebo Európskou centrálnou bankou v súčinnosti s Národnou bankou Slovenska, ako aj zabezpečovať s tým súvisiace činnosti a služby centrálneho depozitára; vedenie tejto evidencie sa spravuje týmto zákonom, osobitnými predpismi, prevádzkovým poriadkom centrálneho depozitára a zmluvou uzavretou medzi centrálnym depozitárom a Európskou centrálnou bankou alebo medzi centrálnym depozitárom a Národnou bankou Slovenska
Konanie menom spoločnosti
od 11. 5. 2013
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať všetci členovia predstavenstva, pričom v mene spoločnosti konajú a podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden musí byť predseda alebo podpredseda predstavenstva spoločnosti. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám v predstavenstve podpisujúci pripoja svoj podpis.
od 29. 3. 2013 do 10. 5. 2013
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať všetci členovia predstavenstva, pričom v mene spoločnosti konajú a podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden musí byť predseda alebo podpredseda spoločnosti. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám v predstavenstve podpisujúci pripoja svoj podpis.
od 7. 11. 2012 do 28. 3. 2013
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať všetci členovia predstavenstva, pričom v mene spoločnosti podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva, a to predseda predstavenstva spolu s podpredsedom predstavenstva, alebo predsedom predstavenstva a podpredsedom predstavenstva poverení členovia predstavenstva spoločnosti. Podpisovanie za spoločnosť vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám v predstavenstve podpisujúci pripoja svoj podpis.
od 28. 1. 2011 do 6. 11. 2012
V mene spoločnosti sú oprávnení konať všetci členovia predstavenstva, pričom v mene spoločnosti konajú a podpisujú vždy spoločne najmenej dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden musí byť predseda predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
od 4. 1. 2011 do 27. 1. 2011
V mene spoločnosti je oprávnený konať a podpisovať člen predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
od 15. 8. 2006 do 3. 1. 2011
V mene spoločnosti sú oprávnení konať všetci členovia predstavenstva, pričom v mene spoločnosti konajú a podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden musí byť predseda predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
od 1. 7. 2006 do 14. 8. 2006
V mene spoločnosti je oprávnený konať a podpisovať každý člen predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu a funkcii podpisujúci pripojí svoj podpis.
od 16. 4. 2003 do 30. 6. 2006
V mene spoločnosti konajú všetci členovia predstavenstva. V mene spoločnosti podpisujú vždy spoločne najmenej dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden musí byť predseda predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciam podpisujúci pripoja svoj podpis.
od 26. 4. 2000 do 15. 4. 2003
Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému, alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, funkcii a menu podpisujúceho pripojí podpisujúci svoj podpis.
od 22. 12. 1992 do 25. 4. 2000
Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členo- via predstavenstva.
Ďalšie právne skutočnosti
od 22. 12. 1992
Spoločnosť založená zakladateľskou listinou zo dňa 12.11.1992 a notárskou zápisnicou napísanou dňa 18.11.92 na Štátnom notárstve 1 pod č. N 619/92, NZ 591/92 v súlade s príslušnými ustanoveniami obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. Stary spis: Sa 972
od 9. 11. 1993
Stanovy akciovej spoločnosti boli zmenené na valnom zhromaždení konanom dňa 20.5.1993, ktorého priebeh je osvedčený v notárskej zápisnici Nz 334/93 napísanej notárkou JUDr. Helenou Hrušovskou. Stary spis: Sa 972
od 3. 3. 1995
Uznesenie mimoriadneho zasadnutia dozornej rady spoločnosti zo dňa 15.2.1995. Stary spis: Sa 972
od 3. 3. 1997
Stanovy akciovej spoločnosti boli zmenené na valnom zhromaždení konanom dňa 26.5.1995, ktorého priebeh je osvedčený v notárskej zápisnici Nz 135/95 napísanej notárkou JUDr. Helenou Hrušovskou. Stanovy akciovej spoločnosti boli zmenené ma valnom zhromaždení konanom dňa 20.5.1996, ktorého priebeh je osvedčený v notárskej zápisnici Nz 144/96 napísanej notárkou JUDr. Helenou Hrušovskou. Uznesenie dozornej rady spoločnosti zo dňa 23.5.1996. Stary spis: Sa 972
od 28. 11. 1997
Notárska zápisnica č. N 258/97, Nz 252/97 zo dňa 23.5.1997. Stary spis: Sa 972
od 15. 1. 1999
Zápisnica z dozornej rady zo dňa 16.12.1998, zápisnica z predstavenstva zo dňa 16.12.1998, zápisnica z mimoriadneho VZ zo dňa 17.11.1998, zápisnica zo spoločného rokovania dozornej rady a predstavenstva zo dňa 4.11.1998.
od 8. 2. 1999
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 17.11.1998, protokol z voľby člena DR zo zamestnancov zo dňa 25.1.1999.
od 30. 7. 1999
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 21.5.1999, zápisnica z dozornej rady zo dňa 28.1.1999 a zo dňa 19.5.1999.
od 10. 1. 2000
Rozhodnutie mimoriadneho valného zhromaždenia o znížení základného imania na sumu 266000000.- Sk spoločnosti zo dňa 3.12.1999 osvedčené v Notárskej zápisnici N 151/99 Nz 150/99 napísanej notárkou JUDr Evou Imrišovou. Nové znenie stanov spoločnosti bolo schválené na mimoriadnom valnom zhromaždení spoločnosti dňa 3.12.1999, ktorého priebeh je osvedčený v notárskej zápisnici N 151/99 Nz 150/99 napísanej notárkou JUDr Evou Imrišovou.
od 20. 9. 2000
Notárska zápisnica osvedčujúca priebeh valného zhomaždenia Strediska cenných papierov SR, a.s. zo dňa 3.5.2000, na ktorom došlo k rozhodnutiu o odvolaní člena dozornej rady a voľbe nového člena dozornej rady Strediska cenných papierov SR, a.s.
od 18. 12. 2000
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 14.11.2000. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 14.11.2000.
od 9. 9. 2002
Jediný akcionár: Ministerstvo financií Slovenskej republiky Stanovy akciovej spoločnosti boli zmenené na riadnom valnom zhromaždení Strediska cenných papierov SR, a.s. konanom dňa 28.6.2002, ktorého priebeh je osvedčený v Notárskej zápisnici - N 184/2002, Nz 191/2002 napísanej notárkou JUDr. Alžbetou Juríkovou dňa 28.6.2002. Záznam z rokovania volebnej komisie zo dňa 18.7.2002.
od 5. 9. 2003
Stanovy akciovej spoločnosti boli zmenené na valnom zhromaždení Strediska cenných papierov SR, a.s. konanom dňa 13.8.2003, ktorého priebeh je osvedčený v Notárskej zápisnici - N 604/2003, Nz 69865/2003 napísanej notárskym kandidátom JUDr. Zuzanou Čechovou, povereným notárom JUDr. Tatianou Schweighoferovou dňa 13.8.2003.
od 7. 1. 2004
Stanovy akciovej spoločnosti boli zmenené na valnom zhromaždení Strediska cenných papierov SR, a.s., konanom dňa 19.11.2003, ktorého priebeh bol osvedčený v Notárskej zápisnici - N 952/2003, NZ 107442/2003, napísanej notárkou JUDr. Tatianou Schweihoferovou dňa 19.11.2003. - zmena obchodného mena z pôvodného: Stredisko cenných papierov SR, a.s. na : Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.
od 6. 10. 2004
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 6.7.2004.
od 20. 7. 2005
Rozhodnutie jediného akcionára obchodnej spoločnosti zo dňa 11.04.2005.
od 1. 7. 2006
Notárska zápisnica N 292/2006, Nz 25549/2006, NCRls 25525/2006 zo dňa 27.6.2006.
od 15. 8. 2006
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 03.07.2006 vo forme notárskej zápisnice č. N 300/2006, Nz 26432/2006.
od 27. 9. 2007
Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti zo dňa 11.09.2007 - voľba členov dozornej rady.
od 27. 11. 2007
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 06.11.2007.
od 12. 8. 2008
Notárska zápisnica N 31/2008, Nz 30583/2008 zo dňa 17.7.2008 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia zo dňa 9.7.2008.
od 6. 9. 2008
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 12.8.2008.
od 27. 1. 2009
Zápisnica z voľby člena dozornej rady voleného zamestnancami zo dňa 18.12.2008.
od 14. 9. 2010
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 14.7.2010.
od 28. 1. 2011
Notárska zápisnica N 545/2010, Nz 58903/2010 zo dňa 30.12.2010 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.
od 24. 8. 2011
Zápisnica z mimorianeho valného zhromaždenia zo dňa 21.07.2011.
od 5. 4. 2012
Zápisnica o výsledku voľby člena dozornej rady voleného zamestnancami zo dňa 08.03.2012.
od 5. 4. 2012
Zápisnica o výsledku 2. kola voľby člena dozornej rady voleného zamestnancami zo dňa 22.03.2012.
od 19. 9. 2012
Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti spísané vo forme notárskej zápisnice N 422/2012, Nz 30764/2012, NCRls 31448/2012 dňa 30.08.2012.
od 7. 11. 2012
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 25.10.
od 10. 11. 2012
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 25.10. 2012
od 29. 1. 2013
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 17.01.2013.
od 11. 5. 2013
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice zo dňa 03.05.2013.
od 15. 10. 2013
Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti zo dňa 26.09.2013.
od 8. 11. 2013
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 24.10.2013
od 14. 3. 2014
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 12.02.2014.
od 10. 1. 2015
Notárska zápisnica N 719/2014, Nz 48515/2014, NCRls 49364/2014 zo dňa 27.11.2014 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.
od 6. 3. 2015
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 03.02.2015.
od 22. 9. 2015
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 03.09.2015.
od 7. 11. 2015
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 26.10.2015.
od 12. 3. 2016
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 18.02.2016.
od 11. 4. 2019
Notárska zápisnica č. N 94/2019, Nz 5377/2019, NCRls 5499/2019 zo dňa 21.02.2019.
Základné imanie
od 23. 1. 2009
10 489 304 EUR
Rozsah splatenia: 10 489 304 EUR
od 7. 1. 2004 do 22. 1. 2009
316 000 000 Sk
Rozsah splatenia: 316 000 000 Sk
od 5. 9. 2003 do 6. 1. 2004
316 000 000 Sk
Rozsah splatenia: 281 000 000 Sk
od 26. 4. 2000 do 4. 9. 2003
266 000 000 Sk
Rozsah splatenia: 266 000 000 Sk
od 28. 11. 1997 do 25. 4. 2000
301 000 000 Sk
od 9. 11. 1993 do 27. 11. 1997
101 000 000 Sk
od 22. 12. 1992 do 8. 11. 1993
1 000 000 Sk
Akcie
od 23. 1. 2009
Počet: 316
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 33 194 EUR
od 8. 10. 2008 do 22. 1. 2009
Počet: 316
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 1 000 000 Sk
od 7. 1. 2004 do 7. 10. 2008
Počet: 316
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 1 000 000 Sk
od 5. 9. 2003 do 6. 1. 2004
Počet: 316
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 1 000 000 Sk
od 26. 4. 2000 do 4. 9. 2003
Počet: 266
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 1 000 000 Sk
od 17. 1. 2000 do 25. 4. 2000
Počet: 301
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 1 000 000 Sk
od 28. 11. 1997 do 16. 1. 2000
Počet: 301
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba:
Menovitá hodnota: 1 000 000 Sk
od 9. 11. 1993 do 27. 11. 1997
Počet: 101
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba:
Menovitá hodnota: 1 000 000 Sk
od 22. 12. 1992 do 8. 11. 1993
Počet: 10
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba:
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
Akcionár
od 26. 7. 2022
Burza cenných papierov v Bratislave, a.s.
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Vysoká 17, PSČ 811 06
od 13. 5. 2006 do 25. 7. 2022
Burza cenných papierov v Bratislave, a.s.
Bratislava, Vysoká 17, PSČ 811 06
Dozorná rada
od 9. 12. 2020
Ing. Igor Lichnovský
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Františkánske námestie 408/3, PSČ 811 01
Vznik funkcie: 29. 9. 2020
od 9. 12. 2020
Ing. Anna Samuelová
Bratislava - mestská časť Staré mesto, Mozartova 4174/17, PSČ 811 02
Vznik funkcie: 9. 9. 2020
od 10. 4. 2021
Ing. Martin Barto, CSc.
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Godrova 802/1, PSČ 811 06
Vznik funkcie: 27. 2. 2021
od 19. 9. 2012 do 21. 9. 2015
Mgr. Csaba Balko
Kolíňany, Pri kríži 213, PSČ 951 78
Vznik funkcie: 30. 8. 2012
od 22. 9. 2015 do 21. 9. 2015
Mgr. Csaba Balko
Kolíňany, Pri kríži 213, PSČ 951 78
Vznik funkcie: 30. 8. 2012 Skončenie funkcie: 30. 8. 2015
od 20. 7. 2005 do 30. 6. 2006
Ing. Adrián Belánik
Malacky, Písniky 6, PSČ 901 01
Vznik funkcie: 11. 4. 2005
od 1. 7. 2006 do 30. 6. 2006
Ing. Adrián Belánik
Malacky, Písniky 6, PSČ 901 01
Vznik funkcie: 11. 4. 2005 Skončenie funkcie: 27. 6. 2006
od 8. 2. 1999 do 29. 7. 1999
Ing. Blažena Biela
Bratislava, Ipeľská 1, PSČ 821 07
od 22. 12. 1992 do 2. 3. 1997
JUDr. Miroslav Bílek
Bratislava, Repašského 4
od 3. 3. 1997 do 7. 2. 1999
JUDr. Miroslav Bílek
Bratislava, Repašského 4
od 9. 9. 2002 do 15. 4. 2003
Ing. Peter Bohuš
Bratislava, Cádrova 16, PSČ 831 01
od 16. 4. 2003 do 13. 10. 2006
Ing. Peter Bohuš
Bratislava, Cádrova 16, PSČ 831 01
Vznik funkcie: 18. 7. 2002
od 14. 10. 2006 do 13. 10. 2006
Ing. Peter Bohuš
Bratislava, Cádrova 16, PSČ 831 01
Vznik funkcie: 18. 7. 2002 Skončenie funkcie: 17. 8. 2006
od 3. 3. 1997 do 12. 1. 1999
Ing. Karol Danys
Banská Bystrica, Golianova 1, PSČ 974 01
od 6. 9. 2008 do 27. 1. 2011
Ing. Miroslav Demjanovič
Bardejov, Tačevská 601/5, PSČ 085 01
Vznik funkcie: 12. 8. 2008
od 28. 1. 2011 do 27. 1. 2011
Ing. Miroslav Demjanovič
Bardejov, Tačevská 601/5, PSČ 085 01
Vznik funkcie: 12. 8. 2008 Skončenie funkcie: 30. 12. 2010
od 6. 10. 2004 do 19. 7. 2005
Ing. Branislav Ďurajka
Bratislava, Andrusovova 3, PSČ 851 01
Vznik funkcie: 6. 7. 2004
od 20. 7. 2005 do 19. 7. 2005
Ing. Branislav Ďurajka
Bratislava, Andrusovova 3, PSČ 851 01
Vznik funkcie: 6. 7. 2004 Skončenie funkcie: 18. 2. 2005
od 28. 1. 2011 do 18. 9. 2012
Ing. Tomáš Ďurík
Komárno, Vnútorná okružná 62, PSČ 945 01
Vznik funkcie: 30. 12. 2010
od 19. 9. 2012 do 18. 9. 2012
Ing. Tomáš Ďurík
Komárno, Vnútorná okružná 62, PSČ 945 01
Vznik funkcie: 30. 12. 2010 Skončenie funkcie: 30. 8. 2012
od 9. 9. 2002 do 15. 4. 2003
Ing. Stanislava Fejfarová, CSc.
Bratislava, Holíčska 6, PSČ 851 05
od 16. 4. 2003 do 5. 10. 2004
Ing. Stanislava Fejfarová, CSc.
Bratislava, Holíčska 6, PSČ 851 05
Vznik funkcie: 28. 6. 2002
od 6. 10. 2004 do 5. 10. 2004
Ing. Stanislava Fejfarová, CSc.
Bratislava, Holíčska 6, PSČ 851 05
Vznik funkcie: 28. 6. 2002 Skončenie funkcie: 5. 7. 2004
od 27. 9. 2007 do 12. 10. 2010
Ing. Ján Foltán
Bratislava, Čmelíková 13, PSČ 821 03
Vznik funkcie: 11. 9. 2007
od 13. 10. 2010 do 12. 10. 2010
Ing. Ján Foltán
Bratislava, Čmelíková 13, PSČ 821 03
Vznik funkcie: 11. 9. 2007 Skončenie funkcie: 11. 9. 2010
od 18. 12. 2000 do 15. 4. 2003
Mgr. Ján Foltán
Bratislava, Čmalíková 13, PSČ 821 03
od 16. 4. 2003 do 5. 10. 2004
Mgr. Ján Foltán
Bratislava, Čmelíková 13, PSČ 821 03
Vznik funkcie: 14. 11. 2000
od 6. 10. 2004 do 5. 10. 2004
Mgr. Ján Foltán
Bratislava, Čmelíková 13, PSČ 821 03
Vznik funkcie: 14. 11. 2000 Skončenie funkcie: 5. 7. 2004
od 20. 7. 2005 do 21. 8. 2007
Mgr. Ján Foltán
Bratislava, Čmelíková 13, PSČ 821 03
Vznik funkcie: 6. 7. 2004
od 22. 8. 2007 do 21. 8. 2007
Mgr. Ján Foltán
Bratislava, Čmelíková 13, PSČ 821 03
Vznik funkcie: 6. 7. 2004 Skončenie funkcie: 6. 7. 2007
od 6. 10. 2004 do 19. 7. 2005
Mgr. Ján Foltán
Bratislava, Čmelíková 13, PSČ 821 03
Vznik funkcie: 6. 7. 2004
od 30. 7. 1999 do 16. 1. 2000
Ing. Stanislav Fúr
Bratislava, Pečnianska 13, PSČ 851 01
od 17. 1. 2000 do 19. 9. 2000
Ing. Stanislav Fúr
Bratislava, Pečnianska 13, PSČ 851 01
od 20. 9. 2000 do 17. 12. 2000
Ing. Stanislav Fúr
Bratislava, Pečnianska 13, PSČ 851 01
od 5. 4. 2012 do 9. 4. 2015
Ing. Ivan Gránsky
Bratislava, Adámiho 23, PSČ 841 05
Vznik funkcie: 8. 3. 2012
od 10. 4. 2015 do 9. 4. 2015
Ing. Ivan Gránsky
Bratislava, Adámiho 23, PSČ 841 05
Vznik funkcie: 8. 3. 2012 Skončenie funkcie: 8. 3. 2015
od 22. 9. 2015 do 8. 12. 2020
Ing. Ivan Gránsky
Bratislava, Adámiho 546/23, PSČ 841 05
Vznik funkcie: 3. 9. 2015
od 9. 12. 2020 do 8. 12. 2020
Ing. Ivan Gránsky
Bratislava, Adámiho 546/23, PSČ 841 05
Vznik funkcie: 3. 9. 2015 Skončenie funkcie: 3. 9. 2020
od 8. 2. 1999 do 19. 9. 2000
Daniel Haberland
Bratislava, Bagarova 8, PSČ 841 01
od 20. 9. 2000 do 17. 12. 2000
Daniel Haberland
Bratislava, Bagarova 8, PSČ 841 01
od 18. 12. 2000 do 8. 9. 2002
Daniel Haberland
Bratislava, Bagarova 8, PSČ 841 01
od 13. 1. 1999 do 7. 2. 1999
Dr. Fridrich Hláva
Bratislava, Lachová 30, PSČ 851 03
od 20. 9. 2000 do 17. 12. 2000
Mgr. Radoslav Hodor
Košice, Zajačia 26, PSČ 040 01
od 13. 1. 1999 do 7. 2. 1999
Ing. Marián Horváth
Bratislava, I.Bukovčana 16, PSČ 841 07
od 8. 2. 1999 do 19. 9. 2000
Ing. Michal Horváth
Bratislava, Smikova 1, PSČ 831 02
od 20. 9. 2000 do 17. 12. 2000
Ing. Michal Horváth
Bratislava, Smikova 1, PSČ 831 02
od 22. 8. 2007 do 13. 9. 2010
JUDr. Darina Huttová
Bratislava, Cabanova 2, PSČ 841 02
Vznik funkcie: 31. 7. 2007
od 14. 9. 2010 do 13. 9. 2010
JUDr. Darina Huttová
Bratislava, Cabanova 2, PSČ 841 02
Vznik funkcie: 31. 7. 2007 Skončenie funkcie: 31. 7. 2010
od 19. 9. 2012 do 21. 9. 2015
Ing. Tomáš Kapusta, CSc.
Modra, Hrnčiarska 14, PSČ 900 01
Vznik funkcie: 30. 8. 2012
od 22. 9. 2015 do 21. 9. 2015
Ing. Tomáš Kapusta, CSc.
Modra, Hrnčiarska 14, PSČ 900 01
Vznik funkcie: 30. 8. 2012 Skončenie funkcie: 30. 8. 2015
od 6. 10. 2004 do 19. 7. 2005
Ing. Katarína Kaszasová
Bratislava, Planét 11, PSČ 821 02
Vznik funkcie: 6. 7. 2004
od 20. 7. 2005 do 30. 6. 2006
Ing. Katarína Kaszasová
Bratislava, Planét 11, PSČ 821 02
Vznik funkcie: 6. 7. 2004
od 1. 7. 2006 do 30. 6. 2006
Ing. Katarína Kaszasová
Bratislava, Planét 11, PSČ 821 02
Vznik funkcie: 6. 7. 2004 Skončenie funkcie: 27. 6. 2006
od 27. 9. 2007 do 12. 10. 2010
Ing. Vladimír Kocourek
Senica, Brezová 860/26, PSČ 905 01
Vznik funkcie: 11. 9. 2007
od 13. 10. 2010 do 12. 10. 2010
Ing. Vladimír Kocourek
Senica, Brezová 860/26, PSČ 905 01
Vznik funkcie: 11. 9. 2007 Skončenie funkcie: 11. 9. 2010
od 22. 12. 1992 do 2. 3. 1997
Ing. Dušan Koledzai
Bratislava, Nám. hraničiarov 6b
od 3. 3. 1997 do 7. 2. 1999
Ing. Dušan Koledzai
Bratislava, Nám. Hraničiarov 6/B, PSČ 851 03
od 3. 3. 1997 do 12. 1. 1999
Ing. Mária Kováčová
Bratislava, Jungmanova 18, PSČ 851 01
od 8. 2. 1999 do 19. 9. 2000
JUDr. Dušan Kozlík
Bratislava, Topolčianska 22, PSČ 851 05
od 20. 9. 2000 do 17. 12. 2000
JUDr. Dušan Kozlík
Bratislava, Topolčianska 22, PSČ 851 05
od 18. 12. 2000 do 15. 4. 2003
JUDr. Dušan Kozlík
Bratislava, Topoľčianska 22, PSČ 851 05
od 16. 4. 2003 do 6. 1. 2004
JUDr. Dušan Kozlík
Bratislava, Topoľčianska 22, PSČ 851 05
Vznik funkcie: 17. 11. 1998
od 7. 1. 2004 do 30. 6. 2006
JUDr. Dušan Kozlík
Bratislava, Topoľčianska 22, PSČ 851 05
Vznik funkcie: 17. 11. 1998
od 1. 7. 2006 do 30. 6. 2006
JUDr. Dušan Kozlík
Bratislava, Topoľčianska 22, PSČ 851 05
Vznik funkcie: 17. 11. 1998 Skončenie funkcie: 27. 6. 2006
od 9. 9. 2002 do 15. 4. 2003
Ing. Ján Kysucký
Bratislava, ul. Štefana Králika 57, PSČ 840 01
od 16. 4. 2003 do 21. 8. 2007
Ing. Ján Kysucký
Bratislava, ul. Štefana Králika 57, PSČ 840 01
Vznik funkcie: 18. 7. 2002
od 22. 8. 2007 do 21. 8. 2007
Ing. Ján Kysucký
Bratislava, ul. Štefana Králika 57, PSČ 840 01
Vznik funkcie: 18. 7. 2002 Skončenie funkcie: 18. 7. 2007
od 22. 9. 2015 do 8. 12. 2020
Ing. Igor Lichnovský
Bratislava, Františkánske námestie 408/3, PSČ 811 01
Vznik funkcie: 3. 9. 2015
od 9. 12. 2020 do 8. 12. 2020
Ing. Igor Lichnovský
Bratislava, Františkánske námestie 408/3, PSČ 811 01
Vznik funkcie: 3. 9. 2015 Skončenie funkcie: 3. 9. 2020
od 19. 9. 2012 do 21. 9. 2015
Ing. Igor Lichnovský
Bratislava, Františkánske námestie 408/3, PSČ 811 01
Vznik funkcie: 30. 8. 2012
od 22. 9. 2015 do 21. 9. 2015
Ing. Igor Lichnovský
Bratislava, Františkánske námestie 408/3, PSČ 811 01
Vznik funkcie: 30. 8. 2012 Skončenie funkcie: 30. 8. 2015
od 2. 3. 2011 do 18. 9. 2012
Ing. Stanislav Malík
Bratislava, Mánesovo námestie 5, PSČ 851 01
Vznik funkcie: 9. 2. 2011
od 19. 9. 2012 do 18. 9. 2012
Ing. Stanislav Malík
Bratislava, Mánesovo námestie 5, PSČ 851 01
Vznik funkcie: 9. 2. 2011 Skončenie funkcie: 30. 8. 2012
od 22. 9. 2015 do 8. 12. 2020
JUDr. Katarína Malíková
Bratislava, Nevädzova 17211/6/F, PSČ 821 01
Vznik funkcie: 21. 8. 2015
od 9. 12. 2020 do 8. 12. 2020
JUDr. Katarína Malíková
Bratislava, Nevädzova 17211/6/F, PSČ 821 01
Vznik funkcie: 21. 8. 2015 Skončenie funkcie: 21. 8. 2020
od 28. 1. 2011 do 18. 9. 2012
Ing. Štefan Marcinek
Bratislava, K. Adlera 18, PSČ 841 02
Vznik funkcie: 30. 12. 2010
od 19. 9. 2012 do 18. 9. 2012
Ing. Štefan Marcinek
Bratislava, K. Adlera 18, PSČ 841 02
Vznik funkcie: 30. 12. 2010 Skončenie funkcie: 30. 8. 2012
od 8. 2. 1999 do 29. 7. 1999
Ing. Imrich Mazuch
Bratislava, Nám.Hraničiarov 6a, PSČ 851 03
od 28. 1. 2011 do 18. 9. 2012
Ing. Zsolt Nyitrai
Štúrovo, Bocskaiho rad 1173/9, PSČ 943 01
Vznik funkcie: 30. 12. 2010
od 19. 9. 2012 do 18. 9. 2012
Ing. Zsolt Nyitrai
Štúrovo, Bocskaiho rad 1173/9, PSČ 943 01
Vznik funkcie: 30. 12. 2010 Skončenie funkcie: 30. 8. 2012
od 19. 9. 2012 do 21. 9. 2015
Ing. Ľubor Podracký
Banská Bystrica, Povstalecká cesta 6454/18, PSČ 974 08
Vznik funkcie: 30. 8. 2012
od 22. 9. 2015 do 21. 9. 2015
Ing. Ľubor Podracký
Banská Bystrica, Povstalecká cesta 6454/18, PSČ 974 08
Vznik funkcie: 30. 8. 2012 Skončenie funkcie: 30. 8. 2015
od 30. 7. 1999 do 16. 1. 2000
Ing. Janka Pohlová
Bratislava, Gorkého 15, PSČ 811 01
od 17. 1. 2000 do 19. 9. 2000
Ing. Janka Pohlová
Bratislava, Gorkého 15, PSČ 811 01
od 18. 12. 2000 do 8. 9. 2002
Ing. Janka Pohlová
Vinosady, Modranská 93, PSČ 901 02
od 9. 9. 2002 do 15. 4. 2003
Ing. Katarína Polavková, CSc.
Bratislava, Bradáčova 6/36, PSČ 851 02
od 16. 4. 2003 do 5. 10. 2004
Ing. Katarína Polavková, CSc.
Bratislava, Bradáčova 6/36, PSČ 851 02
Vznik funkcie: 28. 6. 2002
od 6. 10. 2004 do 5. 10. 2004
Ing. Katarína Polavková, CSc.
Bratislava, Bradáčova 6/36, PSČ 851 02
Vznik funkcie: 28. 6. 2002 Skončenie funkcie: 5. 7. 2004
od 3. 3. 1997 do 12. 1. 1999
Ing. Ján Porvazník
Bratislava, Kupeckého 2, PSČ 821 08
od 5. 4. 2012 do 9. 4. 2015
Mgr. Peter Stanček
Bratislava, Ľ. Fullu 5, PSČ 841 05
Vznik funkcie: 22. 3. 2012
od 10. 4. 2015 do 9. 4. 2015
Mgr. Peter Stanček
Bratislava, Ľ. Fullu 5, PSČ 841 05
Vznik funkcie: 22. 3. 2012 Skončenie funkcie: 22. 3. 2015
od 27. 1. 2009 do 20. 2. 2012
Mgr. Peter Stanček
Bratislava, Ľ.Fullu 5, PSČ 841 05
Vznik funkcie: 18. 12. 2008
od 21. 2. 2012 do 20. 2. 2012
Mgr. Peter Stanček
Bratislava, Ľ.Fullu 5, PSČ 841 05
Vznik funkcie: 18. 12. 2008 Skončenie funkcie: 18. 12. 2011
od 22. 12. 1992 do 2. 3. 1997
Ing. Ondrej Strnad, CSc.
Bratislava, Hanulova 3
od 15. 8. 2006 do 21. 8. 2007
Ing. Marián Šedo
Bratislava, Bronzová 23, PSČ 851 10
Vznik funkcie: 3. 7. 2006
od 22. 8. 2007 do 21. 8. 2007
Ing. Marián Šedo
Bratislava, Bronzová 23, PSČ 851 10
Vznik funkcie: 3. 7. 2006 Skončenie funkcie: 12. 6. 2007
od 6. 9. 2008 do 27. 1. 2011
Ing. Ján Vaculčiak
Limbach, Športová 612/56, PSČ 900 91
Vznik funkcie: 12. 8. 2008
od 28. 1. 2011 do 27. 1. 2011
Ing. Ján Vaculčiak
Limbach, Športová 612/56, PSČ 900 91
Vznik funkcie: 12. 8. 2008 Skončenie funkcie: 30. 12. 2010
od 13. 1. 1999 do 7. 2. 1999
JUDr. Jaroslava Zanyiová
Bratislava, Studenohorská 29, PSČ 841 03
od 10. 4. 2021 do 9. 4. 2021
Ing. Ivan Gránsky
Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Adámiho 546/23, PSČ 841 05
Vznik funkcie: 29. 9. 2020 Skončenie funkcie: 26. 2. 2021
od 9. 12. 2020 do 9. 4. 2021
Ing. Ivan Gránsky
Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Adámiho 546/23, PSČ 841 05
Vznik funkcie: 29. 9. 2020
Hodnotenie firmy
-1
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO

Výpočet čistej mzdy 2024

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky

Experti na granty a dotácie

Viac informácii

Získajte neobmedzený prístup do najväčšej databázy grantov a dotácií na Slovensku. Nájdite ten správny grant pre vašu firmu.

Výpočet dôchodkového veku

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky