SlovZink, a.s., IČO: 35772204 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti SlovZink, a.s. Údaje boli stiahnuté 16. 4. 2023 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 35772204. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 35772204 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
9. 9. 1999
Názov
od 19. 12. 2013

SlovZink, a.s.

od 8. 2. 2013 do 18. 12. 2013

SlovZink, a.s. v reštrukturalizácii

od 13. 11. 2012 do 7. 2. 2013

SlovZink, a.s. v konkurze

od 27. 6. 2012 do 12. 11. 2012

SlovZink, a.s. v reštrukturalizácii

od 9. 9. 1999 do 26. 6. 2012

SlovZink, a.s.

Adresa sídla
od 12. 3. 2016
Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Dúbravská cesta 2, PSČ 84104
od 24. 4. 2001 do 11. 3. 2016
Košeca, Továrenská 545, PSČ 01864
od 13. 10. 1999 do 23. 4. 2001
Bratislava, Uhrova 18, PSČ 83101
od 9. 9. 1999 do 12. 10. 1999
Bratislava, Nevädzova 18, PSČ 83101
IČO
od 9. 9. 1999

35772204

Právna forma
Akciová spoločnosť
Oddiel
Sa
Vložka číslo
6354/B
Súd
Okresný súd Bratislava I
Predmet činností
od 9. 9. 1999
prenájom nebytových priestorov, spojený s poskytovaním základných služieb, ktorý nie je živnosťou v zmysle ust. § 4, zákona č. 455/1991 Zb.
od 13. 10. 1999
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľovi živností /veľkoobchod/
od 13. 10. 1999
prenájom nehnuteľností spojený s doplnkovými službami, obstarávateľské služby spojené s prenájmom
od 13. 10. 1999
sprostredkovateľská činnosť
od 13. 10. 1999
prenájom motorových vozidiel
od 13. 10. 1999
faktoring a forfaiting
od 13. 10. 1999
nákup a predaj nerastných surovín
od 13. 10. 1999
sprostredkovanie nákupu a predaja a prenájmu nehnuteľností
od 13. 10. 1999
vykonávanie bytových, občianských, priemyselných a inžinierskych stavieb vrátane vybavenosti sídliskových celkov
od 15. 11. 1999
výroba a odbyt chemických látok okrem zvlášť nebezpečných, výroba anorganických pigmentov, výroba náterových hmôt, pomocných a ochranných náterov, výroba tmelov
od 15. 11. 1999
zlievanie železných a neželezných obyčajných kovov
od 15. 4. 2008
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
od 15. 10. 2009
prenájom hnuteľných vecí
od 15. 10. 2009
ubytovacie služby bez poskytovania pohostinskej činnosti
od 8. 6. 2010
skladovanie
od 8. 6. 2010
počítačové služby
od 8. 6. 2010
čistiace a upratovacie práce
od 8. 6. 2010
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
od 8. 6. 2010
výroba strojných zariadení
od 8. 6. 2010
výroba dopravných zariadení
od 9. 3. 2023
Výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok
od 9. 3. 2023
Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť
od 9. 3. 2023
Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely
od 9. 3. 2023
Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
od 9. 3. 2023
Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu
od 9. 3. 2023
Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - elektrických
od 15. 11. 1999 do 2. 3. 2000
zlievanie železných a neželezných obyčajných kovov
od 15. 11. 1999 do 2. 3. 2000
výroba a odbyt chemických látok okrem zvlášť nebezpečných, výroba anorganických pigmentov, výroba náterových hmôt, pomocných a ochranných náterov, výroba tmelov
od 28. 8. 2001 do 11. 3. 2016
pohostinská činnosť (bez ubytovacích zariadení)
od 15. 10. 2009 do 11. 3. 2016
autorizovaný bezpečnostný technik
od 15. 10. 2009 do 11. 3. 2016
technik požiarnej ochrany
Konanie menom spoločnosti
od 10. 6. 2020
V mene spoločnosti konajú a podpisujú predseda a podpredseda predstavenstva spoločne.
od 26. 1. 2004 do 9. 6. 2020
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení, predseda a podpredseda predstavenstva spoločne, alebo dvaja podpredsedovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa robí tak, že k menám pripoja podpisujúci svoj podpis.
od 30. 6. 2003 do 25. 1. 2004
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení predseda a podpredseda predstavenstva spoločne, alebo dvaja podpredsedovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa robí tak, že k obchodnému menu spoločnosti, k menám a funkciám, pripoja podpisujúci svoj podpis.
od 28. 8. 2001 do 29. 6. 2003
Konať a podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach je oprávnený predseda a podpredseda predstavenstva spoločne, predseda a člen predstavenstva spoločne, podpredseda a člen predstavenstva spoločne, prokurista samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému, alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, funkcie a mena podpisujúceho, pripojí podpisujúci svoj podpis.
od 9. 9. 1999 do 27. 8. 2001
Konať a podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach je oprávnený predseda a podpredseda predstavenstva spoločne, predseda a člen predstavenstva spoločne, podpredseda a člen predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému, alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, funkcie a mena podpisujúceho, pripojí podpisujúci svoj podpis.
Prokúra
od 28. 8. 2001 do 29. 6. 2003
Ing. Katarína Mituchová
Pezinok, Záhradná 12, PSČ 902 01
Ďalšie právne skutočnosti
od 9. 9. 1999
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 6.9.99 v zmysle ust. §§ 154-220 Zák. č. 513/91 Zb. - Obchodného zák. v znení nesk. predpisov.
od 13. 10. 1999
Na mimoriadnom valnom zhromaždení bolo osvedčené v not. záp. N 376/99, Nz 367/99 napísanej dňa 30.9.1999 notárom JUDr. Schweihoferovou bola schválená zmena stanov.
od 3. 3. 2000
Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 17.2.2000 priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 44/2000 Nz 42/2000 spísanou notárom JUDr Miroslavom Pavlovičom.
od 24. 4. 2001
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 18/2001, Nz 17/2001 zo dňa 19.1.2001 na ktorom bola prijatá zmena stanov.
od 28. 8. 2001
Mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti SlovZink, a.s. dňa 11.7.2001 (notárska zápisnica N 295/2001, Nz 286/2001) schválilo zmenu stanov spoločnosti vo forme dodatku č.2. Dozorná rada spoločnosti dňa 11.7.2001 schválila odvolanie predsedu predstavenstva a zvolila nového člena predstavenstva. Predstavenstvo spoločnosti dňa 11.7.2001 schválilo predsedu a podpredsedu predstavenstva spoločnosti a udelenie prokúry.
od 30. 6. 2003
Dozorná rada na zasadnutí dňa 28.3.2002 rozhodla a o zmenách v predstavenstve. Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 28.3.2002 rozhodlo o zmenách v dozornej rade a schválilo zmenu stanov a.s. Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 6.2.2003 rozhodlo o zmenách v predstavenstve a v dozornej rade a schválilo zmenu stanov a.s.
od 26. 1. 2004
Zmena stanov spoločnosti schválená valným zhromaždením dňa 24.6.2003 (notárska zápisnica N 640/2003, Nz 51679/2003 zo dňa 24.6.2003).
od 12. 2. 2013
Uznesením zo dňa 10.01.2013 č.k. IV. ÚS 8/2013-47 Ústavný súd Slovenskej republiky s účinnosťou dňom 29.01.2013 rozhodol, že odkladá vykonateľnosť uznesenia Okresného súduTrenčín č.k. 28R/3/2012-350 zo dňa 25.09.2012, ktorým súd zastavil reštrukturalizačné konanie voči dlžníkovi SlovZink, a.s. v reštrukturalizácii so sídlom Továrenská 545, 018 64 Košeca, IČO 35 772 204, začal konkurzné konanie, vyhlásil konkurz na majetok dlžníka a do funkcie správcu ustanovil Mgr. Janette Adamcovú so sídlom kancelárie Staromyjavská 1031/14, 907 01 Myjava, až do právoplatného rozhodnutia vo veci vedenej na Ústavnom súde Slovenskej republiky pod spis. zn. IV.ÚS 8/2013.
od 27. 7. 2017
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 10.07.2017.
od 8. 6. 2019
Dozorná správa dlžníka vykonávaná zo strany dozorného správcu: Mgr. Martin Berec so sídlom kancelárie Palackého 85/5, 911 01 Trenčín, značka správcu S1265 bola z dôvodu úplného splnenia reštrukturalizačného plánu dlžníka v zmysle podmienok a spôsobom v ňom ustanovenom ukončená dňom zverejnenia oznamu o ukončení dozornej správy v Obchodnom vestníku, a to dňa 22. júna 2018.
Základné imanie
od 7. 6. 2011
3 900 000 EUR
Rozsah splatenia: 3 900 000 EUR
od 22. 6. 2010 do 6. 6. 2011
2 893 998 EUR
Rozsah splatenia: 2 893 998 EUR
od 15. 10. 2009 do 21. 6. 2010
1 694 000 EUR
Rozsah splatenia: 1 694 000 EUR
od 30. 6. 2003 do 14. 10. 2009
51 000 000 Sk
Rozsah splatenia: 51 000 000 Sk
od 3. 3. 2000 do 29. 6. 2003
51 000 000 Sk
od 9. 9. 1999 do 2. 3. 2000
1 000 000 Sk
Akcie
od 6. 1. 2015
Počet: 120
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 32 500 EUR
od 7. 6. 2011 do 5. 1. 2015
Počet: 156
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 25 000 EUR
od 15. 10. 2009 do 6. 6. 2011
Počet: 1000
Druh - forma: verejne neobchodovateľné - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 1 660 EUR
od 15. 10. 2009 do 6. 6. 2011
Počet: 1000
Druh - forma: verejne neobchodovateľné - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 34 EUR
od 22. 6. 2010 do 6. 6. 2011
Počet: 1
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 964 666 EUR
od 22. 6. 2010 do 6. 6. 2011
Počet: 2
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 117 666 EUR
od 30. 6. 2003 do 14. 10. 2009
Počet: 1000
Druh - forma: verejne neobchodovateľné - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 50 000 Sk
od 30. 6. 2003 do 14. 10. 2009
Počet: 1000
Druh - forma: verejne neobchodovateľné - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
od 3. 3. 2000 do 29. 6. 2003
Počet: 1000
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 50 000 Sk
od 3. 3. 2000 do 29. 6. 2003
Počet: 1000
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
od 9. 9. 1999 do 2. 3. 2000
Počet: 1000
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
Akcionár
od 31. 3. 2021
ARKON Group s.r.o.
Zvolen, Strážska 12, PSČ 960 01
od 16. 1. 2018 do 27. 1. 2021
ARKON Asset Management, s.r.o.
Zvolen, Strážska 12, PSČ 960 01
od 6. 1. 2015 do 15. 1. 2018
ARKON Asset Management, s.r.o.
Zvolen, T. Vansovej 2333/28, PSČ 960 01
od 22. 6. 2010 do 16. 3. 2012
BIO - EKOFARMA s.r.o.
Bratislava, Tomášikova 10/G, PSČ 821 03
od 28. 1. 2021 do 30. 3. 2021
Cronos Hoxton s.r.o.
Zvolen, Strážska 12, PSČ 960 01
Dozorná rada
od 6. 1. 2015
Mgr. Slávka Tajcnárová
Bratislava, Kuzmánycho 832/13, PSČ 811 06
Vznik funkcie: 16. 12. 2014
od 5. 11. 2022
Ing. Marek Marcinek
Zvolen, Podbeľová 10315/41, PSČ 960 01
Vznik funkcie: 10. 7. 2017
od 8. 7. 2021
Ing. Andrej Konkoľ
Zvolen, Petra Jilemnického 1319/22, PSČ 960 01
Vznik funkcie: 29. 6. 2021
od 9. 9. 1999 do 29. 6. 2003
Ing. Štefan Barták
Bratislava, Gajova 11, PSČ 811 09
od 30. 6. 2003 do 28. 2. 2007
Ing. Štefan Barták
Bratislava, Gajova 11, PSČ 811 09
Vznik funkcie: 9. 9. 1999
od 1. 3. 2007 do 5. 1. 2015
Ing. Štefan Barták
Bratislava, Gajova 11, PSČ 811 09
Vznik funkcie: 9. 9. 1999
od 6. 1. 2015 do 5. 1. 2015
Ing. Štefan Barták
Bratislava, Gajova 11, PSČ 811 09
Vznik funkcie: 9. 9. 1999 Skončenie funkcie: 16. 12. 2014
od 9. 9. 1999 do 29. 6. 2003
RNDr. Georgij Barták
Bratislava, Bajzova 5, PSČ 821 08
Vznik funkcie: Skončenie funkcie: 28. 3. 2002
od 18. 4. 2007 do 5. 1. 2015
Mária Daňová
Ladce, Hviezdoslavova 81/81, PSČ 018 63
Vznik funkcie: 19. 7. 2005
od 6. 1. 2015 do 5. 1. 2015
Mária Daňová
Ladce, Hviezdoslavova 81/81, PSČ 018 63
Vznik funkcie: 19. 7. 2005 Skončenie funkcie: 16. 12. 2014
od 9. 9. 1999 do 29. 6. 2003
Ing. Miroslav Horečný
Bratislava, Zvončekova 41, PSČ 831 06
Vznik funkcie: Skončenie funkcie: 6. 2. 2003
od 26. 1. 2004 do 28. 2. 2007
Ing. Miroslav Horečný
Bratislava, Zvončeková 41, PSČ 831 06
Vznik funkcie: 24. 6. 2003
od 1. 3. 2007 do 17. 4. 2007
Ing. Miroslav Horečný
Bratislava, Zvončeková 41, PSČ 831 06
Vznik funkcie: 24. 6. 2003
od 18. 4. 2007 do 17. 4. 2007
Ing. Miroslav Horečný
Bratislava, Zvončeková 41, PSČ 831 06
Vznik funkcie: 24. 6. 2003 Skončenie funkcie: 7. 12. 2006
od 9. 9. 1999 do 29. 6. 2003
Ing. Peter Horečný
Bratislava, Drotárska cesta 1470/4, PSČ 831 06
Vznik funkcie: Skončenie funkcie: 28. 3. 2002
od 30. 6. 2003 do 28. 2. 2007
Ing. Ján Jurčák
Košeca, Košeca 775, PSČ 018 64
Vznik funkcie: 18. 2. 2003
od 1. 3. 2007 do 17. 4. 2007
Ing. Ján Jurčák
Košeca, Košeca 775, PSČ 018 64
Vznik funkcie: 18. 2. 2003
od 18. 4. 2007 do 17. 4. 2007
Ing. Ján Jurčák
Košeca, Košeca 775, PSČ 018 64
Vznik funkcie: 18. 2. 2003 Skončenie funkcie: 19. 7. 2005
od 6. 1. 2015 do 26. 7. 2017
Ing. Igor Kašper
Banská Bystrica, Diamantová 2, PSČ 974 05
Vznik funkcie: 16. 12. 2014
od 27. 7. 2017 do 26. 7. 2017
Ing. Igor Kašper
Banská Bystrica, Diamantová 2, PSČ 974 05
Vznik funkcie: 16. 12. 2014 Skončenie funkcie: 10. 7. 2017
od 27. 7. 2017 do 9. 6. 2020
Ing. Andrej Konkoľ
Zvolen, Petra Jilemnického 1319/22, PSČ 960 01
Vznik funkcie: 10. 7. 2017
od 10. 6. 2020 do 9. 6. 2020
Ing. Andrej Konkoľ
Zvolen, Petra Jilemnického 1319/22, PSČ 960 01
Vznik funkcie: 10. 7. 2017 Skončenie funkcie: 6. 5. 2020
od 6. 1. 2015 do 26. 7. 2017
Ing. Hilda Konkoľová
Zvolen, Petra Jilemnického 1319/22, PSČ 960 01
Vznik funkcie: 16. 12. 2014
od 27. 7. 2017 do 26. 7. 2017
Ing. Hilda Konkoľová
Zvolen, Petra Jilemnického 1319/22, PSČ 960 01
Vznik funkcie: 16. 12. 2014 Skončenie funkcie: 10. 7. 2017
od 10. 6. 2020 do 7. 7. 2021
Ing. Mgr. Martin Koreň
Bratislava - mestská časť Petržalka, Osuského 3784/3D, PSČ 851 03
Vznik funkcie: 7. 5. 2020
od 8. 7. 2021 do 7. 7. 2021
Ing. Mgr. Martin Koreň
Bratislava - mestská časť Petržalka, Osuského 3784/3D, PSČ 851 03
Vznik funkcie: 7. 5. 2020 Skončenie funkcie: 28. 6. 2021
od 18. 4. 2007 do 5. 1. 2015
Ing. Patrícia Martincová
Bratislava, Heyrovského 16, PSČ 841 03
Vznik funkcie: 7. 12. 2006
od 6. 1. 2015 do 5. 1. 2015
Ing. Patrícia Martincová
Bratislava, Heyrovského 16, PSČ 841 03
Vznik funkcie: 7. 12. 2006 Skončenie funkcie: 16. 12. 2014
od 9. 9. 1999 do 14. 11. 1999
Ján Petrík
Košeca, Košeca 477, PSČ 018 64
od 15. 11. 1999 do 29. 6. 2003
Miroslav Petrík
Košeca, Košeca 477, PSČ 018 64
Vznik funkcie: Skončenie funkcie: 18. 2. 2003
od 27. 7. 2017 do 4. 11. 2022
Ing. Marek Marcinek
Zvolen, Petra Jilemnického 9585/36, PSČ 960 01
Vznik funkcie: 10. 7. 2017
od 30. 6. 2003 do 25. 1. 2004
Pavel Neumyvakin
Prospekt Mira 238/A
Vznik funkcie: 28. 3. 2002 Skončenie funkcie: 24. 6. 2003
Vyhlásenie konkurzu
od 13. 11. 2012 do 11. 2. 2013
Dátum vyhlásenia konkurzu: 2.10.2012 Okresný súd Trenčín uznesením č.k. 28R/3/2012-350 zo dňa 25.09.2012 zastavil reštrukturalizačné konanie voči dlžníkovi SlovZink, a.s. v reštrukturalizácii so sídlom Továrenská 545, 018 64 Košeca, IČO 35 772 204, začal konkurzné konanie, vyhlásil konkurz na majetok dlžníka a do funkcie správcu ustanovil Mgr. Janette Adamcovú so sídlom kancelárie Staromyjavská 1031/14, 907 01 Myjava. Právne účinky vyhlásenia konkurzu nastali dňom 02.10.2012.
Správca konkurznej podstaty
od 13. 11. 2012 do 11. 2. 2013
Mgr. Janette Adamcová
Myjava, Staromyjavská 1031/14, PSČ 907 01
Povolenie reštrukturalizačného konania
od 19. 12. 2013
Povolenie konania: 23.5.2012 Okresný súd Trenčín uznesením č.k. 28R/3/2012-122 zo dňa 16.05.2012 povolil reštrukturalizáciu dlžníka SlovZink, a.s. so sídlom Továrenská 545, 018 64 Košeca, IČO: 35 772 204 a ustanovil správcu. Právne účinky povolenia reštrukturalizácie nastali dňom 23.05.2012.
od 12. 2. 2013 do 18. 12. 2013
Povolenie konania: 23.5.2012 Okresný súd Trenčín uznesením č.k. 28R/3/2012-122 zo dňa 16.05.2012 povolil reštrukturalizáciu dlžníka SlovZink, a.s. so sídlom Továrenská 545, 018 64 Košeca, IČO: 35 772 204 a ustanovil správcu. Právne účinky povolenia reštrukturalizácie nastali dňom 23.05.2012.
od 13. 11. 2012 do 11. 2. 2013
Povolenie konania: 23.5.2012 Okresný súd Trenčín uznesením č.k. 28R/3/2012-122 zo dňa 16.05.2012 povolil reštrukturalizáciu dlžníka SlovZink, a.s. so sídlom Továrenská 545, 018 64 Košeca, IČO: 35 772 204 a ustanovil správcu. Právne účinky povolenia reštrukturalizácie nastali dňom 23.05.2012.
od 27. 6. 2012 do 12. 11. 2012
Povolenie konania: 23.5.2012 Okresný súd Trenčín uznesením č.k. 28R/3/2012-122 zo dňa 16.05.2012 povolil reštrukturalizáciu dlžníka SlovZink, a.s. so sídlom Továrenská 545, 018 64 Košeca, IČO: 35 772 204 a ustanovil správcu. Právne účinky povolenia reštrukturalizácie nastali dňom 23.05.2012.
Reštrukturalizačný správca
Ukončenie reštrukturalizačného konania
od 19. 12. 2013
Dátum ukončenia konania: 25.9.2013 Okresný súd Trenčín uznesením č.k. 28R/3/2012-1380 zo dňa 17.9.2013 potvrdil reštrukturalizačný plán dlžníka, o ktorom hlasovala schvaľovacia schôdza dňa 23.8.2013 a zároveň rozhodol o skončení reštrukturalizácie. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 25.09.2013. V súlade s ustanovením § 156 zák. č. 7/2005 Z.z. zverejnením uznesenia súdu o skončení reštrukturalizácie v Obchodnom vestníku zaniká aj funkcia reštrukturalizačného správcu. Záväzná časť reštrukturalizačného plánu na čas po skončení reštrukturalizácie až do úplného splnenia plánu zaviedla nad dlžníkom dozornú správu a za dozorného správcu bol určený správca Mgr. Martin Berec so sídlom kancelárie Jilmenického 2 91101 Trenčín, značka správcu S1265.
od 13. 11. 2012 do 11. 2. 2013
Dátum ukončenia konania: 2.10.2012
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO

Výpočet čistej mzdy 2023

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky

Alternatíva k sporiacim účtom s výnosom 3 % ročne.

CHCEM INVESTOVAŤ

Zhodnocujte atraktívne svoje eurá. Obchodovanie na dennej báze, bezpečie investícií a ľahký prístup k finančným prostriedkom.