Drobný tovar Bratislava, štátny podnik v likvidácii, v konkurze, IČO: 00021393 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti Drobný tovar Bratislava, štátny podnik v likvidácii, v konkurze Údaje boli stiahnuté 4. 5. 2023 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 00021393. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 00021393 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Deň zápisu
1. 1. 1989
Názov
od 25. 3. 2009

Drobný tovar Bratislava, štátny podnik v likvidácii, v konkurze

od 8. 7. 1993 do 24. 3. 2009

Drobný tovar Bratislava, štátny podnik v likvidácii

od 1. 1. 1989 do 7. 7. 1993

Drobný tovar Bratislava, štátny podnik

Adresa sídla
od 12. 5. 1992
Bratislava, Panská 9, PSČ 81101
od 1. 1. 1989 do 11. 5. 1992
Bratislava, Nálepkova 9
IČO
od 1. 1. 1989

00021393

Právna forma
Štátny podnik
Oddiel
Vložka číslo
51/B
Súd
Okresný súd Bratislava I
Predmet činností
od 1. 1. 1989
Základným predmetom činnosti štátneho podniku je uspokojovanie potrieb občanov na vnútornom trhu predajom tovaru a poskytovaním súvisiacich služieb. Za týmto účelom štátny podnik vykonáva najmä: 1. maloobchodnú a veľkoobchodnú činnosť v sortimentoch tovaru: - papier, papierenské výrobky, výrobky polygrafického priemyslu, školské, kancelárske a rysovacie potreby, písacie a počítacie stroje, osobné počítače, hračky a spoločenské hry, potreby pre šport a dopravu /okrem motorových vozidiel a motocyklov/, bižutéria, darčekové a spomienkové predmety vrátane darčekových liehovín fajčiarskych potrieb, košikársky, povraznícky a kefársky tovar, detské kočíky, polytechnické výrobky a potreby pre domácnosť, kultúrne zariadenia, zariadenia pre domácnosť, náhradné dielce, súčiastky apríslušenstvá k predávanému sortimentu, textilný tovar, obuv kožená galantéria, drogéria, 2. poskytovanie a spostredkovanie obchodných služieb súvisiacich s vykonávanou maloobchodnou a veľkoobchodnou činnosťou, 3. nákup tovaru z dovozu prostredníctvom organizácií oprávnených na vykonávanie zahranično-obchodnej činnosti predovšetkým v pôsobnosti MOCR SSR, 4. priame výmeny tovaru a malý pohraničný styk prostredníctvom organizácií oprávnených na vykonanie zahranično-obchodnej činnosti, 5. veľkoobchodný predaj spotrebným družstvám a iným odberateľom, 6. realizácia pravidiel štátneho riadenia cien, určovawnie uplatňovanie cien výrobkov, výkonov, prác a služieb podľa platných právnych noriem a rozhodnutí štátnych orgánov a poverených organizácií. V súlade so všeobecne záväaznými právny i predpismi môže štátny podnik stavovený predmet činnosti prekročiť. 7. maloobchodná a veľkoobchodná činnosť sortimentnej skupiny tovaru a vybraného sortimentu potravinárskych výrobkov na základe súhlasu národn
Zastupovanie
od 8. 7. 1993
Za štátny podnik podpisuje likvidátor.
od 12. 5. 1992 do 7. 7. 1993
Za štátny podnik podpisujú a podnik zastupujú Ing. Slavomír Kuchta - riaditeľ a Ing. Jiřina Gombkötöová- ekonomická námestníčka, I.zást. riaditeľa
od 1. 1. 1989 do 11. 5. 1992
Za štátny podnik podpisuje riaditeľ alebo jeho zástupcovia v uvedenom poradí
Kmeňové imanie
od 1. 1. 1989
214 915 000 Sk
Likvidácia
Likvidátor:
od 10. 6. 2022
JUDr PhDr Adrián
Rišňovce, Rišňovce 173, PSČ 951 21
Vznik funkcie: 11. 5. 2022
od 13. 3. 2000 do 19. 4. 2007
JUDr. Milan Balog
Stupava, Nová 271/99
od 20. 4. 2007 do 19. 4. 2007
JUDr. Milan Balog
Stupava, Nová 271/99
Skončenie funkcie: 30. 3. 2007
od 25. 11. 2008 do 9. 6. 2022
Ing. Róbert Baran
Vranov nad Topľou, Mlynská 1439/5, PSČ 093 01
Vznik funkcie: 1. 11. 2008
od 10. 6. 2022 do 9. 6. 2022
Ing. Róbert Baran
Vranov nad Topľou, Mlynská 1439/5, PSČ 093 01
Vznik funkcie: 1. 11. 2008 Skončenie funkcie: 31. 12. 2019
od 8. 4. 1998 do 12. 3. 2000
Ing. Jiřina Gombkötöová
Bratislava, Vrútocká 48
od 8. 7. 1993 do 12. 2. 1997
Ing. Ladislav Hojer
Bratislava, Šustekova 7
od 20. 4. 2007 do 24. 11. 2008
Mgr. Milan Tomáško
Michalovce, Nad Laborcom 42, PSČ 071 01
Vznik funkcie: 1. 4. 2007
od 25. 11. 2008 do 24. 11. 2008
Mgr. Milan Tomáško
Michalovce, Nad Laborcom 42, PSČ 071 01
Vznik funkcie: 1. 4. 2007 Skončenie funkcie: 31. 10. 2008
od 13. 2. 1997 do 7. 4. 1998
Ing. Ľubomír Víťazka
Bratislava, Estónska 32, PSČ 821 06
od 20. 4. 2007
Spôsob konania likvidátora v mene spoločnosti: Za štátny podnik podpisuje likvidátor.
Ďalšie právne skutočnosti
od 1. 1. 1989
Tento štátny podnik bol založený rozhodnutím ministra obchodu a cestovného ruchu SSR č. 1776/1988-1 zo dňa 23. decembra 1988 podľa § 18 zák. č. 88/1988 Zb. o štátnom podniku Stary spis: Pš 125
od 8. 7. 1993
Rozhodnutím ministra hospodárstva Slovenskej republiky č.118 z 23.6.1993 sa dňom 30.6.1993 ruší štátny podnik Drobný tovar Bratislava likvidáciou. Na základe výzvy Mestského súdu v Bratislave začalo dňom 3.4.1995 dohodovacie konanie medzi dlžníkom Drobný tovar Bratislava, štátny podnik v likvidácii a veriteľmi podľa ust. § 4a ods. 7 zák. č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení zmien a doplnkov. Stary spis: Pš 125
od 13. 2. 1997
Menovací dekrét č. 6711/1996-030/1962/830 zo dňa 6.12.1996. Stary spis: Pš 125
od 1. 4. 1997
Uznesenie Krajského súdu v Bratislave zo dňa 5.2.1997 o vyhlásení konkurzu. Za správcu konkurznej podstaty sa ustanovuje JUDr. Tatiana Weissová, Bradáčova 1, 851 02 Bratislava. Stary spis: Pš 125
od 19. 6. 1997
Uznesením Krajského súdu v Bratislave č. k. 38 K 124/94 - 57 zo dňa 25.2.1997 súd zbavil funkcie správkyňu konkurznej podstaty JUDr. Tatianu Weissovú, komerčnú právničku, bytom Bradáčova 1, 851 02 Bratislava. Za nového správcu konkurznej podstaty usta- novil JUDr. Máriu Majerikovú, Gwerkovej 19, 851 04 Bratislava. Uznesením Krajského súdu v Bratislave č. k. 38 K 124/94 zo dňa 12.3.1997 súd zbavil funk- cie správkyňu konkurznej podstaty JUDr. Máriu Majerikovú - advokátku, bytom Gwerkovej 19, 851 04 Bratislava. Za nového správcu konkurznej podstaty ustano- vil JUDr. Lýdiu Klimentovú, bytom Koreničo- va 12, 811 03 Bratislava. Stary spis: Pš 125
od 8. 4. 1998
Rozhodnutie o odvolaní likvidátora zo dňa 23.1.1998, číslo 287/1998-030/199/830. Menovací dekrét zo dňa 23.1.1998, číslo 288/1998-030/199/830. Stary spis: Pš 125
od 13. 3. 2000
Menovací dekrét zo dňa 15.12.1999 pod č. 5588/1999 - 010/2660 - 030.
od 1. 12. 2006
Uznesením Krajského súdu v Bratislave zo dňa 16.10.2006 č.k. 38K 124/94 - 430, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 23.11.2006 súd zrušil konkurz vyhlásený uznesením Krajského súdu v Bratislave dňa 5.2.1997 pod č.k. 38K 124/94 - 53, po splnení rozvrhového uznesenia. Súd zbavil funkcie správcu konkurznej podstaty JUDr. Lýdiu Klimentovú, AK, Pekná cesta 15, Bratislava.
od 25. 3. 2009
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 4.2.2009, č.k. 33Exre/271/2008, právoplatné dňa 19.3.2009.
od 21. 1. 2022
Zápis o výmaze obchodnej spoločnosti Drobný tovar Bratislava, štátny podnik v likvidácii, v konkurze bol zrušený na základe uznesenia Okresného súdu Bratislava I, sp. zn. 48Exre/38/2021 v konaní o zrušení zápisu údajov do obchodného registra.
Vyhlásenie konkurzu
od 25. 3. 2009
Dátum vyhlásenia konkurzu: 25.11.2008 Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 18.11.2008, sp.zn. 2K40/2008, právoplatné dňa 25.11.2008 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Drobný tovar Bratislava, štátny podnik v likvidácii, so sídlom Panská 9, Bratislava, IČO:00 021 393. Za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený Mgr. Bolis Kotleba so sídlom kancelárie Obchodná 10, Bratislava.
Správca konkurznej podstaty
od 25. 3. 2009
Mgr. Boris Kotleba
Bratislava, Obchodná 10, PSČ 811 06
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO