Stavebné bytové družstvo Lučenec, IČO: 00171816 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti Stavebné bytové družstvo Lučenec Údaje boli stiahnuté 23. 9. 2022 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 00171816. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 00171816 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
22. 10. 1959
Názov
od 30. 1. 2003

Stavebné bytové družstvo Lučenec

od 16. 2. 1993 do 29. 1. 2003

Stavebné bytové družstvo v Lučenci

od 6. 12. 1991 do 15. 2. 1993

Okresné stavebné bytové družstvo v Lučenci

Adresa sídla
od 7. 8. 2020
Lučenec, Ulica Št. Moyzesa 1929/47, PSČ 98401
od 30. 1. 2003 do 6. 8. 2020
Lučenec, Št. Moyzesa 47, PSČ 98401
od 6. 12. 1991 do 29. 1. 2003
Lučenec, PSČ 98401
IČO
od 6. 12. 1991

00171816

Právna forma
Družstvo
Oddiel
Dr
Vložka číslo
94/S
Súd
Okresný súd Banská Bystrica
Predmet činností
od 16. 2. 1993
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
od 17. 7. 2008
obstarávanie služieb spojených s výkonom správy nehnuteľností dodávateľským spôsobom
od 17. 7. 2008
poskytovanie návratnej finančnej výpomoci nebankovým spôsobom
od 17. 7. 2008
výkon činnosti stavebného dozoru - pozemné stavby
od 17. 7. 2008
výkon činnosti stavbyvedúceho - pozemné stavby
od 17. 7. 2008
vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo
od 17. 7. 2008
výroba tepla, rozvod tepla
od 23. 4. 2010
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
od 14. 12. 2010
správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
od 13. 1. 2017
Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
od 7. 8. 2020
Odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb pri búracích prácach, údržbárskych prácach, opravách a iných činnostiach
od 7. 8. 2020
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
od 7. 8. 2020
Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
od 7. 8. 2020
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
od 7. 8. 2020
Prípravné práce k realizácii stavby
od 7. 8. 2020
Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
od 7. 8. 2020
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
od 7. 8. 2020
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
od 16. 2. 1993 do 6. 8. 2020
vykonávanie inžinierskych, bytových a občianskych stavieb
od 16. 2. 1993 do 6. 8. 2020
vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok pre stavby
od 16. 2. 1993 do 6. 8. 2020
činnosť účtovných poradcov
od 16. 2. 1993 do 6. 8. 2020
činnosť ekonomických poradcov
od 16. 2. 1993 do 6. 8. 2020
organizovanie prípravy a realizácie výstavby, prevádzka bytových objektov a objektov s nebytovými priestormi a zabezpečovanie plnení poskytovaných s užívaním bytu a nebytového priestoru. Družstvo najmä:
od 16. 2. 1993 do 6. 8. 2020
stavia a zabezpečuje výstavbu v družstevných domoch, ako aj výstavbu nebytových priestorov, ktoré prenajíma svojim členom
od 16. 2. 1993 do 6. 8. 2020
stavia a zabezpečuje výstavbu bytov a nebytových priestorov do vlastníctva iných subjektov
od 16. 2. 1993 do 6. 8. 2020
prideľuje družstevné byty a nebytové priestory do nájmu svojim členom
od 16. 2. 1993 do 6. 8. 2020
vykonáva a zabezpečuje údržbu, opravu, rekonštrukciu a modernizáciu nájomných bytových a nebytových priestorov
od 16. 2. 1993 do 6. 8. 2020
vykonáva a zabezpečuje údržbu a opravu v bytových domoch s bytmi a nebytovými priestormi vo vlastníctve občanov za úplatu
od 16. 2. 1993 do 6. 8. 2020
poskytuje služby spojené s úžívaním bytov a nebytových priestorov v nájme a vo vlastníctve občanov
od 16. 2. 1993 do 6. 8. 2020
poskytuje služby v oblasti revízií: * elektroinštalácie a bleskozvody * tlakové nádoby * inštalácie a rozvody plynu
od 16. 2. 1993 do 6. 8. 2020
poskytuje iné služby ako: * spracovanie a predaj výrobkov, strojnopočetné spracovanie dát spojených s užívaním bytu * obchodnú činnosť * odpočty meracej a regulačnej techniky * priame riadenie domu podľa organizačnej smernice schválenej predstavenstvom * poradenské služby v oblasti účtovných a ekonomických poradcov * kopírovacie služby * dopravné služby * čistenie kanalizácie a rozvodov * upratovacie služby * domovnícke služby
od 3. 11. 1993 do 16. 7. 2008
pohostinská činnosť
od 4. 1. 2001 do 16. 7. 2008
výroba tepla, rozvod tepla na základe licencie MH SR č. 1999 T 0076
od 4. 1. 2001 do 6. 8. 2020
vysielanie v káblových rozvodoch v SR na základe licencie RSR pre rozhlasové a televízne vysielanie č. TKR 99 zo dňa 18.8.1997
od 6. 12. 1991 do 15. 2. 1993
organizovanie prípravy a realizácie výstavby, prevádzka bytových a nebytových objektov a zabezpečovanie služieb spojených s bývaním
od 6. 12. 1991 do 15. 2. 1993
družstvo pripravuje a zabezpečuje: * výstavby bytov v družstevných domoch, rodinných domčekov a miestností neslúžiacich na bývanie * prideľovanie družstevných bytov, vrátane rodinných domčekov a miestností, neslú- žiacich na bývanie do osobného užívania členom, prípadne prevody rodinných domčekom do osobného vlastníctva * údržbu, opravy, rekonštrukciu a modernizáciu bytového majetku a nebytových priestorov * poskytovanie služieb spojených s bývaním svojim členom * poskytovanie služieb spojených s bývaním za odplatu občanom aj organizáciám * zabezpečuje technicko-inžinierske dozorovanie stavieb KBV * materiálno-výrobnú základňu pre údržbu a opravy bytov a nebytových priestorov a pre poskytovanie služieb spojených s bývaním * poskytnutie poradenskej činnosti - výklady k novým právnym úpravám * poskytnutie služieb zmluvne zabezpečujúcich oblasť predaja, prenájmu domových nehnuteľností a pozemkov, včítane podaní týkajúcich sa navrátenia majetku pôvodným vlastníkom * služby v oblasti daňovníctva, financovania, účtovníctva * strojnopočetné spracovanie dát týkajúcich sa úrad spojených s užívaním bytu pre iné organizácie * poskytovanie služieb v oblasti spracovania a predaja stolárskych výrobkov
od 6. 12. 1991 do 15. 2. 1993
Základné imanie :
od 6. 12. 1991 do 15. 2. 1993
Člen je povinný prispievať na úhradu straty družstva celého schodku z hospodárenia strediska bytového hospodárstva, v ktorom užíva byt alebo miestnosť neslúžiacu na bývanie, vo výške a lehote stanovenej predtavenstvom. Za vykázanú stratu z inej hospodárskej činnosti družstva ručí člen do výšky 500,- Kčs v jednom roku. Za likvidačný schodok ručí člen do výšky 5.000,- Kčs.
od 16. 2. 1993 do 6. 8. 2020
stavebné práce remeselné
od 16. 2. 1993 do 6. 8. 2020
inštalácia a opravy ústredného vykurovania a vetrania
od 16. 2. 1993 do 6. 8. 2020
vykonávanie revízií a skúšok vyhr. plyno- vých a tlakových zar.
od 16. 2. 1993 do 6. 8. 2020
montáž, oprava, údržba a revízie vyhrad. elektrických zariadení
Konanie menom spoločnosti
od 7. 8. 2020
Za predstavenstvo koná navonok predseda predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva. V čase neprítomnosti predsedu predstavenstva ho zastupuje podpredseda predstavenstva alebo iný poverený člen predstavenstva. Právne úkony predstavenstva, pre ktoré je predpísaná písomná forma, podpisujú za družstvo spolu predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva, alebo jeden z nich a ďalší člen predstavenstva.
od 7. 6. 1996 do 6. 8. 2020
K návrhu družstva pripojí svoj podpis predseda alebo podpredseda a jeden člen predstavenstva.
od 6. 12. 1991 do 6. 6. 1996
K názvu družstva pripojí svoj podpis predseda, alebo podpredseda podľa poradia a jeden člen predstavenstva.
Ďalšie právne skutočnosti
od 6. 12. 1991
Družstvo vzniklo na základe vzrorových stanov vydaných ÚRD v Prahe r. 1959 a ustanovujúcou členskou schôdzou konanou dňa 22.10.1959. Na zasadnutí zhromaždenia delegátov konanom dňa 19.4.1991 bola schválená zmena stanov v čl. 5, 12, 14, 18, 19, 20, 29, 31, 32, 33, 35, 37, 40, 42, 43, 44, 53, 55, 56, 61, 62, 69, 21, 73,74, 76, 81, 83, 87, 94, 96, 97. Stary spis: Dr 352
od 16. 2. 1993
. Zhromaždenie delegátov zo dňa 20.11.1992 prijalo zmenu stanov družstva. Družstvo sa premenilo na družstvo v zmysle § 765 Obch. zák. a zák. č. 42/92 Zb.
od 7. 6. 1996
. Zapisuje sa dodatok č. 2 k stanovám schválený schôdzou delegátov dňa 25.4.1996.
od 4. 1. 2001
. Na zhromaždení delegátov dňa 20.5.1999 bola schválená zmena stanov. . Uznesením zhromaždenia delegátov zo dňa 25.5.2000 bola schválená zmena stanov.
od 13. 8. 2001
. Na zhromaždení delegátov konanom dňa 13.6.2001 bola schválená zmena stanov.
od 30. 1. 2003
. Zhromaždenie delegátov konané 29.5.2002 schválilo zmenu stanov a ich úplné znenie v súlade s ust. zák.č. 500/2001 Z.z.
Základné imanie
od 21. 5. 2009
19 070 EUR
od 16. 2. 1993 do 20. 5. 2009
574 500 Sk
Základný členský vklad
od 21. 5. 2009
100 EUR
od 16. 2. 1993 do 20. 5. 2009
3 000 Sk
Kontrolná komisia
od 10. 7. 2018
Ing. Karol Hoffman
Lučenec, Ulica A. Jiráska 2027/33, PSČ 984 01
od 10. 7. 2018
Ing. Július Ružinský
Lučenec, Rúbanisko II 421/31, PSČ 984 01
od 5. 8. 2021
Ing. Peter Janovský
Lučenec, Vajanského 2983/23, PSČ 984 03
od 17. 7. 2008 do 23. 7. 2013
JUDr. Iveta Bračoková
Lučenec, Arm. gen. L. Svobodu 22/2861, PSČ 984 01
od 24. 7. 2013 do 23. 7. 2013
JUDr. Iveta Bračoková
Lučenec, Arm. gen. L. Svobodu 22/2861, PSČ 984 01
od 20. 7. 2006 do 16. 7. 2008
Bc. Dana Domoková
Lučenec, J. Bottu 3/2831, PSČ 984 01
od 17. 7. 2008 do 16. 7. 2008
Bc. Dana Domoková
Lučenec, J. Bottu 3/2831, PSČ 984 01
od 17. 7. 2008 do 12. 7. 2011
Bc. Dana Domoková
Lučenec, J. Bottu 3/2831, PSČ 984 01
od 13. 7. 2011 do 12. 7. 2011
Bc. Dana Domoková
Lučenec, J. Bottu 3/2831, PSČ 984 01
od 13. 10. 2003 do 19. 7. 2006
Zuzana Fodorová
Lučenec, Novohradská 12
od 20. 7. 2006 do 19. 7. 2006
Zuzana Fodorová
Lučenec, Novohradská 12
od 30. 1. 2003 do 12. 10. 2003
JUDr. Andrea Gabrielová
Lučenec, Rúbanisko II/35
od 13. 7. 2011 do 23. 7. 2013
Ing. Karol Hoffman
Lučenec, A. Jiráska 33/2027, PSČ 984 01
od 24. 7. 2013 do 23. 7. 2013
Ing. Karol Hoffman
Lučenec, A. Jiráska 33/2027, PSČ 984 01
od 24. 7. 2013 do 9. 7. 2018
Ing. Karol Hoffman
Lučenec, A. Jiráska 33/2027, PSČ 984 01
od 10. 7. 2018 do 9. 7. 2018
Ing. Karol Hoffman
Lučenec, A. Jiráska 33/2027, PSČ 984 01
od 30. 1. 2003 do 16. 7. 2008
Ing. Karol Hoffman
Lučenec, Továrenská 7
od 17. 7. 2008 do 16. 7. 2008
Ing. Karol Hoffman
Lučenec, Továrenská 7
od 24. 7. 2013 do 9. 7. 2018
Ing. Peter Janovský
Lučenec, Vajanského 23/2983, PSČ 984 01
od 10. 7. 2018 do 9. 7. 2018
Ing. Peter Janovský
Lučenec, Vajanského 23/2983, PSČ 984 01
od 13. 10. 2003 do 16. 7. 2008
Ing. Peter Janovský
Lučenec, Vajanského 23
od 17. 7. 2008 do 16. 7. 2008
Ing. Peter Janovský
Lučenec, Vajanského 23
od 30. 1. 2003 do 16. 7. 2008
Ing. Miloš Lúč
Lučenec, Vajanského 19
od 17. 7. 2008 do 16. 7. 2008
Ing. Miloš Lúč
Lučenec, Vajanského 19
od 24. 7. 2013 do 9. 7. 2018
Mgr. Eva Nociarová
Poltár, Fučíkova 19/628, PSČ 987 01
od 10. 7. 2018 do 9. 7. 2018
Mgr. Eva Nociarová
Poltár, Fučíkova 19/628, PSČ 987 01
od 10. 7. 2018 do 16. 9. 2020
Mgr. Eva Nociarová
Poltár, Fučíková 628/19, PSČ 987 01
od 17. 9. 2020 do 16. 9. 2020
Mgr. Eva Nociarová
Poltár, Fučíková 628/19, PSČ 987 01
od 17. 7. 2008 do 23. 7. 2013
Ing. Július Ružinský
Lučenec, Rúbanisko II 31/421, PSČ 984 03
od 24. 7. 2013 do 23. 7. 2013
Ing. Július Ružinský
Lučenec, Rúbanisko II 31/421, PSČ 984 03
od 30. 1. 2003 do 16. 7. 2008
Ing. Július Ružinský
Lučenec, Rúbanisko II/3l
od 17. 7. 2008 do 16. 7. 2008
Ing. Július Ružinský
Lučenec, Rúbanisko II/3l
od 30. 1. 2003 do 12. 10. 2003
Ing. Ivo Tomašovič
Lučenec, L.Svobodu 5
od 21. 10. 2020 do 4. 8. 2021
Ing. Peter Jankovský
Lučenec, Vajanského 2983/23, PSČ 984 03
Predaj
od 21. 6. 2019
Predaj časti podniku Predaj časti podniku na základe Zmluvy o predaji časti podniku uzatvorenej medzi Stavebné bytové družstvo Lučenec, so sídlom Št. Moyzesa 47, 984 01 Lučenec, IČO 00 171 816, zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica oddiel Dr, vložka číslo 94/S, ako predávajúcim a SWAN, a.s., so sídlom Landererova 12, 811 09 Bratislava, IČO: 47 258 314 zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 6198/B ako kupujúcim zo dňa 28.5.2019, ktorá nadobudla účinnosť dňa 01.06.2019 a ktorou bola prevedená časť podniku „Satelitné stredisko SBD Lučenec“.
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO