Bytové družstvo Bánovce nad Bebravou, IČO: 00688177 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti Bytové družstvo Bánovce nad Bebravou Údaje boli stiahnuté 22. 9. 2022 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 00688177. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 00688177 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
4. 10. 1990
Názov
od 11. 6. 1996

Bytové družstvo Bánovce nad Bebravou

od 20. 12. 1993 do 10. 6. 1996

Stavebné bytové družstvo

od 4. 10. 1990 do 19. 12. 1993

Stavebné bytové družstvo, Bánovce nad Bebravou

Adresa sídla
od 21. 3. 2003
Bánovce nad Bebravou, Svätoplukova 1601, PSČ 95704
od 2. 5. 2000 do 20. 3. 2003
Bánovce nad Bebravou, Svätoplukova 1601, PSČ 95701
od 4. 10. 1990 do 1. 5. 2000
Bánovce nad Bebravou, PSČ 95701
IČO
od 4. 10. 1990

00688177

Právna forma
Družstvo
Oddiel
Dr
Vložka číslo
20/R
Súd
Okresný súd Trenčín
Predmet činností
od 20. 12. 1993
Predmetom činnosti družstva je organizovanie prípravy a realizácie výstavby, prevádzka bytových objektov a objektov s nebytovými priestormi a zabezpečovanie plnení poskytovaných s užívaním bytu a nebytového priestoru. Družstvo najmä:
od 20. 12. 1993
stavia, prípadne zabezpečuje výstavbu bytov v družstevných domoch, rodinných domčekov ako aj výstavbu nebytových priestorov, ktoré prenajíma svojim členom
od 20. 12. 1993
stabia, prípadne zabezpečuje výstavbu bytov, rodinných domčekov a nebytových priestorov do vlastníctva iných subjektov
od 20. 12. 1993
vykonáva, prípadne zabezpečuje údržbu, opravy, rekonštrukciu a modernizáciu nájomných bytových a nebytových priestorov, vykonáva, prípadne zabezpečuje údržbu a opravy v bytových domoch a s bytmi a nebytovými priestormi vo vlastníctve občanov za úplatu
od 20. 12. 1993
poskytuje, prípadne zabezpečuje plnenia poskytované v súvislosti s užívaním bytov a nebytových prietorov v nájme a vo vlastníctve občanov
od 20. 12. 1993
obstaráva, prípadne vyrába materiál, zariadenia a výrobky potrebné na modernizáciu staršieho bytového fondu a na rozvoj služieb spojených s bývaním
od 20. 12. 1993
prenajíma stroje a zariadenia svojim členom, občanom a organizáciám za odplaty
od 23. 6. 2016
inštalácia elektrických rozvodov a zariadení na bezpečné napätie
od 11. 6. 1996
bytová výstavba
od 11. 6. 1996
stavba ostatných budov (garáže)
od 11. 6. 1996
oprava ústredného kúrenia bez elektroinštalácie
od 11. 6. 1996
vodoinštalatérstvo
od 11. 6. 1996
maľovanie, lakovania a sklenárske práce
od 11. 6. 1996
výroba zámočníckych výrobkov
od 11. 6. 1996
prenájom strojov a prístrojov
od 11. 6. 1996
obstarávanie a odpredaj materiálu občanom a organizáciam
od 1. 12. 1997
vykonávanie inžinierskej činnosti
od 1. 12. 1997
spravovanie nehnuteľností vo vlastníctve právnických alebo fyzických osôb na základe honoráru
od 1. 12. 1997
prevádzkovanie a spravovanie televízneho káblového rozvodu za úplatu
od 2. 7. 2005
prenájom plôch na reklamné účely
od 2. 10. 2007
montáž a opravy telekomunikačných zariadení
od 25. 5. 2012
správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
od 27. 6. 2015
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
od 23. 6. 2016
oprava vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu oprávnenia
od 22. 6. 2017
Montáž určených meradiel
od 23. 6. 2016 do 20. 7. 2016
oprava vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu oprava, údržba, rekonštrukcia a montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky v rozsahu technických zariadení elektrických s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov, triedy objektov: objekty bez nebezpečenstva výbuchu
od 11. 6. 1996 do 22. 6. 2016
prevádzkovanie špeciálnych služieb pre potreby obyvateľstva
od 11. 6. 1996 do 1. 7. 2005
stolárstvo
od 2. 10. 2007 do 22. 6. 2016
zriaďovanie a prevádzkovanie elektronických komunikačných sietí - KDS a poskytovanie elektronických komunikačných služieb retransmisie televíznych a rozhlasových signálov
od 2. 10. 2007 do 22. 6. 2016
sprostredkovanie prístupu k sieti internet a prenos hlasu prostredníctvom siete internet (VoIP) v lokálnej sieti káblového distribučného systému
od 2. 10. 2007 do 22. 6. 2016
poskytovanie elektronických komunikačných sietí a služieb za podmienok ustanovených zákonom o elektronických komunikáciách a všeobecným povolením č. 1/2005
od 11. 6. 1996 do 22. 6. 2016
elektroinštalácie
od 20. 12. 1993 do 29. 10. 2001
prevádzanie špeciálnych služieb, ako i inej hospodárskej činnosti pre uspokojovanie potrieb obyvateľstva a národného hospodárstva podľa rozhodnutia orgánu družstva
od 11. 6. 1996 do 22. 6. 2016
verejná cestná nákladná doprava
od 20. 12. 1993 do 22. 6. 2016
vykonáva dopravnú činnosť svojim členom, občanom a organizáciam za odplaty
od 4. 10. 1990 do 19. 12. 1993
organizovanie prípravy a realizácie výstavby družstevných bytov
od 4. 10. 1990 do 19. 12. 1993
prevádzka bytových a nebytových objektov, ktoré sú majetkom družstva
od 4. 10. 1990 do 19. 12. 1993
zabezpečovanie služieb spojených s bývaním v oblastiach údržby a opravy bytov s nebytových objektov, ich rekonštrukciu a modernizáciu
od 4. 10. 1990 do 19. 12. 1993
prideľovanie bytov svojim členom
od 4. 10. 1990 do 19. 12. 1993
Prevádzanie služieb spojených s užívaním svojim členom, občanom a organizáciám za odplaty
od 4. 10. 1990 do 19. 12. 1993
Výroba materiálov, zariadení a výrobkov potrebných na modernizáciu staršieho bytového fondu a na rozvoj služieb spojených s bývaním.
od 4. 10. 1990 do 19. 12. 1993
Prevádzanie špeciálnych služieb , ako i inej hospodárskej činnosti pre uspokojovanie potrieb obyvateľstva a národného hospodárstva podľa rozhodnutia najvyššieho orgánu družstva, prípadne predstavenstva družstva.
Konanie menom spoločnosti
od 27. 6. 2015
Za družstvo podpisuje predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda. Listiny o právnych úkonoch, pri ktorých sa vyžaduje písomná forma je potrebný podpis dvoch členov predstavenstva.
od 2. 7. 2005 do 26. 6. 2015
Za družstvo podpisuje predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda. Listiny o právnych úkonoch, pri ktorých sa vyžaduje písomná forma je potrebný podpis dvoch členov predstavenstva.
od 20. 12. 1993 do 1. 7. 2005
Za družstvo podpisuje predseda v jeho neprítomnosti podpredseda. Listiny o právnych úkonoch, pri ktorých sa vyžaduje písamná forma je potrebný podpis dvoch členov predstavenstva.
od 4. 10. 1990 do 19. 12. 1993
Za družstvo podpisuje predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda
Prokúra
od 2. 10. 2007
Ing. Jaroslav Matejka
Bánovce nad Bebravou, Za Valy 479/8, PSČ 957 01
Vznik funkcie: 5. 8. 1999
od 5. 8. 1999 do 1. 10. 2007
Ing. Jaroslav Matejka
Bánovce nad Bebravou, Trenčianska 600/10
od 15. 3. 1996 do 7. 1. 1999
Ing. Ladislav Raučina
Bánovce nad Bebravou, Topoľova 1456/29
od 8. 1. 1999 do 4. 8. 1999
Jela Sabová
Bánovce nad Bebravou, Horné Ozorovce 209
od 5. 8. 1999
Prokúra je rozšírená o oprávnenie uzatvárať v mene družstva zmluvy o prevode družstevných bytov do vlastníctva nájomcov v zmysle zákona č.158/98 Zb. Spôsob zápisu podpisovania: Ing.Jaroslav Matejka prokurista BD Bánovce nad Bebravou Podpisový vzor: uvedený v prílohe overenej notárom.
od 8. 1. 1999 do 4. 8. 1999
Prokúra je rozšírená o oprávnenie uzatvárať v mene družstva zmluvy o prevode družstevných bytov do vlastníctva nájomcov v zmysle zákona č. 151/95 Zb.
od 1. 12. 1997 do 7. 1. 1999
Prokúra je rozšírená o oprávnenie uzatvárať v mene družstva zmluvy o prevode družstevných bytov do vlastníctva nájomcov v zmysle zákona č. 151/95 Zb.
Ďalšie právne skutočnosti
od 4. 10. 1990
Základné imanie : Člen je povinný ručiť za prípadnú stratu družstvu takto : a/ úhradu schodku z hospodárenia družstva v lehote a výške určenej rozhodnutím predstavenstva b/ za vykázaný schodok z inej hospodárskej činnosti družstvu ručí člen do výšky 500.Kčs , v jednom kalendárnom roku. c/za likvidačný schodok ručí člen do výšky 3.000.- Kčs. Družstvo bolo založené na ustanovujúcej členskej schôdzi dňa 20.9.1990 podľa zákona č. 176/1990 Zb. o bytovom, spotrebnom, výrobnom a inom družstevníctve.
od 20. 12. 1993
Stanovy družstva boli prispôsobené zákonu č. 513/1991 Zb. na zhromaždení delegátov konanom dňa 25.11.1992. Stary spis: Dr 108
od 9. 9. 1994
Na zasadnutí dňa 2.6.1994 schválilo zhromaždenie delegátov dodatok č. 3 k stanovám SBD zo dňa 26.11.1992. Stary spis: Dr 108
od 11. 6. 1996
Na zhromaždení delegátov boli dňa 12.04.1996 zmenené stanovy družstva. Stary spis: Dr 108
od 1. 12. 1997
Združenie delegátov dňa 03.04.1997 schválilo doplnok č. l k stanovám družstva.
od 5. 8. 1999
Zmena orgánov družstva - výpis z uznesenia delegátov zo dňa 3.4.1997, výpis z uznesenia predstavenstva zo dňa 7.1.1999.
od 2. 5. 2000
Zhromaždenie delegátov dňa 29.4.2000 prejednalo odstúpenie člena predstavenstva a schválilo zmenu stanov.
od 30. 11. 2000
Zhromaždenie delegátov dňa 13.4.2000 rozhodlo o zmenách v predstavenstve a schválilo zmenu stanov družstva.
od 30. 10. 2001
Zhromaždenie delegátov dňa 5.4.2001 schválilo zmenu stanov, odvolalo a zvolilo členov predstavenstva. Na mimoriadnom zasadnutí predstavenstva dňa 8.3.2001 bol zvolený predseda a podpredseda.
od 21. 3. 2003
Zhromaždenie delegátov dňa 02.05.2002 schválilo zmenu stanov družstva.
od 15. 6. 2004
Zhromaždenie delegátov dňa 15.4.2004 schválilo uznesením č. 3/04/2004/ZD bod 3.1 zmenu stanov družstva.
Základné imanie
od 4. 6. 2010
1 659,695944 EUR
od 20. 12. 1993 do 3. 6. 2010
50 000 Sk
Základný členský vklad
od 4. 6. 2010
16,59696 EUR
od 4. 6. 2010
99,581757 EUR
od 20. 12. 1993 do 10. 6. 1996
3 000 Sk
od 11. 6. 1996 do 3. 6. 2010
500 Sk
od 11. 6. 1996 do 3. 6. 2010
3 000 Sk
Kontrolná komisia
od 5. 2. 2021
Dušan Holbay
Bánovce nad Bebravou, A. Dubčeka 1252/1, PSČ 957 04
od 5. 2. 2021
Ing. Ján Predanocy
Bánovce nad Bebravou, Cibislavská 1025/5, PSČ 957 01
od 5. 2. 2021
Tatiana Hudecová
Bánovce nad Bebravou, Trenčianska cesta 600/14, PSČ 957 01
od 15. 6. 2004 do 1. 7. 2005
Zdena Blahová
Bánovce nad Bebravou, K priehrade 786/5, PSČ 957 01
od 2. 7. 2005 do 1. 7. 2005
Zdena Blahová
Bánovce nad Bebravou, K priehrade 786/5, PSČ 957 01
od 2. 7. 2005 do 21. 6. 2010
Mgr. Elena Brižeková
Bánovce nad Bebravou, Sládkovičova 48/182, PSČ 957 01
od 22. 6. 2010 do 21. 6. 2010
Mgr. Elena Brižeková
Bánovce nad Bebravou, Sládkovičova 48/182, PSČ 957 01
od 2. 7. 2005 do 21. 6. 2010
Alojz Gunár
Bánovce nad Bebravou, Družstevná 13/613, PSČ 957 01
od 22. 6. 2010 do 21. 6. 2010
Alojz Gunár
Bánovce nad Bebravou, Družstevná 13/613, PSČ 957 01
od 15. 6. 2004 do 1. 7. 2005
Alojz Gunár
Bánovce nad Bebravou, Družstevná 613/13, PSČ 957 01
od 2. 7. 2005 do 1. 7. 2005
Alojz Gunár
Bánovce nad Bebravou, Družstevná 613/13, PSČ 957 01
od 22. 6. 2010 do 26. 6. 2015
Vojtech Igaz
Bánovce nad Bebravou, 9. mája 594/6, PSČ 957 01
od 27. 6. 2015 do 26. 6. 2015
Vojtech Igaz
Bánovce nad Bebravou, 9. mája 594/6, PSČ 957 01
od 27. 6. 2015 do 20. 7. 2016
Štefan Klimo
Bánovce nad Bebravou, Palkovičova 587/12, PSČ 957 01
od 21. 7. 2016 do 20. 7. 2016
Štefan Klimo
Bánovce nad Bebravou, Palkovičova 587/12, PSČ 957 01
od 22. 6. 2010 do 26. 6. 2015
Rudolf Šúň
Bánovce nad Bebravou, K priehrade 786/11, PSČ 957 01
od 27. 6. 2015 do 26. 6. 2015
Rudolf Šúň
Bánovce nad Bebravou, K priehrade 786/11, PSČ 957 01
od 22. 6. 2010 do 7. 7. 2010
Milan Zaťko
Bánovce nad Bebravou, Mojmírova 1286/2, PSČ 957 04
od 15. 6. 2004 do 1. 7. 2005
Milan Žatko
Bánovce nad Bebravou, Mojmírova 1286/2, PSČ 957 04
od 2. 7. 2005 do 1. 7. 2005
Milan Žatko
Bánovce nad Bebravou, Mojmírova 1286/2, PSČ 957 04
od 8. 7. 2010 do 26. 6. 2015
Milan Žatko
Bánovce nad Bebravou, Mojmírova 1286/2, PSČ 957 04
od 27. 6. 2015 do 26. 6. 2015
Milan Žatko
Bánovce nad Bebravou, Mojmírova 1286/2, PSČ 957 04
od 2. 7. 2005 do 21. 6. 2010
Milan Žatko
Bánovce nad Bebravou, Mojmírova 2/1286, PSČ 957 04
od 22. 6. 2010 do 21. 6. 2010
Milan Žatko
Bánovce nad Bebravou, Mojmírova 2/1286, PSČ 957 04
od 5. 2. 2021 do 4. 2. 2021
Milan Žatko
Bánovce nad Bebravou, Mojmírova 1286/2, PSČ 957 04
od 27. 6. 2015 do 4. 2. 2021
Milan Žatko
Bánovce nad Bebravou, Mojmírova 1286/2, PSČ 957 04
od 5. 2. 2021 do 4. 2. 2021
Ing. Ján Predanocy
Bánovce nad Bebravou, Cibislavská 1025/5, PSČ 957 01
od 27. 6. 2015 do 4. 2. 2021
Ing. Ján Predanocy
Bánovce nad Bebravou, Cibislavská 1025/5, PSČ 957 01
od 5. 2. 2021 do 4. 2. 2021
Tatiana Hudecová
Bánovce nad Bebravou, Trenčianska cesta 600/14, PSČ 957 01
od 21. 7. 2016 do 4. 2. 2021
Tatiana Hudecová
Bánovce nad Bebravou, Trenčianska cesta 600/14, PSČ 957 01
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO