K A S I C O, a. s., IČO: 17308267 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti K A S I C O, a. s. Údaje boli stiahnuté 4. 5. 2023 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 17308267. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 17308267 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
3. 6. 1991
Názov
od 3. 6. 1991

K A S I C O, a. s.

Adresa sídla
od 18. 10. 2019
Bratislava - mestská časť Rača, Hagarova 9, PSČ 83151
od 3. 6. 1991 do 17. 10. 2019
Bratislava, Beckovská 38
IČO
od 3. 6. 1991

17308267

Právna forma
Akciová spoločnosť
Oddiel
Sa
Vložka číslo
130/B
Súd
Okresný súd Bratislava I
Predmet činností
od 20. 9. 1993
polygrafická výroba - kníhtlač, sieťotlač, ofsetová tlač
od 20. 9. 1993
propagačná a reklamná činnosť
od 6. 5. 1997
vydavateľská a nakladateľská činnosť
od 6. 5. 1997
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
od 6. 5. 1997
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
od 6. 5. 1997
prenájom hnuteľného majetku
od 6. 5. 1997
prenájom nehnuteľného majetku spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom - obstarávateľská činnosť spojená s prenájmom
od 7. 2. 2017
skladovanie a uskladňovanie
od 7. 2. 2017
nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
od 18. 10. 2019
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
od 18. 10. 2019
Prípravné práce k realizácii stavby
od 3. 6. 1991 do 19. 9. 1993
distribúcia a organizačné zabezpečenie emisie okamžitých lotérii, prípadne iných lotérii podľa č. 194/1990 Zb.
od 3. 6. 1991 do 19. 9. 1993
tlač periodických a neperiodických publikácii
od 3. 6. 1991 do 19. 9. 1993
tvorba a tlač propagačného a reklamného materiálu
od 3. 6. 1991 do 19. 9. 1993
obchodná činnosť súvisiaca s relizáciou predmetu činnosti.
Konanie menom spoločnosti
od 3. 2. 2016
1.Každý člen predstavenstva je oprávnený konať v mene spoločnosti a podpisovať za spoločnosť. 2. Podpisovanie sa uskutočňuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a svojmu menu a priezvisku pripoja označenie svojej funkcie a svoj podpis ktoríkoľvek dvaja členovia predstavenstva. Za spoločnosť koná v rozsahu písomnej plnej moci a menovacieho dekrétu tiež generálny riaditeľ.
od 27. 2. 2004 do 2. 2. 2016
1.Každý člen predstavenstva je oprávnený konať v mene spoločnosti a podpisovať za spoločnosť. Predstavenstvo delegovalo časť právomoci na generálneho riaditeľa spoločnosti, ktorý koná a podpisuje za spoločnosť vo veciach vymedzeným stanovami. 2. Podpisovanie v mene spoločnosť sa uskutoční v súlade s rozsahom právomocí členov predstavenstva konať v mene spoločnosti a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja dvaja členovia predstavenstva svoj vlastnoručný podpis.
od 9. 2. 1999 do 26. 2. 2004
1.Každý člen predstavenstva je oprávnený konať v mene spoločnosti a podpisovať za spoločnosť. Predstavenstvo delegovalo časť právomoci na predsedu predstavenstva, ktorý je zároveň generálnym riaditeľom spoločnosti a koná a podpisuje za spoločnosť vo veciach: a/ zastupovania spoločnosti na stredisku cenných papierov, pred súdmi a orgánmi činnými v trestnom konaní, pred orgánmi štátnej správy, pred orgánmi verejnoprávnych inštitúcií a pred orgánmi miestnej samosprávy b/ uzatváranie záväzkov do hodnoty 2 mil. Sk a zabezpečenie všetkých vzťahov, ktoré z týchto záväzkov vzniknú s výnimkou predaja nehnuteľnosti. 2. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutoční v súlade s rozsahom právomocí členov predstavenstva konať v mene spoločnosti a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja dvaja členovia predstavenstva svoj vlastnoručný podpis.
od 6. 5. 1997 do 8. 2. 1999
Štatutárnym zástupcom spoločnosti je predstavenstvo, ktoré prenieslo časť svojej právomoci na generálneho riaditeľa, a to vo veciach: a/ zastupovanie spoločnosti pred súdmi, orgánmi činnými v trestnom konaní a ostatnými orgánmi štátnej správy, b/ utváranie záväzkov do hodnoty 2 mil. Sk a zabezpečenie všetkých vzťahov, ktoré z týchto záväzkov vzniknú s výnimkou predaja a nákupu nehnuteľností. Vo veciach disponovania s účtom spoločnosti v peňažnom ústave je právoplatnosť úkonu podmienená podpisom generálneho riaditeľa a jedného člena predstavenstva /ktoréhokoľvek/, okrem právomoci, ktoré vyplývajú z potreby podpisovania schválených účtovných dokladov v obehu podľa podpisového vzoru na bežnom účte, kde sa vyžadujú podpisy generálneho riaditeľa a jedného štatutárneho zástupcu.
od 20. 9. 1993 do 5. 5. 1997
Spoločnosť zastupuje predstavenstvo a generálny riaditeľ.
od 3. 6. 1991 do 19. 9. 1993
Za akciovú spoločnosť podpisujú členovia predstavenstva v tomto poradí, každý samostatne : Ing. Alojz Ondra, Ing. Marián Horváth, Ing. Štefan Beleš, Ing. Marián Šereda, JUDr. Renáta Šipkovská.
Ďalšie právne skutočnosti
od 3. 6. 1991
Akciová spoločnosť bola založená podľa § 25 Zákona č. 104/1990 Zb. o akciových spoločnostiach zakladateľskou zmluvou zo dňa 4.2.1991. Stary spis: Sa 222
od 20. 9. 1993
Na valnom zhromaždení konanom dňa 15.2.1993 boli schválené nové stanovy spoločnosti. Stary spis: Sa 222
od 5. 9. 1995
osvedčenie o priebehu riadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 27.4.1995 pod č. N 41/95, Nz 41/95 na ktorom sa schválila zmena stanov spoločnosti Stary spis: Sa 222
od 15. 11. 1995
Notárska zápisnica N 102/95, Nz 101/95 zo dňa 10.8.1995. Stary spis: Sa 222
od 26. 11. 1996
Notárska zápisnica N 81/96, Nz 82/96 zo dňa 14.6.1996, protokol z voľby dozornej rady, stanovu spoločnosti. Stary spis: Sa 222
od 6. 5. 1997
Notárska zápisnica č. N 163/96, Nz 164/96 zo dňa 27.11.1996, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 27.11.1996, na ktorom bola schválená zmena stanov. Protokol z voľby člena dozornej rady zo zástupcov zamestnancov zo dňa 12.12.1996. Stary spis: Sa 222
od 9. 2. 1999
Na valnom zhromaždení dňa 21.5.1998 ktorého konanie bolo osvedčené v not.zápisnici N 119/98 Nz 118/98 napísanej dňa 21.5.1998 notárom JUDr Šúrkovou bola schválená zmena stanov, zápisnica zo zasadnutia predstavenstva dňa 17.1.1997
od 10. 12. 1999
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 10.6.1999 pod č. N 102/99, Nz 99/99, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania.
od 6. 4. 2000
Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 20.1.2000, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 12/00, Nz 12/00 spísaná notárkou JUDr. Tatjanou Šúrkovou.
od 28. 9. 2001
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 233/00, Nz 231/00 zo dňa 27.10.2000 o navýšení základného imania, notárska zápisnica č. N 136/01, Nz 135/01 zo dňa 28.6.2001, voľba členov predstavenstva a dozornej rady.
od 17. 9. 2002
Notárska zápisnica N 225/02, Nz 225/02 spísaná dňa 14.6.2002 notárom JUDr.Šúrkovou, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena v orgánoch spoločnosti, zmena stanov. Funkcia člena predstavenstva Ing.M. Horvátha sa končí dňom 14.6.2002. Funkcia členov dozornej rady Ing. Z.Ružičkovej a Ing. P.Madera sa končí dňom 14.6.2002.
od 23. 6. 2003
Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 17.12.2002, ktoré znenie bolo osvedčené notárskou zápisnicou N 570/02, Nz 570/02 napísanej dňa 17.12.2002 notárom JUDr. Šurkovou bola schválená zmena stanov, funkcia člena dozornej rady A. Oravcovej zaniká dňa 17.12.2002.
od 27. 2. 2004
Ing. Stanislav Fekete CSc., deň zánku funkcie: 11.12.2003. Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 502/2003, Nz 118889/2003 zo dňa 11.12.2003 a zmena stanov.
od 22. 7. 2004
Notárska zápisnica N 207/2004, Nz 51514/2004 spísaná dňa 15.6.2004 notárom JUDr. Šúrkovou osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia. Funkcia člena dozornej rady M. Beneovej sa končí dňom 15.6.2004.
od 13. 9. 2005
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia spísané do not. zápisnice N 152/2005 Nz 29796/2005 dňa 28.06.2005 JUDr.Tatjanou Šúrkovou.
od 8. 11. 2005
Rozhodnutie valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 221/2005, Nz 46250/2005, NCRls 45641/2005 zo dňa 04.10.2005 o zlúčení so spoločnosťou Žilinské tlačiarne, a.s. so sídlom Hviezdoslavova 42, 011 33 Žilina, IČO: 31 636 969, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina v odd. Sa, Vložka č.305/L, ktorá bola zrušená bez likvidácie, zmluva o zlúčení spísaná vo forme notárskej zápisnice N 223/2005, Nz 46270/2005, NCRls 45658/2005 JUDr. Tatjanou Šúrkovou dňa 04.10.2005. Spoločnosť KASICO, a.s. je právnym nástupcom spoločnosti Žilinské tlačiarne, a.s. so sídlom Hviezdoslavova 42, 011 33 Žilina, IČO: 31 636 969, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina v odd. Sa, Vložka č.305/L, a preberá všetky jej práva a záväzky ku dňu 08.11.2005.
od 14. 12. 2007
Notárska zápisnica č. N 611/2007, Nz 49310/2007, NCRls 49022/2007 zo dňa 27.11.2007 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 23.11.2007, na ktorom bolo schválené zlúčenie spoločnosti K A S I C O, a.s. ako nástupníckej spoločnosti so spoločnosťou SVORNOSŤ, a.s., so sídlom Račianska 20, 839 30 Bratislava, IČO : 35 756 888 ako zanikajúcej spoločnosti. Nástupnícka spoločnosť preberá imanie, všetky práva, povinnosti a záväzky zanikajúcej spoločnosti. Zmluva o zlúčení zo dňa 23.11.2007 spísaná vo forme notárskej zápisnice č. N 614/2007, Nz 49491/2007, NCRls 49120/2007 dňa 27.11.2007.
od 1. 5. 2008
Notárska zápisnica č.N 61/2008, Nz 14035/2008 zo dňa 4.4.2008 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia , na ktorom bolo schválené zlúčenie spoločnosti K A S I C O , a.s. ako nástupníckej spoločnosti so spoločnosťou SECUPRES a.s., so sídlom Družstevná 2, 900 82 Blatné, IČO: 35 768 291 ako zanikajúcej spoločnosti. Nástupnícka spoločnosť vstupuje univerzálne do všetkých práv a povinností zanikajúcej spoločnosti, a to aj do takých, ktoré nie sú ku dňu podpisu zmluvy o zlúčení zmluvným stranám známe. Zmluva o zlúčení zo dňa 4.4.2008 spísaná vo forme notárskej zápisnice č.N 63/2008, Nz 14039 dňa 4.4.2008.
od 11. 12. 2008
Notárska zápisnica N 724/2008, Nz 53490/2008 zo dňa 1.12.2008 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.
od 25. 2. 2009
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 12.2.2009 spísané vo forme notárskej zápisnice N 17/2009, Nz 4362/2009.
od 16. 3. 2012
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 09.02.2012 spísané vo forme notárskej zápisnice N 75/2012, Nz 4584/2012.
od 30. 5. 2014
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 20.05.2014
od 3. 2. 2016
Notárska zápisnica č. N 41/2016, Nz 1058/2016, NCRls 1092/2016 zo dňa 15.01.2016.
Základné imanie
od 25. 2. 2009
298 800 EUR
Rozsah splatenia: 298 800 EUR
od 11. 12. 2008 do 24. 2. 2009
22 450 000 Sk
Rozsah splatenia: 22 450 000 Sk
od 1. 11. 2006 do 10. 12. 2008
52 980 000 Sk
Rozsah splatenia: 52 980 000 Sk
od 8. 11. 2005 do 31. 10. 2006
65 194 000 Sk
Rozsah splatenia: 65 194 000 Sk
od 17. 9. 2002 do 7. 11. 2005
25 000 000 Sk
Rozsah splatenia: 25 000 000 Sk
od 28. 9. 2001 do 16. 9. 2002
25 000 000 Sk
od 10. 12. 1999 do 27. 9. 2001
14 000 000 Sk
od 5. 9. 1995 do 9. 12. 1999
9 000 000 Sk
od 20. 9. 1993 do 4. 9. 1995
8 550 000 Sk
od 3. 6. 1991 do 19. 9. 1993
6 840 000 Sk
Akcie
od 25. 2. 2009
Počet: 900
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 332 EUR
od 11. 12. 2008 do 24. 2. 2009
Počet: 2245
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
od 1. 11. 2006 do 10. 12. 2008
Počet: 280
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
od 1. 11. 2006 do 10. 12. 2008
Počet: 527
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
od 8. 11. 2005 do 31. 10. 2006
Počet: 394
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
od 8. 11. 2005 do 31. 10. 2006
Počet: 648
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
od 13. 9. 2005 do 7. 11. 2005
Počet: 1420
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
od 13. 9. 2005 do 7. 11. 2005
Počet: 108
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
od 28. 9. 2001 do 12. 9. 2005
Počet: 1420
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
od 17. 9. 2002 do 12. 9. 2005
Počet: 108
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
od 28. 9. 2001 do 16. 9. 2002
Počet: 108
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
od 6. 4. 2000 do 27. 9. 2001
Počet: 1400
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
od 10. 12. 1999 do 5. 4. 2000
Počet: 1400
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba:
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
od 5. 9. 1995 do 9. 12. 1999
Počet: 900
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba:
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
od 20. 9. 1993 do 4. 9. 1995
Počet: 855
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba:
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
Dozorná rada
od 8. 11. 2005
Peter Žák
Bratislava, Vígľašská 3
Vznik funkcie: 31. 10. 2005
od 12. 4. 2022
Jozef Štrama
Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Devínska cesta 34, PSČ 841 04
Vznik funkcie: 31. 3. 2022
od 12. 4. 2022
Mojmír Bittner
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Pod Bôrikom 6920/8, PSČ 811 02
Vznik funkcie: 31. 3. 2022
od 23. 6. 2003 do 21. 7. 2004
Marta Beneová
Nitra - Janíkovce, Hanácka 6
Vznik funkcie: 17. 12. 2002
od 22. 7. 2004 do 21. 7. 2004
Marta Beneová
Nitra - Janíkovce, Hanácka 6
Vznik funkcie: 17. 12. 2002 Skončenie funkcie: 15. 6. 2004
od 3. 2. 2016 do 8. 3. 2019
Vladimíra Božiková
Bratislava, Čajkovského 8, PSČ 811 04
Vznik funkcie: 15. 1. 2016
od 9. 3. 2019 do 8. 3. 2019
Vladimíra Božiková
Bratislava, Čajkovského 8, PSČ 811 04
Vznik funkcie: 15. 1. 2016 Skončenie funkcie: 12. 2. 2019
od 26. 11. 1996 do 5. 5. 1997
Bohuš Bučurič
Modra, Karpatská 15
od 6. 5. 1997 do 27. 9. 2001
Bohuš Bučurič
Modra, Karpatská 15
od 5. 9. 1995 do 25. 11. 1996
Ing. Roland Bušša
Košice, Hronská 17
od 28. 9. 2001 do 16. 9. 2002
Ivan Dugovič
Blatné, Vinohradská 18, PSČ 900 82
od 17. 9. 2002 do 7. 11. 2005
Ivan Dugovič
Blatné, Vinohradská 18, PSČ 900 82
Vznik funkcie: 23. 6. 2001
od 8. 11. 2005 do 7. 11. 2005
Ivan Dugovič
Blatné, Vinohradská 18, PSČ 900 82
Vznik funkcie: 23. 6. 2001 Skončenie funkcie: 31. 10. 2005
od 28. 9. 2001 do 16. 9. 2002
JUDr. Ivan Duračinský
Bratislava, Plachého 27
od 17. 9. 2002 do 7. 11. 2005
JUDr. Ivan Duračinský
Bratislava, Plachého 27
Vznik funkcie: 28. 6. 2001
od 8. 11. 2005 do 7. 11. 2005
JUDr. Ivan Duračinský
Bratislava, Plachého 27
Vznik funkcie: 28. 6. 2001 Skončenie funkcie: 31. 10. 2005
od 8. 11. 2005 do 15. 3. 2012
JUDr. Ivan Duračinský
Bratislava, Plachého 27
Vznik funkcie: 31. 10. 2005
od 16. 3. 2012 do 15. 3. 2012
JUDr. Ivan Duračinský
Bratislava, Plachého 27
Vznik funkcie: 31. 10. 2005 Skončenie funkcie: 9. 2. 2012
od 22. 7. 2004 do 7. 11. 2005
Ing. Stanislav Fekete, CSc.
Blatné, Šarfická 104/26, PSČ 900 82
Vznik funkcie: 15. 6. 2004
od 8. 11. 2005 do 7. 11. 2005
Ing. Stanislav Fekete, CSc.
Blatné, Šarfická 104/26, PSČ 900 82
Vznik funkcie: 15. 6. 2004 Skončenie funkcie: 31. 10. 2005
od 26. 11. 1996 do 5. 5. 1997
Ing. Milan Horváth
Bratislava, Medzilaborecká 27
od 16. 3. 2012 do 2. 2. 2016
Ing. Ľubica Hushegyová
Bratislava, Šancová 88, PSČ 831 04
Vznik funkcie: 9. 2. 2012
od 3. 2. 2016 do 2. 2. 2016
Ing. Ľubica Hushegyová
Bratislava, Šancová 88, PSČ 831 04
Vznik funkcie: 9. 2. 2012 Skončenie funkcie: 15. 1. 2016
od 16. 3. 2012 do 2. 2. 2016
Lýdia Kertészová
Bratislava, Mesačná 1, PSČ 821 02
Vznik funkcie: 9. 2. 2012
od 3. 2. 2016 do 2. 2. 2016
Lýdia Kertészová
Bratislava, Mesačná 1, PSČ 821 02
Vznik funkcie: 9. 2. 2012 Skončenie funkcie: 15. 1. 2016
od 3. 2. 2016 do 8. 3. 2019
Lýdia Kertészová
Bratislava, Mesačná 1, PSČ 821 02
Vznik funkcie: 15. 1. 2016
od 9. 3. 2019 do 8. 3. 2019
Lýdia Kertészová
Bratislava, Mesačná 1, PSČ 821 02
Vznik funkcie: 15. 1. 2016 Skončenie funkcie: 12. 2. 2019
od 20. 9. 1993 do 25. 11. 1996
Ing. Peter Konečný
Bratislava, nám.Hraničiarov 18
od 26. 11. 1996 do 5. 5. 1997
Ing. Peter Konečný
Bratislava, nám.Hraničiarov 18
od 17. 9. 2002 do 7. 11. 2005
Ing. Vlasta Kučerová
Trnava, Čajkovského 42
Vznik funkcie: 14. 6. 2002
od 8. 11. 2005 do 7. 11. 2005
Ing. Vlasta Kučerová
Trnava, Čajkovského 42
Vznik funkcie: 14. 6. 2002 Skončenie funkcie: 31. 10. 2005
od 20. 9. 1993 do 25. 11. 1996
Ing. Július Lackovič
Bratislava, Ra-čianska 79
od 20. 9. 1993 do 4. 9. 1995
Ing. Alfonz Lukačin
Košice, Baurova 28
od 6. 5. 1997 do 16. 9. 2002
Ing. Peter Mader
Bratislava, Gercenova 15
od 26. 11. 1996 do 27. 9. 2001
Ing. Ivan Majerčák
Bratislava, Prešovská 30
od 6. 5. 1997 do 27. 9. 2001
Anna Oravcová
Bratislava, J. Stanislava 8
od 17. 9. 2002 do 22. 6. 2003
Anna Oravcová
Bratislava, J.Stanislava 8
Vznik funkcie: 14. 6. 2002 Skončenie funkcie: 17. 12. 2002
od 6. 5. 1997 do 16. 9. 2002
Ing. Zuzana Ružičková
Bratislava, Poľnohospodárska 49
od 6. 5. 1997 do 16. 9. 2002
Ing. Dušan Šťastný
Bratislava, Hlaváčikova 14
od 17. 9. 2002 do 7. 11. 2005
Ing. Dušan Šťastný
Bratislava, Hlaváčikova 14
Vznik funkcie: 27. 11. 1996
od 8. 11. 2005 do 7. 11. 2005
Ing. Dušan Šťastný
Bratislava, Hlaváčikova 14
Vznik funkcie: 27. 11. 1996 Skončenie funkcie: 31. 10. 2005
od 8. 11. 2005 do 15. 3. 2012
Ing. Dušan Šťastný
Bratislava, Hlaváčikova 14
Vznik funkcie: 31. 10. 2005
od 16. 3. 2012 do 15. 3. 2012
Ing. Dušan Šťastný
Bratislava, Hlaváčikova 14
Vznik funkcie: 31. 10. 2005 Skončenie funkcie: 9. 2. 2012
od 20. 9. 1993 do 4. 9. 1995
Ing. Roland Toth
Bratislava, Kostli-vého 4
od 26. 11. 1996 do 27. 9. 2001
Ing. Juraj Turtev
Bratislava, Súmračná 17
od 26. 11. 1996 do 5. 5. 1997
JUDr. Marián Valko
Bratislava, Wolkrova 7
od 20. 9. 1993 do 25. 11. 1996
JUDr. Marián Valko
Bratislava, Wolkro-va 7
od 5. 9. 1995 do 25. 11. 1996
Mgr. Peter Vasilčák
Bratislava, J. Stanislava 7
od 26. 11. 1996 do 5. 5. 1997
Ing. Eva Wosková
Bratislava, Lotyšská 20
od 28. 9. 2001 do 16. 9. 2002
Ľubomíra Zvolenská
Bratislava, Furdekova 15, PSČ 851 04
od 17. 9. 2002 do 7. 11. 2005
Ľubomíra Zvolenská
Bratislava, Furdekova 15, PSČ 851 04
Vznik funkcie: 23. 6. 2001
od 8. 11. 2005 do 7. 11. 2005
Ľubomíra Zvolenská
Bratislava, Furdekova 15, PSČ 851 04
Vznik funkcie: 23. 6. 2001 Skončenie funkcie: 31. 10. 2005
od 28. 9. 2001 do 16. 9. 2002
Ing. Pavol Žitňák
Bratislava, ul.29.Augusta 3
od 17. 9. 2002 do 7. 11. 2005
Ing. Pavol Žitňák
Bratislava, ul.29.Augusta 3
Vznik funkcie: 28. 6. 2001
od 8. 11. 2005 do 7. 11. 2005
Ing. Pavol Žitňák
Bratislava, ul.29.Augusta 3
Vznik funkcie: 28. 6. 2001 Skončenie funkcie: 31. 10. 2005
od 12. 4. 2022 do 11. 4. 2022
Ing. Tomáš Kmiť
Bratislava - mestská časť Jarovce, Smaragdová 685/21, PSČ 851 10
Vznik funkcie: 12. 2. 2019 Skončenie funkcie: 31. 3. 2022
od 12. 4. 2022 do 11. 4. 2022
Robert Krátky
Bratislava - mestská časť Ružinov, Spoločenská 3698/10, PSČ 821 04
Vznik funkcie: 12. 2. 2019 Skončenie funkcie: 31. 3. 2022
od 9. 3. 2019 do 11. 4. 2022
Robert Krátky
Bratislava - mestská časť Ružinov, Spoločenská 3698/10, PSČ 821 04
Vznik funkcie: 12. 2. 2019
od 9. 3. 2019 do 11. 4. 2022
Ing. Tomáš Kmiť
Bratislava - mestská časť Jarovce, Smaragdová 685/21, PSČ 851 10
Vznik funkcie: 12. 2. 2019
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti
od 14. 12. 2007
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
Spoločnosť zaniknutá zlúčením, splynutím alebo rozdelením
od 1. 5. 2008
SECUPRES a.s.
Blatné, Družstevná 2, PSČ 900 82
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO

Výpočet čistej mzdy 2023

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky

Investujte so Saxo lacnejšie

Zistite viac

Využite nižšie poplatky za US akcie - 0,08 %, min. 1 USD, s menovou konverziou 0,25 % a bez minimálneho vkladu.

Advertisement