IAD Investments, správ. spol., a. s., IČO: 17330254 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti IAD Investments, správ. spol., a. s. Údaje boli stiahnuté 4. 5. 2023 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 17330254. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 17330254 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Deň zápisu
18. 10. 1991
Názov
od 8. 7. 2008

IAD Investments, správ. spol., a. s.

od 31. 5. 2002 do 7. 7. 2008

Investičná a Dôchodková, správ. spol., a.s.

od 14. 2. 2001 do 30. 5. 2002

AGROINVEST,správ.spol.,a.s.

od 17. 2. 1998 do 13. 2. 2001

AGROINVEST, investičná spoločnosť, akciová spoločnosť

od 2. 4. 1993 do 16. 2. 1998

AGROINVEST investičná akciová spoločnosť

od 18. 10. 1991 do 1. 4. 1993

AGROINVEST investičná a. s. /skrátene AGROINVEST i. a. s./

Adresa sídla
od 5. 2. 2005
Bratislava, Malý trh 2/A, PSČ 81108
od 31. 5. 2002 do 4. 2. 2005
Bratislava, Rajská 15, PSČ 81108
od 5. 4. 2000 do 30. 5. 2002
Bratislava, Sabinovská 10, PSČ 82102
od 17. 2. 1998 do 4. 4. 2000
Bratislava, Metodova 7, PSČ 82108
od 8. 12. 1995 do 16. 2. 1998
Bratislava, Bárdošova 2/A, PSČ 83309
od 2. 4. 1993 do 7. 12. 1995
Bratislava, Svätoplukova 31, PSČ 82108
od 18. 10. 1991 do 1. 4. 1993
Bratislava
IČO
od 18. 10. 1991

17330254

Právna forma
Akciová spoločnosť
Oddiel
Sa
Vložka číslo
182/B
Súd
Okresný súd Bratislava I
Predmet činností
od 7. 8. 2014
spravovanie alternatívnych investičných fondov a zahraničných alternatívnych investičných fondov
od 15. 8. 2014
vytváranie a spravovanie štandardných podielových fondov a európskych štandardných fondov
od 15. 8. 2014
riadenie portfólia finančných nástrojov podľa § 5 ods. 1 písm. a) až d) zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov
od 15. 8. 2014
investičné poradenstvo
od 15. 8. 2014
úschova a správa podielových listov vydávaných správcovskými spoločnosťami a cenných papierov vydávaných zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania vrátane držiteľskej správy a súvisiacich služieb, najmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezpek
od 15. 8. 2014
prijatie a postúpenie pokynov týkajúcich sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov podľa § 5 ods. 1 písm. a) až d) zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov
od 18. 10. 1991 do 1. 4. 1993
služby a pomoc pri organizovaní zhromažďovania investičných kupónov občanov ČSFR v rámci privatizácie majetku štátu podľa zákona č. 92/1991 Zb., zakladanie investičných privatizačných fondov ako akciových spoločností podľa nariadenia vlády ČSFR o vydávaní a použití investičných kupónov zo dňa 5.9.1991, ako aj účasť na správe týchto fondov a spolupráca s nimi.
od 18. 10. 1991 do 1. 4. 1993
vykonávanie poradenskej konzultačnej a sprostredkovateľskej činnosti
od 2. 4. 1993 do 13. 2. 2001
činnosť, služby a pomoc pri organizovaní zhromažďovania investičných kupónov občanov v rámci zákona č. 92/1992 Zb. v platnom znení a súvisiacich predpisov
od 2. 4. 1993 do 13. 2. 2001
zhromažďovanie peňažných prostriedkov právnických a fyzických osôb za účelom ich použitia na účasti na podnikaní podľa zákona č. 248/1992 Zb. (kolektívne investovanie)
od 2. 4. 1993 do 13. 2. 2001
služby investičným fondom pri správe majetku fondov
od 2. 4. 1993 do 13. 2. 2001
poradenská, konzultačná, sprostredkovateľská a iná činnosť, pokiaľ bezprostredne súvisí s kolektívnym investovaním
od 14. 2. 2001 do 4. 2. 2005
Spoločnosť zhromažďuje peňažné prostriedky od verejnosti na základe verejnej výzvy s cieľom investovať takto zhromaždené peňažné prostriedky do majetku vymedzeného zákonom č. 385/1999 Z.z o kolektívnom investovaní a z takto zhromaždeného majetku vytvára a spravuje podielové fondy a vykonáva nútenú správu podielových fondov
od 5. 2. 2005 do 14. 8. 2014
vytváranie a spravovanie podielových fondov
od 3. 1. 2006 do 14. 8. 2014
riadenie portfólia tvoreného jedným alebo viacerými investičnými nástrojmi v súlade s poverením klienta na základe zmluvy o riadení portfólia oddelene od portfólia iných klientov vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d), e), f), g), h), a i) zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
od 3. 1. 2006 do 14. 8. 2014
poradenská činnosť vo veciach týkajúcich sa investovania do investičných nástrojov vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. g), h), a i) zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
od 3. 1. 2006 do 14. 8. 2014
poradenská činnosť vo veciach týkajúcich sa investovania do investičných nástrojov vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d), e), f) zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
od 3. 1. 2006 do 14. 8. 2014
úschova a správa podielových listov vydávaných správcovskými spoločnosťami a cenných papierov vydávaných zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania
od 3. 1. 2006 do 14. 8. 2014
pri vykonávaní činností uvedených v bodoch 2. a 3. k inevstičným nástrojom podľa § 5 písm. g), h), i) zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je správcovská spoločnosť oprávnená vykonávať tieto činnosti len k nástrojom, ktoré sa vzťahujú na úrokové miery a meny
Konanie menom spoločnosti
od 5. 2. 2005
V mene spoločnosti konajú dvaja členovia predstavenstva spoločnosti spoločne. Za spoločnosť podpisujú členovia predstavenstva tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja dvaja členovia predstavenstva spoločne svoj podpis a označenie funkcie.
od 14. 2. 2001 do 4. 2. 2005
V mene spoločnosti koná predseda predstavenstva samostatne alebo dvaja členovia predstavenstva. Iné osoby sú oprávnené konať v rozsahu udelenej plnej moci. Za spoločnosť podpisujú členovia predstavenstva tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripoji svoj podpis predseda predstavenstva alebo dvaja členovia predstavenstva.
od 5. 4. 2000 do 13. 2. 2001
V mene spoločnosti konajú vždy dvaja členovia predstavenstva. Iné osoby sú oprávnené konať v rozsahu udelenej plnej moci. Za spoločnosť podpisujú členovia predstavenstva tak, že k vytlačenému, alebo napísanému názvu spoločnosti pripoja svoj podpis dvaja členovia predstavenstva.
od 2. 4. 1993 do 4. 4. 2000
Spoločnosť zastupuje predstavenstvo ako celok alebo predseda predstavenstva alebo generálny riaditeľalebo dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k vytlačenémualebo napísanému názvu spoločnosti pripoja svoj podpis s uvedením mena a funkcie: - predseda predstavenstva,alebo - generálny riaditeľ, alebo - dvaja členovia predstavenstva, alebo - prokuristi, alebo - splnomocnenípracovníci spoločnosti v rozsahu uvedenej v plnej moci.
od 18. 10. 1991 do 1. 4. 1993
Spoločnosť vystupuje a koná prostredníctvom svojich orgánov alebo svojich zástupcov. Podpisovanie zaspoločnosť sa uskutočňuje tak že k vytlačenému alebo vypísanému názvu spoločnosti pripoja svoj podpis:- všetci členovia predstavenstva, alebo - jeden alebo niekoľkí členovia predstavenstva, ktorí na toboli predstavenstvom poverení, alebo - prokuristi na základe poverenia predstavenstvom, alebo - ďalšísplnomocnení pracovníci v rozsahu daného splnomocnenia, alebo - iní pracovníci v rozsahu určenom organizačnýmporiadkom spoločnosti na splnenie pracovných úloh.
Ďalšie právne skutočnosti
od 18. 10. 1991
Akciová spoločnosť bola založená podľa ustanovenia § 25 Zák.č. 104/1990 Zb. o akciových spoločnostiach zakladateľským plánom zo dňa 25.9.1991 ktorým boli schválené i stanovy. Stary spis: Sa 301
od 2. 4. 1993
Notárska zápisnica zo dňa 10.11.1992, ktorá osvedčila priebeh Valného zhromaždenia akciovej spoločnosti, súčasťou ktorého bolo o.i. prijatie stanov spoločnosti v súlade so zákonom č. 513/1991 Zb. a č. 248/1992 Zb. Stary spis: Sa 301
od 27. 9. 1994
Zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromaždení dá 31.05.1994. Stary spis: Sa 301
od 8. 12. 1995
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 19.9.1995 pod č. N 67/95, Nz 67/95 na ktorom bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 301
od 5. 6. 1996
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 29.3.1996, N 45/96, NZ 45/96 na ktorom bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 301
od 19. 3. 1997
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 22.7.1996. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 30.7.1996. Rozhodnutie MFSR číslo 175/1996/IS zo dňa 12.9.1996. Podielový fond spravovaný spoločnosťou: Fond Slnka - 1. podielový fond, Agroinvest investičnej akciovej spoločnosti. Depozitár investičnej spoločnosti: Slovenská poľnohospodárska banka, a.s., Bratislava (skrátene - Poľnobanka, a.s.). Rozhodnutie MFSR číslo 015/1993/IS zo dňa 8.1.1993. Rozhodnutie MFSR číslo 003/1993/PF zo dňa 29.1.1993. Stary spis: Sa 301
od 17. 2. 1998
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 30.6.1997, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 125/97, Nz 121/97 - zmena sídla a pôvodného obchodného mena AGROINVEST, investičná akciová spoločnosť. Stary spis: Sa 301
od 6. 3. 2000
Zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromaždení dňa 30.6.1997
od 5. 4. 2000
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 10.6.1999, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 124/99, Nz 120/99 - zmena sídla a členov dozornej rady napísanej notárom JUDr. Juríkovou.
od 26. 7. 2000
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 17.1.2000, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 16/00, Nz 16/00, v znení doplnenia spísaného dňa 15.2.2000 do notárskej zápisnice č. N 52/00, Nz 52/00.
od 14. 2. 2001
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 28.6.2000, priebeh ktorého bol osvedčený JUDr. Ravlukovou do notárskej zápisnice č. N 189/00, Nz 189/00 zmena obchodného mena, predmetu činnosti, konania menom spoločnosti , základného imania a počtu, druhu, podoby a menovitej hodnoty akcií spoločnosti.Úrad pre finančný trh rozhodnutím č.UFT-004/2000/KISS zo dňa 21.12.2000 udelil povolenie na činnosť správcovskej spoločnosti a schválil stanovy správ, spoločnosti, premenu uzavretého podielového fondu na otvorený podielový fond s názvom: AGROINVEST, správ.spol.,a.s. -1. PF Slnko, o.p.f., štatút a predajný prospekt tohto otvoreného podielového fondu, ktorý správ. spoločnosť spravuje.
od 14. 8. 2001
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 25.6.2001, priebeh ktorého bol osvedčený JUDr. A. Juríkovou do notárskej zápisnice č. N 155/2001, Nz 159/2001, kde sú uvedené aj predmetné zmeny stanov.
od 11. 2. 2002
Zmena stanov schválená mimoriadnym valným zhromaždením dňa 21.12.2001, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnoce č. Nz 830/2001.
od 31. 5. 2002
Rozhodnutie Úradu pre finančný trh číslo GRUFT-001/2002/KISS, ktorým Úrad pre finančný trh vyjadril predchádzajúci súhlas s voľbou Ing. Vladimíra Bencza, r.č. , bytom Hlaváčikova 35, 841 05 Bratislava za nového člena predstavenstva a Mgr. Pavla Poliaka, r.č. , bytom Dúbrava 14, 032 12 za nového člena dozornej rady. Zmena stanov schválená riadnym valným zhromaždením dňa 22.04.2002, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice Nz 329/2002. Rozhodnutie Úradu pre finančný trh číslo GRUFT- 003/2002/ KISS, ktorým Úrad pre finančný trh schválil zmenu stanov spoločnosti v časti Článok II. Obchodné meno a sídlo spoločnosti Investičná a Dôchodková, správ. spol., a.s. a nové sídlo spoločnosti je Rajská 15, 811 08 Bratislava. Rozhodnutie Úradu pre finančný trh číslo GRUFT-001/2002/KSPF zo dňa 16.05.2002, ktorým Úrad pre finančný trh schválil zmenu štatútu otvoreného podielového fondu s označením AGROINVEST, správ. spol., a.s. - 1. PF Slnko, o.p.f., schváleného predstavenstvom spoločnosti dňa 26.03.2002. Nové označenie otvoreného podielového fondu je 1.PF Slnko, o.p.f., AGROINVEST, správ. spol., a.s.. Rozhodnutie Úradu pre finančný trh číslo GRUFT-002/2002/KSPF zo dňa 17.05.2002, ktorým Úrad pre finančný trh udelil spoločnosti AGROINVEST, správ. spol., a.s. povolenie na vytvorenie otvorených podielových fondov s označením Kapital, o.p.f., AGROINVEST, správ. spol. a.s. a Optimal, o.p.f., AGROINVEST, správ. spol., a.s. a schvaľuje štatúty a predajné prospekty týchto otvorených podielových fondov. Depozitárom správcovskej spoločnosti a otvorených podielových fondov je UniBanka, a.s., Vajnorská 21, 832 65 Bratislava.
od 29. 11. 2002
Rozhodnutie úradu pre finančný trh číslo GRUFT-001/2002/KSPF zo dňa 16.5.2002, ktorým Úrad pre finančný trh schválil zmenu štatútu otvoreného podielového fondu s označením AGROINVEST, správ.spol., a.s. - 1.PF Slnko,o.p.f. schváleného predstavenstvom spoločnosti dňa 26.3.2002. Nové označenie otvoreného podielového fondu je 1.PF Slnko, o.p.f., Investičná a Dôchodková, správ. spol., a.s. Rozhodnutie Úradu pre finančný trh číslo GRUFT-002/2002/KSPF zo dňa 17.5.2002, ktorým Úrad pre finančný trh udelil spoločnosti AGROINVEST, správ.spol., a.s. povolenie na vytvorenie otvorených podielových fondov s označením Kapitál, o.p.f., Investičná a Dôchodková, správ. spol.,a.s. Optimal, o.p.f., Investičná a Dôchodková, správ. spol.,a.s. a schvaľuje štatúty a predajné prospekty týchto otvorených podielových fondov. Úrad pre finančný trh číslo GRUFT-009/2002/KISS zo dňa 7.8.2002, ktorým Úrad pre finančný trh udeľuje súhlas spoločnosti Investičná a Dôchodková správ.spol.,a.s. so sídlom Rajská 15, 811 08 Bratislava, IČO: 17 330 254 k zmene povolenia Úradu pre finančný trh č. UFT - 004/2000/KISS zo dňa 21.12.2000 na činnosť správcovskej spoločnosti s pôvodným obchodným menom AGROINVEST, správ. spol., a.s. so sídlom Sabinovská 10, Bratislava, v časti depozitár správcovskej spoločnosti. Novým depozitárom správcovskej spoločnosti a ňou spravovaným podielovým fondov od 1.7.2002 je Banka Slovakia, a.s., so sídlom J. Kráľa 1, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31 634 419.
od 26. 8. 2003
Notárska zápisnica Nz 966/2002 zo dňa 11.2.2002 osvedčujúca rozhodnutie valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania a dodatok č. 2 k stanovám. Úrad pre finančný trh rozhodnutím GRUFT - 021/2002/KISS zo dňa 31.12.2002 schválil zmenu stanov sprácovskej spoločnosti Dodatkom č. 2 k stanovám sprácovskej spoločnosti. Úrad pre finančný trh GRUFT - 022/2002/KISS zo dňa 30.12.2002 udelil súhlas k zmene povolenia Úradu pre finančný trh na činnosť správcovskej spoločnosti v časti depozitár. Novým depozitárom správcovskej spoločnosti a ňou spravovaných podielových fondov je od 1.1.2003 Československá obchodní banka, a.s., pobočka zahraničnej banky v SR, Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO: 30 805 066.
od 27. 8. 2003
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 28.4.2003.
od 11. 6. 2004
Rozhodnutie Úradu pre finančný trh GRUFT - 001/2003/KINS zo dňa 28.november 2003, ktorým Úrad pre finančný trh určuje spoločnosť Investičná a Dôchodková, správ. spol., a.s., Rajská 15, 811 08 Bratislava 1, IČO 17 330 254 za nového núteného správcu majetku podielových fondov s označením SLOVENSKÁ INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, a.s. - SLOVENSKÝ MAJETKOVÝ FOND, Bratislava - otvorený podielový fond, SLOVENSKÁ INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, a.s. - otvorený podielový fond - VŠEOBECNÝ INVESTIČNÝ FOND, Bratislava a SLOVENSKÁ INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, a.s. - otvorený podielový fond - SPOROFOND, Bratislava. Rozhodnutie Úradu pre finančný trh GRUFT - 015/2003/KIPF zo dňa 3.12.2003, ktorým Úrad pre finančný trh previedol správu otvoreného podielového fondu s označením VKLADOVÝ FOND, otvorený podielový fond PROFICONT, správ. spol., a.s. na správcovskú spoločnosť Investičná a Dôchodková, správ. spol., a.s. so sídlom Rajská 15, 811 08 Bratislava, IČO 17 330 254 a schválil zmenu štatútu otvoreného podielového fondu s označením VKLADOVÝ FOND, otvorený podielový fond PROFICONT, správ. spol., a.s., nové označenie podielového fondu je: Vkladový fond, o.p.f., Investičná a Dôchodková, správ. spol., a.s.. Depozitárom podielového fondu s označením Vkladový fond, o.p.f., Investičná a Dôchodková, správ. spol., a.s. je ČSOB.
od 13. 11. 2004
Dňa 14.09.2004 rozhodol jediný akcionár spoločnosti o zvýšení základného imania spoločnosti upísaním nových akcií z 55 000 000 Sk na 62 000 000 Sk. Notárska zápisnica o rozhodnutí jediného akcionára spoločnosti N 652/2004, Nz 70225/2004.
od 14. 12. 2005
Dňa 30.6.2005 došlo ku zlúčeniu otvorených podielových fondov s názvami Vkladový fond, o.p.f., Investičná a Dôchodková, správ. spol., a.s. a Kapital, o.p.f., Investičná a Dôchodková správ. spol. a.s. v zmysle predchádzajúceho súhlasu udeleného Úradom pre finančný trh v rozhodnutí č. GRUFT-022/2005/KIPF. Zlúčením otvorených podielových fondov s názvami Vkladový fond, o.p.f., Investičná a Dôchodková, správ. spol., a.s. s otvoreným podielovým fondom s názvom : Kapital, o.p.f., Investičná a Dôchodková správ. spol. a.s. zanikol Vkladový fond, o.p.f., Investičná a Dôchodková, správ. spol., a.s.. Zároveň bola schválená zmena štatútu otvoreného podielového fondu s názvom Kapitol, o.p.f., Investičná a Dôchodková, správ. spol., a.s., s ktorým sa otvorený podielový fond s názvom Vkladový fond, o.p.f., Investičná a Dôchodková, správ. spol., a.s. zlúčil.
od 14. 11. 2006
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska, č. k. UDK-056/2006/KISS zo dňa 30.10.2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 02.11.2006 , o povolení na vytvorenie špeciálneho podielového fondu s názvom: Prvý realitný fond, š.p.f., Investičná a Dôchodková, správ. spol., a.s., ktorý je vytvorený ako špeciálny podielový fond nehnuteľností na dobu neurčitú.
od 15. 5. 2007
Zápisnica č. 143 o priebehu zasadania predstavenstva spoločnosti zo dňa 16.03.2007. Na základe Rozhodnutia Národnej banky Slovenska číslo: OPK-912/2007-PLP zo dňa 27.04.2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť 02.05.2007, dňa 03.05.2007 prešlo na spoločnosť Investičná a Dôchodková, správ. spol., a.s. so sídlom Malý trh 2/A , Bratislava, PSČ: 811 08, IČO: 17 330 254, povolenie na vytvorenie otvoreného podielového fondu OTP Asset Management, správ. spol., a.s., Európa, korunový dlhopisový, o.p.f. a súčasne bola schválená zmena štatútu tohto otvoreného podielového fondu, ktorého nový názov je Európa, korunový dlhopisový, o.p.f., Investičná a Dôchodková, správ. spol.,a.s. Depozitárom otvoreného podielového fondu je Československá obchodní banka, a.s., pobočka zahraničnej banky v SR so sídlom Michalská 18, Bratislava, PSČ: 815 63, IČO: 30 805 066. Na základe Rozhodnutia Národnej banky Slovenska číslo: OPK-913/2007-PLP zo dňa 27.04.2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť 02.05.2007, dňa 03.05.2007 prešlo na spoločnosť Investičná a Dôchodková, správ. spol., a.s. so sídlom Malý trh 2/A, Bratislava, PSČ: 811 08, IČO: 17 330 254, povolenie na vytvorenie otvoreného podielového fondu OTP Asset Management, správ. spol., a.s., Sprint, korunový peňažný, o.p.f. a súčasne bola schválená zmena štatútu tohto otvoreného podielového fondu, ktorého nový názov je Sprint, korunový peňažný, o.p.f.. Investičná a Dôchodková, správ. spol.,a.s. Depozitárom otvoreného podielového fondu je Československá obchodní banka, a.s., pobočka zahraničnej banky v SR so sídlom Michalská 18, Bratislava, PSČ: 815 63, IČO: 30 805 066.
od 7. 6. 2007
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 3282/2007, Nz 21836/2007, NCRls 21735/2007 zo dňa 04.06.2007 o zlúčení Spoločnosti so spoločnosťou OTP Asset Management, správ, spol., a.s., so sídlom Tallerova 10, 811 02 Bratislava, IČO: 36 916 699. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice č. N 3274/2007, Nz 21840/2007, NCRls 21737/2007 zo dňa 04.06.2007 uzatvorená medzi akciovou spoločnosťou Investičná a Dôchodková, správ. spol., a.s. a akciovou spoločnosťou OTP Asset Management, správ. spol., a.s., na základe ktorej sa akciová spoločnosť Investičná a Dôchodková, správ. spol., a.s., so sídlom Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava, IČO: 17 330 254 stáva právnym nástupcom zanikajúcej akciovej spoločnosti OTP Asset Management, správ, spol., a.s., so sídlom Tallerova 10, 811 02 Bratislava, IČO: 36 916 699.
od 9. 2. 2008
Národná banka Slovenska Rozhodnutím číslo: OPK-2301/2007 - PLP zo dňa 19. novembra 2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť 7. decembra 2007, udelila spoločnosti Investičná a Dôchodková, správ. spol., a.s. so sídlom Malý trh 2/A, Bratislava, PSČ: 811 08, IČO: 17 330 254 , povolenie na vytvorenie otvoreného podielového fondu s názvom Zaistený - IAD depozitné konto, o.p.f., Investičná a dôchodková, správ. spol. a.s., ktorý je vytvorený ako otvorený podielový fond na dobu neurčitú. Depozitárom tohto otvoreného podielového fondu je Československá obchodní banka, a.s., pobočka zahraničnej banky v SR so sídlom Michalská 18, Bratislava, PSČ: 815 63, IČO: 30 805 066.
od 9. 2. 2008
Národná banka Slovenska Rozhodnutím číslo: OPK-2302/2007 - PLP zo dňa 19. novembra 2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť 7. decembra 2007, udelila spoločnosti Investičná a Dôchodková, správ. spol., a.s. so sídlom Malý trh 2/A, Bratislava, PSČ: 811 08, IČO: 17 330 254 , povolenie na vytvorenie otvoreného podielového fondu s názvom Zaistený - Svetové príležitosti, o.p.f., Investičná a dôchodková, správ. spol. a.s., ktorý je vytvorený ako otvorený podielový fond na dobu neurčitú. Depozitárom tohto otvoreného podielového fondu je Československá obchodní banka, a.s., pobočka zahraničnej banky v SR so sídlom Michalská 18, Bratislava, PSČ: 815 63, IČO: 30 805 066.
od 12. 3. 2008
Na základe Rozhodnutia Národnej banky Slovenska číslo: OPK-3230/2007-PLP zo dňa 7. februára 2008, ktoré nadobudlo právoplatnosť 27. februára 2008, a ktorým Národná banka Slovenska udelila spoločnosti Investičná a Dôchodková, správ, spol., a.s. so sídlom Malý trh 2/A, Bratislava, PSČ: 811 08, IČO: 17 330 254, predchádzajúci súhlas na zlúčenie otvoreného podielového fondu Európa, o.p.f.., Investičná a Dôchodková, správ, spol., a.s. do otvoreného podielového fondu 1. PF Slnko, o.p.f., Investičná a Dôchodková, správ., spol., a.s, došlo k zlúčeniu otvoreného podielového fondu Európa, o.p.f., Investičná a Dôchodková, správ. spol., a.s. do otvoreného podielového fondu 1. PF Slnko, o.p.f., Investičná a Dôchodková, správ. spol., a.s. Dňom právoplatnosti tohto rozhodnutia zaniklo povolenie na vytvorenie otvoreného podielového fondu Európa, o.p.f., Investičná a Dôchodková, správ., spol., a.s., ktorý zlúčením zanikol. Národná banka Slovenska svojím Rozhodnutím číslo : OPK 3230/2007 - PLP zo dňa 7. februára 2008 súčasne schválila zmeny štatútu otvoreného podielového fondu 1. PF Slnko, o.p.f., Investičná a Dôchodková, správ., spol., a.s. Depozitárom otovreného podielového fondu 1. PF Slnko, o.p.f., Investičná a Dôchodková správ., spol., a.s. po zlúčení je Československá obchodní banka, a.s., pobočka zahraničnej banky v SR, so sídlom Michaská 18, Bratislava, PSČ: 815 63, IČO: 30 805 066.
od 8. 7. 2008
Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 4737/2008 Nz 28420/2008 zo dňa 02.07.2008. Zmena obchodného mena spoločnosti Investičná a Dôchodková, správ. spol., a.s. na obchodné meno IAD Investments, správ. spol., a. s..
od 15. 1. 2009
Na základe Rozhodnutia Národnej banky Slovenska číslo: OPK-15670-1/2008 zo dňa 28. novembra 2008, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 16. decembra 2008, a ktorým Národná banka Slovenska udelila spoločnosti IAD Investments, správ. spol., a.s. so sídlom Malý trh 2/A, Bratislava, PSČ: 811 08, IČO: 17 330 254, predchádzajúci súhlas na zlúčenie otvoreného podielového fondu Sprint, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. do otvoreného podielového fondu Kapital, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s., došlo k zlúčeniu otvoreného podielového fondu Sprint, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. do otvoreného podielového fondu Kapital, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. Dňom právoplatnosti tohto rozhodnutia zaniklo povolenie na vytvorenie otvoreného podielového fondu Sprint, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s., ktorý zlúčením zanikol. Národná banka Slovenska svojim Rozhodnutím číslo: OPK-15670-1/2008 zo dňa 28. novembra 2008 súčasne schválila zmeny štatútu otvoreného podielového fondu Kapital, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. Depozitárom otvoreného podielového fondu Kapital, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. po zlúčení je Československá obchodná banka, a.s., so sídlom Michalská 18, Bratislava, PSČ: 815 63, IČO: 36 854 140.
od 19. 2. 2009
Národná banka Slovenska Rozhodnutím číslo: OPK-16576-1/2008 zo dňa 15.01.2009, ktoré nadobudlo právoplatnosť 16.01.2009, udelila spoločnosti lAD Investments, správ, spol., a.s. predchádzajúci súhlas na zmenu štatútu špeciálneho podielového fondu s názvom Prvý realitný fond, š.p.f., Investičná a Dôchodková správ., spol., a.s. Štatút podielového fondu sa mení v článku A ods. 2, 3, v článku C ods. 1, 2 písm. b), h), a m), v nadpise článku D, v článku F ods. 9, v článku I ods. 1, v článku M ods. 4, v článku O ods. 1. Ďalej sa štatút podielového fondu dopĺňa v úvodnej vete, v článku A ods. 5, v článku D ods. 3, v článku H ods. 2. Zároveň sa štatút podielového fondu mení dopĺňa v úvode štatútu ako aj v článku A ods. 1, v článku B ods. 2, v článku K ods. 2. V rámci uvedených zmien sa zároveň mení názov podielového fondu na Prvý realitný fond, š.p.f, IAD Investments, správ, spol., a.s. Národná banka Slovenska Rozhodnutím číslo: OPK-16576-2/2008 zo dňa 26.01.2009, ktoré nadobudlo právoplatnosť 26.01.2009, udelila spoločnosti lAD Investments, správ, spol., a.s. predchádzajúci súhlas na zmenu štatútu otvoreného podielového fondu s názvom 1. PF Slnko, o.p.f, Investičná a Dôchodková, správ., spol., a.s. Štatút podielového fondu sa mení v článku C ods. 2 písm. b), h), m), v nadpise článku D, F, v článku D ods. 3, 4, 5, 7, v článku O ods. 1. Ďalej sa štatút podielového fondu dopĺňa v článku A v ods. 3, ako aj o nový ods. 5, v článku D o nový ods. 4, v článku H ods. 2. Zároveň sa štatút podielového fondu mení a dopĺňa v článku A ods. 1, v článku B ods. 2, v článku C ods. 1, v článku K ods. 2. V rámci uvedených zmien sa zároveň mení názov podielového fondu na 1. PF Slnko, o.p.f, IAD Investments, správ. spol, a.s. Národná banka Slovenska Rozhodnutím číslo: OPK-16576-3/2008 zo dňa 26.01.2009, ktoré nadobudlo právoplatnosť 26.01.2009, udelila spoločnosti lAD Investments, správ, spol., a.s. predchádzajúci súhlas na zmenu štatútu otvoreného podielového fondu s názvom Optimal, o.p.f, Investičná a Dôchodková, správ., spol., a.s. Štatút podielového fondu sa mení v článku C ods. 2 písm. b), h), m), v nadpise článku D, F, v článku D ods. 3, 4, 5, 7, v článku M ods. 3, v článku O ods. 1. Ďalej sa štatút podielového fondu dopĺňa v článku A v ods. 3, ako aj o nový ods. 5, v článku D o nový ods. 4, v článku H ods. 2. V rámci uvedených zmien sa zároveň mení názov podielového fondu na Optimal, o.p.f., lAD Investments, správ, spol., a.s. Národná banka Slovenska Rozhodnutím číslo: OPK-16576-4/2008 20 dňa 26.01.2009, ktoré nadobudlo právoplatnosť 26.01.2009, udelila spoločnosti lAD Investments, správ, spol., a.s. predchádzajúci súhlas na zmenu štatútu otvoreného podielového fondu s názvom Zaistený - IAD depozitné konto, o.p.f, IAD Investments, správ, spol., a.s. Štatút podielového fondu sa mení v článku D ods. 2 písm. m), v článku J ods. 2, v článku N ods. 3, v článku P ods. 1. Ďalej sa štatút podielového fondu dopĺňa v článku B v ods. 3, ako aj o nový ods. 5, v článku C ods. 2, v článku E o nový ods. 5, v článku I v ods. 2. Zároveň sa štatút podielového fondu mení a doplňa v článku D ods. 1, v článku E ods. 1, v článku L ods. 2.
od 9. 12. 2009
Na základe Rozhodnutia Národnej banky Slovenska číslo: OPK-15277-1/2009 zo dňa 10.11.2009, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 12.11.2009, a ktorým Nárobná banka Slovenska udelila spoločnosti KD Investments, správ. spol., a.s. so sídlom Laurinská 3, Bratislava, PSČ: 811 03, IČO: 35 918 381 a spoločnosti IAD Investments, správ. spol., a.s. so sídlom Malý trh 2/A, Bratislava, PSČ: 811 08, IČO: 17 330 254, predchádzajúci súhlas na prevod správy otvoreného podielového fondu s názvom KD Prosperita akciovo-dlhopisový otvorený podielový fond KD Investments, správ. spol., a.s. do správy spoločnosti IAD Investmenst, správ. spol., a.s. s dňom prevodu správy 18.11.2009, a schválila zmenu štatútu podielového fondu, ktorého nový názov je KD Prosperita, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s., dňa 18.11.2009 prešlo na spoločnosť IAD Investments, správ. spol., a.s. povolenie na vytvorenie podielového fondu s názvom KD Prosperita, o.p.f., IAD Investmenst, správ. spol., a.s. Depozitárom podielového fondu je Československá obchodná banka, a.s. so sídlom Michalská 18, Bratislava, PSČ: 815 63, IČO: 36 854 140. Na základe Rozhodnutia Národnej banky Slovenska číslo: OPK-15277-2/2009 zo dňa 10.11.2009, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 12.11.2009, a ktorým Národná banka Slovenska udelila spoločnosti KD Investments, správ. spol., a.s. so sídlom Laurinská 3, Bratislava, PSČ: 811 03, IČO: 35 918 381 a spoločnosti IAD Investments, správ. spol., a.s. so sídlom Malý trh 2/A, Bratislava, PSČ: 811 08, IČO: 17 330 254, predchádzajúci súhlas na prevod správy otvoreného podielového fondu s názvom KD RUSSIA akciový otvorený podielový fond KD Investments, správ. spol., a.s. do správy spoločnosti IAD Investments, správ. spol., a.s. s dňom prevodu správy 18.11.2009, a schválila zmenu štatútu podielového fondu, ktorého nový názov je KD RUSSIA, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s., prešlo na spoločnosť IAD Investments, správ. spol., a.s. povolenie na vytvorenie podielového fondu s názvom KD RUSSIA, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. Depozitárom podielového fondu je Československá obchodná banka, a.s. so sídlom Michalská 18, Bratislava, PSČ: 815 63, IČO: 36 854 140. Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 3409/2009, Nz 44616/2009 dňa 27.11.2009 o zlúčení so spoločnosťou KD Investments, správ. spol., a.s., so sídlom Laurinská 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 918 381, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 3511/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie. Obchodná spoločnosť IAD Investments, správ. spol., a.s., so sídlom Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava, IČO: 17 330 254, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 182/B, sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 3410/2009, Nz 44618/2009 notárom Mgr. Tomášom Leškovským dňa 27.11.2009, stáva právnym nástupcom spoločnosti KD Investments, správ. spol., a.s. a preberá všetky jej práva a záväzky.
od 29. 9. 2010
Notárska zápisnica č. N 1088/2010, Nz 30525/2010, NCRls 30992/2010 zo dňa 27.08.2010.
od 3. 2. 2012
Notárska zápisnica N 1035/2011, Nz 59888/2011, NCRls 61092/2011 zo dňa 30.12.2011 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára o zlúčení so spoločnosťou Allianz Asset Management, správ. spol, a.s., Račianska 62, 831 02 Bratislava, IČO: 36 785 989 zrušenej bez likvidácie. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice N 1037/2011, Nz 59893/2011, NCRls 61096 /2011 zo dňa 30.12.2011, na základe ktorej preberá IAD mvestments, správ, spol., a. s., Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava IČO: 17 330 254 ako univerzálny právny nástupca celé imanie, všetky práva a povinnosti, záväzky a pohľadávky, i neznáme zanikajúcej spoločnosti Allianz Asset Management, správ, spol. a.s., Račianska 62, 831 02 Bratislava, IČO: 36 785 989. Na základe Rozhodnutia Národnej banky Slovenska číslo: ODT-12649-1/2011 zo dňa 12.12.2011 bola dňa 14.12.2011 na spoločnosť IAD Investments, správ. spol., a. s. prevedená správa podielového fondu s názvom Bond Dynamic otvorený podielový fond, IAD Investments, správ. spol., a. s. a prešlo na ňu povolenie na vytvorenie podielového fondu s názvom Bond Dynamic otvorený podielový fond, IAD Investments, správ. spol., a. s. Depozitárom podielového fondu je Československá obchodná banka, a. s. so sídlom Michalská 18, Bratislava, PSČ: 815 63, IČO: 36 854 140. Na základe Rozhodnutia Národnej banky Slovenska číslo: ODT-12649-2/2011 zo dňa 12.12.2011 bola dňa 14.12.2011 na spoločnosť IAD Investments, správ. spol., a. s. prevedená správa podielového fondu s názvom Growth Opportunities otvorený podielový fond, IAD Investments, správ. spol., a. s. a prešlo na ňu povolenie na vytvorenie podielového fondu s názvom Growth Opportunities otvorený podielový fond, IAD Investments, správ. spol., a. s. Depozitárom podielového fondu je Československá obchodná banka, a. s. so sídlom Michalská 18, Bratislava, PSČ: 815 63, IČO: 36 854 140. Na základe Rozhodnutia Národnej banky Slovenska číslo: ODT-12649-3/2011 zo dňa 12.12.2011 bola dňa 14.12.2011 na spoločnosť IAD Investments, správ. spol., a. s. prevedená správa podielového fondu s názvom Fond krátkodobých investícií otvorený podielový fond, IAD Investments, správ. spol., a. s. a prešlo na ňu povolenie na vytvorenie podielového fondu s názvom Fond krátkodobých investícií otvorený podielový fond, IAD Investments, správ. spol., a. s. Depozitárom podielového fondu je Československá obchodná banka, a. s. so sídlom Michalská 18, Bratislava, PSČ: 815 63, IČO: 36 854 140. Na základe Rozhodnutia Národnej banky Slovenska číslo: ODT-12649-4/2011 zo dňa 12.12.2011 bola dňa 14.12.2011 na spoločnosť IAD Investments, správ. spol., a. s. prevedená správa podielového fondu s názvom Protected Equity 1 otvorený podielový fond, IAD Investments, správ. spol., a. s. a prešlo na ňu povolenie na vytvorenie podielového fondu s názvom Protected Equity 1 otvorený podielový fond, IAD Investments, správ. spol., a. s. Depozitárom podielového fondu je Československá obchodná banka, a. s. so sídlom Michalská 18, Bratislava, PSČ: 815 63, IČO: 36 854 140. Na základe Rozhodnutia Národnej banky Slovenska číslo: ODT-12649-5/2011 zo dňa 12.12.2011 bola dňa 14.12.2011 na spoločnosť IAD Investments, správ. spol., a. s. prevedená správa podielového fondu s názvom Protected Equity 2 otvorený podielový fond, IAD Investments, správ. spol., a. s. a prešlo na ňu povolenie na vytvorenie podielového fondu s názvom Protected Equity 2 otvorený podielový fond, IAD Investments, správ. spol., a. s. Depozitárom podielového fondu je Československá obchodná banka, a. s. so sídlom Michalská 18, Bratislava, PSČ: 815 63, IČO: 36 854 140.
od 13. 10. 2012
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 1850/2012, Nz 35631/2012, NCRls 36369/2012 zo dňa 03.10.2012.
od 5. 4. 2013
Národná banka Slovenska Rozhodnutím číslo: ODT - 10900/2012 - 1 zo dňa 19. novembra 2012, ktoré nadobudlo právoplatnosť 20. novembra 2012, udelila spoločnosť IAD Investments, správ. spol., a. s., so sídlom Malý trh 2/A, Bratislava, PSČ: 811 08, IČO: 17 330 254 podľa § 163 ods. 1 písm. q) zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov predchádzajúci súhlas na zlúčenie podielového fondu s názvom Fond krátkodobých investícií, o. p. f., IAD Investments, správ. spol., a. s. s podielovým fondom s názvom Zaistený - IAD depozitné konto, o. p. f., IAD Investments, správ. spol., a. s. a podľa § 180 ods. 10 písm. e) zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov schválila zmenu štatútu nástupníckeho fondu s názvom Zaistený - IAD depozitné konto, o. p. f., IAD Investments, správ. spol., a. s. v znení zo dňa 28. septembra 2012. Spoločnosť IAD Investments, správ. spol., a. s., so sídlom Malý trh 2/A, Bratislava, PSČ: 811 08, IČO: 17 330 254 určila deň účinnosti zlúčenia zanikajúceho fondu s názvom Fond krátkodobých investícií, o. p. f., IAD Investments, správ. spol., a. s. s nástupníckym fondom s názvom Zaistený - IAD depozitné konto, o. p. f., IAD Investments, správ. spol., a. s. na 21. decembra 2012.
od 20. 12. 2013
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 10.12.2013.
od 15. 8. 2014
Notárska zápisnica - N 1442/2013, Nz 51590/2013, NCRls 52353/2013 - Osvedčenie o priebehu riadneho valného zhromaždenia zo dňa 10.12.2013.
od 2. 12. 2014
Na základe Rozhodnutia Národnej banky Slovenska číslo: ODT-9113-1/2014-1 zo dňa 16.10.2014, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 17.10.2014, ktorým Národná banka Slovenska udelila správcovskej spoločnosti Alico Funds Central Europe správ. spol., a. s., so sídlom Pribinova 10, 811 09 Bratislava, IČO: 35 803 525 a správcovskej spoločnosti IAD Investments, správ. spol., a. s., so sídlom Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava, IČO: 17 330 254 predchádzajúci súhlas na prevod správy podielového fondu CE Bond o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a. s. na správcovskú spoločnosť IAD Investments, správ. spol., a. s., a ktorým schválila zmenu štatútu podielového fondu, ktorého nový názov je CE Bond o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s., bol dňa 29.10.2014 uskutočnený prevod správy podielového fondu a týmto dňom prešlo na správcovskú spoločnosť IAD Investments, správ. spol., a. s. povolenie na vytvorenie a spravovanie podielového fondu s názvom CE Bond o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s.. Depozitárom podielového fondu je Československá obchodná banka, a.s., so sídlom Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO: 36 854 140.
od 2. 12. 2014
Na základe Rozhodnutia Národnej banky Slovenska číslo: ODT-9113-2/2014-1 zo dňa 16.10.2014, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 17.10.2014, ktorým Národná banka Slovenska udelila správcovskej spoločnosti Alico Funds Central Europe správ. spol., a. s., so sídlom Pribinova 10, 811 09 Bratislava, IČO: 35 803 525 a správcovskej spoločnosti IAD Investments, správ. spol., a. s., so sídlom Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava, IČO: 17 330 254 predchádzajúci súhlas na prevod správy podielového fondu Global Index o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a. s. na správcovskú spoločnosť IAD Investments, správ. spol., a. s., a ktorým schválila zmenu štatútu podielového fondu, ktorého nový názov je Global Index o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s., bol dňa 29.10.2014 uskutočnený prevod správy podielového fondu a týmto dňom prešlo na správcovskú spoločnosť IAD Investments, správ. spol., a. s. povolenie na vytvorenie a spravovanie podielového fondu s názvom Global Index o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s.. Depozitárom podielového fondu je Československá obchodná banka, a.s., so sídlom Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO: 36 854 140.
od 2. 12. 2014
Na základe Rozhodnutia Národnej banky Slovenska číslo: ODT-9113-3/2014-1 zo dňa 16.10.2014, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 17.10.2014, ktorým Národná banka Slovenska udelila správcovskej spoločnosti Alico Funds Central Europe správ. spol., a. s., so sídlom Pribinova 10, 811 09 Bratislava, IČO: 35 803 525 a správcovskej spoločnosti IAD Investments, správ. spol., a. s., so sídlom Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava, IČO: 17 330 254 predchádzajúci súhlas na prevod správy podielového fondu EURO Bond o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a. s. na správcovskú spoločnosť IAD Investments, správ. spol., a. s., a ktorým schválila zmenu štatútu podielového fondu, ktorého nový názov je EURO Bond o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s., bol dňa 29.10.2014 uskutočnený prevod správy podielového fondu a týmto dňom prešlo na správcovskú spoločnosť IAD Investments, správ. spol., a. s. povolenie na vytvorenie a spravovanie podielového fondu s názvom EURO Bond o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s.. Depozitárom podielového fondu je Československá obchodná banka, a.s., so sídlom Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO: 36 854 140.
od 2. 12. 2014
Na základe Rozhodnutia Národnej banky Slovenska číslo: ODT-9113-4/2014-1 zo dňa 16.10.2014, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 17.10.2014, ktorým Národná banka Slovenska udelila správcovskej spoločnosti Alico Funds Central Europe správ. spol., a. s., so sídlom Pribinova 10, 811 09 Bratislava, IČO: 35 803 525 a správcovskej spoločnosti IAD Investments, správ. spol., a. s., so sídlom Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava, IČO: 17 330 254 predchádzajúci súhlas na prevod správy podielového fondu EURO Cash dlhopisový o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a. s. na správcovskú spoločnosť IAD Investments, správ. spol., a. s., a ktorým schválila zmenu štatútu podielového fondu, ktorého nový názov je EURO Cash dlhopisový o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s., bol dňa 29.10.2014 uskutočnený prevod správy podielového fondu a týmto dňom prešlo na správcovskú spoločnosť IAD Investments, správ. spol., a. s. povolenie na vytvorenie a spravovanie podielového fondu s názvom EURO Cash dlhopisový o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s.. Depozitárom podielového fondu je Československá obchodná banka, a.s., so sídlom Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO: 36 854 140.
od 2. 12. 2014
Na základe Rozhodnutia Národnej banky Slovenska číslo: ODT-9113-5/2014-1 zo dňa 16.10.2014, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 17.10.2014, ktorým Národná banka Slovenska udelila správcovskej spoločnosti Alico Funds Central Europe správ. spol., a. s., so sídlom Pribinova 10, 811 09 Bratislava, IČO: 35 803 525 a správcovskej spoločnosti IAD Investments, správ. spol., a. s., so sídlom Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava, IČO: 17 330 254 predchádzajúci súhlas na prevod správy podielového fondu Český konzervativní o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a. s. na správcovskú spoločnosť IAD Investments, správ. spol., a. s., a ktorým schválila zmenu štatútu podielového fondu, ktorého nový názov je Český konzervativní o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s., bol dňa 29.10.2014 uskutočnený prevod správy podielového fondu a týmto dňom prešlo na správcovskú spoločnosť IAD Investments, správ. spol., a. s. povolenie na vytvorenie a spravovanie podielového fondu s názvom Český konzervativní o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s.. Depozitárom podielového fondu je Československá obchodná banka, a.s., so sídlom Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO: 36 854 140.
od 2. 12. 2014
Na základe Rozhodnutia Národnej banky Slovenska číslo: ODT-9113-6/2014-1 zo dňa 16.10.2014, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 17.10.2014, ktorým Národná banka Slovenska udelila správcovskej spoločnosti Alico Funds Central Europe správ. spol., a. s., so sídlom Pribinova 10, 811 09 Bratislava, IČO: 35 803 525 a správcovskej spoločnosti IAD Investments, správ. spol., a. s., so sídlom Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava, IČO: 17 330 254 predchádzajúci súhlas na prevod správy podielového fondu Optimal Balanced o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a. s. na správcovskú spoločnosť IAD Investments, správ. spol., a. s., a ktorým schválila zmenu štatútu podielového fondu, ktorého nový názov je Optimal Balanced o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s., bol dňa 29.10.2014 uskutočnený prevod správy podielového fondu a týmto dňom prešlo na správcovskú spoločnosť IAD Investments, správ. spol., a. s. povolenie na vytvorenie a spravovanie podielového fondu s názvom Optimal Balanced o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s.. Depozitárom podielového fondu je Československá obchodná banka, a.s., so sídlom Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO: 36 854 140.
od 2. 12. 2014
Rozhodnutia národnej banky zo dňa 16.10. 2014.
od 18. 12. 2015
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 08.12.2015.
od 10. 12. 2016
Národná banka Slovenska Rozhodnutím číslo: ODT - 6972/2016 - 3 zo dňa 18. júla 2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 19. júla 2016, udelila spoločnosti IAD Investments, správ. spol., a. s., so sídlom Malý trh 2/A, Bratislava, PSČ: 811 08, IČO: 17 330 254 podľa § 163 ods. 1 písm. q) zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov predchádzajúci súhlas na zlúčenie podielového fondu s názvom CREO, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s. do podielového fondu s názvom Growth Opportunities, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s. a podľa § 180 ods. 10 písm. e) zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov schválila zmenu štatútu nástupníckeho fondu s názvom Growth Opportunities, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s. a to v článku D. v bode 9, v článku J. v bode 4 a v Prílohe č. 1 Štatútu podielového fondu Growth Opportunities, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s.v znení zo dňa 29. júna 2016. Podľa ustanovenia § 163 ods. 6 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov Národná banka Slovenska určila spoločnosti IAD Investments, správ. spol., a. s., so sídlom Malý trh 2/A, Bratislava, PSČ: 811 08, IČO: 17 330 254 na zlúčenie podielového fondu s názvom CREO, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s. do podielového fondu s názvom Growth Opportunities, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s. lehotu 3 mesiacov od udelenia predchádzajúceho súhlasu v jej Rozhodnutí číslo: ODT - 6972/2016 - 3 zo dňa 18. júla 2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 19. júla 2016.
od 21. 9. 2017
Národná banka Slovenska rozhodnutím ODT – 6972/2016-3 zo dňa 18.07.2016 udelila predchádzajúci súhlas na zlúčenie podielového fondu CREO, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. do podielového fondu Growth Opportunities, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. Správcovská spoločnosť IAD Investments, správ. spol., a.s. schválila zlúčenie podielového fondu CREO, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. do podielového fondu Growth Opportunities, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s., určila deň účinnosti tohto zlúčenia podielových fondov na 12.09.2016 a schválila znenie štatútu, predajného prospektu podielového fondu Growth Opportunities, o.p.f., IAD Investmenst, správ. spol., a.s. s účinnosťou od 12.09.2016.
od 21. 9. 2017
Národná banka Slovenska rozhodnutím č.z.: 100-000-049-750, k č. sp.: NBS1-000-012-778 zo dňa 12.07.2017 udelila predchádzajúci súhlas na zlúčenie podielových fondov Optimal, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. a Kapital, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. do podielového fondu Growth Opportunities, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. Správcovská spoločnosť IAD Investments, správ. spol., a.s. schválila zlúčenie podielových fondov Optimal, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. a Kapital, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. do podielového fondu Growth Opportunities, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s., určila deň účinnosti tohto zlúčenia podielových fondov na 11.09.2017 a schválila znenie štatútu, predajného prospektu podielového fondu Growth Opportunities, o.p.f., IAD Investmenst, správ. spol., a.s. s účinnosťou od 11.09.2017.
od 8. 12. 2017
Národná banka Slovenska rozhodnutím zo dňa 18.09.2017 č.z.: 100-000-060-351, k č. sp.: NBS1-000-015-020 udelila predchádzajúci súhlas na zlúčenie podielového fondu KD Prosperita, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. do podielového fondu KD RUSSIA, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. Správcovská spoločnosť IAD Investments, správ. spol., a.s. schválila zlúčenie podielového fondu KD Prosperita, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. do podielového fondu KD RUSSIA, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s., určila deň účinnosti tohto zlúčenia podielových fondov na 06.11.2017 a schválila znenie štatútu, predajného prospektu podielového fondu KD RUSSIA, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. s účinnosťou od 06.11.2017.
od 12. 1. 2019
Národná banka Slovenska rozhodnutím zo dňa 19.10.2018, č.z.: 100-000-132-611, k č. sp.: NBS1-000-028-857, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 24.10.2018, udelila predchádzajúci súhlas na zlúčenie podielového fondu s názvom Bond Dynamic, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. do podielového fondu 1. PF Slnko, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.. Správcovská spoločnosť IAD Investments, správ. spol., a.s. schválila zlúčenie podielového fondu Bond Dynamic, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. do podielového fondu 1. PF Slnko, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s., určila deň účinnosti tohto zlúčenia podielových fondov na 03.12.2018 a schválila znenie štatútu, predajného prospektu podielového fondu 1. PF Slnko, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. s účinnosťou od 03.12.2018.
od 12. 1. 2019
Národná banka Slovenska rozhodnutím zo dňa 19.10.2018, č.z.: 100-000-132-688, k č. sp.: NBS1-000-028-858, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 24.10.2018, udelila predchádzajúci súhlas na zlúčenie podielového fondu s názvom EURO Cash dlhopisový, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. do podielového fondu EURO Bond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.. Správcovská spoločnosť IAD Investments, správ. spol., a.s. schválila zlúčenie podielového fondu EURO Cash dlhopisový, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. do podielového fondu EURO Bond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s., určila deň účinnosti tohto zlúčenia podielových fondov na 03.12.2018 a schválila znenie štatútu, predajného prospektu podielového fondu EURO Bond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. s účinnosťou od 03.12.2018.
od 25. 11. 2017 do 7. 12. 2017
Národná banka Slovenska rozhodnutím zo dňa 18.09.2017 č.z.: 100-000-060-351, k č. sp.: NBS1-000-015-020 udelila predchádzajúci súhlas na zlúčenie podielového fondu KD Prosperita, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. do podielového fondu KD RUSSIA, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. Správcovská spoločnosť IAD Investments, správ. spol., a.s. schválila zlúčenie podielového fondu KD Prosperita, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. do podielového fondu KD RUSSIA, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s., určila deň účinnosti tohto zlúčenia podielových fondov na 06.11.2017 a schválila znenie štatútu, predajného prospektu podielového fondu KD RUSSIA, o.p.f., IAD Investmenst, správ. spol., a.s. s účinnosťou od 06.11.2017.
od 16. 11. 2017 do 24. 11. 2017
Národná banka Slovenska rozhodnutím zo dňa 18.09.2017 č.z.: 100-000-060-351, k č. sp.: NBS1-000-015-020 udelila predchádzajúci súhlas za zlúčenie podielového fondu KD Prosperita, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. do podielového fondu KD RUSSIA, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.Správcovská spoločnosť IAD Investments, správ. spol., a.s. schválila zlúčeniepodielového fonduKD Prosperita, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. do podielového fondu KD RUSSIA, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s., určila deň účinnosti tohto zlúčenia podielových fondov na 06.11.2017 a schválila znenie štatútu, predajného prospektu podielového fondu KD RUSSIA, o.p.f., IAD Investmenst, správ. spol., a.s. s účinnosťou od 06.11.2017.
Základné imanie
od 19. 2. 2009
2 058 400 EUR
Rozsah splatenia: 2 058 400 EUR
od 13. 11. 2004 do 18. 2. 2009
62 000 000 Sk
Rozsah splatenia: 62 000 000 Sk
od 26. 8. 2003 do 12. 11. 2004
55 000 000 Sk
Rozsah splatenia: 55 000 000 Sk
od 29. 11. 2002 do 25. 8. 2003
50 000 000 Sk
Rozsah splatenia: 50 000 000 Sk
od 14. 2. 2001 do 28. 11. 2002
50 000 000 Sk
od 26. 7. 2000 do 13. 2. 2001
32 300 000 Sk
od 5. 6. 1996 do 25. 7. 2000
20 200 000 Sk
od 18. 10. 1991 do 4. 6. 1996
2 200 000 Sk
Akcie
od 19. 2. 2009
Počet: 620
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 3 320 EUR
od 13. 11. 2004 do 18. 2. 2009
Počet: 620
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
od 26. 8. 2003 do 12. 11. 2004
Počet: 550
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
od 14. 2. 2001 do 25. 8. 2003
Počet: 500
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
od 26. 7. 2000 do 13. 2. 2001
Počet: 2020
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
od 26. 7. 2000 do 13. 2. 2001
Počet: 121
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
od 6. 3. 2000 do 25. 7. 2000
Počet: 2020
Druh - forma: na meno verejne neobchodovateľné
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
od 5. 6. 1996 do 5. 3. 2000
Počet: 2020
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba:
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
od 2. 4. 1993 do 4. 6. 1996
Počet: 220
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba:
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
od 18. 10. 1991 do 1. 4. 1993
Počet: 220
Druh - forma: na majiteľa
Podoba:
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
Akcionár
od 11. 3. 2003 do 30. 11. 2005
Partners Holding, a.s.
Bratislava, Michalská 7, PSČ 811 01
od 1. 12. 2005 do 12. 10. 2012
Pro Partners Holding, a.s.
Bratislava, Malý trh 2/A, PSČ 811 08
Dozorná rada
od 15. 8. 2020
Ing. Vanda Vránska
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, K Lomu 7485/5, PSČ 811 04
Vznik funkcie: 29. 6. 2020
od 15. 8. 2020
Ing. Miroslav Vester
Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves, Štefana Králika 5, PSČ 841 08
Vznik funkcie: 29. 6. 2020
od 15. 8. 2020
Ing. Róbert Bartek - predseda dozornej rady
Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Trinásta 13231/29, PSČ 831 01
Vznik funkcie: 29. 6. 2020
od 29. 9. 2010 do 6. 8. 2014
Ing. Róbert Bartek
Bratislava, Dobrovského 5, PSČ 811 08
Vznik funkcie: 27. 8. 2010
od 25. 8. 2005 do 28. 9. 2010
Ing. Róbert Bartek
Bratislava, Dobrovského 5, PSČ 811 08
Vznik funkcie: 21. 12. 2001
od 29. 9. 2010 do 28. 9. 2010
Ing. Róbert Bartek
Bratislava, Dobrovského 5, PSČ 811 08
Vznik funkcie: 21. 12. 2001 Skončenie funkcie: 27. 8. 2010
od 11. 2. 2002 do 24. 8. 2005
Ing. Róbert Bartek
Považská Bystrica, Zákvašov 1522/34-9, PSČ 017 01
od 7. 8. 2014 do 17. 12. 2015
Ing. Róbert Bartek - predseda dozornej rady
Bratislava, Dobrovského 5, PSČ 811 08
Vznik funkcie: 27. 8. 2010
od 18. 12. 2015 do 17. 12. 2015
Ing. Róbert Bartek - predseda dozornej rady
Bratislava, Dobrovského 5, PSČ 811 08
Vznik funkcie: 27. 8. 2010 Skončenie funkcie: 8. 12. 2015
od 18. 12. 2015 do 31. 7. 2020
Ing. Róbert Bartek - predseda dozornej rady
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Dobrovského 5, PSČ 811 08
Vznik funkcie: 8. 12. 2015
od 2. 4. 1993 do 26. 9. 1994
Ing. Gejza Blaas, CSc.
Bratislava
od 17. 2. 1998 do 4. 4. 2000
Ing. Miroslav Cibuľa
Nitrianske Hrnčiarovce, Lehárova 9
od 11. 2. 2002 do 30. 5. 2002
JUDr. Andrej Huorka
Bratislava, Gelnická 8
Vznik funkcie: Skončenie funkcie: 22. 5. 2002
od 17. 2. 1998 do 10. 2. 2002
JUDr. Andrej Huorka
Bratislava, Gelnická 8
od 17. 2. 1998 do 4. 4. 2000
Ing. Emília Krajčová
Bratislava, Mozartova 12
od 2. 4. 1993 do 26. 9. 1994
Ing. Valéria Mazáková
Bratislava, Ušiakova 6
od 27. 9. 1994 do 16. 2. 1998
Ing. Dezider Mosný, CSc.
Bratislava, Kmárnická 32
od 5. 4. 2000 do 10. 2. 2002
Ing. Tomáš Palacka
Komárno, Platanova alej 2450/14
od 5. 4. 2000 do 10. 2. 2002
Doc. Ing. Anna Pilková, CSc.
Bratislava, Jungmanova 10
od 27. 9. 1994 do 16. 2. 1998
Doc. Ing. Anna Pilková, CSc.
Bratislava, Jungmanova 10
od 31. 5. 2002 do 26. 8. 2003
Mgr. Pavel Poliak
Dúbrava, Dúbrava 14, PSČ 032 12
Vznik funkcie: 22. 5. 2002 Skončenie funkcie: 28. 4. 2003
od 13. 10. 2012 do 9. 12. 2016
JUDr. Robert Pružinský
Stará Ľubovňa, Letná 34, PSČ 064 01
Vznik funkcie: 3. 10. 2012
od 10. 12. 2016 do 9. 12. 2016
JUDr. Robert Pružinský
Stará Ľubovňa, Letná 34, PSČ 064 01
Vznik funkcie: 3. 10. 2012 Skončenie funkcie: 28. 11. 2016
od 7. 8. 2014 do 17. 12. 2015
Aleksander Sekavčnik
Ljubljana, Finžgarjeva ulica 6, PSČ 1000
Vznik funkcie: 27. 11. 2009
od 18. 12. 2015 do 17. 12. 2015
Aleksander Sekavčnik
Ljubljana, Finžgarjeva ulica 6, PSČ 1000
Vznik funkcie: 27. 11. 2009 Skončenie funkcie: 8. 12. 2015
od 9. 12. 2009 do 6. 8. 2014
Aleksander Sekavčnik
Bratislava, Záhradnícka 16464/74, PSČ 821 08
Vznik funkcie: 27. 11. 2009
od 2. 4. 1993 do 26. 9. 1994
JUDr. Alexander Uram
Bratislava, Moskovská 25
od 27. 9. 1994 do 16. 2. 1998
Ing. Pavol Vašek, CSc.
Bratislava, Pekníkova 11
od 27. 8. 2003 do 8. 12. 2009
Ing. Miroslav Vester, CSc.
Bratislava, Štefana Králika 5, PSČ 841 08
Vznik funkcie: 28. 4. 2003
od 9. 12. 2009 do 8. 12. 2009
Ing. Miroslav Vester, CSc.
Bratislava, Štefana Králika 5, PSČ 841 08
Vznik funkcie: 28. 4. 2003 Skončenie funkcie: 27. 11. 2009
od 29. 9. 2010 do 17. 12. 2015
Ing. Vanda Vránska
Bratislava, K Lomu 7485/5, PSČ 811 04
Vznik funkcie: 27. 8. 2010
od 18. 12. 2015 do 17. 12. 2015
Ing. Vanda Vránska
Bratislava, K Lomu 7485/5, PSČ 811 04
Vznik funkcie: 27. 8. 2010 Skončenie funkcie: 8. 12. 2015
od 11. 2. 2002 do 28. 9. 2010
Ing. Vanda Vránska
Bratislava, Ružomberská 18, PSČ 821 05
od 29. 9. 2010 do 28. 9. 2010
Ing. Vanda Vránska
Bratislava, Ružomberská 18, PSČ 821 05
Vznik funkcie: Skončenie funkcie: 27. 8. 2010
od 15. 8. 2020 do 14. 8. 2020
Ing. Vanda Vránska
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, K Lomu 7485/5, PSČ 811 04
Vznik funkcie: 8. 12. 2015 Skončenie funkcie: 29. 6. 2020
od 18. 12. 2015 do 14. 8. 2020
Ing. Vanda Vránska
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, K Lomu 7485/5, PSČ 811 04
Vznik funkcie: 8. 12. 2015
od 15. 8. 2020 do 14. 8. 2020
Ing. Róbert Bartek - predseda dozornej rady
Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Trinásta 13231/29, PSČ 831 01
Vznik funkcie: 8. 12. 2015 Skončenie funkcie: 29. 6. 2020
od 15. 8. 2020 do 14. 8. 2020
Ing. Miroslav Vester
Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves, Štefana Králika 5, PSČ 841 08
Vznik funkcie: 29. 11. 2016 Skončenie funkcie: 29. 6. 2020
od 10. 12. 2016 do 14. 8. 2020
Ing. Miroslav Vester
Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves, Štefana Králika 5, PSČ 841 08
Vznik funkcie: 29. 11. 2016
od 1. 8. 2020 do 14. 8. 2020
Ing. Róbert Bartek - predseda dozornej rady
Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Trinásta 13231/29, PSČ 831 01
Vznik funkcie: 8. 12. 2015
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti
od 7. 6. 2007
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
Spoločnosť zaniknutá zlúčením, splynutím alebo rozdelením
od 3. 2. 2012
Allianz Asset Management, správ. spol., a.s.
Bratislava, Račianska 62, PSČ 831 02
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO

Výpočet čistej mzdy 2023

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky

Investujte so Saxo lacnejšie

Zistite viac

Využite nižšie poplatky za US akcie - 0,08 %, min. 1 USD, s menovou konverziou 0,25 % a bez minimálneho vkladu.

Advertisement