Plemenárske služby, štátny podnik ,, v likvidácii ´´, IČO: 30415462 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti Plemenárske služby, štátny podnik ,, v likvidácii ´´ Údaje boli stiahnuté 4. 5. 2023 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 30415462. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 30415462 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
1. 9. 1991
Názov
od 23. 5. 2002

Plemenárske služby, štátny podnik ,, v likvidácii ´´

od 1. 9. 1991 do 22. 5. 2002

Plemenárske služby, štátny podnik

Adresa sídla
od 15. 6. 1999
Ivanka pri Dunaji, Nádražná 36, PSČ 90028
od 22. 9. 1994 do 14. 6. 1999
Bratislava, Grösslingova 56, PSČ 81281
od 1. 9. 1991 do 21. 9. 1994
Bratislava, Starohájska 29, PSČ 85227
IČO
od 1. 9. 1991

30415462

Právna forma
Štátny podnik
Oddiel
Vložka číslo
244/B
Súd
Okresný súd Bratislava I
Predmet činností
od 1. 9. 1991
zabezpečovanie štátnej starostlivosti o rozvoj plemenárstva v SR v súlade s novelou zák. č. 110/1972 Zb.
od 1. 9. 1991
realizácia plemenárskych programov v chove všetkých druhov hospodárskych zvierat
od 1. 9. 1991
zabezpečuje vývoj v oblasti plemenárstva
od 1. 9. 1991
navrhuje na uznávanie šľachtiteľských a rozmnožovacích chovov na základe výsledku úžitkovosti všetkých druhov hospdárskych zvierat a to:
od 1. 9. 1991
insemináciou a v súvislosti s tým vykonávať školenia a vydávať osvodčenia pracovníkom o spôsobilisti k výkonu inseminácie, resp. ďalších biotechnických metód
od 1. 9. 1991
prirodzenou plemenitbou vrátane vydávania osvedčení pre pracovníkov v spôsobilosti k plemenitbe
od 1. 9. 1991
predaj plemenných, chovných, úžitkových a zástavových zvierat, predaj ich spematu a embryí
od 1. 9. 1991
sprostredkovanie nákupu a predaja plemenných, chovných, úžitkových a zástavových zvierat a organizovanie činnosti na tomto úseku
od 1. 9. 1991
vykonávanie osvedčených biotechnických služieb
od 1. 9. 1991
spracuje rekreačné a sociálne zariadenia, vrátane poskytovania potrebných služieb
od 1. 9. 1991
vykonáva:
od 1. 9. 1991
kontrolu úžitkovosti a určovanie plemenej, chovnej a úžitkovej hodnoty hospodárskych zvierat, predovšetkým plemenníkov
od 1. 9. 1991
testáciu úžitkových vlastností hospodárskych zvierat
od 1. 9. 1991
kontrolu dedičnosti úžitkových vlastností hospodárskych zvierat
od 1. 9. 1991
hodnotenie a výber hospodárskych zvierat
od 1. 9. 1991
obchodnú činnosť vrátane zahranično-obchodnej na úseku plemenárskych služieb, potrieb pre chovateľov hospodárskych zvierat a iných poľnohospodárskych a zverozdravotných potrieb ako aj biologických, chemických a krmivárskych prípravkov
od 1. 9. 1991
obchov plemenných zvierat
od 1. 9. 1991
konzultačnú a osvetovú činnosť pre chovateľov hospodárskych zvierat vrátane predaja literatúri a výsledkov databanky informácií z oblasti chovu hospodárskych zvierat
od 1. 9. 1991
stavebné práce na údržbu vlastných budov a zariadení, ako aj pre cudzích /vlastnými stavebnými skupinami/
od 1. 9. 1991
polygrafickú činnosť
od 1. 9. 1991
laboratórne analýzi a stanovuje kvalitatívne ukazovatele zisťovaných pri kontrole užitkovosti
od 1. 9. 1991
kontrolu pôvodu hospodárskych zvierat
od 1. 9. 1991
vývoj, aplikácia a prevádzkovanie informačných systémov z plemenárskej biológie a sociálno-ekonom. informácií
od 1. 9. 1991 do 18. 12. 1995
opravárenskú činnosť motorových vozidiel vlastných ako aj pre iné podniky a súkromné osoby
Zastupovanie
od 1. 9. 1991 do 22. 5. 2002
Riaditeľ.
Odštepný závod
od 19. 12. 1995
Názov:
Plemenárske služby, štátny podnik Bratislava, odštepný závod Bratislava
od 19. 12. 1995
Sídlo:
Bratislava
Vedúci:
od 19. 12. 1995
Dpt. Rudolf Krížik
Bratislava, Mrázová 11
od 19. 12. 1995
Názov:
: Plemenárske služby, štátny podnik Bratislava, odštepný závod Banská Bystrica
od 19. 12. 1995
Sídlo:
Banská Bystrica
Vedúci:
od 19. 12. 1995
Ing. Zuzana Halmová
Banská Bystrica, Oremburská 3
od 4. 4. 1997
Názov:
: Plemenárske služby, štátny podnik Bratislava, odštepný závod Košice
od 4. 4. 1997
Sídlo:
Košice
Vedúci:
od 24. 5. 2022
Ing. Jozef Čop
Košice, Hemerkova 20
od 19. 12. 1995 do 3. 4. 1997
Názov:
Plemenárske služby, štátny podnik Bratislava, odštepný závod Košice
od 19. 12. 1995 do 3. 4. 1997
Sídlo:
Košice
Vedúci:
od 19. 12. 1995 do 3. 4. 1997
Ing. Michal Baranec
Košice, Berlínska 19
od 16. 11. 1992 do 18. 12. 1995
Názov:
Plemenárske služby, štátny podnik, Odštepný závod Košice
od 16. 11. 1992 do 18. 12. 1995
Sídlo:
Košice
Vedúci:
od 16. 11. 1992 do 18. 12. 1995
Ing. Sáva Hustý
Vranov nad Topľou, sídlisko Juh A/1121
od 29. 12. 1994 do 18. 12. 1995
Názov:
: Plemenárske služby, štátny podnik Bratislava, odštepný závod Bratislava
od 29. 12. 1994 do 18. 12. 1995
Sídlo:
Bratislava
Vedúci:
od 29. 12. 1994 do 18. 12. 1995
Ing. Jozef Jiroš
Bratislava, Drotárska 4
od 29. 12. 1994 do 18. 12. 1995
Názov:
Plemenárske služby, štátny podnik odštepný závod Banská Bystrica
od 29. 12. 1994 do 18. 12. 1995
Sídlo:
Banská Bystrica
Vedúci:
od 29. 12. 1994 do 18. 12. 1995
Ing. Juraj Drienka
Banská Bystrica, Moskovská 22
od 16. 11. 1992 do 28. 12. 1994
Názov:
Plemenárske služby, štátny podnik, Odštepný závod Výpočtové stredisko
od 16. 11. 1992 do 28. 12. 1994
Sídlo:
Žilina
Vedúci:
od 16. 11. 1992 do 28. 12. 1994
Ing. Blažej Díri
Žilina, Tulská 8/68
od 16. 11. 1992 do 28. 12. 1994
Názov:
Plemenárske služby, štátny podnik Bratislava, Odštepný závod Bratislava
od 16. 11. 1992 do 28. 12. 1994
Sídlo:
Bratislava, ČA 56
Vedúci:
od 16. 11. 1992 do 28. 12. 1994
Ing. Ambróz Horváth
Bratislava, Čsl. parašutistov 21
Kmeňové imanie
od 19. 12. 1995
242 476 000 Sk
Likvidácia
Likvidátor:
od 24. 5. 2022
Ing. Daniel Ivančík
Nitra, Pod Pliškou 13, PSČ 949 01
od 23. 5. 2002 do 23. 5. 2022
Ing. Daniel Ivančík
Nitra, Pod Pliškou 13, PSČ 949 01
Ďalšie právne skutočnosti
od 1. 9. 1991
Zakladacou listinou Ministerstva poľnohospodárstva a výživy SR zo dňa 19.8.1991 číslo 5129 - 1/1991 - OPR podľa ust. § 2 zák. č. 111/1991 Zb. o štátnom podniku a § 109 Hospodárského zákonníka Stary spis: Pš 741
od 16. 11. 1992
Organizačným poriadkom štátneho podniku Plemenárske služby š.p. Bratislava boli založené odštepné závody. Stary spis: Pš 741
od 22. 9. 1994
Menovací dekrét č. 3592/1993 - 100 zo dňa 25.11.1993. Rozhodnutie ministerstva pôdohospodárstva SR zo dňa 13.07.1994. Stary spis: Pš 741
od 29. 12. 1994
Rozhodnutie Ministra pôdohospodárstva SR č. 6088/1994 - 420 zo dňa 13. 7. 1994 zmluva o bezodplatnom prevode hnuteľného a nehnuteľ- ného majetku, práv a záväzkov, vrátane zá- väzku z pracovno právnych vzťahov zo dňa 1. 7. 1992, na základe ktorého sa ruší od- štepný závod výpočdtového strediska Pleme- nárske služby š.p. Bratislava, sídlo Žilina. Všetky práva a záväzky prechádzajú na štátny plemenársky ústav SR, Bratislava Stary spis: Pš 741
od 19. 12. 1995
Rozhodnutie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 6191/1995-420 zo dňa 11.7.1995. Stary spis: Pš 741
od 4. 4. 1997
Záznam z prejednania výpovede z pracovného pomeru Ing. Jozefa Jursu CSc. z 8.8.1995. Odvolací dekrét Ing. Michala Baranca zo 6.12.1996. Menovací dekrét Ing. Jozefa Čopa zo 6.12.1996 Stary spis: Pš 741
od 4. 5. 1998
Menovací dekrét č. 210/1998-100 21.4.1998 Ministra pôdohospodárstva SR.
od 15. 6. 1999
Rozhodnutie Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 3013/1999 - 420 z 29.4.1999.
od 23. 5. 2002
Rozhodnutím MP SR č. 4153/2002-420/219 zo dňa 23.4.2002 bol štátny podnik zrušený a dňom 1.5.2002 bola nariadená likvidácia zvyšku majetku štátneho podniku po vyňatí častí majetku v procese transformácie a to na základe rozhodnutia MSPNM SR č. 648, spis. č. KM-2138/99 zo dňa 3.11.1999 nasledovne: A. Rozhodnutím MP SR č. 1477/2001 - 420-91 zo dňa 14.3.2001 časť majetku: - výstup č. 5 - Stropkov podľa výstupného formulára F.1(B) pre kupujúceho: RD- AGROMILK, spoločnosť s ručením obmedzeným, Breznica, so sídlom Breznica 258, IČO: 36 446 467. B. Rozhodnutím MP SR č. 2657/2001-420-144 zo dňa 23.4.2001 časti majetku: - výstup č. 9 - Veľké Kapušany, podľa výstupného formulára F. 1 (B)9 pre kupujúceho: Ing. Milan Milošovič, rodné číslo: a manželka Jarmila Milošovičová, rodné číslo: obaja bytom: Vojanská č. 13, 079/01 Veľké Kapušany - výstup č. 10 - Trebišov, podľa výstupného formulára F. 1(B)10 pre kupujúceho: Maciej Malec, rodné číslo: bytom: Berehovská č. 2214/15, 075 01 Trebišov C. Rozhodnutím MP SR č. 8008/2000-420 zo dňa 7.11.2000 časť majetku: - výstup č. 1 - HD Bratislava, podľa výstupného formulára F.1 (B) pre kupujúceho: Slovenské Biologické služby, a.s. Nádražná č. 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 35 706 660 Na kupujúceho tejto čati majetku prechádzajú všetky práva súvisiace s touto časťou majetku a všetky záväzky - i neznnáme záväzky súvisiace s výstupmi č. 1,2,3,4,5,6,7,8,11 a 14. - výstup. č. 2- Bernolákovo, podľa výstupného formulára F.1(B) pre kupujúceho: Slovenské Biologické služby, a.s. Nádražná č. 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 35 706 660 - výstup č. 3 - Trnava, podľa výstupného formulára F.1 (B)3 pre kupujúceho: lovenské Biologické služby, a.s. Nádražná č. 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 35 706 660 - výstup č. 4 - Betliar, podľa výstupného formulára F.1(B)4 pre kupujúceho: Alojz Kinšter, rod.č. , ul. Polomská č. 491, 048 21 Betliar - výstup č. 6 - Poprad, podľa výstupného formulára F.1(B)6 pre kupujúceho: La Terra, spol. s.r.o., Bezručova č. 15, 058 01 Poprad, IČO 31 720 277 - výstup č. 7 - Stará Ľubovňa, podľa výstupného formulára F.1(B)7 pre kupujúceho: MVDr. Štefan Šlosár, r.č. , ul. Mierová č. 8, 064 01 Stará Ľubovňa - výstup č. 8 - Svidník, podľa výstupného formulára F.1(B)8 pre kupujúceho: Bioservis, spol. s.r.o., Bayerova 7, 080 01 Prešov, IČO 36 455 431 - výstup č. 11 - Tupá- Chorvatica, podľa výstupného formulára F.1(B)11 pre kupujúceho: Ján Martinka, r.č. . Anna majer č. 248, 935 84 Tupá - výstup č. 12 - Ošípané Bratislava, podľa výstupného formulára F.1(B)12 pre kupujúceho: Zväz chovateľov ošípaných na Slovensku - družstvo, Cukrová 14, 811 08 Bratislava, IČO 31 398 666 - výstup č. 14 - Sečovce, podľa výstupného formulára F.1(B)14 pre kupujúceho: Ľuboš Oravec, r.č. , bytom Polárna 1451/18, 040 01 Košice a Henrieta Oravcová, r.č. , Bytom 078 01 Zbehňov 58 Funkcia riaditeľa Ing. Z. Halmovej sa končí dňom 30.4.2002. Ing. Daniel Ivančík - deň vzniku funkcie: 1.5.2002.
od 28. 9. 2011
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 15.8.2011, č.k. 33Exre/253/2011, právoplatné dňa 20.9.2011.
od 18. 7. 2014
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 17.4.2014, č.k. 33Exre/133/2014-12 ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 28.5.2014.
Vyhlásenie konkurzu
od 18. 7. 2014
Dátum vyhlásenia konkurzu: 23.6.2007 Uznesením Okresného súdu Bratislava I, zo dňa 18. 6. 2007 č. k. 4K/11/2007 - 103, ktoré nadobudlo právoplatnosť 23. 6. 2007 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Plemenárske služby, štátny podnik "v likvidácii" Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 30. 7.2012, č.k. 4K/11/2007 ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 7.8.2012 bol JUDr. Rastislav Posluch odvolaný z funkcie správcu konkurznej podstaty úpadcu Plemenárske služby, štátny podnik „ v likvidácii “, Nádražná 36, Ivanka pri Dunaji, IČO: 30 415 462 a Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 10.9.2012 č.k. 4K/11/2007 ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 15.9.2012 bol do funkcie správcu konkurznej podstaty vymenovaný Ing. Marian Mikuš so sídlom kancelárie Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava.
od 28. 9. 2011 do 17. 7. 2014
Dátum vyhlásenia konkurzu: 23.6.2007 Uznesením Okresného súdu Bratislava I, zo dňa 18. 6. 2007 č. k. 4K/11/2007 - 103, ktoré nadobudlo právoplatnosť 23. 6. 2007 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Plemenárske služby, štátny podnik "v likvidácii"
od 24. 8. 2007 do 27. 9. 2011
Dátum vyhlásenia konkurzu: 23.6.2007 Uznesením Okresného súdu Bratislava I, zo dňa 18. 6. 2007 č. k. 4K/11/2007 - 103, ktoré nadobudlo právoplatnosť 23. 6. 2007 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Plemenárske služby, štátny podnik "v likvidácii"
Správca konkurznej podstaty
od 18. 7. 2014
Ing. Marian Mikuš
Bratislava, Digital Park II, Einsteinova 25, PSČ 851 01
od 28. 9. 2011 do 17. 7. 2014
JUDr. Rastislav Posluch
Bratislava, Bazová 9, PSČ 821 08
od 18. 7. 2014 do 17. 7. 2014
JUDr. Rastislav Posluch
Bratislava, Bazová 9, PSČ 821 08
od 24. 8. 2007 do 27. 9. 2011
JUDr Ing Miroslava
Bratislava, Šafárikovo nám. 2, PSČ 811 02
od 28. 9. 2011 do 27. 9. 2011
JUDr Ing Miroslava
Bratislava, Šafárikovo nám. 2, PSČ 811 02
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO

Výpočet čistej mzdy 2024

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky

Experti na granty a dotácie

Viac informácii

Získajte neobmedzený prístup do najväčšej databázy grantov a dotácií na Slovensku. Nájdite ten správny grant pre vašu firmu.

Výpočet dôchodkového veku

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky