ČSOB Poisťovňa, a.s., IČO: 31325416 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti ČSOB Poisťovňa, a.s. Údaje boli stiahnuté 8. 5. 2023 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 31325416. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 31325416 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Deň zápisu
9. 6. 1992
Názov
od 17. 8. 2004

ČSOB Poisťovňa, a.s.

od 3. 10. 2002 do 16. 8. 2004

ERGO poisťovňa, a.s.

od 22. 5. 2000 do 2. 10. 2002

ERGO, a.s.

od 9. 6. 1992 do 21. 5. 2000

ERGO a.s.

Adresa sídla
od 1. 8. 2017
Bratislava, Žižkova 11, PSČ 81102
od 10. 12. 2004 do 31. 7. 2017
Bratislava, Vajnorská 100/B, PSČ 83104
od 30. 10. 1996 do 9. 12. 2004
Bratislava, Drieňova 7, PSČ 82102
od 9. 6. 1992 do 29. 10. 1996
Bratislava, Panenská 24, PSČ 81103
IČO
od 9. 6. 1992

31325416

Právna forma
Akciová spoločnosť
Oddiel
Sa
Vložka číslo
444/B
Súd
Okresný súd Bratislava I
Predmet činností
od 17. 6. 2006
uzatváranie sprostredkovateľských zmlúv s fyzickými i právnickými osobami na území Slovenskej republiky na činnosť dojednávania poistenia pre spoločnosť v rozsahu povolenia udeleného dozorným orgánom nad poisťovníctvom
od 4. 6. 2016
vykonávanie poisťovacej činnosti pre poistný druh životného a neživotného poistenia podľa jednotlivých odvetví v rozsahu: Časť A - poistné odvetvia neživotného poistenia 1. Poistenie úrazu (vrátane pracovných úrazov a chorôb z povolania) a/ fixné peňažné plnenie, b/ s plnením majúcim povahu odškodnenia, c/ s kombinovaným plnením, d/ cestujúcich, e/ individuálne zdravotné poistenie 2. Poistenie choroby a/ fixné peňažné plnenie, b/ s plnením majúcim povahu odškodnenia, c/ s kombinovaným plnením, d/ individuálne zdravotné poistenie 3. Poistenie škôd na pozemných dopravných prostriedkoch iných než koľajových a/ motorových dopravných prostriedkoch, b/ nemotorových dopravných prostriedkoch 4. Poistenie škôd na koľajových dopravných prostriedkoch 5. Poistenie škôd na lietadlách 6. Poistenie škôd na plávajúcich dopraných prostriedkoch a/ riečnych a prieplavových dopraných prostriedkoch, b/ jazerných dopraných prostriedkoch, c/ námorných dopraných prostriedkoch 7. Poistenie dopravy tovaru počas prepravy vrátane batožín a iného majetku bez ohľadu na použitý dopravný prostriedok 8. Poistenie škôd na inom majetku, ako je uvedené v treťom bode až siedmom bode, spôsobených a/ požiarom, b/ výbuchom, c/ víchricou, d/ prírodnými živlami inými ako víchrica, e/ jadrovou energiou, f/ zosuvom alebo zosadaním pôdy 9. Poistenie iných škôd na inom majetku, ako je uvedené v treťom bode až siedmom bode, vzniknutých krupobitím alebo mrazom, alebo inými príčinami napríklad krádežou, ak nie sú tieto príčiny zahrnuté v ôsmom bode 10. Poistenie zodpovednosti a/ za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, b/ dopravcu 11. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou lietadla vrátane zodpovednosti dopravcu 12. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou riečneho, prieplavového, jazerného alebo námorného dopravného prostriedku vrátane zodpovednosti dopravcu 13. Všeobecné poistenie zodpovednosti za škodu iné, ako je uvedené v bodoch 10 až 12. 14. Poistenie úveru a/ všeobecná platobná neschopnosť, b/ exportný úver, c/ splátkový úver, d/ hypotekárny úver, e/ poľnohospodársky úver 15. Poistenie záruky a/ priame záruky, b/ nepriame záruky 16. Poistenie rôznych finančných strát vyplývajúcich a/ z výkonu povolania, b/ z nedostatočného príjmu, c/ zo zlých poveternostných podmienok, d/ zo straty zisku, d/ z trvalých všeobecných nákladov, f/ z neočakávaných obchodných nákladov, g/ zo straty trhovej hodnoty, h/ zo straty pravidelného zdroja príjmov, i/ z inej nepriamej obchodnej finančnej straty, j/ z ostatných iných ako obchodných finančných strát, k/ z ostatných finančných strát 17. Poistenie právnej ochrany 18. Asistenčné služby Časť B – poistné odvetvia životného poistenia 1. Poistenie a/ pre prípad dožitia, pre prípad smrti, pre prípad smrti alebo dožitia, pre prípad dožitia s možnosťou vrátenia poistného, poistenie spojené s kapitalizačnými zmluvami, b/ dôchodkové poistenie, c/ doplnkové poistenie uzavreté popri životnom poistení, najmä pre prípad ublíženia na zdraví vrátane práceneschopnosti, pre prípad smrti následkom úrazu a pre prípad invalidity následkom úrazu alebo choroby 2. Poistenie pre prípad narodenia dieťaťa, poistenie prostriedkov na výživu a poistenie pre prípad uzavretia manželstva 3. Poistenie uvedené v prvom bode písm. a/ a b/ a druhom bode spojené s investičnými fondmi 6. Kapitalizačné operácie založené na aktuárskych výpočtoch, kde sa za vopred dohodnutú jednorazovú platbu alebo pravidelné platby prevezmú záväzky s určenou dobou trvania a v určenej výške.
od 15. 12. 2018
Vykonávanie zaisťovacej činnosti pre poistný druh neživotného poistenia
od 17. 6. 2006 do 31. 1. 2012
vykonávanie sprostredkovateľských činností pre banky, stavebné sporiteľne a doplnkové dôchodkové poisťovne a správcovské spoločnosti podľa povolenia udeleného dozorným orgánom nad poisťovníctvom
od 17. 6. 2006 do 31. 1. 2012
výkon činnosti sprostredkovateľa investičných služieb podľa povolenia udeleného dozorným orgánom nad poisťovníctvom
od 9. 6. 1992 do 18. 12. 1997
Poisťovacia činnosť v
od 9. 6. 1992 do 18. 12. 1997
poisťovaní právnických osôb a podnikateľov pre prípad potreby využitia právnej pomoci
od 9. 6. 1992 do 18. 12. 1997
poisťovaní fyzických osôb pre prípad potreby využitia právnej pomoci
od 3. 9. 1993 do 18. 12. 1997
poisťovaní pre prípad potreby daňového alebo finančného poradenstva
od 3. 9. 1993 do 18. 12. 1997
poisťovaní pre prípad potreby účtovného poradenstva
od 19. 12. 1997 do 16. 6. 2006
výkon poisťovacej činnosti v oblasti životného, neživotného a úrazového poistenia
od 19. 12. 1997 do 21. 5. 2000
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu činností povolených Ministerstvom financií SR
od 22. 5. 2000 do 16. 6. 2006
uzatváranie sprostredkovateľských zmlúv s fyzickými i právnickými osobami na území SR na činnosť dojednávania poistenia pre spoločnosť v rozsahu povolenia udeleného Ministerstvom financií SR
od 22. 5. 2000 do 9. 12. 2004
iné činnosti slúžiace na podporu a rozvoj poistenia
od 10. 12. 2004 do 16. 6. 2006
vykonávanie sprostredkovateľských činností pre banky, stavebné sporiteľne a doplnkové dôchodkové poisťovne podľa povolenia udeleného dozorným orgánom nad poisťovníctvom
od 17. 6. 2006 do 3. 6. 2016
výkon poisťovacej činnosti v oblasti životného, neživotného a úrazového poistenia podľa povolenia udeleného dozorným orgánom nad poisťovníctvom
Konanie menom spoločnosti
od 8. 8. 2003
Spoločnosť zastupuje predstavenstvo a podpisuje za ňu tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti pripoja svoj podpis dvaja členovia predstavenstva.
od 14. 7. 1995 do 7. 8. 2003
Spoločnosť zastupuje predstavenstvo a podpisuje za ňu tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti pripoja svoj podpis dvaja členovia predstavenstva, pričom jeden z nich musí byť predseda alebo podpredseda predstavenstva.
od 9. 6. 1992 do 13. 7. 1995
Spoločnosť zastupuje a podpisuje za ňu predstavenstvo a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti pripoja svoj podpis predseda predstavenstva a jeden člen predstavenstva.
Ďalšie právne skutočnosti
od 3. 9. 1993
Na valnom zhromaždení konanom dňa 29.6.1993 bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 876
od 14. 7. 1995
Zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromaždení dňa 9.6.1995. Stary spis: Sa 876
od 30. 10. 1996
Notárska zápisnica N 180/96, Nz 181/96 spísaná dňa 30.5.1996 v znení notárskej zápisnice N 425/96, Nz 423/96 spísanej dňa 30.10.1996 notárkou JUDr. Danielou Šikutovou osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 30.5.1996, na ktorom bola schválená zmena stanov v článku 1,20. Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia dozornej rady konanej dňa 30.5.1996. Notárska zápisnica N 340/96, Nz 338/96 spísaná dňa 17.9.1996 v znení notárskej zápisnice N 412/96, Nz 410/96 spísanej dňa 23.10.1996 notárkou JUDr. Danielou Šikutovou, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 17.9.1996, na ktorom bola schválená zmena stanov v článku 5,6. Stary spis: Sa 876
od 17. 7. 1998
Na valnom zhromaždení dňa 19.5.1998, ktorého konanie bolo osvedčené v not. záp. N 115/98, Nz 114/98 napísanej dňa 19.5.1998 notárom JUDr Šúrkovou bola schválená zmena stanov.
od 22. 5. 2000
Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 19.10.1999, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 226/99, Nz 222/99 napísanej dňa 19.10.1999 notárkou JUDr. Šúrkovou bola schválená zmena stanov.
od 13. 9. 2000
Na valnom zhromaždení dňa 15.6.2000, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 128/00, Nz 127/00 napísanej dňa 15.6.2000 notárkou JUDr. Tatianou Šúrkovou bola schválená zmena stanov.
od 22. 10. 2001
Na riadnom valnom zhromaždení dňa 3.7.2001, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 138/01, Nz 137/01 napísanej dňa 3.7.2001 notárkou JUDr. Tatjanou Šúrkovou bola schválená zmena stanov. Na náhradnom valnom zhromaždení dňa 8.10.2001, ktorého konane bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 218/01, Nz 219/01 napísanej dňa 8.10.2001 notárkou JUDr. Tatjanou Šúrkovou bola schválená zmena stanov v čl. 3.
od 3. 10. 2002
Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 9.7.2002, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 251/02, Nz 251/02 napísanej dňa 9.7.2002 notárkou JUDr.Tatjanou Šúrkovou bola schválená zmena stanov, ktorou sa mení aj predchádzajúce obchodné meno ERGO, a.s.
od 2. 12. 2002
Zápisnica dozornej rady zo dňa 19.9.2002.
od 3. 2. 2003
Notárska zápisnica Nz 638/02 zo dňa 16.12.2002 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.. Zápis o zasadnutí dozornej rady zo dňa 16.12.2002. Daliborovi Pavelovi zanikla dňa 16.12.2002 funkcia predsedu predstavenstva. JUDr. Borisovi Čuchranovi vznikla dňa 16.12.2002 funkcia predsedu predstavenstva.
od 8. 8. 2003
Zápisnica z valného zhomaždenia zo dňa 20.2.2003, na ktorom bola schválená zmena stanov - osvedčená do notárskej zápisnice č. N 18/2003, Nz 12538/2003. Zápisnica z dozornej rady z 19.5.2003.
od 21. 10. 2003
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady z 15.7.2003.
od 27. 2. 2004
Zápis zo zasadnutia dozornej rady spoločnosti zo dňa 17.10.2003. Notárska zápisnica č. N 379/2003, Nz 93706/2003 spísaná dňa 17.10.2003 notárkou JUDr. Tatjanou Šúrkovou, ktorá osvedčuje priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti, na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti.
od 17. 8. 2004
Zmena obchodného mena a zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 08.07.2004, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 236/2004, Nz 56902/2004 spísanou notárkou JUDr. Tatianou Šurkovou. Pôvodné obchodné meno ERGO poisťovnňa, a.s.
od 21. 9. 2004
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 18.8.2004. Funkcia člena predstavenstva JUDr.Borisa Čuchrana skončila 18.8.2004.
od 17. 11. 2004
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 14.10.2004.
od 10. 12. 2004
Notárska zápisnica č. N 372/2004, Nz 82398/2004 zo dňa 16.11.2004 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 14.10.2004.
od 6. 1. 2005
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 02.12.2004. Ludo Swinnen, funkcia člena predstavenstva od 17.02.20003 do 02.12.2004.
od 15. 3. 2005
Notárska zápisnica č. 58/2005, Nz 7886/2005, NCRls 7864/2005 zo dňa 22.02.2005, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov v čl.11, bod 3 stanov.
od 4. 5. 2005
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhhromaždenia zo dňa 20.04.2005 vo forme notárskej zápisnice N 114/2005, Nz 16843/2005, NCRls 16634/2005 spísnej JUDr. Tatjanou Šúrkovou, notárkou - zvýšenie základného imania
od 17. 6. 2006
Zápisnica z valného zhromaždenia osvedčená do notárskej zápisnice č. N 108/2006, Nz 21292/2006, NCRls 21188/2006 zo dňa 31.05.2006. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 17.02.2006.
od 27. 6. 2007
Zápisnica zo zadadnutia dozornej rady spoločnosti zo dňa 09.05.2007 - voľba nového člena predstavenstva.
od 16. 1. 2008
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 10.12.2007.
od 28. 3. 2008
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 18.2.2008. Notárska zápisnica N 43/2008, 10906/2008, NCRls 10854/2008 zo dňa 14.3.2008.
od 1. 12. 2008
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 22.09.2008.
od 9. 7. 2009
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 23.06.2009.
od 7. 11. 2009
Notárska zápisnica N 549/2009, Nz 34868/2009 zo dňa 12.10.2009 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 13.10.2009.
od 25. 3. 2010
Notárska zápisnica N 48/2010, Nz 8239/2010 zo dňa 11.03.2010 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.
od 24. 12. 2011
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 20.12.2011.
od 1. 2. 2012
Notárska zápisnica N 36/2012, Nz 615/2012, NCRls 626/2012 spísaná dňa 10.1.2012 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 10.1.2012.
od 13. 6. 2012
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia konaného dňa 07.06.2012.
od 25. 10. 2012
Vzdanie sa funkcie člena dozornej rady zo dňa 19.10.2012.
od 12. 1. 2013
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 17.12.2012. Uznesenie dozornej rady zo dňa 17.12.2012.
od 7. 12. 2013
Rozhodnutie dozornej rady zo dňa 27.11.2013.
od 4. 1. 2014
Rozhodnutie dozornej rady zo dňa 27.11.2013.
od 31. 10. 2015
Notárska zápisnica - Rozhodnutie jediného akcionára - opravná doložka zo dňa 28.10.2015.
od 4. 6. 2016
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 31.05.2016.
od 1. 8. 2017
Notárska zápisnica č. N 73/2017, Nz 22766/2017, NCRls 23254/2017 zo dňa 29.06.2017.
od 15. 12. 2018
Notárska zápisnica č. N 912/2018, Nz 44568/2018, NCRls 45319/2018 zo dňa 26.11.2018.
Základné imanie
od 5. 3. 2009
27 816 488,2 EUR
Rozsah splatenia: 27 816 488,2 EUR
od 4. 5. 2005 do 4. 3. 2009
838 000 000 Sk
Rozsah splatenia: 838 000 000 Sk
od 15. 3. 2005 do 3. 5. 2005
450 000 000 Sk
Rozsah splatenia: 450 000 000 Sk
od 10. 12. 2004 do 14. 3. 2005
450 000 000 Sk
Rozsah splatenia: 380 000 000 Sk
od 22. 10. 2001 do 9. 12. 2004
350 000 000 Sk
od 22. 5. 2000 do 21. 10. 2001
230 000 000 Sk
od 17. 7. 1998 do 21. 5. 2000
190 000 000 Sk
od 19. 12. 1997 do 16. 7. 1998
165 000 000 Sk
od 14. 7. 1995 do 18. 12. 1997
150 000 000 Sk
od 3. 9. 1993 do 13. 7. 1995
117 000 000 Sk
od 9. 6. 1992 do 2. 9. 1993
52 000 000 Sk
Akcie
od 5. 3. 2009
Počet: 1676
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 16 596,95 EUR
od 4. 5. 2005 do 4. 3. 2009
Počet: 1676
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 500 000 Sk
od 10. 12. 2004 do 3. 5. 2005
Počet: 900
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 500 000 Sk
od 22. 10. 2001 do 9. 12. 2004
Počet: 700
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 500 000 Sk
od 13. 9. 2000 do 21. 10. 2001
Počet: 460
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 500 000 Sk
od 22. 5. 2000 do 12. 9. 2000
Počet: 460
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 500 000 Sk
od 17. 7. 1998 do 21. 5. 2000
Počet: 380
Druh - forma: - akcie na doručiteľa
Podoba:
Menovitá hodnota: 500 000 Sk
od 19. 12. 1997 do 16. 7. 1998
Počet: 330
Druh - forma: - akcie na doručiteľa
Podoba:
Menovitá hodnota: 500 000 Sk
od 14. 7. 1995 do 18. 12. 1997
Počet: 300
Druh - forma: - akcie na doručiteľa
Podoba:
Menovitá hodnota: 500 000 Sk
od 3. 9. 1993 do 13. 7. 1995
Počet: 234
Druh - forma: - akcie na doručiteľa
Podoba:
Menovitá hodnota: 500 000 Sk
od 9. 6. 1992 do 2. 9. 1993
Počet: 104
Druh - forma: - akcie na doručiteľa
Podoba:
Menovitá hodnota: 500 000 Sk
Akcionár
od 27. 11. 2021
KBC Insurance N.V.
Leuven, Professor Roger Van Overstraetenplein 2, PSČ 3000
od 25. 3. 2010 do 26. 11. 2021
KBC Insurance N.V.
Leuven, Professor Roger Van Overstraetenplein 2, PSČ 3000
od 14. 5. 2008 do 24. 3. 2010
KBC Insurance N.V.
Leuven, Waaistraat 6, PSČ B-3000
Dozorná rada
od 27. 11. 2021
Dr. Gyula Barna
Leányfalu, Fecske u. 17, PSČ H-2016
Vznik funkcie: 30. 5. 2019
od 27. 11. 2021
Ing. Peter Ripka
Bratislava - mestská časť Rusovce, Fláviovská 861/27, PSČ 851 10
Vznik funkcie: 28. 9. 2021
od 13. 6. 2019 do 26. 11. 2021
Dr. Gyula Barna
Leányfalu, Fecske u. 17, PSČ H-2016
Vznik funkcie: 30. 5. 2019
od 17. 8. 2004 do 8. 7. 2009
Walter Bogaerts
Bonheiden, Weynesbaan 142, PSČ B-2820
Vznik funkcie: 8. 7. 2004
od 9. 7. 2009 do 8. 7. 2009
Walter Bogaerts
Bonheiden, Weynesbaan 142, PSČ B-2820
Vznik funkcie: 8. 7. 2004 Skončenie funkcie: 8. 7. 2009
od 14. 7. 1995 do 29. 10. 1996
JUDr. Roman Bušo
Bratislava, Dulovo nám 7
od 30. 10. 1996 do 16. 7. 1998
JUDr. Roman Bušo
Bratislava, Dulovo nám 7
od 13. 6. 2012 do 24. 10. 2012
Luc Cools
Budapest, Hableány utca 2, PSČ 1125
Vznik funkcie: 8. 6. 2012
od 9. 9. 2010 do 30. 10. 2015
Ing. Peter Čahoj
Bratislava, Podunajská 46, PSČ 821 07
Vznik funkcie: 17. 8. 2010
od 31. 10. 2015 do 30. 10. 2015
Ing. Peter Čahoj
Bratislava, Podunajská 46, PSČ 821 07
Vznik funkcie: 17. 8. 2010 Skončenie funkcie: 17. 8. 2015
od 25. 3. 2010 do 21. 10. 2016
Ing. Michal Kaněra
Pardubice, Zelená 227, PSČ 530 03
Vznik funkcie: 11. 3. 2010
od 22. 10. 2016 do 21. 10. 2016
Ing. Michal Kaněra
Pardubice, Zelená 227, PSČ 530 03
Vznik funkcie: 11. 3. 2010 Skončenie funkcie: 8. 9. 2016
od 28. 9. 2006 do 23. 6. 2010
Ing. Peter Klimovský
Gánovce, Gánovce 385, PSČ 058 01
Vznik funkcie: 8. 9. 2006
od 24. 6. 2010 do 23. 6. 2010
Ing. Peter Klimovský
Gánovce, Gánovce 385, PSČ 058 01
Vznik funkcie: 8. 9. 2006 Skončenie funkcie: 9. 6. 2010
od 28. 9. 2006 do 8. 9. 2011
Ing. Roman Miškovský
Bratislava, Exnárová 35, PSČ 821 03
Vznik funkcie: 8. 9. 2006
od 9. 9. 2011 do 8. 9. 2011
Ing. Roman Miškovský
Bratislava, Exnárová 35, PSČ 821 03
Vznik funkcie: 8. 9. 2006 Skončenie funkcie: 8. 9. 2011
od 9. 9. 2011 do 29. 9. 2016
Ing. Roman Miškovský
Bratislava, Exnárová 35, PSČ 821 03
Vznik funkcie: 9. 9. 2011
od 30. 9. 2016 do 12. 10. 2016
Ing. Roman Miškovský
Bratislava, Exnárová 35, PSČ 821 03
Vznik funkcie: 9. 9. 2011 Skončenie funkcie: 9. 9. 2016
od 22. 10. 2016 do 26. 11. 2021
RNDr. Rastislav Nemeček, Ph.D.
Bratislava, Námestie Hraničiarov 3728/31, PSČ 851 03
Vznik funkcie: 27. 9. 2016
od 27. 11. 2021 do 26. 11. 2021
RNDr. Rastislav Nemeček, Ph.D.
Bratislava, Námestie Hraničiarov 3728/31, PSČ 851 03
Vznik funkcie: 27. 9. 2016 Skončenie funkcie: 27. 9. 2021
od 23. 9. 2016 do 12. 6. 2019
Ing. Marek Nezveda
Pardubice, Nerudova 2772, PSČ 530 02
Vznik funkcie: 22. 8. 2016
od 13. 6. 2019 do 12. 6. 2019
Ing. Marek Nezveda
Pardubice, Nerudova 2772, PSČ 530 02
Vznik funkcie: 22. 8. 2016 Skončenie funkcie: 29. 5. 2019
od 9. 6. 1992 do 16. 7. 1998
Ing. Gustav Pernecký
Bratislava
od 10. 12. 1998 do 27. 9. 2006
Ing. Vladimír Rajčák
Bratislava, Strečnianska 3085/5, PSČ 851 01
od 28. 9. 2006 do 27. 9. 2006
Ing. Vladimír Rajčák
Bratislava, Strečnianska 3085/5, PSČ 851 01
Vznik funkcie: Skončenie funkcie: 25. 7. 2006
od 9. 6. 1992 do 13. 7. 1995
Ing. Štefan Szász
Bratislava, Iliušinova 4
od 9. 6. 1992 do 13. 7. 1995
Braňo Šula
Bratislava
od 10. 12. 1998 do 27. 9. 2006
Ing. Peter Vajda, CSc.
Bratislava, Hummelova 6, PSČ 811 03
od 28. 9. 2006 do 27. 9. 2006
Ing. Peter Vajda, CSc.
Bratislava, Hummelova 6, PSČ 811 03
Vznik funkcie: Skončenie funkcie: 4. 9. 2006
od 23. 7. 2022
Isabel Ida W Boogers
Lubbeek, Grotendries 31, PSČ 3210
Vznik funkcie: 24. 6. 2022
od 9. 7. 2009 do 12. 6. 2012
Walter Bogaerts
Bonheiden, Weynesbaan 142, PSČ B-2820
Vznik funkcie: 9. 7. 2009
od 13. 6. 2012 do 12. 6. 2012
Walter Bogaerts
Bonheiden, Weynesbaan 142, PSČ B-2820
Vznik funkcie: 9. 7. 2009 Skončenie funkcie: 7. 6. 2012
od 25. 10. 2012 do 24. 10. 2012
Luc Cools
Budapest, Hableány utca 2, PSČ 1125
Vznik funkcie: 8. 6. 2012 Skončenie funkcie: 19. 10. 2012
od 21. 6. 2011 do 20. 6. 2011
Johan Daemen
Bonheiden, Oude Baan 110, PSČ B-2820
Vznik funkcie: 31. 5. 2006 Skončenie funkcie: 31. 5. 2011
od 21. 6. 2011 do 29. 7. 2016
Johan Daemen
Bonheiden, Oude Baan 110, PSČ B-2820
Vznik funkcie: 15. 6. 2011
od 30. 7. 2016 do 29. 7. 2016
Johan Daemen
Bonheiden, Oude Baan 110, PSČ B-2820
Vznik funkcie: 15. 6. 2011 Skončenie funkcie: 15. 6. 2016
od 30. 7. 2016 do 23. 11. 2016
Johan Daemen
Bonheiden, Oude Baan 110, PSČ B-2820
Vznik funkcie: 16. 6. 2016 Skončenie funkcie: 16. 6. 2021
od 24. 11. 2016 do 26. 11. 2021
Johan Daemen
Bonheiden, Oude Baan 110, PSČ B-2820
Vznik funkcie: 16. 6. 2016
od 17. 6. 2006 do 20. 6. 2011
Johan Daemen
Bonheiden, Oude Baan 110, PSČ B-2820
Vznik funkcie: 31. 5. 2006
od 17. 6. 2006 do 16. 6. 2006
Christian FRM Defranq
Kortenberg, Zonnelaan 23, PSČ 3070
Vznik funkcie: 16. 12. 2002 Skončenie funkcie: 28. 4. 2006
od 3. 2. 2003 do 16. 6. 2006
Christian FRM Defranq
Kortenberg, Zonnelaan 23, PSČ 3070
Vznik funkcie: 16. 12. 2002
od 17. 7. 1998 do 2. 2. 2003
Ing. Václav Foglar
Praha, Kuchařská 773
Vznik funkcie: Skončenie funkcie: 16. 12. 2002
od 12. 1. 2013 do 30. 10. 2015
Wim Guilliams
1616, Shishmanova Konnitsa St. 17
Vznik funkcie: 1. 1. 2013
od 31. 10. 2015 do 30. 10. 2015
Wim Guilliams
1616, Shishmanova Konnitsa St. 17
Vznik funkcie: 1. 1. 2013 Skončenie funkcie: 24. 6. 2015
od 17. 8. 2004 do 16. 8. 2004
Alebert Joseph Kessler
Wezembeek - Oppem, Bergenblokstraat 39, PSČ 1970
Vznik funkcie: 16. 12. 2002 Skončenie funkcie: 12. 5. 2004
od 3. 2. 2003 do 16. 8. 2004
Alebert Joseph Kessler
Wezembeek - Oppem, Bergenblokstraat 39, PSČ 1970
Vznik funkcie: 16. 12. 2002
od 17. 11. 2004 do 16. 11. 2004
Mgr. Jan Lamser
Praha 5, Strážovská 342/15
Vznik funkcie: 17. 10. 2003 Skončenie funkcie: 13. 10. 2004
od 27. 2. 2004 do 16. 11. 2004
Mgr. Jan Lamser
Praha 5, Strážovská 342/15
Vznik funkcie: 17. 10. 2003
od 14. 7. 1995 do 29. 10. 1996
Ing. Jiří Morávek
Pardubice, Palackého 1930
od 30. 10. 1996 do 2. 2. 2003
Jiří Morávek
Pardubice, Palackého 1930
Vznik funkcie: Skončenie funkcie: 16. 12. 2002
od 10. 12. 2004 do 6. 6. 2007
Philippe Marc Moreels
Bratislava, Zochova 760/16, PSČ 811 03
Vznik funkcie: 16. 11. 2004
od 7. 6. 2007 do 6. 6. 2007
Philippe Marc Moreels
Bratislava, Zochova 760/16, PSČ 811 03
Vznik funkcie: 16. 11. 2004 Skončenie funkcie: 4. 4. 2007
od 22. 10. 2001 do 2. 2. 2003
Ing. Jan Petr
Praha 4, Nad Údolím 66
Vznik funkcie: Skončenie funkcie: 16. 12. 2002
od 3. 2. 2003 do 26. 2. 2004
Carl Rossey
Gent, Prinses Clementinalaan 75, PSČ 9000
Vznik funkcie: 16. 12. 2002
od 3. 2. 2003 do 16. 6. 2006
Jeroen Karel van Leeuwen
Oostmaaslaan 47
Vznik funkcie: 16. 12. 2002
od 17. 6. 2006 do 16. 6. 2006
Jeroen Karel van Leeuwen
Oostmaaslaan 47
Vznik funkcie: 16. 12. 2002 Skončenie funkcie: 28. 4. 2006
od 17. 6. 2006 do 6. 11. 2009
Jan Vanhevel
Brasschaat, Max Hermanlei 8, PSČ B-2930
Vznik funkcie: 31. 5. 2006
od 7. 11. 2009 do 6. 11. 2009
Jan Vanhevel
Brasschaat, Max Hermanlei 8, PSČ B-2930
Vznik funkcie: 31. 5. 2006 Skončenie funkcie: 12. 10. 2009
od 30. 10. 1996 do 2. 2. 2003
Ing. Jiří Zahálka
Holice, Palackého 239
Vznik funkcie: Skončenie funkcie: 12. 2. 2002
od 14. 7. 1995 do 29. 10. 1996
Ing. Jiří Zahálka
Holice, Palackého 239
od 23. 7. 2022 do 22. 7. 2022
Johan Daemen
Bonheiden, Oude Baan 110, PSČ B-2820
Vznik funkcie: 16. 6. 2016 Skončenie funkcie: 23. 6. 2022
od 27. 11. 2021 do 22. 7. 2022
Johan Daemen
Bonheiden, Oude Baan 110, PSČ B-2820
Vznik funkcie: 16. 6. 2016
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO

Výpočet čistej mzdy 2024

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky

Experti na granty a dotácie

Viac informácii

Získajte neobmedzený prístup do najväčšej databázy grantov a dotácií na Slovensku. Nájdite ten správny grant pre vašu firmu.

Výpočet dôchodkového veku

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky