GUMON Bratislava a.s. v likvidácii, IČO: 31411614 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti GUMON Bratislava a.s. v likvidácii Údaje boli stiahnuté 9. 5. 2023 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 31411614. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 31411614 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
1. 5. 1992
Názov
od 21. 1. 2000

GUMON Bratislava a.s. v likvidácii

od 1. 5. 1995 do 20. 1. 2000

GUMON Bratislava a.s.

Adresa sídla
od 1. 5. 1995
Bratislava, Košická 6, PSČ 82516
IČO
od 1. 5. 1995

31411614

Právna forma
Akciová spoločnosť
Oddiel
Sa
Vložka číslo
348/B
Súd
Okresný súd Bratislava I
Predmet činností
od 1. 5. 1995
výskum, vývoj, výroba, montáž, predaj a propagácia elektornických výrobkov a systémov vybraných strojárenských výrobkov a zariadení
od 1. 5. 1995
skúšobníctvo elektrotechnických výrobkov a zariadení do 400 kW
od 1. 5. 1995
konšrukcia avýroba jednoúčelových strojov a zariadení na úpravu textilií
od 1. 5. 1995
zahranično-obchodná činnosť /export-import/ kooperácia, vývoz výrobkov z prodokcie spoločnosti, dovoz výrobkov strojných technologických zariadení a surovín potrebných k výrobe a činnosti spoločnosti, poradenská, obstaravateľská a sprostredkovateľská obchodná činnosť
od 9. 7. 1995
poradenská, obstaraváteľská a sprostredkovateľská činnosť
od 9. 7. 1995
kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
od 9. 7. 1995
ubytovacia a pohostinská činnosť
od 1. 5. 1995 do 12. 12. 1996
kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
od 1. 5. 1995 do 12. 12. 1996
prenájom priemyselného tovaru
od 1. 5. 1995 do 12. 12. 1996
ubytovacia a pohostinská činnosť
od 1. 5. 1995 do 12. 12. 1996
výroba lisovaných a gumových výrobkov z plastických látok
Konanie menom spoločnosti
od 21. 1. 2000
V mene spoločnosti v likvidácii koná likvidátor.
od 1. 5. 1995 do 20. 1. 2000
Predstavenstvo je oprávnené konať vo veciach predstavenstva vo všetkých veciach. Konať menom spoločnosti sú oprávnený všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvoch členov predstavenstva. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnený všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis vždy dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.
Ďalšie právne skutočnosti
od 1. 5. 1995
Dňa 19.11.1992 prijalo mimoriadné valné zhromaždenie snem stavov akciovej spoločnosti a rozhodlo zapísaní základného imania. Notárska zápisnica N 559/92 a Nz 525/92 z 19.11.1992 - ŠN Bratislava 2. Notárska zápisnica N 163/93, Nz 163/93 zo dňa 07.07.1993 súčasťou ktorej sú stanovy spoločnostiv zmysle Zák. č. 513/91 Zb. Zmena stanoc prijatá na valnom zhromaždení, osvedčenou notárskou zápisnicou zo dňa 17.05.1994 č. N137/94 a Nz 136/94. Notárska zápisnica zo dňa 08.10.1994 č. N 318/94 a Nz 314/94.
od 8. 7. 1995
Dňa 19.11.1992úrijalo momoriadné valné hromaždenie ssnem stavov akcie spoločnosti a rozhdol a rozhodol o zapísaní základnogo imania. Notárska zápisnica N 559/92 a Nz 522 z 19.11.1992 - ŠN Bratislva II Starý spi Sa: 669.
od 9. 7. 1995
Notárska zápisnica N 163/93, Nz 163/93 zo dňa 7.7.1993 súčasťou ktorej sú stanovy spoločnosti v zmysle Zák. č. 513/91 Zb.
od 10. 7. 1995
Zmena stanov prijatá na valnom zhromaždení, osvedčenou notárskou zápisnicou zo dňa 17.5.1994 č. N 137/94 a Nz 136/94. Notárska zápisnica zo dňa 8.10.1994 č. N318/94 a Nz 314/94.
od 15. 8. 1995
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 26.4.1995, protokol zo dňa 8.6.1995 o priebehu a výsledkoch výsledkoch volieb Dozornej rady, ktoré sa konali dňa 7.6.1995.
od 20. 6. 1996
Na valnom zhromaždení dňa 24.11.1995, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 504/95, Nz 488/95 napísanej dňa 24.11.1995 notárom JUDr. Blahom v Bratislave, na ktorom bola schválená zmena stanov, ako aj zmena v dozornej rade.
od 7. 10. 1996
Zápisnica č. 1/96 z rokovania dozornej rady zo dňa 29.1.1996.
od 20. 11. 1996
Zápisnica č. 8/96 z dozornej rady zo dňa 30.9.1996, zápisnica č. 7/96 zo dňa 30.9.1996 z predstavenstva.
od 13. 12. 1996
Zápisnica z dozornej rady zo dňa 3.12.1996 a zápisnica č. 8 z dozornej rady zo dňa 30.9.1996.
od 25. 11. 1997
Zápisnica č. 8/96 zo dňa 14.10.1996 z predstavenstva spoločnosti, zápisnica č. 9/96 zo dňa 16.10.1996 z dozornej rady spoločnosti, zápisnica č. 1/97 zo dňa 3.5.1997 z dozornrj rady, zápisnica z valného zhromaž- denia zo dňa 15.5.1997. Starý spis: Sa 669.
od 29. 4. 1998
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady č.2/98 z dňa 10.2.1998 a predstavenstva č. 2/98 z dňa 10.2.1998.
od 15. 7. 1998
Notárska zápisnica N/96/98, Nz 94/98 zo dňa 24.6.1998, zápisnica č. 6 z dozornej rady zo dňa 25.6.1998 , zápisnica č. 13/1998 z mimoriadného zasadnutia predsta- venstva zo dňa 24.6.1998, zápisnica z predstavenstva zo dňa 25.6.1998.
od 21. 1. 2000
Zrušenie spoločnosti s likvidáciou a jej vstup do likvidácie schválené na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 23.11.1999, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 676/99, Nz 676/99 spísaná notárkou JUDr. Danielou Šikutovou.
od 26. 10. 2004
Uznesením Krajského súdu v Bratislave č.k. 3K 64/03 zo dňa 14.10.2004 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: GUMON Bratislava a.s.v likvidácii, Košická 6, 825 16 Bratislava, IČO: 31 411 614. Za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr. Ľubomír Polák, AK Hurbanova 18, 905 01 Senica.
od 29. 8. 2007
Funkcia správcu konkurznej podstaty JUDr. Ľubomíra Poláka, AK, Hurbanova 18, 905 01 Senica, zaniká dňom 17. 12. 2004. Za správcu konkurznej podstaty sa ustanovuje JUDr. Martina Mrázová, AK, Šoltésovej 20, 811 08 Bratislava.
od 31. 10. 2007
Uznesením Krajského súdu č.k. 3K 64/2003 - 106 zo dňa 22.12.2004, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 17.1.2005 súd zbavil JUDr. Ľubomíra Poláka, advokáta, AK so sídlom Hurbanova 18, 905 01 Senica, funkcie správcu a ustanovil JUDr. Martinu Mrázovú, advokátku so sídlom AK Šoltésovej 20, 811 08 Bratislava do funkcie nového správcu.
od 9. 8. 2011
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 28.6.2011, č.k. 33Exre/1273/2010, právoplatné dňa 25.7.2011.
od 10. 11. 2011
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 4.10.2011, sp. zn. 34 Exre/276/2011, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 26.10.2011.
od 19. 6. 2015
Uznesením Krajského súdu v Bratislave zo dňa 20.2.2015, č.k.: 3K /64/2003-468 ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 31.3.2015, bol zrušený konkurz na majetok úpadcu GUMON Bratislava a.s. v likvidácii, Košická 6, Bratislava, IČO: 31 411 614 vyhlásený uznesením č.k. 3K 64/2003-48 zo dňa 14.10.2004, pre nedostatok predpokladov pre konkurz a bola odvolaná z funkcie správcu konkurznej podstaty JUDr. Martina Mrázová, advokátka so sídlom AK Šoltésovej 20, Bratislava.
od 19. 6. 2015
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 13.5.2015 č.k. 33Exre/134/2015-4 ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 12.6.2015.
Základné imanie
od 21. 1. 2009
5 822 346,168276 EUR
od 9. 7. 1995 do 20. 1. 2009
175 404 000 Sk
od 8. 7. 1995 do 8. 7. 1995
75 404 000 Sk
od 1. 5. 1995 do 7. 7. 1995
175 404 000 Sk
Akcie
od 21. 1. 2009
Počet: 175404
Druh - forma: akcie na doručiteľa, zaknihovaný cenný papier
Podoba:
Menovitá hodnota: 33,193919 EUR
od 21. 1. 2000 do 20. 1. 2009
Počet: 175404
Druh - forma: akcie na doručiteľa, zaknihovaný cenný papier
Podoba:
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
od 9. 7. 1995 do 20. 1. 2000
Počet: 175404
Druh - forma: - akcie na doručiteľa
Podoba:
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
od 8. 7. 1995 do 8. 7. 1995
Počet: 114855
Druh - forma: - akcie na doručiteľa
Podoba:
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
od 8. 7. 1995 do 8. 7. 1995
Počet: 3531
Druh - forma: - akcie na doručiteľa
Podoba:
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
od 1. 5. 1995 do 7. 7. 1995
Počet: 175404
Druh - forma: - akcie na doručiteľa
Podoba:
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
Dozorná rada
od 24. 5. 2022
Vladimír Hoťka
Bratislava, Osuského 16
od 24. 5. 2022
Ing. Július Vrábeľ
Rimavská Sobota, Liekova 3
od 24. 5. 2022
MUDr. Juraj Božík
Šurany, SNP 146/14
od 1. 5. 1995 do 14. 8. 1995
Ing. Ervín Bloch
Bratislava, Obchodná 50
od 25. 11. 1997 do 14. 7. 1998
Ján Čokyna
Bratislava, Miletičová 48
od 20. 6. 1996 do 24. 11. 1997
Ing. Vladimír Čulen
Bratislava, Kuhlovská 57
od 20. 6. 1996 do 12. 12. 1996
Ing. Dorota faragóová, CSc.
Bratislava, Jungmanova 20
od 1. 5. 1995 do 14. 8. 1995
Ing. Dorota Faragová, CSc.
Bratislava, Jungmanova 20
od 20. 6. 1996 do 24. 11. 1997
Ing. Luboš Gerek
Bratislava, Podkerepušky 1150
od 1. 5. 1995 do 14. 8. 1995
Ing. Daniel Hodul
Bratislava, Fedáková 24
od 25. 11. 1997 do 14. 7. 1998
Ing. Marta Lobotková
Trenčín, Inovecká 3
od 20. 6. 1996 do 14. 7. 1998
Ing. Ivan Majerčák
Bratislava, Prešovská 30
od 13. 12. 1996 do 24. 11. 1997
Jozef Paučo
Bratislava, Znievska 38, PSČ 851 06
od 20. 6. 1996 do 14. 7. 1998
Ing. Peter Pecha
Rudník, Rudník 34
od 1. 5. 1995 do 14. 8. 1995
Ing. Ivan Penz
Bratislava, Hronská 8
od 15. 8. 1995 do 19. 6. 1996
František Raslavský
Bratislava, Sklodowskej 2
od 25. 11. 1997 do 14. 7. 1998
Ing. Pavol Scholz
Rimavská Sobota, Rimava 1069/36
od 15. 8. 1995 do 19. 6. 1996
Jozef Sukup
Bratislava, Romanova 11
od 20. 6. 1996 do 24. 11. 1997
Jozef Sukup
Bratislava, Romanova 11
od 1. 5. 1995 do 14. 8. 1995
Prof. Ing. Gustáv Thomas, CSc.
Bratislava, Hlboká cesta 3
od 1. 5. 1995 do 19. 6. 1996
Prof. Ing Karol Vlachynský, CSc.
Bratislava, Fadrúzová 5
od 25. 11. 1997 do 23. 5. 2022
Vladimír Hoťka
Bratislava, Osuského 16
od 15. 7. 1998 do 23. 5. 2022
Ing. Július Vrábeľ
Rimavská Sobota, Liekova 3
od 15. 7. 1998 do 23. 5. 2022
MUDr. Juraj Božík
Šurany, SNP 146/14
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO

Výpočet čistej mzdy 2024

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky

Experti na granty a dotácie

Viac informácii

Získajte neobmedzený prístup do najväčšej databázy grantov a dotácií na Slovensku. Nájdite ten správny grant pre vašu firmu.

Výpočet dôchodkového veku

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky