Medirex, a.s., IČO: 35766450 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti Medirex, a.s. Údaje boli stiahnuté 23. 3. 2023 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 35766450. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 35766450 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
24. 5. 1999
Názov
od 14. 7. 2007

Medirex, a.s.

Adresa sídla
od 10. 9. 2009
Pezinok, Holubyho 35, PSČ 90201
od 14. 7. 2007 do 9. 9. 2009
Pezinok, 1.mája 41, PSČ 90201
IČO
od 14. 7. 2007

35766450

Právna forma
Akciová spoločnosť
Oddiel
Sa
Vložka číslo
4185/B
Súd
Okresný súd Bratislava I
Predmet činností
od 26. 1. 2023
Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
od 4. 1. 2013
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
od 14. 7. 2007
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
od 4. 1. 2013
výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied
od 14. 7. 2007
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
od 14. 7. 2007
sprostredkovateľská činnosť
od 14. 7. 2007
automatizované spracovanie dát
od 14. 7. 2007
činnosť účtovných poradcov
od 14. 7. 2007
vedenie účtovníctva
od 14. 7. 2007
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
od 14. 7. 2007
faktoring a forfaiting
od 14. 7. 2007
poradenská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
od 14. 7. 2007
organizačné a technické zabezpečenie školení
od 14. 7. 2007
leasing technológií, prístrojov, automobilov
od 14. 7. 2007
reklamná a propagačná činnosť
od 14. 7. 2007
prenájom strojov, prístrojov, technológií, motorových vozidiel
od 14. 7. 2007
upratovacie služby
od 14. 7. 2007
pranie a čistenie v rozsahu voľnej živnosti
od 14. 7. 2007
poradenská činnosť v oblasti zdravotníckej techniky a zdravotníckeho materiálu v rozsahu voľnej živnosti
od 14. 7. 2007
prevádzkovanie cestovnej kancelárie
od 14. 7. 2007
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempoch triedy 3 a 4
od 14. 7. 2007
dopravná zdravotná služba
od 14. 7. 2007
poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení:
od 14. 7. 2007
a) zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v odbore:
od 14. 7. 2007
klinická biochémia
od 14. 7. 2007
hematológia a transfuziológia
od 14. 7. 2007
klinická imunológia a alergológia
od 14. 7. 2007
lekárska genetika
od 14. 7. 2007
kúpa a predaj nehnuteľností
od 2. 2. 2016
poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zdravotníckom zariadení - zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v odbore klinická mikrobiológia
od 1. 5. 2017
prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom - obstarávateľské služby
od 1. 5. 2017
konzultačná a poradenská činnosť pri zavádzaní systémov riadenia kvality
od 1. 5. 2017
leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti
od 1. 5. 2017
prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
od 1. 5. 2017
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
od 1. 5. 2017
poradenská činnosť v oblasti obchodu v rozsahu voľnej živnosti
od 1. 5. 2017
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
od 1. 5. 2017
odber vzoriek zo životného prostredia a z pracovného prostredia na účely kvalitatívneho a kvantitatívneho zisťovania faktorov životného prostredia a pracovného prostredia
od 1. 5. 2017
kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich možného vplyvu na zdravie - vykonávanie mikrobiologickej kontroly sterilizačných procesov a účinnosti dezinfekcie
od 27. 1. 2018
kuriérske služby
od 15. 11. 2018
Výkon povolania prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy
od 15. 11. 2018
Medzinárodná preprava tovaru po ceste v prenájme alebo za úhradu
od 20. 8. 2021
Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
od 20. 8. 2021
Zaobchádzanie s liekmi v druhoch činnosti výrobe humánnych liekov a výrobe skúšaných humánnych liekov
Konanie menom spoločnosti
od 8. 5. 2018
V mene spoločnosti je oprávnený konať predseda predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k obchodnému menu spoločnosti predseda predstavenstva pripojí svoje meno, označenie funkcie a podpis.
od 24. 10. 2007 do 7. 5. 2018
V mene spoločnosti sú oprávnení konať predseda predstavenstva a ďalší člen predstavenstva spoločne.
od 14. 7. 2007 do 23. 10. 2007
V mene spoločnosti je oprávnený konať predseda predstavenstva. Samostatne.
Prokúra
od 26. 11. 2022
JUDr. Ivana Holičková
Rovinka, Cínová 2040/10A, PSČ 900 41
Vznik funkcie: 30. 9. 2022 Skončenie funkcie: 30. 9. 2023
od 26. 11. 2022
Prokurista koná za spoločnosť samostatne. Podpisovanie prokuristu za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti a svojmu menu a priezvisku pripojí svoj podpis a označenie „prokurista" alebo „per procuram", prípadne skratky „p.p." alebo „ppa".
Ďalšie právne skutočnosti
od 14. 7. 2007
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 103/99, Nz 103/99 zo dňa 16.4.1999 v súlade § 57, § 105-153 Zák. č. 513/91 Zb. v znení Zák. č. 11/1998 Zb.
od 14. 7. 2007
Nové úplné znenie spoločenskej zmluvy spísané dňa 29.3.2000, ktorým sa mení aj predchádzajúce obchodné meno ALOKA - SK, spol. s r.o. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 29.3.2000.
od 14. 7. 2007
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia konaného dňa 26.3.2001, na ktorom sa rozhodlo o rozšírení predmetu činnosti a prevode časti obchodného podielu. Zmluva o prevode časti obchodného podielu zo dňa 1.6.2001.
od 14. 7. 2007
Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 26.11.2001.
od 14. 7. 2007
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 20.6.2001, na ktorom bolo schválené rozšírenie predmetu činnosti. Rozhodnutie Ministerstva zdravotníctva zo dňa 27.11.2001 č. 3403/2001-SOČ o udelení povolenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení - poliklinike.
od 14. 7. 2007
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 15.10.2002 na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania.
od 14. 7. 2007
Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 7.10.2003.
od 14. 7. 2007
Zápisnica z valného zhromaždenia z 12.11.2003.
od 14. 7. 2007
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 6.7.2004.
od 14. 7. 2007
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 8.9.2004. Zánik funkcie konateľa MUDr. Ivana Slobodu dňa 8.9.2004.
od 14. 7. 2007
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.11.2004.
od 14. 7. 2007
Zvýšenie základného imania o 19 000 000,- Sk na základe rozhodnutia valného zhromaždenia dňa 04.04.2005.
od 14. 7. 2007
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 18.4.2006 - zvýšenie základného imania.
od 14. 7. 2007
Zápisnica z rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 09.10.2006
od 14. 7. 2007
Rozhodnutie Bratislavského samosprávneho kraja zo dňa 18.08.2006
od 14. 7. 2007
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 05.06.2007 o zmene právnej formy spoločnosti na akciovú spoločnosť.
od 8. 9. 2007
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 05.09.2007.
od 12. 9. 2007
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 10.9.2007.
od 13. 9. 2007
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 11.9.2007.
od 22. 12. 2007
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 12.12.2007.
od 21. 4. 2009
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 15.04.2009.
od 10. 9. 2009
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 176/2009, Nz 29820/2009 zo dňa 4.9.2009.
od 19. 12. 2009
Notárska zápisnica č. N 255/2009, Nz 43321/2009, NCRls 43962/2009 zo dňa 24.11.2009 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára o zlúčení spoločnosti Medirex, a.s., so sídlom Holubyho 35, 902 01 Pezinok, IČO : 35 766 450 (nástupnícka spoločnosť) so spoločnosťou Laboratóriá, s. r. o., so sídlom Holubyho 35, 902 01 Pezinok, IČO : 44 330 642 (zanikajúca spoločnosť). Spoločnosť Medirex, a.s. ako nástupnícka spoločnosť preberá imanie, všetky práva, povinnosti a záväzky zanikajúcej spoločnosti. Zmluva o zlúčení zo dňa 24.11.2009 vo forme notárskej zápisnice č. N 256/2009, Nz 43333/2009, NCRls 43964/2009.
od 15. 9. 2011
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 27.7.2011.
od 7. 11. 2012
Rozhodnutie mimoriadného valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 29.10.2012 o zlúčení so spoločnosťou G-Lab, s.r.o., so sídlom Cabanova 5, 949 01 Nitra, IČO: 36 544 442, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, Vložka č. 12889/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie. Spoločnosť Medirex, a.s. so sídlom Holubyho 35, 902 01 Pezinok, IČO: 35 766 450, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 4185/B, sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice N 579/2012, Nz 40055/2012 notárkou JUDr. Adrianou Papankovou zo dňa 29.10.2012 stáva právnym nástupcom spoločnosti G-Lab, s.r.o. a preberá všetky jej práva a záväzky.
od 22. 11. 2012
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 11.05.2012.
od 4. 1. 2013
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 13.07.2012. Notárska zápisnica č. N 578/2012, Nz 40039/2012 zo dňa 29.10.2012.
od 12. 3. 2013
Zmluva o zlúčení zo dňa 04.03.2013 vo forme notárskej zápisnice N 247/2013, Nz 7035/2013, NCRIs 7196/2013.
od 1. 4. 2014
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 175/2014, Nz 10254/2014, NCRls 10446/2014 zo dňa 17.03.2014. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice č. N 176/2014, Nz 10257/2014, NCRls 10450/2014 zo dňa 17.03.2014 uzatvorená medzi zanikajúcou spoločnosťou LABMED, a. s., so sídlom Magnezitárska 2/C, 040 13 Košice, IČO: 35 857 650 a nástupníckou spoločnosťou Medirex, a. s., so sídlom Holubyho 35, 902 01 Pezinok, IČO: 35 766 450, ktorá sa na základe tejto zmluvy o zlúčení stáva univerzálnym právnym nástupcom zanikajúcej obchodnej spoločnosti LABMED, a. s.
od 18. 7. 2014
Zápisnica zo zasadania mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 17.04.2014.
od 2. 2. 2016
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 17.12.2015.
od 1. 5. 2017
Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice č. N 954/2017, NZ 13632/2017, NCRls 13893/2017 zo dňa 24.4.2017.
od 8. 5. 2018
Notárska zápisnica č. N 321/2018, Nz 13284/2018, NCRls 13543/2018 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 25.04.2018.
Základné imanie
od 19. 12. 2009
1 142 080 EUR
Rozsah splatenia: 1 142 080 EUR
od 17. 2. 2009 do 18. 12. 2009
1 138 760 EUR
Rozsah splatenia: 1 138 760 EUR
od 14. 7. 2007 do 16. 2. 2009
34 300 000 Sk
Rozsah splatenia: 34 300 000 Sk
Akcie
od 19. 12. 2009
Počet: 344
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 3 320 EUR
od 17. 2. 2009 do 18. 12. 2009
Počet: 343
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 3 320 EUR
od 2. 8. 2007 do 16. 2. 2009
Počet: 343
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
od 14. 7. 2007 do 1. 8. 2007
Počet: 343
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
Akcionár
od 21. 4. 2009 do 18. 12. 2009
Laboratóriá, s. r. o.
Pezinok, Holubyho 35, PSČ 902 01
od 14. 7. 2007 do 20. 4. 2009
LABOREX, a.s.
Bratislava, Hattalova 12/C, PSČ 831 03
Dozorná rada
od 8. 5. 2018
MUDr. Radoslav Bardún
Pezinok, Muškátová 3803/27, PSČ 902 01
Vznik funkcie: 1. 5. 2018
od 25. 6. 2022
Dr. Hans Jakob Limbach
691 20, Bergstrasse 46
Vznik funkcie: 1. 5. 2018
od 8. 5. 2018
RNDr. Elena Tibenská, Ph.D.
Bratislava, Mraziarenská 1, PSČ 821 08
Vznik funkcie: 1. 5. 2018
od 14. 7. 2007 do 1. 8. 2007
Ing. Ľuboš Bohucký
Senec, Žitavská 13, PSČ 901 03
Vznik funkcie: 14. 7. 2007
od 2. 8. 2007 do 1. 8. 2007
Ing. Ľuboš Bohucký
Senec, Žitavská 13, PSČ 901 03
Vznik funkcie: 14. 7. 2007 Skončenie funkcie: 30. 7. 2007
od 17. 8. 2007 do 7. 9. 2007
Ing. Ľuboš Bohucký
Senec, ŽItavská 13, PSČ 903 01
Vznik funkcie: 8. 8. 2007
od 8. 9. 2007 do 7. 9. 2007
Ing. Ľuboš Bohucký
Senec, ŽItavská 13, PSČ 903 01
Vznik funkcie: 8. 8. 2007 Skončenie funkcie: 5. 9. 2007
od 12. 9. 2007 do 12. 9. 2007
Ing. Ľuboš Bohucký
Senec, Žitavská 13, PSČ 903 01
Vznik funkcie: 10. 9. 2007
od 13. 9. 2007 do 12. 9. 2007
Ing. Ľuboš Bohucký
Senec, Žitavská 13, PSČ 903 01
Vznik funkcie: 10. 9. 2007 Skončenie funkcie: 11. 9. 2007
od 24. 10. 2007 do 14. 9. 2011
Ing. Ľuboš Bohucký
Senec, Žitavská 13, PSČ 903 01
Vznik funkcie: 12. 10. 2007
od 15. 9. 2011 do 14. 9. 2011
Ing. Ľuboš Bohucký
Senec, Žitavská 13, PSČ 903 01
Vznik funkcie: 12. 10. 2007 Skončenie funkcie: 27. 7. 2011
od 29. 10. 2014 do 7. 5. 2018
Ing. Jozef Gavlas
Sološnica, Sološnica 618, PSČ 906 37
Vznik funkcie: 1. 10. 2014
od 8. 5. 2018 do 7. 5. 2018
Ing. Jozef Gavlas
Sološnica, Sološnica 618, PSČ 906 37
Vznik funkcie: 1. 10. 2014 Skončenie funkcie: 30. 4. 2018
od 14. 7. 2007 do 3. 1. 2013
Ing. Eleonóra Janíková
Bratislava, Haanová 18, PSČ 851 04
Vznik funkcie: 14. 7. 2007
od 4. 1. 2013 do 3. 1. 2013
Ing. Eleonóra Janíková
Bratislava, Haanová 18, PSČ 851 04
Vznik funkcie: 14. 7. 2007 Skončenie funkcie: 14. 7. 2012
od 4. 1. 2013 do 28. 10. 2014
Ing. Eleonóra Janíková
Bratislava - Petržalka, Haanová 18, PSČ 851 04
Vznik funkcie: 15. 7. 2012
od 29. 10. 2014 do 28. 10. 2014
Ing. Eleonóra Janíková
Bratislava - Petržalka, Haanová 18, PSČ 851 04
Vznik funkcie: 15. 7. 2012 Skončenie funkcie: 1. 10. 2014
od 15. 9. 2011 do 7. 5. 2018
Mgr. Mária Kičinková
Trebišov, Kalinčiakova 22, PSČ 075 01
Vznik funkcie: 27. 7. 2011
od 8. 5. 2018 do 7. 5. 2018
Mgr. Mária Kičinková
Trebišov, Kalinčiakova 22, PSČ 075 01
Vznik funkcie: 27. 7. 2011 Skončenie funkcie: 30. 4. 2018
od 13. 9. 2007 do 23. 10. 2007
Tomáš Lysina
Poprad, Partizánska 8, PSČ 058 01
Vznik funkcie: 11. 9. 2007
od 24. 10. 2007 do 23. 10. 2007
Tomáš Lysina
Poprad, Partizánska 8, PSČ 058 01
Vznik funkcie: 11. 9. 2007 Skončenie funkcie: 12. 10. 2007
od 4. 1. 2013 do 7. 5. 2018
MUDr. Anna Stecová
Bratislava - Devínska Nová Ves, Mečíková 26, PSČ 841 07
Vznik funkcie: 13. 12. 2012
od 8. 5. 2018 do 7. 5. 2018
MUDr. Anna Stecová
Bratislava - Devínska Nová Ves, Mečíková 26, PSČ 841 07
Vznik funkcie: 13. 12. 2012 Skončenie funkcie: 30. 4. 2018
od 22. 12. 2007 do 3. 1. 2013
MUDr. Anna Stécová
Bratislava, Mečíková 26, PSČ 841 07
Vznik funkcie: 12. 12. 2007
od 4. 1. 2013 do 3. 1. 2013
MUDr. Anna Stécová
Bratislava, Mečíková 26, PSČ 841 07
Vznik funkcie: 12. 12. 2007 Skončenie funkcie: 12. 12. 2012
od 2. 8. 2007 do 16. 8. 2007
Oliver Trebatický
Bratislava, Sedmokráskova 1, PSČ 821 01
Vznik funkcie: 30. 7. 2007
od 17. 8. 2007 do 16. 8. 2007
Oliver Trebatický
Bratislava, Sedmokráskova 1, PSČ 821 01
Vznik funkcie: 30. 7. 2007 Skončenie funkcie: 8. 8. 2007
od 8. 9. 2007 do 11. 9. 2007
Oliver Trebatický
Bratislava, Sedmokrásková 1, PSČ 821 01
Vznik funkcie: 5. 9. 2007
od 12. 9. 2007 do 11. 9. 2007
Oliver Trebatický
Bratislava, Sedmokrásková 1, PSČ 821 01
Vznik funkcie: 5. 9. 2007 Skončenie funkcie: 10. 9. 2007
od 13. 9. 2007 do 23. 10. 2007
Rudolf Trebatický
Bratislava, Podunajská 25, PSČ 821 06
Vznik funkcie: 11. 9. 2007
od 24. 10. 2007 do 23. 10. 2007
Rudolf Trebatický
Bratislava, Podunajská 25, PSČ 821 06
Vznik funkcie: 11. 9. 2007 Skončenie funkcie: 12. 10. 2007
od 2. 8. 2007 do 16. 8. 2007
Rudolf Trebatický
Bratislava, Podunajská 52, PSČ 821 06
Vznik funkcie: 30. 7. 2007
od 17. 8. 2007 do 16. 8. 2007
Rudolf Trebatický
Bratislava, Podunajská 52, PSČ 821 06
Vznik funkcie: 30. 7. 2007 Skončenie funkcie: 8. 8. 2007
od 8. 9. 2007 do 11. 9. 2007
Rudolf Trebatický
Bratislava, Podunajská 52, PSČ 821 06
Vznik funkcie: 5. 9. 2007
od 12. 9. 2007 do 11. 9. 2007
Rudolf Trebatický
Bratislava, Podunajská 52, PSČ 821 06
Vznik funkcie: 5. 9. 2007 Skončenie funkcie: 10. 9. 2007
od 17. 8. 2007 do 7. 9. 2007
Ing. Róbert Veselka
Bratislava, Sološnícka 57, PSČ 841 05
Vznik funkcie: 8. 8. 2007
od 8. 9. 2007 do 7. 9. 2007
Ing. Róbert Veselka
Bratislava, Sološnícka 57, PSČ 841 05
Vznik funkcie: 8. 8. 2007 Skončenie funkcie: 5. 9. 2007
od 14. 7. 2007 do 1. 8. 2007
Ing. Róbert Veselka
Bratislava, Sološnícka 57, PSČ 841 05
Vznik funkcie: 14. 7. 2007
od 2. 8. 2007 do 1. 8. 2007
Ing. Róbert Veselka
Bratislava, Sološnícka 57, PSČ 841 05
Vznik funkcie: 14. 7. 2007 Skončenie funkcie: 30. 7. 2007
od 12. 9. 2007 do 12. 9. 2007
Ing. Róbert Veselka
Bratislava, Sološnícka 57, PSČ 841 05
Vznik funkcie: 10. 9. 2007
od 13. 9. 2007 do 12. 9. 2007
Ing. Róbert Veselka
Bratislava, Sološnícka 57, PSČ 841 05
Vznik funkcie: 10. 9. 2007 Skončenie funkcie: 11. 9. 2007
od 24. 10. 2007 do 21. 12. 2007
Ing. Róbert Veselka
Bratislava, Sološnícka 57, PSČ 841 05
Vznik funkcie: 12. 10. 2007
od 22. 12. 2007 do 21. 12. 2007
Ing. Róbert Veselka
Bratislava, Sološnícka 57, PSČ 841 05
Vznik funkcie: 12. 10. 2007 Skončenie funkcie: 12. 12. 2007
od 8. 5. 2018 do 24. 6. 2022
Dr. Hans Jakob Limbach
691 20, Bergstrasse 46
Vznik funkcie: 1. 5. 2018
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti
od 19. 12. 2009 do 23. 3. 2010
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku rozdelenia zlúčením
od 24. 3. 2010
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
Spoločnosť zaniknutá zlúčením, splynutím alebo rozdelením
od 7. 11. 2012
G-Lab, s.r.o.
Nitra, Cabanova 5, PSČ 949 01
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO

Výpočet čistej mzdy 2023

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky

Alternatíva k sporiacim účtom s výnosom 3 % ročne.

CHCEM INVESTOVAŤ

Zhodnocujte atraktívne svoje eurá. Obchodovanie na dennej báze, bezpečie investícií a ľahký prístup k finančným prostriedkom.