Agrostav, inžiniersko-projektová organizácia,akciová spoločnosť, IČO: 00151017 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti Agrostav, inžiniersko-projektová organizácia,akciová spoločnosť Údaje boli stiahnuté 18. 9. 2023 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 00151017. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 00151017 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
30. 10. 1990
Názov
od 9. 8. 1991

Agrostav, inžiniersko-projektová organizácia,akciová spoločnosť

Adresa sídla
od 6. 8. 2016
Banská Štiavnica, Remeselnícka 5, PSČ 96901
od 11. 2. 2000 do 5. 8. 2016
Banská Bystrica, Kollárova 46, PSČ 97401
od 29. 1. 1999 do 10. 2. 2000
Banská Bystrica, Rudlovská cesta 58, PSČ 97401
od 9. 8. 1991 do 28. 1. 1999
Banská Bystrica, Kollárova 46, PSČ 97401
IČO
od 9. 8. 1991

00151017

Právna forma
Akciová spoločnosť
Oddiel
Sa
Vložka číslo
11/S
Súd
Okresný súd Banská Bystrica
Predmet činností
od 26. 8. 1996
projektová činnosť v investičnej výstabe, pozemné stavby, dopravné stavby, vodohospodárske stavby, technické vybavenie budov, technologické zariadenie stavieb
od 26. 8. 1996
meračské geodetické a kartografické práce
od 26. 8. 1996
výkon činnosti stavebného dozoru
od 26. 8. 1996
inžinierska činnosť v stavebníctve obstarávanie prác a dodávok, vykonávanie prác a výkonov pre investorov charakteru vypracovania koncepcií a štúdií, rozpočtovanie, kalkulácia a fakturácia stavieb
od 26. 8. 1996
vykonávanie bytových, občianskych, priemyselných a inžinierskych stavieb
od 26. 8. 1996
elektroinštalačné práce, výroba elektrických rozvádzačov
od 26. 8. 1996
zváračská škola
od 26. 8. 1996
organizovanie školení a vzdelávania v stavebníctve
od 26. 8. 1996
technické poradenstvo v oblasti stavebníctva
od 26. 8. 1996
prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku
od 26. 8. 1996
ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti
od 26. 8. 1996
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
od 26. 8. 1996
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
od 26. 8. 1996
sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
od 9. 8. 1991 do 20. 12. 1992
A. Dodávka prác, služieb, výkonov a výrobkov:
od 9. 8. 1991 do 20. 12. 1992
l. Dodávka prieskumných, projektových a hydrogeologických prác.
od 9. 8. 1991 do 20. 12. 1992
2. Inžinierska činnosť v rozsahu vydaného oprávnenia.
od 9. 8. 1991 do 20. 12. 1992
3. Zaobstarávanie záležitostí v oblasti materiálno-technického zásobovania výrobkov, konštrukcií, technollógií, súborov strojov a zariadení, generálnych opráv dopravných prostriedkov, stavebných strojov a mechanizmov.
od 9. 8. 1991 do 20. 12. 1992
4. Spracovanie kalkulácií, tvorba cien a ich realizácia.
od 9. 8. 1991 do 20. 12. 1992
5. Tvorba programov a poradenská činnosť pri zavádzaní výpopčtovej techniky a automatických systémov riadenia.
od 9. 8. 1991 do 20. 12. 1992
6. Poskytovanie ubytovacích a reštauračných služieb s potrebným telovýchovným, športovým a zábavným vybavením v zariadeniach ním spravovaných.
od 9. 8. 1991 do 20. 12. 1992
7. Vykonávanie stavebno-montážnych prác.
od 9. 8. 1991 do 20. 12. 1992
8. Revízie elektroinštalácií stavelbných objektov a zariadení.
od 9. 8. 1991 do 20. 12. 1992
9. Zimná údržba ciest v oblasti Donovaly.
od 9. 8. 1991 do 20. 12. 1992
lO.Elektroinštalačné práce
od 9. 8. 1991 do 20. 12. 1992
ll.Laboratórno-rozborové práce.
od 9. 8. 1991 do 20. 12. 1992
l2.Publikačná činnosť videotechnikou, tlačou, fotografiou a filmom.
od 9. 8. 1991 do 20. 12. 1992
l3.Zváračská škola.
od 9. 8. 1991 do 20. 12. 1992
l4.Odborné školenia, poradenská a vzdelávacia činnosť.
od 9. 8. 1991 do 20. 12. 1992
B. Výrobná činnosť :
od 9. 8. 1991 do 20. 12. 1992
l. Vývoj, realizácia a zavádzanie výsledkov vývojových úloh VTR, spracovanie príslušných technicko-ekonomických posudkov, štúdií a potrebnej dokumentácie.
od 9. 8. 1991 do 20. 12. 1992
2. Výroba elektrických rozvádzačov.
od 9. 8. 1991 do 20. 12. 1992
3. Strojársko-zámočnícke výrobky a práce.
od 9. 8. 1991 do 20. 12. 1992
C. Obchodná činnosť :
od 9. 8. 1991 do 20. 12. 1992
l. Vykonávanie všetkých obchodných úkonov súvisiacich s činnosťou uvedenou pod A B tohoto článku.
od 9. 8. 1991 do 20. 12. 1992
2. Vykonávanie obchodnej a sprostredkovateľskej činnosti.
od 9. 8. 1991 do 20. 12. 1992
3. Zahranično-obchodná činnosť všetkého druhu s výnimkou vecí, na ktoré sa vyžaduje povolenie v zmysle platných právnych predpisov.
od 21. 12. 1992 do 25. 8. 1996
dodávka prieskumných a projektových prác
od 21. 12. 1992 do 25. 8. 1996
vykonávanie geologických prác, ktoré sú banskou činnosťou, podľa rozhodnutia Slovenského geologického úradu v Bratislave č. 60/822-7223/89 zo dňa 24.3.1989
od 21. 12. 1992 do 25. 8. 1996
vykonávanie inžinierskych, občianskych, bytových a priemyselných stavieb
od 21. 12. 1992 do 25. 8. 1996
inžinierska činnosť v stavebníctve
od 21. 12. 1992 do 25. 8. 1996
elektroinštalačné práce, výroba elektrických rozvádzačov
od 21. 12. 1992 do 25. 8. 1996
výroba kovov a kovových výrobkov
od 21. 12. 1992 do 25. 8. 1996
vývoj, realizácia a zavádzanie výsledkov vývojových úloh VTR, spracovanie príslušných posudkov, štúdií a ostatnej dokumentácie
od 21. 12. 1992 do 25. 8. 1996
ubytovacie služby bez doplnkových služieb
od 21. 12. 1992 do 25. 8. 1996
obchodná a sprostredkovateľská činnosť mimo riadnej predajne so všetkými druhmi tovarov ktoré nie je potrebné osobitné povolenie
od 21. 12. 1992 do 25. 8. 1996
odborné školenia, poradenská a vzdelávacia činnosť k uvedeným činnostiam
Konanie menom spoločnosti
od 29. 1. 1999
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje predseda predstavenstva.
od 7. 9. 1995 do 28. 1. 1999
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis aspoň dvoch členov predstavenstva.
od 9. 8. 1991 do 6. 9. 1995
Za akciovú spoločnosť podpisuje predseda a členovia predstavenstva ohľadne majetkových hodnôt a práv prevyušujúcich sumu 500.000 Kčs a do sumy 500.000 Kčs predseda predstavenstva samostatne.
Ďalšie právne skutočnosti
od 9. 8. 1991
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 15.10.1990 a ustanovujúcim valným zhromaždením konaným dňa 15.10.1990, schválením stanov podľa zák.č. 104/1990 Zb. o akciových spoločnostiach. Starý spis: Sa 52 Na valnom zhromaždení, konanom dňa 26.3.1991 bola schválená zmena stanov v čl. 2- rozšľírenie predmetu činnosti.
od 7. 9. 1995
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 22.6.1995 bola schválená zmena stanov a bolo prijaté rozhodnutie o znížení základného imania.
od 26. 8. 1996
Na valnom zhromaždení konanom dňa 13.06.1996 bola schválená zmena stanov.
od 29. 1. 1999
Na valnom zhromaždení konanom dňa 29.12.1998 bola schválená zmena stanov.
od 15. 6. 1999
Rozhodnutím valného zhromaždenia, zo dňa 18.5.1999 bolo odvolané doterajšie predstavenstvo a dozorná rada spoločnosti a zvolené nové a schválená zmena stanov.
od 11. 2. 2000
Zapisuje sa zmena stanov a orgánov spoločnosti v zmysle uznesenia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 15. 12. 1999 v NZ 270/99 napísanej v NÚ JUDr. Jany Nirházovej, Skuteckého č. 39, Banská Bystrica.
od 20. 2. 2003
Valné zhromaždenie dňa 20.12.202 schválilo zmenu stanov a bolo vyhotovené ich úplné znenie.
Základné imanie
od 6. 8. 2016
25 200 EUR
Rozsah splatenia: 25 200 EUR
od 27. 1. 2009 do 5. 8. 2016
69 720 EUR
Rozsah splatenia: 69 720 EUR
od 20. 2. 2003 do 26. 1. 2009
2 100 000 Sk
Rozsah splatenia: 2 100 000 Sk
od 28. 3. 1996 do 19. 2. 2003
2 100 000 Sk
od 9. 8. 1991 do 27. 3. 1996
2 350 000 Sk
Akcie
od 6. 8. 2016
Počet: 210
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 120 EUR
od 27. 1. 2009 do 5. 8. 2016
Počet: 210
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 332 EUR
od 20. 2. 2003 do 26. 1. 2009
Počet: 210
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
od 11. 2. 2000 do 19. 2. 2003
Počet: 210
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
od 28. 3. 1996 do 10. 2. 2000
Počet: 210
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba:
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
od 9. 8. 1991 do 27. 3. 1996
Počet: 235
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba:
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
Dozorná rada
od 27. 1. 2009
JUDr. Michal Badinský
Banská Bystrica, ČSA 17, PSČ 974 01
Vznik funkcie: 29. 12. 2008
od 27. 1. 2009
Ľubomír Vlček
Banská Bystrica, Partizánska cesta 14, PSČ 974 01
Vznik funkcie: 29. 12. 2008
od 27. 1. 2009
Richard Bayer
Veľký Krtíš, Venevská 775/42, PSČ 990 01
Vznik funkcie: 29. 12. 2008
od 15. 6. 1999 do 10. 2. 2000
Ing. Milan Božoň
Banská Bystrica, Limbová 29
od 8. 7. 1997 do 28. 1. 1999
PhDr. Boris Čupka
Banská Bystrica, Limbová 21
od 11. 2. 2000 do 19. 2. 2003
Mária Dobríková
Banská Bystrica, Karpatská 5
od 20. 2. 2003 do 11. 4. 2006
Mária Dobríková
Banská Bystrica, Karpatská 5
Vznik funkcie: 15. 12. 1999
od 12. 4. 2006 do 11. 4. 2006
Mária Dobríková
Banská Bystrica, Karpatská 5
Vznik funkcie: 15. 12. 1999 Skončenie funkcie: 31. 3. 2006
od 7. 9. 1995 do 7. 7. 1997
Elena Ďuricová
Zvolen, MDD 7
od 11. 2. 2000 do 19. 2. 2003
Ing. Pavol Fabík
Banská Bystrica, Spojová 3
od 20. 2. 2003 do 11. 4. 2006
Ing. Pavol Fabík
Banská Bystrica, Spojová 3
Vznik funkcie: 15. 12. 1999
od 12. 4. 2006 do 11. 4. 2006
Ing. Pavol Fabík
Banská Bystrica, Spojová 3
Vznik funkcie: 15. 12. 1999 Skončenie funkcie: 31. 3. 2006
od 8. 7. 1997 do 28. 1. 1999
Ing. Adriana Hricová
Banská Bystrica, Tatranská 107
od 7. 9. 1995 do 10. 12. 1995
Ing. Ján Chachalák
Lisková, Lisková 575
od 29. 1. 1999 do 14. 6. 1999
Erika Jurišicová
Žiar nad Hronom, A. Dubčeka 3/17
od 12. 4. 2006 do 16. 8. 2006
Ing. arch. Roman Kerner
Banská Bystrica - Kráľová, Podháj 3981/22, PSČ 974 05
Vznik funkcie: 31. 3. 2006
od 17. 8. 2006 do 16. 8. 2006
Ing. arch. Roman Kerner
Banská Bystrica - Kráľová, Podháj 3981/22, PSČ 974 05
Vznik funkcie: 31. 3. 2006 Skončenie funkcie: 13. 7. 2006
od 12. 4. 2006 do 16. 8. 2006
Vladimír Letaši
Bratislava - Staré Mesto, Pražská 3227/23, PSČ 811 04
Vznik funkcie: 31. 3. 2006
od 17. 8. 2006 do 16. 8. 2006
Vladimír Letaši
Bratislava - Staré Mesto, Pražská 3227/23, PSČ 811 04
Vznik funkcie: 31. 3. 2006 Skončenie funkcie: 13. 7. 2006
od 29. 1. 1999 do 14. 6. 1999
Eva Michalová
Žiar nad Hronom, M. Chrásteka 4/8
od 8. 7. 1997 do 28. 1. 1999
Ing. Miroslav Novodomec
Žiar nad Hronom, Záhradná 8
od 15. 6. 1999 do 10. 2. 2000
Ing. Miroslav Novodomec
Žiar nad Hronom, Záhradná 8
od 7. 9. 1995 do 10. 12. 1995
Ing. Miroslav Paculík
Liptovský Mikuláš, Pod slivkov 512/3
od 11. 12. 1995 do 7. 7. 1997
Ing. Zoltán Strcuľa
Liptovský Hrádok, Štúrova 727/13
od 29. 1. 1999 do 14. 6. 1999
Ľubica Štubňová
Banská Bystrica, Pieninská 23
od 11. 2. 2000 do 19. 2. 2003
Ing. Milan Tlučák
Banská Bystrica, nám. Ľ. Štúra 24
od 20. 2. 2003 do 11. 4. 2006
Ing. Milan Tlučák
Banská Bystrica, nám. Ľ. Štúra 24
Vznik funkcie: 15. 12. 1999
od 12. 4. 2006 do 11. 4. 2006
Ing. Milan Tlučák
Banská Bystrica, nám. Ľ. Štúra 24
Vznik funkcie: 15. 12. 1999 Skončenie funkcie: 31. 3. 2006
od 11. 12. 1995 do 7. 7. 1997
Ing. Karol Tuschl
Banská Bystrica, Bernolákova 41
od 27. 1. 2009 do 26. 1. 2009
Bc. Martin Šooš
Banská Bystrica - Kráľová, Bernolákova 6129/29, PSČ 974 05
Vznik funkcie: 31. 3. 2006 Skončenie funkcie: 29. 12. 2008
od 27. 1. 2009 do 26. 1. 2009
Mgr. Marián Čupka
Banská Bystrica - Rudlová, Pod Bánošom 3262/8, PSČ 974 11
Vznik funkcie: 13. 7. 2006 Skončenie funkcie: 29. 12. 2008
od 27. 1. 2009 do 26. 1. 2009
Mária Ilkovičová
Lučenec, Námestie Republiky 1992/21, PSČ 984 01
Vznik funkcie: 13. 7. 2006 Skončenie funkcie: 29. 12. 2008
od 12. 4. 2006 do 26. 1. 2009
Bc. Martin Šooš
Banská Bystrica - Kráľová, Bernolákova 6129/29, PSČ 974 05
Vznik funkcie: 31. 3. 2006
od 17. 8. 2006 do 26. 1. 2009
Mgr. Marián Čupka
Banská Bystrica - Rudlová, Pod Bánošom 3262/8, PSČ 974 11
Vznik funkcie: 13. 7. 2006
od 17. 8. 2006 do 26. 1. 2009
Mária Ilkovičová
Lučenec, Námestie Republiky 1992/21, PSČ 984 01
Vznik funkcie: 13. 7. 2006
od 15. 6. 1999 do 10. 2. 2000
Ing. Alexej Murín
Praha, Pod Novým Lesem 29
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO

Výpočet čistej mzdy 2024

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky

Experti na granty a dotácie

Viac informácii

Získajte neobmedzený prístup do najväčšej databázy grantov a dotácií na Slovensku. Nájdite ten správny grant pre vašu firmu.

Výpočet dôchodkového veku

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky