VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, IČO: 00156752 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Údaje boli stiahnuté 4. 5. 2023 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 00156752. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 00156752 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
1. 1. 1989
Názov
od 1. 1. 1989

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK

Adresa sídla
od 19. 6. 2003
Bratislava, P.O.BOX 45, Karloveská 2, PSČ 84204
od 1. 11. 1993 do 18. 6. 2003
Bratislava, P.O.BOX 45, Karloveská 2, PSČ 84000
od 1. 4. 1992 do 31. 10. 1993
Bratislava, nám. SNP 13/a
IČO
od 1. 1. 1989

00156752

Právna forma
Štátny podnik
Oddiel
Vložka číslo
32/B
Súd
Okresný súd Bratislava I
Predmet činností
od 11. 1. 2023
výroba elektriny, dodávka elektriny
od 11. 1. 2023
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
od 11. 1. 2023
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
od 11. 1. 2023
diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov
od 11. 1. 2023
geologický výskum
od 11. 1. 2023
hydrogeologický prieskum
od 11. 1. 2023
inžinierskogeologický prieskum
od 11. 1. 2023
geologický prieskum životného prostredia
od 11. 1. 2023
terénne meračské práce
od 11. 1. 2023
sanácia geologického prostredia
od 11. 1. 2023
odborný geologický dohľad pri sanácii geologického prostredia a pri sanácii environmentálnej záťaže
od 11. 1. 2023
vypracovanie geologickej štúdie a odborného geologického posudku
od 11. 1. 2023
reklamné a marketingové služby
od 11. 1. 2023
prieskum trhu a verejnej mienky
od 1. 1. 1989
vykonávanie inžieniersko-investorskej činnosti a poskytovanie technickej pomoci investorom v investičnej výstavbe
od 1. 1. 1989
vykonávanie projektovej činnosti
od 1. 1. 1989
vykonávanie technicko-bezpečnostného dohľadu podľa osobitných predpisov
od 14. 6. 1993
nákup, predaj a sprostredkovanie tovaru v rozsahu voľnej živnosti
od 14. 6. 1993
realitná kancelária
od 14. 6. 1993
zememeračské práce
od 14. 6. 1993
vykonávanie bytových a občianskych stavieb
od 14. 6. 1993
vykonávanie inžinierskych stavieb /vrátane vybavenia sídliskových celkov/
od 14. 6. 1993
vykonávanie priemyselných stavieb
od 23. 8. 1995
geodetické a kartografické práce
od 23. 8. 1995
overovanie geometrických plánov a iných výsledkov geodetických prác
od 14. 11. 2000
prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
od 14. 11. 2000
ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti
od 14. 11. 2000
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností
od 14. 11. 2000
upratovacie služby
od 14. 11. 2000
prenájom nebytových priestorov spojený s doplnkovými službami
od 14. 11. 2000
vnútrozemská plavba v rozsahu požičiavanie motorových vozidiel
od 14. 11. 2000
požičiavanie motorových vozidiel
od 14. 11. 2000
reprografická a kníhviazačská činnosť spojená s výkonmi reprografickej a plánografickej techniky
od 21. 5. 2001
prevádzkovanie Vodného diela Žilina
od 22. 10. 2004
činnosť vykonávaná banským spôsobom
od 22. 10. 2004
výkon činnosti stavbyvedúceho
od 22. 10. 2004
výkon činnosti stavebného dozoru na: pozemné stavby inžinierske stavby - dopravné stavby, pozemné komunikácie, vodohospodárske stavby
od 22. 10. 2004
výkon činnosti stavebného dozoru na: pozemné stavby inžinierske stavby - vodohospodárske stavby, potrubné a líniové stavby
od 22. 10. 2004
výkon činnosti stavbného dozoru na: inžinierske stavby - mosty, tunely, vodohospodárske stavby
od 11. 1. 2017
výkon činnosti stavebného dozoru
od 10. 11. 2004
prevádzkovanie vodných stavieb, ku ktorým má právo hospodárenia, resp. ktoré mu boli zverené
od 10. 11. 2004
vykonávanie zabezpečovacích prác na ochranu pred nepriaznivými účinkami vôd na vodných stavbách, plnenie úloh vyplývajúcich z povodňových plánov a rozhodnutí povodňových komisií počas povodňovej aktivity
od 10. 11. 2004
dispečerské riadenie vodohospodárskych činností
od 10. 11. 2004
dispečerské riadenie energetických činností
od 3. 3. 2005
uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
od 3. 3. 2005
projektovanie alebo konštruovanie vyhradených elektrických zariadení
od 3. 3. 2005
technik požiarnej ochrany
od 3. 3. 2005
verejné obstarávanie
od 3. 3. 2005
vodoinštaláterstvo
od 3. 3. 2005
prenájom mechanizmov a dopravných prostriedkov
od 3. 3. 2005
prevádzka malých plavidiel
od 3. 3. 2005
prevádzkovanie telovýchovných a športových zariadení, organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí, kurzov, seminárov, školení a výstav
od 3. 3. 2005
faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti
od 3. 3. 2005
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom,
od 3. 3. 2005
automatizované spracovanie dát
od 3. 3. 2005
poradenská činnosť v oblasti projektov pre predvstupové a štrukturálne nástroje EÚ v rozsahu voľnej živnosti
od 3. 3. 2005
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
od 3. 3. 2005
sadovnícke práce a úprava zelene
od 3. 3. 2005
pilčícke práce
od 3. 3. 2005
zemné práce
od 4. 4. 2006
výroba a rozvod elektrickej energie v malých vodných elektrárňach a v obnoviteľných zdrojoch elektrickej energie do 5 MW
od 4. 4. 2006
konzultačná a poradenská činnosť v elektroenergetike
od 4. 4. 2006
prenájom strojov, prístrojov, zariadení a energetických zariadení
od 4. 2. 2010
vykonávanie prípravnej predprojektovej činnosti, najmä vypracúvanie stavebných zámerov verejných prác, investičných zámerov, štúdií, územnoplánovacích prieskumov a rozborov, komplexných výhľadových inžinierskych dokumentácií a variantných štúdií
od 4. 2. 2010
vykonávanie komplexnej projektovej činnosti, najmä vypracúvanie návrhov a dokumentácie umiestňovania stavieb a ich zmien vrátane vnútorného vybavenia exteriéru, ako aj rekonštrukcií a modernizácií budov a obnovy stavebných pamiatok
od 4. 2. 2010
spracúvanie príslušnej časti územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie
od 4. 2. 2010
zastupovanie investora pri príprave a uskutočňovaní stavieb
od 4. 2. 2010
vykonávanie projektového manažmentu, najmä na riadenie projektu a na koordináciu čiastkových projektov vypracovaných inžiniermi, architektmi, krajinármi a inými špecialistami, na vykonávanie odborného autorského dohľadu nad uskutočňovaním stavieb podľa schválenej projektovej dokumentácie
od 4. 2. 2010
vyhotovovanie podkladov na hodnotenie vplyvu stavby na životné prostredie
od 4. 2. 2010
vyhotovovanie projektovej dokumentácie týkajúcej sa technického, technologického a energetického vybavenia stavieb
od 4. 2. 2010
poskytovanie technického a ekonomického poradenstva týkajúceho sa technického, technologického a energetického vybavenia stavieb
od 22. 4. 2010
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
od 22. 4. 2010
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
od 22. 4. 2010
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
od 22. 4. 2010
vykonávanie prác v oblasti vodného hospodárstva a životného prostredia (vodohospodárske a dopravné stavby)
od 22. 4. 2010
výskumné a prieskumné práce vodohospodárskych a dopravných stavieb
od 22. 4. 2010
konzultačná, expertízna činnosť v oblasti vodného hospodárstva a životného prostredia
od 22. 4. 2010
prípravné práce pre stavbu
od 22. 4. 2010
obstarávateľská činnosť spojená so správou a prenájmom nehnuteľností
od 22. 4. 2010
obstarávateľská a dodávateľská činnosť v stavebníctve
od 28. 3. 2017
geofyzikálne práce
od 28. 3. 2017
monitorovanie geologických faktorov životného prostredia
od 4. 6. 2019
úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava vrátane odstraňovania nánosov pieskov a štrkopieskov pri údržbe vodných tokov a vodohospodárskych diel a čistenia brehov a dna riek, jazier, vodných nádrží
od 4. 6. 2019
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
od 4. 6. 2019
informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
od 4. 2. 2010 do 10. 1. 2017
vykonávanie stavebného dozoru
od 3. 3. 2005 do 17. 12. 2009
stolárstvo
od 22. 10. 2004 do 10. 1. 2017
výkon činnosti stavebného dozoru na: inžinierske stavby - vodohospodárske stavby technické, technologické a energetické vybavenie stavieb - elektrotechnické zariadenia, tepelné zariadenia, plynové zariadenia, výrobné technologické zariadenia
od 1. 1. 1989 do 15. 9. 1994
vykonávanie inej hospodárskej činnosti, pokiaľ sa ňou nenaruší plnenie záväzkov štátneho podniku
od 1. 1. 1989 do 15. 9. 1994
zahraničnoobchodná činnosť ktoré nevyžaduje oprávnenie alebo registráciu
od 14. 6. 1993 do 28. 12. 2005
komplexné vykonávanie inžiniersko-geologického prieskumu
od 21. 5. 2001 do 28. 12. 2005
výroba a rozvod elektriny
od 29. 12. 2005 do 27. 3. 2017
projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie geologických úloh hydrogeologického prieskumu
od 29. 12. 2005 do 27. 3. 2017
vykonávanie geofyzikálnych prác pre geologický prieskum
od 29. 12. 2005 do 10. 1. 2023
výroba elektriny, dodávka elektriny, distribúcia elektriny vrátane poskytovania služieb s tým spojených
od 23. 7. 2020 do 10. 1. 2023
dodávka plynu
Zastupovanie
od 17. 11. 2017
Za štátny podnik podpisuje generálny riaditeľ štátneho podniku, počas jeho neprítomnosti ho zastupujú jeho zástupcovia v poradí, v akom sú zapísaní v obchodnom registri.
od 11. 1. 2017 do 16. 11. 2017
Za štátny podnik podpisuje generálny riaditeľ štátneho podniku, počas jeho neprítomnosti ho zastupujú jeho zástupcovia v poradí, v akom sú zapísaní v obchodnom registri.
od 16. 7. 2016 do 10. 1. 2017
Za štátny podnik podpisuje generálny riaditeľ štátneho podniku, počas jeho neprítomnosti ho zastupujú jeho zástupcovia v poradí, v akom sú zapísaní v obchodnom registri.
od 21. 4. 2016 do 15. 7. 2016
Za štátny podnik podpisuje generálny riaditeľ štátneho podniku, počas jeho neprítomnosti ho zastupujú jeho zástupcovia v poradí, v akom sú zapísaní v obchodnom registri.
od 9. 8. 2007 do 20. 4. 2016
Za štátny podnik podpisuje generálny riaditeľ štátneho podniku, počas jeho neprítomnosti ho zastupujú jeho zástupcovia v poradí, v akom sú zapísaní v obchodnom registri.
od 1. 1. 1989 do 8. 8. 2007
Za štátny podnik podpisuje riaditeľ alebo jeho zástupca.
Zakladateľ
od 26. 4. 2007
Ministerstvo životného prostredia SR Námestie Ľudovíta Štúra 1 Bratislava 812 35
od 17. 5. 1999 do 25. 4. 2007
Ministerstvo pôdohospodárstva SR Dobrovičova 12 Bratislava 812 66
Kmeňové imanie
od 10. 10. 2014
307 406 757,73 EUR
od 7. 8. 2009 do 9. 10. 2014
306 292 606 EUR
od 21. 11. 2003 do 6. 8. 2009
9227 371 042 Sk
od 1. 11. 1993 do 20. 11. 2003
10201 141 000 Sk
od 1. 1. 1989 do 31. 10. 1993
10 201 141 Sk
Ďalšie právne skutočnosti
od 1. 1. 1989
Tento štátny podnik bol založený rozhodnutím ministra lesného a vodného hospodárstva a drevospracujúceho priemyslu SSR č. 1246/1101988 zo dňa 6.12.1988 podľa § 18 Zák.č. 88/88 o štátnom podniku. Stary spis: Pš 97
od 16. 9. 1994
Rozhodnutie o zmene koncestnej listiny č.j. ŽO 7690/1993 K/Mi zo dňa 01.12.1993 vydané Obvodným úradom Bratislava 1 a Rozhodnutie o zmene živnostenského listu č.j. ŽO 7689/1993 Ž/Mi zo dňa 30.11.1993 vydané Obvodným úradom Bratislava 1. Štátny podnik prispôsobený ust. Z.č. 513/91 Zb. Stary spis: Pš 97
od 23. 8. 1995
Rozhodnutie Ministerstva pôdohospodárstva SR zo dňa 05.01.1995 č. 10576/1994-420 a doplnením zakladacej listiny. Stary spis: Pš 97
od 23. 10. 1995
Rozhodnutie Ministerstva pôdohospodárstva SR zo dňa 20.9.1995 č.7309/1995-420, ktorým sa dopĺňa zakladacia listina štátneho podniku. Stary spis: Pš 97
od 22. 2. 1999
Odvolanie z funkcie riaditeľa zo dňa 28.1.1999, poverenie riadením štátneho podniku zo dňa 28.1.1999. Odvolanie z funkcie I.námestníka riaditeľa zo dňa 4.2.1999. Menovací dekrét do funkcie námestníka zo dňa 4.2.1999
od 14. 11. 2000
Rozhodnutie Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 2486/1999-420 zo dňa 12.11.1999.
od 21. 5. 2001
Rozhodnutie Ministerstva hospodárstva SR č. 6212/2000-420 zo dňa 27.7.2000. Rozhodnutie Krajský úrad Žilina zo dňa 30.6.2000 č. 2000/07673/180.
od 22. 8. 2002
Zrušujúci dekrét číslo 837/2002 - 100 zo dňa 15.3.2002. Menovací dekrét číslo 837/2002 - 100 zo dňa 15.3.2002. Zánik funkcie riaditeľa - Ing. Ivan Veselý dňom 25.3.2002.
od 21. 11. 2003
Zmena výšky kmeňového imania schválená Ministerstvom životného prostredia SR dňa 4.8.2003 číslo 1109/2003 - min.
od 22. 10. 2004
Rozhodnutie ministra životného prostredia SR o zmene zakladateľskej listiny zo dňa 27.09.2004 č. 47/2004- 1.9.
od 10. 11. 2004
Rozhodnutie zakladateľa zo dňa 27.09.2004.
od 19. 9. 2006
Rozhodnutie Ministerstva životného prostredia SR zo dňa 31.8.2006. Ing. Ladislav Gáll, funkcia riaditeľa od 26.3.2002 do 6.9.2006.
od 30. 9. 2006
Poverovací dekrét na výkon fukcie riaditeľa štátneho podniku Vodohospodárska výstavba Bratislava, vydaný Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky zo dňa 4. septembra 2006 č. 9240/2006-min. pre Ing. Vladimíra Brezániho.
od 11. 10. 2006
Odvolací dekrét zo dňa 14.9., 19.9. a 29.9.2006. Menovacie dekréty zo dňa 20.9. a 29.9.2006.
od 9. 2. 2007
Menovací dekrét zo dňa 1.2.2007.
od 26. 4. 2007
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 07.02.2007 pod. č.k. 36Exre/4/2007 sú začal konanie o dosiahnutie zhody zápisu v obchodnom registri so skutočným stavom.
od 20. 10. 2009
Menovací dekrét zo dňa 10.09.2009.
od 5. 11. 2009
Odvolacie dekréty zo dňa 11.09.2009. Menovací dekrét zo dňa 16.10.2009.
od 18. 12. 2009
Rozhodnutie ministra životného prostredia Slovenskej republiky z 26.10.2009 č. 47/2009 - 1.10. o zániku štátneho podniku HYDROCONSULT BRATISLAVA, štátny podnik zlúčením so štátnym podnikom VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA,ŠTÁTNY PODNIK.
od 20. 1. 2010
Dekrét o odvolaní z funkcie zo dňa 16.12.2009. Dekréty o vymenovaní do funkcie zo dňa 16.12.2009.
od 8. 4. 2010
Menovací dekrét zo dňa 18.02.2010.
od 22. 4. 2010
Rozhodnutie ministra životného prostredia SR zo dňa 19.11.2009 č. 55/2009-1.10. o vydaní úplného znenia zakladacej listiny štátneho podniku.
od 15. 12. 2010
Odvolávací dekrét zo dňa 22.10.2010, zo dňa 03.11.2010. Menovací dekrét zo dňa 04.11.2010
od 27. 4. 2012
Odvolávací dekrét zo dňa 23.04.2012. Menovací dekrét zo dňa 24.04.2012.
od 24. 5. 2012
Odvolací dekrét zo dňa 25.04.2012.
od 13. 7. 2012
Menovací dekrét zo dňa 28.07.2012 a 02.07.2012.
od 10. 7. 2014
Menovací dekrét zo dňa 05.06.2014
od 10. 10. 2014
Rozhodnutie ministra životného prostredia SR č. 20/2014-6 zo dňa 16.09.2014.
Dozorná rada
od 18. 6. 2021
Ing. Martin Zlocha
Hamuliakovo, Astrová 585/6, PSČ 900 43
Vznik funkcie: 1. 4. 2021
od 18. 6. 2021
Mgr. Jozef Bálint
Senec, Hečkova 2A, PSČ 903 01
Vznik funkcie: 1. 4. 2021
od 29. 6. 2021
Mgr. Pavol Šmondrk, Ph.D.
Veľká Lehota, Veľká Lehota 385, PSČ 966 41
Vznik funkcie: 15. 6. 2021
od 26. 10. 2021
Ing. Jarmila Grancová
Bratislava - mestská časť Dúbravka, Cabanova 40, PSČ 8402
Vznik funkcie: 15. 9. 2021
od 8. 11. 2019 do 18. 11. 2020
Ing. Vladimír Bajan
Bratislava - mestská časť Petržalka, Lenárdova 2, PSČ 851 01
Vznik funkcie: 29. 7. 2019
od 19. 11. 2020 do 18. 11. 2020
Ing. Vladimír Bajan
Bratislava - mestská časť Petržalka, Lenárdova 2, PSČ 851 01
Vznik funkcie: 29. 7. 2019 Skončenie funkcie: 19. 6. 2020
od 10. 7. 2014 do 16. 11. 2017
Ing. Elena Bobulová
Bratislava, Pribišova 4, PSČ 841 05
Vznik funkcie: 15. 6. 2014
od 17. 11. 2017 do 16. 11. 2017
Ing. Elena Bobulová
Bratislava, Pribišova 4, PSČ 841 05
Vznik funkcie: 15. 6. 2014 Skončenie funkcie: 30. 9. 2017
od 5. 7. 2006 do 17. 8. 2009
Ing. Elena Bobulová
Bratislava, Pribišova 4, PSČ 841 05
Vznik funkcie: 15. 2. 2004
od 18. 8. 2009 do 17. 8. 2009
Ing. Elena Bobulová
Bratislava, Pribišova 4, PSČ 841 05
Vznik funkcie: 15. 2. 2004 Skončenie funkcie: 14. 2. 2009
od 18. 8. 2009 do 9. 7. 2014
Ing. Elena Bobulová
Bratislava, Pribišova 4, PSČ 841 05
Vznik funkcie: 1. 5. 2009
od 10. 7. 2014 do 9. 7. 2014
Ing. Elena Bobulová
Bratislava, Pribišova 4, PSČ 841 05
Vznik funkcie: 1. 5. 2009 Skončenie funkcie: 30. 4. 2014
od 5. 7. 2006 do 17. 8. 2009
Ing. Ladislav Bödi
Košice, Húskova 65, PSČ 040 11
Vznik funkcie: 15. 2. 2004
od 18. 8. 2009 do 17. 8. 2009
Ing. Ladislav Bödi
Košice, Húskova 65, PSČ 040 11
Vznik funkcie: 15. 2. 2004 Skončenie funkcie: 14. 2. 2009
od 18. 8. 2009 do 14. 12. 2010
Ing. Slavomír Brudňák
Žilina, Šibeničná 143/25, PSČ 010 01
Vznik funkcie: 1. 5. 2009
od 15. 12. 2010 do 14. 12. 2010
Ing. Slavomír Brudňák
Žilina, Šibeničná 143/25, PSČ 010 01
Vznik funkcie: 1. 5. 2009 Skončenie funkcie: 22. 10. 2010
od 15. 3. 2017 do 22. 7. 2019
Tibor Fonód
Komárno, Selyeho 2958/13, PSČ 945 01
Vznik funkcie: 11. 2. 2017
od 23. 7. 2019 do 22. 7. 2019
Tibor Fonód
Komárno, Selyeho 2958/13, PSČ 945 01
Vznik funkcie: 11. 2. 2017 Skončenie funkcie: 15. 6. 2019
od 10. 7. 2014 do 28. 1. 2016
Mgr. Richard Galovič
Matiašovce, Pod Lesom 261/83, PSČ 059 04
Vznik funkcie: 15. 6. 2014
od 29. 1. 2016 do 28. 1. 2016
Mgr. Richard Galovič
Matiašovce, Pod Lesom 261/83, PSČ 059 04
Vznik funkcie: 15. 6. 2014 Skončenie funkcie: 30. 12. 2014
od 8. 11. 2019 do 18. 11. 2020
Ing. Milan Hnilica
Bratislava - mestská časť Petržalka, Záporožská 9/6, PSČ 851 01
Vznik funkcie: 9. 8. 2019
od 19. 11. 2020 do 18. 11. 2020
Ing. Milan Hnilica
Bratislava - mestská časť Petržalka, Záporožská 9/6, PSČ 851 01
Vznik funkcie: 9. 8. 2019 Skončenie funkcie: 4. 7. 2020
od 1. 5. 2018 do 27. 12. 2018
Mgr. Martin Horňák
Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Riazanská 6, PSČ 831 03
Vznik funkcie: 11. 4. 2018
od 28. 12. 2018 do 27. 12. 2018
Mgr. Martin Horňák
Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Riazanská 6, PSČ 831 03
Vznik funkcie: 11. 4. 2018 Skončenie funkcie: 5. 9. 2018
od 5. 7. 2006 do 17. 8. 2009
Ing. Roman Hubač
Bratislava, Pluhová 66, PSČ 831 03
Vznik funkcie: 15. 2. 2004
od 18. 8. 2009 do 17. 8. 2009
Ing. Roman Hubač
Bratislava, Pluhová 66, PSČ 831 03
Vznik funkcie: 15. 2. 2004 Skončenie funkcie: 7. 12. 2007
od 10. 7. 2014 do 22. 7. 2019
Ing. Juraj Kalivoda
Považská Bystrica, Hliny 1421/23, PSČ 017 07
Vznik funkcie: 15. 6. 2014
od 23. 7. 2019 do 22. 7. 2019
Ing. Juraj Kalivoda
Považská Bystrica, Hliny 1421/23, PSČ 017 07
Vznik funkcie: 15. 6. 2014 Skončenie funkcie: 15. 6. 2019
od 18. 8. 2009 do 14. 12. 2010
Prof. Ing. Gustáv Kasanický, CSc.
Lietava 013 18
Vznik funkcie: 1. 5. 2009
od 15. 12. 2010 do 14. 12. 2010
Prof. Ing. Gustáv Kasanický, CSc.
Lietava 013 18
Vznik funkcie: 1. 5. 2009 Skončenie funkcie: 22. 10. 2010
od 18. 8. 2009 do 7. 4. 2010
Ing. Vladimír Kocian
Hamuliakovo, Hamuliakovo 443, PSČ 900 43
Vznik funkcie: 1. 5. 2009
od 8. 4. 2010 do 7. 4. 2010
Ing. Vladimír Kocian
Hamuliakovo, Hamuliakovo 443, PSČ 900 43
Vznik funkcie: 1. 5. 2009 Skončenie funkcie: 18. 12. 2009
od 29. 1. 2016 do 30. 4. 2018
Ing. Jozef Korl
Košice - mestská časť Pereš, Bystrická 18/A, PSČ 040 11
Vznik funkcie: 1. 7. 2015
od 1. 5. 2018 do 30. 4. 2018
Ing. Jozef Korl
Košice - mestská časť Pereš, Bystrická 18/A, PSČ 040 11
Vznik funkcie: 1. 7. 2015 Skončenie funkcie: 9. 1. 2018
od 8. 11. 2019 do 18. 11. 2020
Ing. Norbert Kurilla, Ph.D.
Bardejov, Pod Šibeňou horou 52, PSČ 085 01
Vznik funkcie: 9. 8. 2019
od 19. 11. 2020 do 18. 11. 2020
Ing. Norbert Kurilla, Ph.D.
Bardejov, Pod Šibeňou horou 52, PSČ 085 01
Vznik funkcie: 9. 8. 2019 Skončenie funkcie: 18. 5. 2020
od 27. 4. 2011 do 9. 7. 2014
Mgr. Denisa Madulová
Horné Túrovce, Horné Túrovce 198, PSČ 935 81
Vznik funkcie: 1. 4. 2011
od 10. 7. 2014 do 9. 7. 2014
Mgr. Denisa Madulová
Horné Túrovce, Horné Túrovce 198, PSČ 935 81
Vznik funkcie: 1. 4. 2011 Skončenie funkcie: 30. 4. 2014
od 8. 4. 2010 do 9. 7. 2014
Ing. Juraj Maťo
Bratislava - Staré Mesto, Čajakova 4032/11, PSČ 811 05
Vznik funkcie: 23. 2. 2010
od 10. 7. 2014 do 9. 7. 2014
Ing. Juraj Maťo
Bratislava - Staré Mesto, Čajakova 4032/11, PSČ 811 05
Vznik funkcie: 23. 2. 2010 Skončenie funkcie: 30. 4. 2014
od 15. 3. 2017 do 22. 7. 2019
Ing. Marián Molnár
Komárno, Smrečinová 9, PSČ 945 04
Vznik funkcie: 11. 2. 2017
od 23. 7. 2019 do 22. 7. 2019
Ing. Marián Molnár
Komárno, Smrečinová 9, PSČ 945 04
Vznik funkcie: 11. 2. 2017 Skončenie funkcie: 15. 6. 2019
od 5. 7. 2006 do 17. 8. 2009
JUDr. Janka Navrátilová
Bratislava, Štefana Králika 4, PSČ 841 07
Vznik funkcie: 15. 2. 2004
od 18. 8. 2009 do 17. 8. 2009
JUDr. Janka Navrátilová
Bratislava, Štefana Králika 4, PSČ 841 07
Vznik funkcie: 15. 2. 2004 Skončenie funkcie: 14. 2. 2009
od 17. 11. 2017 do 22. 7. 2019
Mgr. Jana Nečasová
Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Beniakova 5, PSČ 841 05
Vznik funkcie: 7. 10. 2017
od 23. 7. 2019 do 22. 7. 2019
Mgr. Jana Nečasová
Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Beniakova 5, PSČ 841 05
Vznik funkcie: 7. 10. 2017 Skončenie funkcie: 15. 6. 2019
od 8. 11. 2019 do 25. 10. 2021
Mgr. Jana Nečasová
Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Beniakova 5, PSČ 841 05
Vznik funkcie: 13. 8. 2019
od 26. 10. 2021 do 25. 10. 2021
Mgr. Jana Nečasová
Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Beniakova 5, PSČ 841 05
Vznik funkcie: 13. 8. 2019 Skončenie funkcie: 10. 8. 2021
od 10. 7. 2014 do 14. 3. 2017
RSDr. Vladimír Rak
Bratislava, Mýtna 9, PSČ 811 07
Vznik funkcie: 15. 6. 2014
od 15. 3. 2017 do 14. 3. 2017
RSDr. Vladimír Rak
Bratislava, Mýtna 9, PSČ 811 07
Vznik funkcie: 15. 6. 2014 Skončenie funkcie: 16. 12. 2016
od 16. 7. 2011 do 9. 7. 2014
Ing. Béla Sánta
Komárno, Krymská 6, PSČ 945 01
Vznik funkcie: 17. 5. 2011
od 10. 7. 2014 do 9. 7. 2014
Ing. Béla Sánta
Komárno, Krymská 6, PSČ 945 01
Vznik funkcie: 17. 5. 2011 Skončenie funkcie: 30. 4. 2014
od 5. 7. 2006 do 17. 8. 2009
Ing. Miroslav Sklenařík
Banská Bystrica, Nad Plážou 14, PSČ 974 01
Vznik funkcie: 15. 2. 2004
od 18. 8. 2009 do 17. 8. 2009
Ing. Miroslav Sklenařík
Banská Bystrica, Nad Plážou 14, PSČ 974 01
Vznik funkcie: 15. 2. 2004 Skončenie funkcie: 14. 2. 2009
od 18. 8. 2009 do 9. 7. 2014
Ing. Miroslav Sklenařík
Banská Bystrica, Nad Plážou 14, PSČ 974 01
Vznik funkcie: 1. 5. 2009
od 10. 7. 2014 do 9. 7. 2014
Ing. Miroslav Sklenařík
Banská Bystrica, Nad Plážou 14, PSČ 974 01
Vznik funkcie: 1. 5. 2009 Skončenie funkcie: 30. 4. 2014
od 10. 7. 2014 do 14. 3. 2017
Mgr. Peter Tóth
Senec, J. Farkasa 11, PSČ 903 01
Vznik funkcie: 15. 6. 2014
od 15. 3. 2017 do 14. 3. 2017
Mgr. Peter Tóth
Senec, J. Farkasa 11, PSČ 903 01
Vznik funkcie: 15. 6. 2014 Skončenie funkcie: 16. 12. 2016
od 30. 12. 2022 do 29. 12. 2022
Marek Madaj
Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves, Jána Jonáša 6186/19, PSČ 841 08
Vznik funkcie: 13. 8. 2019 Skončenie funkcie: 26. 9. 2022
od 8. 11. 2019 do 29. 12. 2022
Marek Madaj
Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves, Jána Jonáša 6186/19, PSČ 841 08
Vznik funkcie: 13. 8. 2019
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO

Výpočet čistej mzdy 2024

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky

Účet s bonusom až do 60 €

Chcem bonus

Založte si Účet pre zelenší svet online – kvôli prírode aj pre seba! Na 12 mesiacov zadarmo a s podporou enviroprojektov.

Advertisement

Výpočet dôchodkového veku

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky