KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, IČO: 00585441 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Údaje boli stiahnuté 10. 5. 2023 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 00585441. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 00585441 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Deň zápisu
29. 11. 1990
Názov
od 26. 5. 2007

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

od 6. 9. 2000 do 25. 5. 2007

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.

od 1. 12. 1999 do 5. 9. 2000

Kooperativa poisťovňa, a.s.

od 29. 4. 1998 do 30. 11. 1999

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.

od 26. 5. 1993 do 28. 4. 1998

KOOPERATIVA družstevná poisťovňa, a.s.

od 29. 11. 1990 do 25. 5. 1993

KOOPERATIVA česko-slovenská družstevná poisťovňa, a.s.

Adresa sídla
od 31. 8. 1994
Bratislava, Štefanovičova 4, PSČ 81623
od 29. 11. 1990 do 30. 8. 1994
Bratislava, Bajkalská 25
IČO
od 29. 11. 1990

00585441

Právna forma
Akciová spoločnosť
Oddiel
Sa
Vložka číslo
79/B
Súd
Okresný súd Bratislava I
Predmet činností
od 15. 5. 2013
b) vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore: 1. poistenia alebo zaistenia, 2. prijímanie vkladov, 3. poskytovanie úverov a spotrebiteľských úverov
od 12. 10. 2011
c) vykonávanie zaisťovacej činnosti pre poistný druh neživotného poistenia
od 12. 3. 2016
1a) Časť A - poistné odvetvia neživotného poistenia 1. Poistenie úrazu ( vrátane pracovných úrazov a chorôb z povolania ) a) fixné peňažné plnenie, b) s plnením majúcim povahu odškodnenia, c) s kombinovaným plnením, d) cestujúcich, e) individuálne zdravotné poistenie. 2. Poistenie choroby a) fixné peňažné plnenie, b) s plnením majúcim povahu odškodnenia, c) s kombinovaným plnením, d) individuálne zdravotné poistenie. 3. Poistenie škôd na pozemných dopravných prostriedkoch iných než koľajových a) motorových dopravných prostriedkoch, b) nemotorových dopravných prostriedkoch. 4. Poistenie škôd na koľajových dopravných prostriedkoch 5. Poistenie škôd na lietadlách 6. Poistenie škôd na plávajúcich dopravných prostriedkoch a) riečnych a prieplavových dopravných prostriedkoch, b) jazerných dopravných prostriedkoch, c) námorných dopravných prostriedkoch. 7. Poistenie dopravy tovaru počas prepravy vrátane batožín a iného majetku bez ohľadu na použitý dopravný prostriedok. 8. Poistenie škôd na inom majetku, ako je uvedené v treťom bode až siedmom bode spôsobených a) požiarom, b) výbuchom, c) víchricou, d) prírodnými živlami inými ako víchrica, e) jadrovou energiou, f) zosuvom alebo zosadaním pôdy. 9. Poistenie iných škôd na inom majetku, ako je uvedené v treťom bode až siedmom bode, vzniknutých krupobitím alebo mrazom, alebo inými príčinami napríklad krádežou, ak nie sú tieto príčiny zahrnuté v ôsmom bode. 10. Poistenie zodpovednosti a) za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, b) dopravcu. 11. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou lietadla vrátane zodpovednosti dopravcu. 12. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou riečneho, prieplavového, jazerného alebo námorného dopravného prostriedku vrátane zodpovednosti dopravcu. 13. Všeobecné poistenie zodpovednosti za škodu iné, ako je uvedené v bodoch 10 až 12. 14. Poistenie úveru a) všeobecná platobná neschopnosť, b) exportný úver, c) splátkový úver, d) hypotekárny úver, e) poľnohospodársky úver. 15. Poistenie záruky a) priame záruky, b ) nepriame záruky. 16. Poistenie rôznych finančných strát vyplývajúcich a) z výkonu povolania, b) z nedostatočného príjmu, c) zo zlých poveternostných podmienok, d) zo straty zisku, e) z trvalých všeobecných nákladov, f) z neočakávaných obchodných nákladov, g) zo straty trhovej hodnoty, h) zo straty pravidelného zdroja príjmov, i) z inej nepriamej obchodnej finančnej straty, j) z ostatných iných ako obchodných finančných strát, k) z ostatných finančných strát. 17. Poistenie právnej ochrany. 18. Asistenčné služby. Časť B - poistné odvetvie životného poistenia. 1. Poistenie a) pre prípad dožitia, pre prípad smrti, pre prípad smrti alebo dožitia, pre prípad dožitia s možnosťou vrátenia poistného, poistenie spojené s kapitalizačnými zmluvami, b) dôchodkové poistenie, c) doplnkové poistenie uzavreté popri životnom poistení, najmä pre prípad ublíženia na zdraví vrátane práceneschopnosti, pre prípad smrti následkom úrazu a pre prípad invalidity následkom úrazu alebo choroby. 2. Poistenie pre prípad narodenia dieťaťa, poistenie prostriedkov na výživu a poistenie pre prípad uzavretia manželstva. 3. Poistenie uvedené v prvom bode písm. a) a b) a druhom bode spojené s investičnými fondmi. 6. Kapitalizačné operácie založené na aktuárskych výpočtoch, kde sa za vopred dohodnutú jednorázovú platbu alebo pravidelné platby prevezmú záväzky s určenou dobou trvania a v určenej výške.
od 29. 11. 1990 do 13. 5. 1992
zaisťovanie všetkých druhov poistenia majetku, zodpovednosti za škodu a iných záujmov, poistenia osôb všetkého druhu, ako aj poisťovanie zahraničných záujmov a zaistenia
od 14. 5. 1992 do 5. 9. 2000
Predmetom podnikania je poisťovanie všetkých druhov majetku, zodpovednosti za škodu a iných záujmov, poistenia osôb všetkého druhu ako aj poisťovanie zahraničných záujmov a zaistenie. Predmetom činnosti bude ďalej vykonávanie činnosti súvisiacej so zábranou škôd, podnikanie na finančnom trhu a vykonávanie investičnej činnosti a nemocenského a dôchodkového pripoistenia.
od 6. 9. 2000 do 2. 8. 2010
predmetom podnikania spoločnosti je poisťovacia činnosť pre odvetvie životného poistenia a odvetvie neživotného poistenia, sprostredkovateľska činnosť súvisiaca s poisťovacou činnosťou, zaisťovacia činnosť, činnosť súvisiaca s poistením slúžiaca na podporu a rozvoj poisťovníctva, činnosť zameraná na predchádzanie škodám /zábranná činnosť/.
od 3. 8. 2010 do 28. 3. 2011
Časť A - odvetvie životného poistenia 1. Poistenie pre prípad smrti, poistenie pre prípad dožitia alebo poistenie pre prípad smrti alebo dožitia. 2. Poistenie vena alebo prostriedkov na výživu detí. 3. Poistenie spojené s kapitalizačnými zmluvami. 4. Poistenie podľa bodov 1 a 3 spojené s investičným fondom. 5. Dôchodkové poistenie. 6. Poistenie pre prípad úrazu alebo choroby, ak je pripoistením niektorého poistného odvetvia uvedeného v bodoch 1 až 5.
od 3. 8. 2010 do 8. 6. 2011
Časť B - odvetvie neživotného poistenia 1. Poistenie úrazu, a) s jednorázovým plnením, b) s opakovaným plnením, c) s kombinovaným plnením, d) cestujúcich, e) individuálne zdravotné poistenie. 2. Poistenie choroby a) s jednorázovým plnením, b) s opakovaným plnením, c) s kombinovaným plnením, d) zmluvné poistenie a pripoistenie, e) individuálne zdravotné poistenie. 3. Poistenie škôd na pozemných dopravných prostriedkoch iných než koľajových a) motorových, b) nemotorových. 4. Poistenie škôd na koľajových dopravných prostriedkoch. 5. Poistenie škôd na leteckých dopravných prostriedkoch. 6. Poistenie škôd na plávajúcich dopravných prostriedkoch a) riečnych, b) jazerných, c) námorných. 7. Poistenie dopravy tovaru počas prepravy vrátane batožín a iného majetku bez ohľadu na použitý dopravný prostriedok. 8. Poistenie škôd na inom majetku, ako je uvedené v bodoch 3 až 7, spôsobených a) požiarom, b) výbuchom, c) víchricou, d) prírodnými živlami inými ako víchrica, e) jadrovou energiou, f) zosuvom alebo zosadením pôdy. 9. Poistenie iných škôd na inom majetku, ako je uvedené v bode 3 až 7, vzniknutých krupobitím alebo mrazom, alebo inými príčinami (napr. krádežou), ak nie sú tieto príčiny zahrnuté v bode 8. 10. Poistenie zodpovednosti a) za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, b) dopravcu. 11. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou leteckého dopravného prostriedku vrátane zodpovednosti dopravcu. 12. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou riečneho, jazerného alebo námorného dopravného prostriedku vrátane zodpovednosti dopravcu. 13. Všeobecné poistenie zodpovednosti za škodu iné, ako je uvedené v bodoch 10 až 12. 14. Poistenie úveru a) všeobecná platobná neschopnosť, b) exportný úver, c) splátkový úver, d) hypotekárny úver, e) poľnohospodársky úver. 15. Poistenie kaucie a) priame záruky, b) nepriame záruky. 16. Poistenie rôznych finančných strát vyplývajúcich a) z výkonu povolania, b) z nedostatočného príjmu, c) zo zlých poveternostných podmienok, d) zo straty zisku, e) z trvalých všeobecných nákladov, f) z neočakávaných obchodných výdavkov, g) zo straty trhovej hodnoty, h) zo straty pravidelného zdroja príjmov, i) z inej nepriamej obchodnej finančnej straty, j) z ostatných finančných strát. 17. Poistenie právnej ochrany. 18. Poistenie pomoci osobám v núdzi počas cestovania alebo pobytu mimo miesta svojho trvalého pobytu.
od 29. 3. 2011 do 8. 6. 2011
b) vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore : 1. prijímania vkladov, 2. poskytovanie úverov a spotrebiteľských úverov
od 29. 3. 2011 do 8. 6. 2011
a) 1. Časť A - odvetvie životného poistenia 1. Poistenie pre prípad smrti, poistenie pre prípad dožitia alebo poistenie pre prípad smrti alebo dožitia. 2. Poistenie vena alebo prostriedkov na výživu detí. 3. Poistenie spojené s kapitalizačnými zmluvami. 4. Poistenie podľa bodov 1 a 3 spojené s investičným fondom. 5. Dôchodkové poistenie. 6. Poistenie pre prípad úrazu alebo choroby, ak je pripoistením niektorého poistného odvetvia uvedeného v bodoch 1 až 5.
od 6. 5. 2011 do 8. 6. 2011
c) vykonávanie zaisťovacej činnosti pre poistný druh neživotného poistenia
od 9. 6. 2011 do 28. 9. 2011
Časť A - odvetvie životného poistenia 1. Poistenie pre prípad smrti, poistenie pre prípad dožitia alebo poistenie pre prípad smrti alebo dožitia. 2. Poistenie vena alebo prostriedkov na výživu detí. 3. Poistenie spojené s kapitalizačnými zmluvami. 4. Poistenie podľa bodov 1 a 3 spojené s investičným fondom. 5. Dôchodkové poistenie. 6. Poistenie pre prípad úrazu alebo choroby, ak je pripoistením niektorého poistného odvetvia uvedeného v bodoch 1 až 5.
od 9. 6. 2011 do 28. 9. 2011
Časť B - odvetvie neživotného poistenia 1. Poistenie úrazu, a) s jednorázovým plnením, b) s opakovaným plnením, c) s kombinovaným plnením, d) cestujúcich, e) individuálne zdravotné poistenie. 2. Poistenie choroby a) s jednorázovým plnením, b) s opakovaným plnením, c) s kombinovaným plnením, d) zmluvné poistenie a pripoistenie, e) individuálne zdravotné poistenie. 3. Poistenie škôd na pozemných dopravných prostriedkoch iných než koľajových a) motorových, b) nemotorových. 4. Poistenie škôd na koľajových dopravných prostriedkoch. 5. Poistenie škôd na leteckých dopravných prostriedkoch. 6. Poistenie škôd na plávajúcich dopravných prostriedkoch a) riečnych, b) jazerných, c) námorných. 7. Poistenie dopravy tovaru počas prepravy vrátane batožín a iného majetku bez ohľadu na použitý dopravný prostriedok. 8. Poistenie škôd na inom majetku, ako je uvedené v bodoch 3 až 7, spôsobených a) požiarom, b) výbuchom, c) víchricou, d) prírodnými živlami inými ako víchrica, e) jadrovou energiou, f) zosuvom alebo zosadením pôdy. 9. Poistenie iných škôd na inom majetku, ako je uvedené v bode 3 až 7, vzniknutých krupobitím alebo mrazom, alebo inými príčinami (napr. krádežou), ak nie sú tieto príčiny zahrnuté v bode 8. 10. Poistenie zodpovednosti a) za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, b) dopravcu. 11. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou leteckého dopravného prostriedku vrátane zodpovednosti dopravcu. 12. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou riečneho, jazerného alebo námorného dopravného prostriedku vrátane zodpovednosti dopravcu. 13. Všeobecné poistenie zodpovednosti za škodu iné, ako je uvedené v bodoch 10 až 12. 14. Poistenie úveru a) všeobecná platobná neschopnosť, b) exportný úver, c) splátkový úver, d) hypotekárny úver, e) poľnohospodársky úver. 15. Poistenie kaucie a) priame záruky, b) nepriame záruky. 16. Poistenie rôznych finančných strát vyplývajúcich a) z výkonu povolania, b) z nedostatočného príjmu, c) zo zlých poveternostných podmienok, d) zo straty zisku, e) z trvalých všeobecných nákladov, f) z neočakávaných obchodných výdavkov, g) zo straty trhovej hodnoty, h) zo straty pravidelného zdroja príjmov, i) z inej nepriamej obchodnej finančnej straty, j) z ostatných finančných strát. 17. Poistenie právnej ochrany. 18. Poistenie pomoci osobám v núdzi počas cestovania alebo pobytu mimo miesta svojho trvalého pobytu. b) vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore : 1. prijímania vkladov, 2. poskytovanie úverov a spotrebiteľských úverov, c) vykonávanie zaisťovacej činnosti pre poistný druh neživotného poistenia
od 8. 9. 2011 do 28. 9. 2011
a)
od 29. 9. 2011 do 11. 10. 2011
Časť A - odvetvie životného poistenia 1. poistenie pre prípade smrti, poistenie pre prípad dožitia alebo poistenie pre prípad smrti alebo dožitia, 2. poistenie vena alebo prostriedkov na výživu detí, 3. poistenie spojené s kapitalizačnými zmluvami, 4. poistenie podľa bodov 1 a 3 spojené s investičným fondom, 5. dôchodkové poistenie, 6. poistenie pre prípade úrazu alebo choroby, ak je pripoistením niektorého poistného odvetvia uvedeného v bodoch 1 až 5. Časť B - odvetvie neživotného poistenia
od 29. 9. 2011 do 11. 10. 2011
Poistenie úrazu, a) s jednorázovým plnením, b) s opakovaným plnením, c) s kombinovaným plnením, d) cestujúcich, e) individuálne zdravotné poistenie.
od 29. 9. 2011 do 11. 10. 2011
Poistenie choroby a) s jednorázovým plnením, b) s opakovaným plnením, c) s kombinovaným plnením, d) zmluvné poistenie a pripoistenie, e) individuálne zdravotné poistenie
od 29. 9. 2011 do 11. 10. 2011
Poistenie škôd na pozemných dopravných prostriedkoch iných než koľajových a) motorových, b) nemotorových.
od 29. 9. 2011 do 11. 10. 2011
Poistenie skôd na koľajových dopravných prostriedkoch.
od 29. 9. 2011 do 11. 10. 2011
Poistenie škôd na leteckých dopravných prostriedkoch.
od 29. 9. 2011 do 11. 10. 2011
Poistenie škôd na plávajúcich dopravných prostriedkoch, a) riečnych, b) jazerných, c) námorných.
od 29. 9. 2011 do 11. 10. 2011
Poistenie dopravy tovaru počas prepravy vrátane batožín a iného majetku bez ohľadu na použitý dopravný prostriedok
od 29. 9. 2011 do 11. 10. 2011
Poistenie škôd na inom majetku, ako je uvedené v bodoch 3 až 7, spôsobených a) požiarom, b) výbuchom, c) víchricou, d) prírodnými živlami inými ako víchrica, e) jadrovou energiou, f) zosuvom alebo zosadením pôdy.
od 29. 9. 2011 do 11. 10. 2011
Poistenie iných škôd na inom majetku, ako je uvedené v bode 3 až 7, vzniknutých krupobitím alebo mrazom, alebo inými príčinami (napr. krádežou), ak nie sú tieto príčiny zahrnuté v bode 8.
od 29. 9. 2011 do 11. 10. 2011
Poistenie zodpovednosti a) za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, b) dopravcu.
od 29. 9. 2011 do 11. 10. 2011
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou leteckého dopravného prostriedku vrátane zodpovednosti dopravcu.
od 29. 9. 2011 do 11. 10. 2011
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou riečneho, jazerného alebo námorného dopravného prostriedku vrátane zodpovednosti dopravcu.
od 29. 9. 2011 do 11. 10. 2011
Všeobecné poistenie zodpovednosti za škodu iné, ako je uvedené v bodoch 10 až 12.
od 29. 9. 2011 do 11. 10. 2011
Poistenie úveru a) všeobecná platobná neschopnosť, b) exportný úver, c) splátkový úver, d) hypotekárny úver, e) poľnohospodársky úver.
od 29. 9. 2011 do 11. 10. 2011
Poistenie kaucie a) priame záruky, b) nepriame záruky.
od 29. 9. 2011 do 11. 10. 2011
Poistenie rôznych finančných strát vyplývajúcich a) z výkonu povolania, b) z nedostatočného príjmu, c) zo zlých poveternostných podmienok, d) zo straty zistku, e) z trvalých všeobecných nákladov, f) z neočakávaných obchodných výdavkov, g) zo straty trhovej hodnoty, h) zo straty pravidelného zdraja príjmov, i) z inej nepriamej obchodnej finančnej straty, j) z ostatných finančných strát.
od 29. 9. 2011 do 11. 10. 2011
Poistenie právnej ochrany.
od 29. 9. 2011 do 11. 10. 2011
Poistenie pomoci osobám v núdzi počas cestovania alebo pobytu mimo miesta svojho trvalého pobytu. b) vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore: 1. prijímanie vkladov, 2. poskytovanie úverov a spotrebiteľských úverov, c) vykonávanie zaisťovacej činnosti pre poistný druh neživotného poistenia
od 12. 10. 2011 do 11. 3. 2016
a) Časť A - odvetvie životného poistenia 1. poistenie pre prípade smrti, poistenie pre prípad dožitia alebo poistenie pre prípad smrti alebo dožitia, 2. poistenie vena alebo prostriedkov na výživu detí, 3. poistenie spojené s kapitalizačnými zmluvami, 4. poistenie podľa bodov 1 a 3 spojené s investičným fondom, 5. dôchodkové poistenie, 6. poistenie pre prípade úrazu alebo choroby, ak je pripoistením niektorého poistného odvetvia uvedeného v bodoch 1 až 5. Časť B - odvetvie neživotného poistenia 1. Poistenie úrazu, a) s jednorazovým plnením, b) s opakovaným plnením, c) s kombinovaným plnením, d) cestujúcich, e) individuálne zdravotné poistenie 2. Poistenie choroby a) s jednorazovým plnením, b) s opakovaným plnením, c) s kombinovaným plnením, d) zmluvné poistenie a pripoistenie, e) individuálne zdravotné poistenie 3. Poistenie škôd na pozemných dopravných prostriedkoch iných než koľajových a) motorových, b) nemotorových 4. Poistenie škôd na koľajových dopravných prostriedkoch. 5. Poistenie škôd na leteckých dopravných prostriedkoch. 6. Poistenie škôd na plávajúcich dopravných prostriedkoch a) riečnych, b) jazerných, c) námorných 7. Poistenie dopravy tovaru počas prepravy vrátane batožín a iného majetku bez ohľadu na použitý dopravný prostriedok. 8. Poistenie škôd na inom majetku, ako je uvedené v bodoch 3 až 7, spôsobených a) požiarom, b) výbuchom, c) víchricou, d) prírodnými živlami inými ako víchrica, e) jadrovou energiou, f) zosuvom alebo zosadením pôdy 9. Poistenie iných škôd na inom majetku, ako je uvedené v bode 3 až 7, vzniknutých krupobitím alebo mrazom, alebo inými príčinami (napr. krádežou), ak nie sú tieto príčiny zahrnuté v bode 8. 10. Poistenie zodpovednosti a) za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, b) dopravcu 11. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou leteckého dopravného prostriedku vrátane zodpovednosti dopravcu. 12. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou riečneho, jazerného alebo námorného dopravného prostriedku vrátane zodpovednosti dopravcu. 13. Všeobecné poistenie zodpovednosti za škodu iné, ako je uvedené v bodoch 10 až 12. 14. Poistenie úveru a) všeobecná platobná neschopnosť, b) exportný úver, c) splátkový úver, d) hypotekárny úver, e) poľnohospodársky úver 15. Poistenie kaucie a) priame záruky, b) nepriame záruky 16. Poistenie rôznych finančných strát vyplývajúcich a) z výkonu povolania, b) z nedostatočného príjmu, c) zo zlých poveternostných podmienok, d) zo straty zisku, e) z trvalých všeobecných nákladov, f) z neočakávaných obchodných výdavkov, g) zo straty trhovej hodnoty, h) zo straty pravidelného zdroja príjmov, i) z inej nepriamej obchodnej finančnej straty, j) z ostatných finančných strát 17. Poistenie právnej ochrany. 18. Poistenie pomoci osobám v núdzi počas cestovania alebo pobytu mimo miesta svojho trvalého pobytu.
od 12. 10. 2011 do 14. 5. 2013
b) vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore: 1. prijímanie vkladov, 2. poskytovanie úverov a spotrebiteľských úverov
Konanie menom spoločnosti
od 1. 12. 1999
K prejavom vôle a k podpisovaniu za spoločnosť sú oprávnení vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne alebo jeden člen predstavenstva spolu s prokuristom spoločnosti. Taktiež prokuristi sú oprávnení, s prihliadnutím na zákonné obmedzenia, prejavovať vôľu a podpisovať za spoločnosť vždy iba dvaja spoločne. Akékoľvek oprávnenie k samotnému zastupovaniu vo všetkých úkonoch, ku ktorým dochádza pri výkone činnosti spoločnosti, je vylúčené. Ak sa prejav vôle vykoná voči spoločnosti, stačí ak sa vykoná voči jednému členovi predstavenstva.Podpisovanie za spoločnosť sa uskutoční tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja ktorékoľvek v potrebnom počte konajúce osoby svoj podpis s uvedením svojej funkcie.
od 1. 4. 1998 do 30. 11. 1999
Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis s uvedením mena a funkcie: - pri konaní ako štatutárny orgán menom spoločnosti predseda / v jeho neprítomnosti podpredseda/ predstavenstva a jeden člen predstavenstva, - pri konaní za spoločnosť ako zástupca tento zástupca, prípadne dvaja zástupcovia, pokiaľ organizačný predpis schválený predstavenstvom vyžaduje podpisy dvoch zástupcov
od 8. 3. 1993 do 31. 3. 1998
Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis s uvedením mena a funkcie: - pri konaní ako štatutárny orgán menom spoločnosti predseda /v jeho neprítomnosti podpredseda / predstavenstva a jeden člen predstavenstva - pri konaní za spoločnosť ako zástupca tento zástupca, prípadne dvaja zástupcovia, pokiaľ organizačný predpis schválený predstavenstvom vyžaduje podpisy dvoch zástupcov
od 14. 5. 1992 do 7. 3. 1993
Za spoločnosť podpisuje Ing. Silvester Adamča, predseda predstavenstva, JUDr. Jozef Csaky, generálny riaditeľ a členovia predstavenstva.
od 29. 11. 1990 do 13. 5. 1992
Za spoločnosť podpisuje Ing. Silvester Adamča, predseda predstavenstva a JUDr. Jozef Csáky, generálny riaditeľ a to tak, že k vytlačenému, alebo napísanému názvu pripojí svoj vlastnoručný podpis.
Prokúra
od 13. 4. 2023
JUDr. Ľuboš Tóth, LL.M MBA
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Palárikova 3175/27, PSČ 811 04
Vznik funkcie: 28. 4. 2018
od 31. 8. 1994 do 30. 11. 1999
JUDr. Jozef Csáky
Bratislava, Nám.SNP 5
od 31. 8. 1994 do 30. 11. 1999
Ing. Juraj Lelkes
Bratislava, Obchodná 561/41
od 28. 4. 2018 do 25. 11. 2022
JUDr. Ľuboš Tóth
Handlová, Československej armády 235/8, PSČ 972 51
Vznik funkcie: 28. 4. 2018
od 26. 11. 2022 do 12. 4. 2023
JUDr. Ľuboš Tóth
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Palárikova 3175/27, PSČ 811 04
Vznik funkcie: 28. 4. 2018
od 13. 4. 2023
Prokurista je oprávnený konať a podpisovať za spoločnosť spoločne s jedným členom predstavenstva a bude sa podpisovať tým spôsobom, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti a svojmu menu a priezvisku pripojí svoj podpis a označenie "p.p.", "prokurista", "ppa" alebo "per procuram".
od 28. 4. 2018 do 12. 4. 2023
Prokurista je oprávnený konať a podpisovať za spoločnosť spoločne s jedným členom predstavenstva a bude sa podpisovať tým spôsobom, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti a svojmu menu a priezvisku pripojí svoj podpis a označenie "p.p.", "prokurista", "ppa" alebo "per procuram".
od 1. 4. 1998 do 30. 11. 1999
Rozsah udelenej prokúry a/ všetky právne úkony spoločnosti podľa § 14 ods. 1 Obchodného zákoníka, b/ oprávnenie scudzovať nehnuteľnosti do výšky 25 mil.Sk a zaťažovať ich do výšky 25 mil. Sk podľa § 14 ods. 2 Obchodného zákonníka. Konanie prokuristov v mene spoločnosti. Každý prokurista je oprávnený konať samostatne a je povinný priebežne informovať predstavenstvo o použití prokúry. Prokurista sa podpisuje za spoločnosť tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis.
Ďalšie právne skutočnosti
od 29. 11. 1990
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou podľa § 22 - 24 Zák. č. 104/1990 Zb. o akciových spoločnostiach, na ustanovujúcom valnom zhromaždení zo dňa 30.10.1990, ktorého priebeh bol overený v notárskej zápisnici Štátneho notárstva Bratislava 4, N 144/90 a podľa § 5 Zák. č. 173/1988 Zb. o podniku zo zahraničnou majetkovou účasťou v znení Zák. č. 112/1990 Zb.
od 8. 3. 1993
Dňa 6.11.1992 uznesením VZ boli prijaté zmeny stanov.
od 26. 5. 1993
Uznesením valného zhromaždenia konaného dňa 23.4.1993 boli prijaté zmeny stanov akciovej spoločnosti
od 25. 10. 1995
Notárska zápisnica N 183/93, Nz 167/93 zo dňa 17.11.1993 a stanovy spoločnosti, zápisnica z 31. rokovania predstavenstva spoločnosti, notárska zápisnica N 125/95, Nz 124/95 zo dňa 26.5.1995.
od 29. 4. 1998
Zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromaždení dňa 17.12.1997, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 410/97, Nz 346/97 zo dňa 17.12.1997 Zmena obchodného mena z pôvodného KOOPERATIVA, družstevná poisťovňa, a.s.
od 24. 10. 1996
Osvedčenie o priebehu 8. riadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 213/96, Nz 212/96 zo dňa 19.6.1996 na ktorom boli schválené zmeny stanov.
od 1. 4. 1998
Zápisnica z 9. riadneho valného zhromaždenia zo dňa 26.júna 1997.
od 1. 12. 1999
Zápisnica z 10. riadneho valného zasadnutia konaného dňa 26.6.1998 Notárska zápisnica č. N 292/98, Nz 231/98 z 26.6.1998 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia na ktorom boli schválené nové stanovy Ptrotokol zo zasadnutia dozornej rady z 26.6.1998 Protokol z 3. zasadnutia dozornej rady z 3.12.1998 Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia z 26.3.1999 Notárska zápisnica č. 128/99, Nz 128/99 z 26.3.1999 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 26.3.1999, na ktorom bolo zvýšené základné imanie a schválená zmena stanov.
od 6. 9. 2000
Zmena stanov spoločnosti schválená na valnom zhromaždení konanom dňa 9.6.2000, priebeh ktorého osvedčuje notárska zápisnica N 149/00, Nz 136/00.
od 11. 9. 2001
Notárska zápisnica č. N 229/01, Nz 220/01 spísaná dňa 21.6.2001 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom sa rozhodlo o zmene členov dozornej rady, o zvýšení základného imania a zmene stanov.
od 22. 1. 2002
Notárska zápisnica č. Nz 282/01 zo dňa 11.10.2001 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov.
od 8. 7. 2002
Zánik funkcie členov dozornej rady Dr. Siegfried Sellitsch a Ing. Silvester Adamča dňom 30. 4. 2002. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30. 4. 2002 vo forme notárskej zápisnice Nz 170/02 spísanej notárkou JUDr. Jarmilou Kováčovou.
od 5. 3. 2004
Ing. Margita Weissmannová, deň zániku funkcie: 9.5.2003. Dr. Jur. Günter Geyer, DKFM Karl Fink, Kurt Ebner, Dr. Rudolf Ertl, Ing. René Vaš, Ing. Jozef Petrík, Ing. Peter Poisel, Ing. Vladimír Mráz, Mag. Christian Brandstetter, deň zániku funkcie členov dozornej rady: 9.5.2003. Protokol z 15. riadneho valného zhromaždenia zo dňa 9.5.2003. Protokol z 21. zasadnutia dozornej rady zo dňa 9.5.2003.
od 4. 8. 2004
JUDr. Jozef Csáky, deň zániku funkcie: 31.12.2003. Protokol 24 zasadnutia dozornej rady zo dňa 17.12.2003.
od 12. 8. 2004
Protokol 26. zasadnutia dozornej rady zo dňa 03.05.2004.
od 25. 9. 2004
Zápisnica z valného zhromaždenia z 3.5.2004 a stanovy spoločnosti. Protokol dozornej rady z 3.5.2004.
od 17. 11. 2004
Zasadnutie dozornej rady zo dňa 12.10.2004.
od 4. 8. 2005
Protokol z 30. zasadnutia dozornej rady dňa 11.05.2005. Protokol zo 17. riadneho valného zhromaždenia dňa 11.05.2005.
od 25. 11. 2006
Protokol z rokovania dozornej rady zo dňa 13.10.2006.
od 26. 5. 2007
Notárska zápisnica N 183/2007, Nz 18412/2007, NCRls 18370/2007 napísaná dňa 14.5.2007 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 11.5.2007. Zmena obchodného mena z pôvodného KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. na nové KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group.
od 2. 7. 2008
Protokol z 20. riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 08.04.2008. Zápisnica zo 43. zasadnutia dozornej rady zo dňa 08.04.2008.
od 31. 12. 2008
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 363/2008, Nz 52580/2008, NCRls 52121/2008 zo dňa 27.11.2008, na ktorom bol schválený návrh zmluvy o zlúčení. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice č. N 364/2008, Nz 52581/2008, NCRls 52122/2008 zo dňa 27.11.2008 uzatvorená medzi zanikajúcou obchodnou spoločnosťou I.V. s. r. o., so sídlom Hlavné námestie 5, 811 01 Bratislava, IČO: 35 733 811 a nástupníckou obchodnou spoločnosťou KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group, so sídlom Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava, IČO: 00 585 441, ktorá sa na základe tejto zmluvy stáva právnym nástupcom zanikajúcej obchodnej spoločnosti I.V. s. r. o.
od 26. 3. 2009
Protokol zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 11.12.2008.
od 7. 7. 2009
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 18.05.2009.
od 12. 2. 2010
Protokol zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 08.10.2009.
od 13. 3. 2010
Protokol zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 18.12.2009.
od 3. 8. 2010
Osvedčenie o priebehu VZ konaného dňa 5.5.2010 vo forme notárskej zápisnice N 121/2010, Nz 21671/2010,NCRIs 22002/2010 napísanej dňa 16.6.2010 notárkou JUDr. Jarmilou Kováčovou.
od 10. 2. 2011
Protokol zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 14.12.2010
od 29. 3. 2011
Notárska zápisnica č. 75/2011, Nz 9433/2011, NCRls 9742/2011 zo dňa 16.03.2011.
od 6. 5. 2011
Notárska zápisnica č. N 165/2011, Nz 15156/2011, NCRls 15535/2011 zo dňa 28.04.2011.
od 20. 7. 2011
Výpis z zápisnice z dozornej rady zo dňa 15.06.2011.
od 21. 9. 2011
Kurtovi Ebnerovi vznikla funkcia námestníka generálneho riaditeľa dňa : 01.07.2011
od 12. 4. 2012
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 19.03.2012 vo forme notárskej zápisnice č. N 219/2012, Nz 10908/2012, NCRls 11217/2012 spísanej dňa 27.03.2012.
od 15. 5. 2013
Protokol zo 62. zasadnutia dozornej rady zo dňa 07.12.2012. Notárska zápisnica č. N 343/2013, Nz 11573/2013 zo dňa 10.04.2013.
od 22. 10. 2013
Zápisnica z výsledkov volieb členov dozornej rady volených zamestnancami zo dňa 17.09.2013.
od 20. 12. 2013
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 1202/2013, Nz 41499/2013, NCRls 42267/2008 zo dňa 12.11.2013
od 24. 4. 2014
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 10.12.2013.
od 12. 3. 2016
Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 03.02.2016.
od 13. 12. 2017
Protokol zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 16.10.2017.
od 30. 5. 2018
Notárska zápisnica č. N 465/2018, Nz 12941/2018, NCRls 13188/2018 zo dňa 23.04.2018, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 04.04.2018.
od 11. 9. 2018
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 329/2018, Nz 6526/2018, NCRls 6628/2018 zo dňa 28.02.2018, na ktorom bolo schválené zlúčenie,
od 11. 9. 2018
Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice č. N 330/2018, Nz 6525/2018, NCRls 6629/2018 zo dňa 28.02.2018.
Základné imanie
od 26. 3. 2009
49 791 000 EUR
Rozsah splatenia: 49 791 000 EUR
od 28. 9. 2006 do 25. 3. 2009
1500 000 000 Sk
Rozsah splatenia: 1500 000 000 Sk
od 25. 9. 2004 do 27. 9. 2006
1000 000 000 Sk
od 11. 9. 2001 do 24. 9. 2004
700 000 000 Sk
od 1. 12. 1999 do 10. 9. 2001
550 000 000 Sk
od 8. 3. 1993 do 30. 11. 1999
345 000 000 Sk
od 14. 5. 1992 do 7. 3. 1993
323 000 000 Sk
od 29. 11. 1990 do 13. 5. 1992
300 000 000 Sk
Akcie
od 26. 3. 2009
Počet: 3000
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 16 597 EUR
od 28. 9. 2006 do 25. 3. 2009
Počet: 3000
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 500 000 Sk
od 25. 9. 2004 do 27. 9. 2006
Počet: 2000
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 500 000 Sk
od 11. 9. 2001 do 24. 9. 2004
Počet: 1400
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 500 000 Sk
od 6. 9. 2000 do 10. 9. 2001
Počet: 1100
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 500 000 Sk
od 3. 3. 2000 do 5. 9. 2000
Počet: 1100
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 500 000 Sk
od 1. 12. 1999 do 2. 3. 2000
Počet: 1100
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba:
Menovitá hodnota: 500 000 Sk
od 8. 3. 1993 do 30. 11. 1999
Počet: 690
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba:
Menovitá hodnota: 500 000 Sk
od 14. 5. 1992 do 7. 3. 1993
Počet: 646
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba:
Menovitá hodnota: 500 000 Sk
Dozorná rada
od 8. 2. 2022
Dr. Peter Thirring
2100, Reinhold Diessner Straße 13
Vznik funkcie: 1. 1. 2022
od 8. 2. 2022
Löger Hartwig Georg
Mariazell, Schiessstattgasse 6, PSČ 8630
Vznik funkcie: 1. 1. 2022
od 8. 2. 2022
Doc. Ing. Jozef Makúch, Ph.D.
Bratislava - mestská časť Lamač, Havelkova 1, PSČ 841 03
Vznik funkcie: 1. 1. 2022
od 8. 2. 2022
Mag. Christian Brandstetter
Viedeň, Arbeiterstrandbadstraße 40, PSČ 1210
Vznik funkcie: 1. 1. 2022
od 8. 2. 2022
RNDr. Miroslav Kiraľvarga, MBA
Košice - mestská časť Myslava, Nižné Chmeľníky 749/21, PSČ 040 16
Vznik funkcie: 1. 1. 2022
od 8. 2. 2022
Ing. Vladimír Slezák
Borinka, Borinka 440, PSČ 900 32
Vznik funkcie: 1. 1. 2022
od 1. 4. 2023
Ing. Milan Berkeš
Batizovce, Záhradná 531/17, PSČ 059 35
Vznik funkcie: 12. 1. 2022
od 1. 4. 2023
Ing. Martin Potúček
Brezová pod Bradlom, Hošťáky 759/7, PSČ 906 13
Vznik funkcie: 12. 1. 2022
od 26. 11. 2022
Ing. Peter Kuzma
Nitra, Červeňová 38, PSČ 949 01
Vznik funkcie: 20. 10. 2022
od 1. 12. 2022
Juraj Barta
Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Belániková 3574/4, PSČ 841 04
Vznik funkcie: 26. 7. 2022
od 11. 9. 2001 do 7. 7. 2002
Ing. Silvester Adamča
Šintava, Šintava 241
od 1. 12. 1999 do 10. 9. 2001
Ing. Silvester Adamča
Šintava, Šintava 241
od 22. 10. 2013 do 22. 9. 2017
Hana Bábelová
Bratislava, Vyšehradská 7, PSČ 851 06
Vznik funkcie: 17. 9. 2013
od 19. 2. 2019 do 9. 4. 2019
Mgr. Darina Bednáriková
Bratislava, Hany Meličkovej 2987/8, PSČ 841 05
Vznik funkcie: 1. 1. 2019
od 10. 4. 2019 do 7. 2. 2022
Mgr. Darina Bednáriková
Bratislava, Hany Meličkovej 2987/8, PSČ 841 05
Vznik funkcie: 24. 1. 2019
od 8. 2. 2022 do 7. 2. 2022
Mgr. Darina Bednáriková
Bratislava, Hany Meličkovej 2987/8, PSČ 841 05
Vznik funkcie: 24. 1. 2019 Skončenie funkcie: 31. 12. 2021
od 1. 12. 1999 do 10. 9. 2001
Ing. Imrich Béres
Bratislava, Potočná 31/a
od 22. 10. 2013 do 21. 6. 2018
Mgr. Branislav Bízik
Palárikovo, Jána Kalinčiaka 42, PSČ 941 11
Vznik funkcie: 17. 9. 2013
od 22. 6. 2018 do 21. 6. 2018
Mgr. Branislav Bízik
Palárikovo, Jána Kalinčiaka 42, PSČ 941 11
Vznik funkcie: 17. 9. 2013 Skončenie funkcie: 7. 4. 2018
od 5. 3. 2004 do 3. 8. 2005
Mag. Christian Brandstetter
Viedeň, Schiffmuhlastrasse 99/3/17
Vznik funkcie: 9. 5. 2003
od 4. 8. 2005 do 3. 8. 2005
Mag. Christian Brandstetter
Viedeň, Schiffmuhlastrasse 99/3/17
Vznik funkcie: 9. 5. 2003 Skončenie funkcie: 11. 5. 2005
od 7. 6. 2016 do 29. 5. 2018
Ing. Martin Diviš
Praha 6 - Liboc, Divoká Šárka 39/4, PSČ 164 00
Vznik funkcie: 29. 3. 2016
od 30. 5. 2018 do 29. 5. 2018
Ing. Martin Diviš
Praha 6 - Liboc, Divoká Šárka 39/4, PSČ 164 00
Vznik funkcie: 29. 3. 2016 Skončenie funkcie: 7. 4. 2018
od 22. 10. 2013 do 21. 6. 2018
Mgr. Peter Ďurík
Bratislava, Koprivnická 14/B, PSČ 841 01
Vznik funkcie: 17. 9. 2013
od 22. 6. 2018 do 21. 6. 2018
Mgr. Peter Ďurík
Bratislava, Koprivnická 14/B, PSČ 841 01
Vznik funkcie: 17. 9. 2013 Skončenie funkcie: 7. 4. 2018
od 22. 6. 2018 do 18. 2. 2019
Mgr. Peter Ďurík
Bratislava - mestská časť Dúbravka, Koprivnická 14/B, PSČ 841 01
Vznik funkcie: 30. 5. 2018
od 19. 2. 2019 do 18. 2. 2019
Mgr. Peter Ďurík
Bratislava - mestská časť Dúbravka, Koprivnická 14/B, PSČ 841 01
Vznik funkcie: 30. 5. 2018 Skončenie funkcie: 31. 12. 2018
od 25. 1. 2019 do 24. 1. 2019
JUDr. Judit Havasi
Viedeň, Engelsberggasse 4/7, PSČ 1030
Vznik funkcie: 8. 4. 2018 Skončenie funkcie: 31. 12. 2018
od 22. 6. 2018 do 18. 2. 2019
JUDr. Henrieta Haviarová
Dolný Kubín, Radlinského 1726/53, PSČ 026 01
Vznik funkcie: 30. 5. 2018
od 19. 2. 2019 do 18. 2. 2019
JUDr. Henrieta Haviarová
Dolný Kubín, Radlinského 1726/53, PSČ 026 01
Vznik funkcie: 30. 5. 2018 Skončenie funkcie: 31. 12. 2018
od 23. 9. 2017 do 21. 6. 2018
Hana Horvatovič
Bratislava, Vyšehradská 7, PSČ 851 06
Vznik funkcie: 17. 9. 2013
od 22. 6. 2018 do 21. 6. 2018
Hana Horvatovič
Bratislava, Vyšehradská 7, PSČ 851 06
Vznik funkcie: 17. 9. 2013 Skončenie funkcie: 7. 4. 2018
od 31. 8. 1994 do 23. 10. 1996
Ladislav Ivanič
Bratislava, Karpatské nám 13, PSČ 831 06
od 19. 2. 2019 do 7. 2. 2022
Ing. Peter Kuzma
Nitra, Červeňova 502/38, PSČ 949 01
Vznik funkcie: 24. 1. 2019
od 8. 2. 2022 do 7. 2. 2022
Ing. Peter Kuzma
Nitra, Červeňova 502/38, PSČ 949 01
Vznik funkcie: 24. 1. 2019 Skončenie funkcie: 31. 12. 2021
od 8. 3. 1993 do 24. 10. 1995
Ing. Dezider Lojsch
Bratislava, Klaštorská 16
od 26. 8. 2020 do 26. 2. 2021
Doc. Ing. Jozef Makúch, Ph.D.
Bratislava, Havelkova 1, PSČ 841 03
Vznik funkcie: 11. 6. 2020
od 27. 2. 2021 do 26. 2. 2021
Doc. Ing. Jozef Makúch, Ph.D.
Bratislava, Havelkova 1, PSČ 841 03
Vznik funkcie: 11. 6. 2020 Skončenie funkcie: 28. 1. 2021
od 1. 4. 1998 do 30. 11. 1999
Ing. Boris Masloviec
Bratislava, Astrova 48
od 4. 8. 2005 do 1. 7. 2008
Doc. Ing. Peter Mihók, CSc.
Bratislava, Nejedlého 3, PSČ 841 02
Vznik funkcie: 11. 5. 2005
od 2. 7. 2008 do 1. 7. 2008
Doc. Ing. Peter Mihók, CSc.
Bratislava, Nejedlého 3, PSČ 841 02
Vznik funkcie: 11. 5. 2005 Skončenie funkcie: 8. 4. 2008
od 2. 7. 2008 do 14. 5. 2013
Doc. Ing. Peter Mihók, CSc.
Bratislava, Nejedlého 3, PSČ 841 02
Vznik funkcie: 8. 4. 2008
od 15. 5. 2013 do 14. 5. 2013
Doc. Ing. Peter Mihók, CSc.
Bratislava, Nejedlého 3, PSČ 841 02
Vznik funkcie: 8. 4. 2008 Skončenie funkcie: 7. 4. 2013
od 15. 5. 2013 do 29. 5. 2018
Doc. Ing. Peter Mihók, CSc.
Bratislava, Slávičie údolie 33, PSČ 811 02
Vznik funkcie: 8. 4. 2013
od 30. 5. 2018 do 29. 5. 2018
Doc. Ing. Peter Mihók, CSc.
Bratislava, Slávičie údolie 33, PSČ 811 02
Vznik funkcie: 8. 4. 2013 Skončenie funkcie: 7. 4. 2018
od 30. 5. 2018 do 24. 1. 2019
Doc. Ing. Peter Mihók, CSc.
Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Slávičie údolie 33, PSČ 811 02
Vznik funkcie: 8. 4. 2018
od 25. 1. 2019 do 24. 1. 2019
Doc. Ing. Peter Mihók, CSc.
Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Slávičie údolie 33, PSČ 811 02
Vznik funkcie: 8. 4. 2018 Skončenie funkcie: 31. 12. 2018
od 24. 10. 1996 do 31. 3. 1998
Ing. Lívia Mitošinková
Bratislava, Šándorova 9, PSČ 821 03
od 22. 6. 2018 do 18. 2. 2019
Mgr. Martin Mitro, MSc.
Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Račianska 113, PSČ 831 02
Vznik funkcie: 30. 5. 2018
od 19. 2. 2019 do 18. 2. 2019
Mgr. Martin Mitro, MSc.
Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Račianska 113, PSČ 831 02
Vznik funkcie: 30. 5. 2018 Skončenie funkcie: 31. 12. 2018
od 12. 4. 2012 do 14. 5. 2013
Doc. JUDr. Jozef Moravčík, CSc.
Bratislava, Mikulášska 27, PSČ 811 01
Vznik funkcie: 19. 3. 2012
od 15. 5. 2013 do 14. 5. 2013
Doc. JUDr. Jozef Moravčík, CSc.
Bratislava, Mikulášska 27, PSČ 811 01
Vznik funkcie: 19. 3. 2012 Skončenie funkcie: 7. 4. 2013
od 15. 5. 2013 do 29. 5. 2018
Doc. JUDr. Jozef Moravčík, CSc.
Bratislava, Mikulášska 27, PSČ 811 01
Vznik funkcie: 8. 4. 2013
od 30. 5. 2018 do 29. 5. 2018
Doc. JUDr. Jozef Moravčík, CSc.
Bratislava, Mikulášska 27, PSČ 811 01
Vznik funkcie: 8. 4. 2013 Skončenie funkcie: 7. 4. 2018
od 30. 5. 2018 do 24. 1. 2019
Doc. JUDr. Jozef Moravčík, CSc.
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Mikulášska 27, PSČ 811 01
Vznik funkcie: 8. 4. 2018
od 25. 1. 2019 do 24. 1. 2019
Doc. JUDr. Jozef Moravčík, CSc.
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Mikulášska 27, PSČ 811 01
Vznik funkcie: 8. 4. 2018 Skončenie funkcie: 31. 12. 2018
od 8. 3. 1993 do 30. 8. 1994
JUDr. Dušan Moravec
Bratislava, Bradáčova 5
od 5. 3. 2004 do 1. 7. 2008
Ing. Vladimír Mráz
Praha 7, U Leteckého sadu 6
Vznik funkcie: 9. 5. 2003
od 2. 7. 2008 do 1. 7. 2008
Ing. Vladimír Mráz
Praha 7, U Leteckého sadu 6
Vznik funkcie: 9. 5. 2003 Skončenie funkcie: 8. 4. 2008
od 22. 6. 2018 do 18. 2. 2019
Marek Ondira
Košice - mestská časť Sídlisko KVP, Dénešova 45, PSČ 040 23
Vznik funkcie: 30. 5. 2018
od 19. 2. 2019 do 18. 2. 2019
Marek Ondira
Košice - mestská časť Sídlisko KVP, Dénešova 45, PSČ 040 23
Vznik funkcie: 30. 5. 2018 Skončenie funkcie: 31. 12. 2018
od 1. 12. 1999 do 4. 3. 2004
Ing. Jozef Petrík
Prešov, Važecká 13
od 5. 3. 2004 do 1. 7. 2008
Ing. Jozef Petrík
Prešov, Važecká 13
Vznik funkcie: 9. 5. 2003
od 2. 7. 2008 do 1. 7. 2008
Ing. Jozef Petrík
Prešov, Važecká 13
Vznik funkcie: 9. 5. 2003 Skončenie funkcie: 31. 3. 2008
od 2. 7. 2008 do 30. 8. 2010
Ing. Blažej Pirkovský
Odorín, Odorín 220, PSČ 053 22
Vznik funkcie: 8. 4. 2008
od 31. 8. 2010 do 30. 8. 2010
Ing. Blažej Pirkovský
Odorín, Odorín 220, PSČ 053 22
Vznik funkcie: 8. 4. 2008 Skončenie funkcie: 30. 9. 2010
od 1. 12. 1999 do 5. 9. 2000
Ing. Peter Poisel
Bratislava, Alstrova 4
od 1. 4. 1998 do 30. 11. 1999
Ing. Peter Poisel
Bratislava, Lachova 13
od 6. 9. 2000 do 4. 3. 2004
Ing. Peter Poisel
Bratislava, Lachová 13
od 31. 8. 1994 do 23. 10. 1996
Ing. Vladimír Polerecký
Martin, Uzlovská 11/33, PSČ 036 08
od 24. 10. 1996 do 30. 11. 1999
Ing. Vladimír Polerecký
Martin, Uzlovská 11/33, PSČ 036 08
od 8. 3. 1993 do 23. 10. 1996
Helena Póorová
Senec, Bernolákova 2
od 24. 10. 1996 do 31. 3. 1998
Helena Póorová
Senec, Bernolákova 2
od 21. 4. 2021 do 20. 4. 2021
Ing. Martin Potúček
Brezová pod Bradlom, Hoštáky 759/7, PSČ 906 13
Vznik funkcie: 7. 9. 2020 Skončenie funkcie: 31. 3. 2021
od 16. 10. 2020 do 20. 4. 2021
Ing. Martin Potúček
Brezová pod Bradlom, Hoštáky 759/7, PSČ 906 13
Vznik funkcie: 7. 9. 2020 Skončenie funkcie: 31. 12. 2021
od 4. 8. 2005 do 1. 7. 2008
Ing. Martin Potúček
Brezová pod Bradlom, Štúrova 447/14, PSČ 906 13
Vznik funkcie: 11. 5. 2005
od 2. 7. 2008 do 1. 7. 2008
Ing. Martin Potúček
Brezová pod Bradlom, Štúrova 447/14, PSČ 906 13
Vznik funkcie: 11. 5. 2005 Skončenie funkcie: 8. 4. 2008
od 22. 6. 2018 do 18. 2. 2019
Mgr. Miroslav Račko
Pribylina, Ulica Emila Janotku 22/24, PSČ 032 42
Vznik funkcie: 30. 5. 2018
od 19. 2. 2019 do 18. 2. 2019
Mgr. Miroslav Račko
Pribylina, Ulica Emila Janotku 22/24, PSČ 032 42
Vznik funkcie: 30. 5. 2018 Skončenie funkcie: 31. 12. 2018
od 19. 2. 2019 do 7. 2. 2022
Mgr. Miroslav Račko
Pribylina, Ulica Emila Janotku 22/24, PSČ 032 42
Vznik funkcie: 24. 1. 2019
od 8. 2. 2022 do 7. 2. 2022
Mgr. Miroslav Račko
Pribylina, Ulica Emila Janotku 22/24, PSČ 032 42
Vznik funkcie: 24. 1. 2019 Skončenie funkcie: 31. 12. 2021
od 22. 6. 2018 do 24. 1. 2019
Dkfm. Hans Raumauf
2362, Borromäumstraße 38
Vznik funkcie: 8. 4. 2018
od 25. 1. 2019 do 24. 1. 2019
Dkfm. Hans Raumauf
2362, Borromäumstraße 38
Vznik funkcie: 8. 4. 2018 Skončenie funkcie: 31. 12. 2018
od 25. 1. 2019 do 26. 2. 2021
Mgr. Ing. Zdeněk Románek, MBA
Praha 5, Naskové 1231/1b, PSČ 150 00
Vznik funkcie: 1. 1. 2019
od 27. 2. 2021 do 7. 2. 2022
Mgr. Ing. Zdeněk Románek, MBA
Praha 5, Naskové 1231/1b, PSČ 150 00
Vznik funkcie: 1. 1. 2019
od 8. 2. 2022 do 7. 2. 2022
Mgr. Ing. Zdeněk Románek, MBA
Praha 5, Naskové 1231/1b, PSČ 150 00
Vznik funkcie: 1. 1. 2019 Skončenie funkcie: 31. 12. 2021
od 30. 5. 2018 do 24. 1. 2019
Mgr. Ing. Zdeňek Románek, MBA
Praha 5, Naskové 1231/1b, PSČ 150 00
Vznik funkcie: 8. 4. 2018
od 25. 1. 2019 do 24. 1. 2019
Mgr. Ing. Zdeňek Románek, MBA
Praha 5, Naskové 1231/1b, PSČ 150 00
Vznik funkcie: 8. 4. 2018 Skončenie funkcie: 31. 12. 2018
od 2. 7. 2008 do 14. 5. 2013
Róbert Sokolík
Rybany, Rybany 45, PSČ 956 36
Vznik funkcie: 8. 4. 2008
od 15. 5. 2013 do 14. 5. 2013
Róbert Sokolík
Rybany, Rybany 45, PSČ 956 36
Vznik funkcie: 8. 4. 2008 Skončenie funkcie: 7. 4. 2013
od 25. 10. 1995 do 23. 10. 1996
Ing. Miroslav Suchánek
Považská Bystrica, SNP 1426/5 - 1
od 24. 10. 1996 do 31. 3. 1998
Ing. Miroslav Suchánek
Považská Bystrica, SNP 1426/5 - 1
od 19. 2. 2019 do 7. 2. 2022
Mária Šujanská
Žilina - Závodie, Mikovíniho 1187/22, PSČ 010 04
Vznik funkcie: 24. 1. 2019
od 8. 2. 2022 do 7. 2. 2022
Mária Šujanská
Žilina - Závodie, Mikovíniho 1187/22, PSČ 010 04
Vznik funkcie: 24. 1. 2019 Skončenie funkcie: 31. 12. 2021
od 22. 10. 2013 do 21. 6. 2018
Jarmila Tamášová
Košice, Varšavská 23, PSČ 040 13
Vznik funkcie: 17. 9. 2013
od 22. 6. 2018 do 21. 6. 2018
Jarmila Tamášová
Košice, Varšavská 23, PSČ 040 13
Vznik funkcie: 17. 9. 2013 Skončenie funkcie: 7. 4. 2018
od 1. 12. 1999 do 4. 3. 2004
Ing. René Vaš
Bratislava, Alstrova 4
od 5. 3. 2004 do 3. 8. 2005
Ing. René Vaš
Bratislava, Alstrova 4
Vznik funkcie: 9. 5. 2003
od 4. 8. 2005 do 3. 8. 2005
Ing. René Vaš
Bratislava, Alstrova 4
Vznik funkcie: 9. 5. 2003 Skončenie funkcie: 31. 3. 2005
od 25. 1. 2019 do 7. 2. 2022
Ing. František Vizváry
Bratislava, Belinského 24, PSČ 851 01
Vznik funkcie: 1. 1. 2019
od 8. 2. 2022 do 7. 2. 2022
Ing. František Vizváry
Bratislava, Belinského 24, PSČ 851 01
Vznik funkcie: 1. 1. 2019 Skončenie funkcie: 31. 12. 2021
od 1. 4. 1998 do 30. 11. 1999
Ing. Margita Weissmannová
Bratislava, Čaklovská 4
od 8. 2. 2022 do 31. 3. 2023
Ing. Milan Berkeš
Batizovce, Záhradná 531/17, PSČ 059 35
Vznik funkcie: 1. 1. 2022
od 8. 2. 2022 do 31. 3. 2023
Ing. Martin Potúček
Brezová pod Bradlom, Hošťáky 759/7, PSČ 906 13
Vznik funkcie: 1. 1. 2022
od 1. 4. 2023
Mgr. Darina Bednáriková
Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Hany Meličkovej 2987/8, PSČ 841 05
Vznik funkcie: 12. 1. 2022
od 8. 2. 2022 do 7. 2. 2022
Mag. Christian Brandstetter
Viedeň, Arbeiterstrandbadstraße 40, PSČ 1210
Vznik funkcie: 1. 1. 2019 Skončenie funkcie: 31. 12. 2021
od 25. 1. 2019 do 26. 2. 2021
Mag. Christian Brandstetter
Viedeň, Arbeiterstrandbadstraße 40, PSČ 1210
Vznik funkcie: 1. 1. 2019
od 27. 2. 2021 do 7. 2. 2022
Mag. Christian Brandstetter
Viedeň, Arbeiterstrandbadstraße 40, PSČ 1210
Vznik funkcie: 1. 1. 2019
od 8. 7. 2002 do 4. 3. 2004
Mag. Christian Brandstetter
Viedeň, Schiffmuhlastrasse 99/3/17
Vznik funkcie: 30. 4. 2002
od 12. 4. 2012 do 14. 5. 2013
Mag. Christian Brandstetter
Viedeň, Arbeiterstrandbadstraße 40, PSČ 1210
Vznik funkcie: 19. 3. 2012
od 15. 5. 2013 do 14. 5. 2013
Mag. Christian Brandstetter
Viedeň, Arbeiterstrandbadstraße 40, PSČ 1210
Vznik funkcie: 19. 3. 2012 Skončenie funkcie: 7. 4. 2013
od 15. 5. 2013 do 29. 5. 2018
Mag. Christian Brandstetter
Viedeň, Arbeiterstrandbadstraße 40, PSČ 1210
Vznik funkcie: 8. 4. 2013
od 30. 5. 2018 do 29. 5. 2018
Mag. Christian Brandstetter
Viedeň, Arbeiterstrandbadstraße 40, PSČ 1210
Vznik funkcie: 8. 4. 2013 Skončenie funkcie: 7. 4. 2018
od 30. 5. 2018 do 24. 1. 2019
Mag. Christian Brandstetter
Viedeň, Arbeiterstrandbadstraße 40, PSČ 1210
Vznik funkcie: 8. 4. 2018
od 25. 1. 2019 do 24. 1. 2019
Mag. Christian Brandstetter
Viedeň, Arbeiterstrandbadstraße 40, PSČ 1210
Vznik funkcie: 8. 4. 2018 Skončenie funkcie: 31. 12. 2018
od 8. 3. 1993 do 23. 10. 1996
JUDr. Jiří Čáp
Praha 9, Vernezická 406, PSČ 190 00
od 3. 8. 2010 do 14. 5. 2013
Ing. Martin Diviš, MBA
Praha 6, Divoká Šárka 39/4, PSČ 164 00
Vznik funkcie: 5. 5. 2010
od 15. 5. 2013 do 14. 5. 2013
Ing. Martin Diviš, MBA
Praha 6, Divoká Šárka 39/4, PSČ 164 00
Vznik funkcie: 5. 5. 2010 Skončenie funkcie: 7. 4. 2013
od 1. 12. 1999 do 4. 3. 2004
Kurt Ebner
1210 Wien, Gerasdorferstr. 61/34/2
od 24. 10. 1996 do 30. 11. 1999
Ing. Ján Emmer, CSc.
Brno, Absolonova 18, PSČ 624 00
od 1. 12. 1999 do 10. 9. 2001
Dr. Rudolf Ertl
Viedeň, Breitenfurterstr. 369/9, PSČ 1230
od 11. 9. 2001 do 4. 3. 2004
Dr. Rudolf Ertl
1230 Viedeň, Breitenfurterstr. 369/9
od 7. 7. 2009 do 11. 4. 2012
Dr. Rudolf Ertl
Viedeň, Breitenfurterstrasse 396/9, PSČ 1230
Vznik funkcie: 18. 5. 2009
od 12. 4. 2012 do 11. 4. 2012
Dr. Rudolf Ertl
Viedeň, Breitenfurterstrasse 396/9, PSČ 1230
Vznik funkcie: 18. 5. 2009 Skončenie funkcie: 19. 3. 2012
od 5. 3. 2004 do 1. 7. 2008
DKFM Karl Fink
1020 Viedeň, Kurzbauergasse 5
Vznik funkcie: 9. 5. 2003
od 2. 7. 2008 do 1. 7. 2008
DKFM Karl Fink
1020 Viedeň, Kurzbauergasse 5
Vznik funkcie: 9. 5. 2003 Skončenie funkcie: 8. 4. 2008
od 2. 7. 2008 do 6. 7. 2009
DKFM Karl Fink
Viedeň, Kurzbauergasse 5, PSČ 1020
Vznik funkcie: 8. 4. 2008
od 7. 7. 2009 do 6. 7. 2009
DKFM Karl Fink
Viedeň, Kurzbauergasse 5, PSČ 1020
Vznik funkcie: 8. 4. 2008 Skončenie funkcie: 30. 6. 2009
od 1. 12. 1999 do 4. 3. 2004
DKFM Karl Fink
1020 Viedeň, Kurzbauergasse 5
od 24. 10. 1996 do 31. 3. 1998
DKFM Karl Fink
1020, Kurzbauergasse 5
od 8. 3. 1993 do 23. 10. 1996
DKFM Karl Fink
1020, Kurzbauergasse 5
od 20. 12. 2013 do 6. 6. 2016
Dkfm. Karl Fink
Viedeň, Kurzbauergasse 5, PSČ 1020
Vznik funkcie: 1. 12. 2013
od 7. 6. 2016 do 6. 6. 2016
Dkfm. Karl Fink
Viedeň, Kurzbauergasse 5, PSČ 1020
Vznik funkcie: 1. 12. 2013 Skončenie funkcie: 28. 3. 2016
od 15. 5. 2013 do 14. 5. 2013
Dr. Jur. Günter Geyer
Viedeň, Viktor Gasse 12/10, PSČ 1040
Vznik funkcie: 8. 4. 2008 Skončenie funkcie: 7. 4. 2013
od 15. 5. 2013 do 29. 5. 2018
Dr. Jur. Günter Geyer
Viedeň, Viktor Gasse 12/10, PSČ 1040
Vznik funkcie: 8. 4. 2013
od 25. 1. 2019 do 24. 1. 2019
Dr. Jur. Günter Geyer
Viedeň, Viktorgasse 12/10, PSČ 1040
Vznik funkcie: 8. 4. 2018 Skončenie funkcie: 31. 12. 2018
od 30. 5. 2018 do 24. 1. 2019
Dr. Jur. Günter Geyer
Viedeň, Viktorgasse 12/10, PSČ 1040
Vznik funkcie: 8. 4. 2018
od 30. 5. 2018 do 29. 5. 2018
Dr. Jur. Günter Geyer
Viedeň, Viktor Gasse 12/10, PSČ 1040
Vznik funkcie: 8. 4. 2013 Skončenie funkcie: 7. 4. 2018
od 1. 12. 1999 do 4. 3. 2004
Dr. Jur. Günter Geyer
1040 Viedeň, Viktor Gasse 12/10
od 5. 3. 2004 do 1. 7. 2008
Dr. Jur. Günter Geyer
1040 Viedeň, Viktor Gasse 12/10
Vznik funkcie: 9. 5. 2003
od 2. 7. 2008 do 14. 5. 2013
Dr. Jur. Günter Geyer
Viedeň, Viktor Gasse 12/10, PSČ 1040
Vznik funkcie: 8. 4. 2008
od 2. 7. 2008 do 1. 7. 2008
Dr. Jur. Günter Geyer
1040 Viedeň, Viktor Gasse 12/10
Vznik funkcie: 9. 5. 2003 Skončenie funkcie: 8. 4. 2008
od 7. 7. 2009 do 14. 5. 2013
Mag. Roland Gröll
Viedeň, Spinozagasse 12/25/1, PSČ 1170
Vznik funkcie: 18. 5. 2009
od 15. 5. 2013 do 6. 6. 2016
Mag. Roland Gröll
Viedeň, Spinozagasse 12/25/1, PSČ 1170
Vznik funkcie: 8. 4. 2013
od 15. 5. 2013 do 14. 5. 2013
Mag. Roland Gröll
Viedeň, Spinozagasse 12/25/1, PSČ 1170
Vznik funkcie: 18. 5. 2009 Skončenie funkcie: 7. 4. 2013
od 7. 6. 2016 do 6. 6. 2016
Mag. Roland Gröll
Viedeň, Spinozagasse 12/25/1, PSČ 1170
Vznik funkcie: 8. 4. 2013 Skončenie funkcie: 29. 3. 2016
od 15. 5. 2013 do 6. 6. 2016
Mag. Erwin Hammerbacher
2201, Helmaweg 29
Vznik funkcie: 8. 4. 2013
od 7. 6. 2016 do 6. 6. 2016
Mag. Erwin Hammerbacher
2201, Helmaweg 29
Vznik funkcie: 8. 4. 2013 Skončenie funkcie: 29. 3. 2016
od 3. 8. 2021 do 7. 2. 2022
Löger Hartwig Georg
Viedeň, Donaustraße 47/13, PSČ 1020
Vznik funkcie: 16. 6. 2021
od 8. 2. 2022 do 7. 2. 2022
Löger Hartwig Georg
Viedeň, Donaustraße 47/13, PSČ 1020
Vznik funkcie: 16. 6. 2021 Skončenie funkcie: 31. 12. 2021
od 25. 1. 2019 do 25. 8. 2020
Dr. Judit Havasi
Viedeň, Engelsberggasse 4/7, PSČ 1030
Vznik funkcie: 1. 1. 2019
od 30. 5. 2018 do 24. 1. 2019
JUDr. Judit Havasi
Viedeň, Engelsberggasse 4/7, PSČ 1030
Vznik funkcie: 8. 4. 2018
od 26. 8. 2020 do 25. 8. 2020
Dr. Judit Havasi
Viedeň, Engelsberggasse 4/7, PSČ 1030
Vznik funkcie: 1. 1. 2019 Skončenie funkcie: 10. 6. 2020
od 7. 6. 2016 do 29. 5. 2018
JUDr. Judit Havasi
Viedeň, Engelsberggasse 4/7, PSČ 1030
Vznik funkcie: 29. 3. 2016
od 30. 5. 2018 do 29. 5. 2018
JUDr. Judit Havasi
Viedeň, Engelsberggasse 4/7, PSČ 1030
Vznik funkcie: 29. 3. 2016 Skončenie funkcie: 7. 4. 2018
od 7. 6. 2016 do 6. 6. 2016
Mag. Peter Höfinger
Viedeň, Dammhaufengasse 9, PSČ 1020
Vznik funkcie: 8. 4. 2013 Skončenie funkcie: 29. 3. 2016
od 15. 5. 2013 do 14. 5. 2013
Mag. Peter Höfinger
Viedeň, Dammhaufengasse 9, PSČ 1020
Vznik funkcie: 19. 3. 2012 Skončenie funkcie: 7. 4. 2013
od 15. 5. 2013 do 6. 6. 2016
Mag. Peter Höfinger
Viedeň, Dammhaufengasse 9, PSČ 1020
Vznik funkcie: 8. 4. 2013
od 12. 4. 2012 do 14. 5. 2013
Mag. Peter Höfinger
Viedeň, Dammhaufengasse 9, PSČ 1020
Vznik funkcie: 19. 3. 2012
od 8. 3. 1993 do 23. 10. 1996
Ing. František Hoidekr
Praha 10, Hočiminova 915/15, PSČ 102 00
od 24. 10. 1996 do 30. 11. 1999
Ing. Jiří Hoidekr
Praha 10, Hočiminova 915/15, PSČ 102 00
od 1. 4. 1998 do 30. 11. 1999
Dr. Franz Kosyna
Weimarer Str. 93/1
od 12. 4. 2012 do 11. 4. 2012
Dr. Franz Kosyna
Viedeň, Weimarerstrasse 93/1, PSČ 1190
Vznik funkcie: 8. 4. 2008 Skončenie funkcie: 19. 3. 2012
od 2. 7. 2008 do 11. 4. 2012
Dr. Franz Kosyna
Viedeň, Weimarerstrasse 93/1, PSČ 1190
Vznik funkcie: 8. 4. 2008
od 26. 8. 2020 do 26. 2. 2021
Gábor Lehel
Viedeň, Arsenalstraße 16/11/1106, PSČ 1100
Vznik funkcie: 11. 6. 2020
od 27. 2. 2021 do 28. 6. 2021
Gábor Lehel
Viedeň, Arsenalstraße 16/11/1106, PSČ 1100
Vznik funkcie: 11. 6. 2020
od 29. 6. 2021 do 28. 6. 2021
Gábor Lehel
Viedeň, Arsenalstraße 16/11/1106, PSČ 1100
Vznik funkcie: 11. 6. 2020 Skončenie funkcie: 1. 6. 2021
od 25. 1. 2019 do 26. 2. 2021
Mag. Harald Josef Londer
2333, Feuerwehrstraße 7
Vznik funkcie: 1. 1. 2019
od 27. 2. 2021 do 7. 2. 2022
Mag. Harald Josef Londer
2333, Feuerwehrstraße 7
Vznik funkcie: 1. 1. 2019
od 8. 2. 2022 do 7. 2. 2022
Mag. Harald Josef Londer
2333, Feuerwehrstraße 7
Vznik funkcie: 1. 1. 2019 Skončenie funkcie: 31. 12. 2021
od 8. 7. 2002 do 4. 3. 2004
Ing. Vladimír Mráz
Praha 7, U Leteckého sadu 6
Vznik funkcie: 30. 4. 2002
od 11. 9. 2001 do 7. 7. 2002
Dr. Siegfried Sellitsch
1030 Viedeň, Traungasse 2-11
od 12. 4. 2012 do 14. 5. 2013
Mag. Thomas Schmee
3433, Kirchengasse 70/8
Vznik funkcie: 19. 3. 2012
od 15. 5. 2013 do 14. 5. 2013
Mag. Thomas Schmee
3433, Kirchengasse 70/8
Vznik funkcie: 19. 3. 2012 Skončenie funkcie: 7. 4. 2013
od 7. 6. 2016 do 29. 5. 2018
Mag. Thomas Schmee
3433, Kirchengasse 70/8
Vznik funkcie: 29. 3. 2016
od 2. 8. 2013 do 1. 8. 2013
Mag. Thomas Schmee
3433, Kirchengasse 70/8
Vznik funkcie: 8. 4. 2013 Skončenie funkcie: 16. 7. 2013
od 15. 5. 2013 do 1. 8. 2013
Mag. Thomas Schmee
3433, Kirchengasse 70/8
Vznik funkcie: 8. 4. 2013
od 30. 5. 2018 do 29. 5. 2018
Mag. Thomas Schmee
3433, Kirchengasse 70/8
Vznik funkcie: 29. 3. 2016 Skončenie funkcie: 7. 4. 2018
od 30. 5. 2018 do 24. 1. 2019
Mag. Thomas Schmee
3433, Kirchengasse 70/8
Vznik funkcie: 8. 4. 2018
od 25. 1. 2019 do 24. 1. 2019
Mag. Thomas Schmee
3433, Kirchengasse 70/8
Vznik funkcie: 8. 4. 2018 Skončenie funkcie: 31. 12. 2018
od 25. 1. 2019 do 24. 1. 2019
Dr. Peter Thirring
2100, Reinhold Diessner Straße 13
Vznik funkcie: 8. 4. 2018 Skončenie funkcie: 31. 12. 2018
od 25. 1. 2019 do 26. 2. 2021
Dr. Peter Thirring
2100, Reinhold Diessner Straße 13
Vznik funkcie: 1. 1. 2019
od 30. 5. 2018 do 24. 1. 2019
Dr. Peter Thirring
2100, Reinhold Diessner Straße 13
Vznik funkcie: 8. 4. 2018
od 30. 5. 2018 do 29. 5. 2018
Dr. Peter Thirring
2100, Reinhold Diessner Straße 13
Vznik funkcie: 29. 3. 2016 Skončenie funkcie: 7. 4. 2018
od 7. 6. 2016 do 29. 5. 2018
Dr. Peter Thirring
2100, Reinhold Diessner Straße 13
Vznik funkcie: 29. 3. 2016
od 27. 2. 2021 do 7. 2. 2022
Dr. Peter Thirring
2100, Reinhold Diessner Straße 13
Vznik funkcie: 1. 1. 2019
od 8. 2. 2022 do 7. 2. 2022
Dr. Peter Thirring
2100, Reinhold Diessner Straße 13
Vznik funkcie: 1. 1. 2019 Skončenie funkcie: 31. 12. 2021
od 27. 2. 2021 do 7. 2. 2022
Mag. Dr. Claudia Ungar-Huber
Viedeň, Bossigasse 66, PSČ 1130
Vznik funkcie: 1. 1. 2019
od 25. 1. 2019 do 26. 2. 2021
Mag. Dr. Claudia Ungar-Huber
Viedeň, Bossigasse 66, PSČ 1130
Vznik funkcie: 1. 1. 2019
od 8. 2. 2022 do 7. 2. 2022
Mag. Dr. Claudia Ungar-Huber
Viedeň, Bossigasse 66, PSČ 1130
Vznik funkcie: 1. 1. 2019 Skončenie funkcie: 31. 12. 2021
od 8. 3. 1993 do 30. 8. 1994
JUDr. Václav Vacík
Plzeň, Kaznějovská 13
od 8. 2. 2022 do 7. 2. 2022
Dipl. Ing. Doris Wendler
Viedeň, Raphael-Donner-Allee 90/3, PSČ 1220
Vznik funkcie: 1. 1. 2019 Skončenie funkcie: 31. 12. 2021
od 27. 2. 2021 do 7. 2. 2022
Dipl. Ing. Doris Wendler
Viedeň, Raphael-Donner-Allee 90/3, PSČ 1220
Vznik funkcie: 1. 1. 2019
od 25. 1. 2019 do 26. 2. 2021
Dipl. Ing. Doris Wendler
Viedeň, Raphael-Donner-Allee 90/3, PSČ 1220
Vznik funkcie: 1. 1. 2019
od 8. 2. 2022 do 31. 3. 2023
Mgr. Darina Bednáriková
Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Hany Meličkovej 2987/8, PSČ 841 05
Vznik funkcie: 1. 1. 2022
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti
od 31. 12. 2008
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
Spoločnosť zaniknutá zlúčením, splynutím alebo rozdelením
od 31. 12. 2008
I.V. s. r. o.
Bratislava, Hlavné námestie 5, PSČ 811 01
Hodnotenie firmy
-1
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO