Poľnohospodárske odbytové a rozvojové združenie, spoločný podnik - likvidácii, IČO: 00190870 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti Poľnohospodárske odbytové a rozvojové združenie, spoločný podnik - likvidácii Údaje boli stiahnuté 10. 5. 2023 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 00190870. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 00190870 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Deň zápisu
28. 12. 1966
Názov
od 3. 9. 1991

Poľnohospodárske odbytové a rozvojové združenie, spoločný podnik - likvidácii

od 18. 1. 1989 do 2. 9. 1991

Poľnohospodárske odbytové a rozvojové združenie, spoločný podnik

od 9. 11. 1976 do 17. 1. 1989

Poľnohospodárske odbytové a rozvojové združenie, spoločný poľnohospodársky podnik

od 28. 12. 1966 do 8. 11. 1976

Poľnohospodárske odbytové združenie JRD a ŠM v Bratislave

Adresa sídla
od 9. 11. 1976
Bratislava, Tolstého 7
od 1. 12. 1969 do 8. 11. 1976
Bratislava, Tolstého 5
od 28. 12. 1966 do 30. 11. 1969
Bratislava, Obrancov mieru 6/a
IČO
od 28. 12. 1966

00190870

Právna forma
Družstvo
Oddiel
Dr
Vložka číslo
429/B
Súd
Okresný súd Bratislava I
Predmet činností
od 11. 2. 1991
podnik je spoločným podnikom pre odbyt výrobkov, pre dodávky potrieb, pre zavádzanie najnovších poznatkov vedy a techniky do praxe a zároveň vykonáva všetky formy propagátorskej činnosti za úplatu ako pre členské, tak pre iné právnické a fyzické osoby
od 11. 2. 1991
dodáva suroviny a výrobné zariadenia, technické poznatky a potreby pre činnosť členských organizácií a iných právnických a fyzických osôb v rámci tejto činnosti kooperujúce. Sprostredkováva práce pre mechanizmy, kúpu, predaj a prenájom hnuteľných a nehnuteľných majetkov
od 11. 2. 1991
vykonáva konzultačnú činnosť a enginnering za úhradu
od 11. 2. 1991
podnik uzatvára s právnickými a fyzickými osobami zmluvy o dodávke a odbere výrobkov, prác a služieb a podieľa sa na kooperačnej výrobe všetkého druhu
od 11. 2. 1991
podnik vykonáva svoju činnosť na celom území ČSFR
od 11. 2. 1991
podnik pri svojej činnosti sa bude riadiť touto zmluvou a platnými právnymi predpismi. Vnútornú organizáciu podniku spravuje jeho štatút
od 2. 2. 1970 do 30. 6. 1986
POZ Bratislava na základe potrieb svojich členov a v súlade s perspektívnymi úlohami rozvoja JRD a ŠM v obvode VPS Bratislava, ako aj predpismi o predaji poľnohospodárskych prebytkov-výrobkov, bude zabezpečovať odbyt týchto nezmluvných produktov prostredníctvom týchto útvarov a zariadení:
od 2. 2. 1970 do 30. 6. 1986
a/ obchodný dom JRD a ŠM v Bratislave
od 2. 2. 1970 do 30. 6. 1986
b/ obchodná sieť JRD a ŠM v okrese i mimo okresu
od 2. 2. 1970 do 30. 6. 1986
c/ útvar pre export a import
od 2. 2. 1970 do 30. 6. 1986
d/ útvar pre presun hospodárskych zvierat
od 2. 2. 1970 do 30. 6. 1986
e/ útvar pre služby poľnohospodárskym závodom, ako napr. miešanie krmív a hnojív, spracovanie ovocia a zeleniny, ako aj ostatných poľnohospodárskych výrobkov
od 2. 2. 1970 do 30. 6. 1986
f/ útvar pre sprostredkovanie prác pre mechanizmy, kúpa a predaj mechanizmov, POZ celú svoju činnos vykonáva jak pre svojich členov, tak aj pre nečlenov
od 9. 11. 1976 do 30. 6. 1986
Podnik v súlade s perspektívnymi úlohami rozvoja poľnohospodárskych podnikov ako aj s úlohou čís. 8 písm. B/ danou dňa 19.mája 1975 na operatívnej porade ministra poľnohospodárstva a výživy SSR, ďalej s predpismi o predaji poľnohospodárskych organizácií, pri ktorých nie sú určení monopolní, alebo dominantní odberateľa, prípadné u ktorých bude za dominantého odberateľa určený, a zavádza nové progresívne výrobky a racionalizačné novinky do poľnohospodárskej praxe.
od 9. 11. 1976 do 30. 6. 1986
Uvedenú činnosť vykonáva prostredníctvom týchto útvarov a zariadení:
od 9. 11. 1976 do 30. 6. 1986
a/ poľnohospodársky obchodný dom v Bratislave
od 9. 11. 1976 do 30. 6. 1986
b/ obchodná sieť v okrese a mimo okresu
od 9. 11. 1976 do 30. 6. 1986
c/ útvar na export a import prostredníctvom orpávnených organizácií zahraničného obchodu v súlade s úlohami stanovenými MPVž SSR-útvarom pre riadenie zahranično-obchodnej činnosti, jedná sa najmä o výrobky poľnohospodárskych podnikov, ktoré tieto produkujú v súlade s ustanovením § 13 zákona o poľnohospodárskom družstevníctve
od 9. 11. 1976 do 30. 6. 1986
d/ útvar pre služby poľnohospodárskym organizáciám, najmä dodávky surovín a potrieb pre organizácie kooperujúce s podnikom podľa bodov a, c, e
od 9. 11. 1976 do 30. 6. 1986
e/ útvaru pre zavádzanie najnovších poznatkov vedy a technniky do poľnohospodárskej praxe
od 9. 11. 1976 do 30. 6. 1986
f/ útvar pre sprostredkovanie prác pre mechanizmy, kúpy a predaja mechanizmov
od 9. 11. 1976 do 30. 6. 1986
Podnik uzavrie s poľnohospodárskymi organizáciami dvojstranné zmluvy o dodávke o odbere poľnohospodráskych výrobkov podľa súčasných platných predpisov. Podnik vykonáva svoju činnossť na celom území ČSSR, najmä však na území hlavného mesta SSR Bratislavy na území okresu Bratislava-vidiek.
Konanie menom spoločnosti
od 1. 7. 1986 do 2. 9. 1991
Predseda ako štatutárny orgán koná v mene spoločného podniku vo všetkých veciach. Predsedu počas jeho neprítomnosti zastupuje podpredseda. Za spoločný podnik podpisuje predseda a v jeho neprítomnosti podpredseda.
od 28. 12. 1966 do 30. 6. 1986
Zastupovať a podpisovať za družstvo je oprávnený predseda, alebo podpredseda a jeden ďalší člen predstavenstva.
Likvidácia
Likvidátor:
od 22. 6. 2017
Ing. Štefan Ondek
Bratislava, Rajčianska 34
od 3. 9. 1991 do 21. 6. 2017
Ing. Štefan Ondek
Bratislava, Rajčianska 34
od 3. 9. 1991
Spôsob konania likvidátora v mene spoločnosti: Za spoločný podnik podpisuje likvidátor.
Ďalšie právne skutočnosti
od 18. 1. 1989
Družstvo bolo vytvorené uzavretím zmluvy zúčastnených JRD a ŠM a podľa §§ 33 - 36 zák. č. 49/59 Zb., ktorá bola schválená radou ONV Bratislava-vidiek, zo dňa 21.12.1966, uznesením č. 239/R-1966, po predchádzajúcom súhlase VPS Bratislava. Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy SSR pod č. 4256/1984-ORP zo dňa 29.12.1984 schválilo upravenú zmluvu o zriadení tejto organizácie. Na zasadnutí predstavenstva PORZ konaného dňa 29.12.1988 bola schválená úprava zmluvy o zriadení podnikov zmysle zákona č. 90/88 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve. Uznesením Sboru zástupcov, konaného dňa 30. novembra 1966, bolo zvolené predstavenstvo a bol schválený štatút, podľa ktorého výška členského podielu je 5,- Kčs na 1 ha poľnohospodárskej pody. Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy SSR pod č. 8082/76-OR zo dňa 12.júla 1976 podľa §§ 18 ods. 4 a 36 vyhl. č. 159/75 Zb. schválilo zmeny zmluvy o zriadení a jej názov.
od 28. 12. 1966 do 17. 1. 1989
Družstvo bolo vytvorené uzavretím zmluvy zúčastnených JRD a SM a podľa §§ 33-86 zák. č. 49/59 Zb., ktorá bola schválená radou ONV Bratislava-vidiek, zo dňa 21.12.1966, uznesením čís. 239/R-1966, po predchádzajúcom súhlase VPS Bratislava. Uznesením Sboru zástupcov, konaného dňa 30.nov.1966, bolo zvolené predstavenstvo a bol schválený Statut, podľa ktorého výška členského podielu je 5,- Kčs na 1 ha poľnohosp. pôdy.
od 1. 12. 1969 do 17. 1. 1989
Okresný národný výbor Bratislava-vidiek uznesením č. 126/R-69 schválil doplnok čl. II. zmluvy o zriadení tohoto združenia.
od 9. 11. 1976 do 17. 1. 1989
Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy SSR pod číslom 8082/76-OR zo dňa 12.júla 1976 podľa §§ 18 ods. 4 a 36 vyhl. č. 159/75 Zb. schválilo zmenu zmluvy o zriadení a jej názov.
od 1. 7. 1986 do 17. 1. 1989
Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy SSR pod číslom 4 256/1984-ORP zo dňa 29.12.1984 schválilo upravenú zmluvu o zriadení tejto organizácie podniku v zmysle zákona č. 90/88 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve.
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO

Výpočet čistej mzdy 2023

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky

Staňte sa investorom

Chcem vedieť viac

Investujte od 100 EUR s priemerným zhodnotením 12,5 % p.a. Investície sú zabezpečené nehnuteľným majetkom.