Podjavorinské výrobné družstvo, Stará Turá, IČO: 00167878 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti Podjavorinské výrobné družstvo, Stará Turá Údaje boli stiahnuté 10. 5. 2023 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 00167878. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 00167878 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
2. 12. 1948
Názov
od 2. 12. 1948

Podjavorinské výrobné družstvo, Stará Turá

Adresa sídla
od 19. 8. 2003
Stará Turá, Husitská cesta 247/4, PSČ 91601
od 28. 6. 1993 do 18. 8. 2003
Stará Turá, Husitská ul., PSČ 91601
od 2. 12. 1948 do 27. 6. 1993
Stará Turá
IČO
od 2. 12. 1948

00167878

Právna forma
Družstvo
Oddiel
Dr
Vložka číslo
11/R
Súd
Okresný súd Trenčín
Predmet činností
od 28. 6. 1993
poskytovanie služieb v pneuservise
od 28. 6. 1993
sústružnícke a frézarské práce
od 28. 6. 1993
veľkoobchod a sprostredkovanie obchodu
od 28. 6. 1993
maloobchod so zmiešaným tovarom
od 28. 6. 1993
prenájom nehnuteľností
od 28. 6. 1993
prevádzkovanie rekreačnej chaty
od 19. 8. 2003
výroba kovových výrobkov
od 19. 8. 2003
elektrostatické nanášanie práškových farieb
od 19. 8. 2003
výroba samolepiek
od 28. 6. 1993 do 18. 8. 2003
výroba drevenných výrobkov - stolárstvo
od 28. 6. 1993 do 18. 8. 2003
výroba ochranných pracovných pomôcok
od 2. 12. 1948 do 27. 6. 1993
poskytovanie služieb v odboroch: drevo, kovo, guma
od 2. 12. 1948 do 27. 6. 1993
výroba v odboroch: kovo-polygrafia, chémia, drevo, guma
od 2. 12. 1948 do 27. 6. 1993
maloobchodný predaj vlastných výrobkov a maloobchodná činnosť, súvisiaca s poskytovanými službami v odbore gumárenskom
od 2. 12. 1948 do 27. 6. 1993
výroba a servis potápačskej techniky, maloobchodný predaj vlastných výrobkov súvisiacich s touto činnosťou
od 2. 12. 1948 do 27. 6. 1993
maloobchodný predaj výrobkov nakúpených od iných organizácií; potravinárskych.
od 28. 6. 1993 do 18. 8. 2003
výroba kovových výrobkov /štítky/
od 28. 6. 1993 do 18. 8. 2003
protektorovanie a opravy gumových pneumatík
Konanie menom spoločnosti
od 2. 12. 1948
Listiny závažného obsahu vydávané v mene družstva podpisuje vždy predseda alebo jeho zástupca a ďalší člen predstavenstva.
Ďalšie právne skutočnosti
od 28. 6. 1993
Do nedeliteľného fondu podľa § 18 ods. 2 zák. č. 42/1992 Zb. bolo prevedených 9 594 000 Sk. V súlade s ustanovením § 765 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. boli stanovy družstva prispôsobené úprave thoto zákona na členskej schôdzi konanej dňa 16. 10. 1992. Stary spis: Dr 60
od 4. 6. 1996
Na členskej schôdzi bola dňa 22.03.1996 schválená zmena stanov družstva. Stary spis: Dr 60
od 2. 9. 1997
Členská schôdza dňa 18.04.1997 rozhodla o zmenách v predstavenstve družstva.
od 27. 8. 1998
Na členskej schôdzi družstva bola dňa 17.4. 1998 schválená zmena stanov družstva.
od 24. 1. 2000
Na členskej schôdzi družstva dňa 16.4.1999 bola schválená zmena stanov družstva /vydané uplné znenie stanov družstva/.
od 26. 1. 2001
Členská schôdza dňa 14.4.2000 rozhodla o zmene štatutárneho orgánu.
od 19. 6. 2001
Výročná členská schôdza dňa 20.4.2001 schválila zmenu stanov.
od 30. 4. 2003
Členská schôdza dňa 17.5.2002 schválila zmenu stanov družstva.
od 19. 8. 2003
Výročná členská schôdza dňa 23.05.2003 schválila zmenu stanov.
od 21. 4. 2009
Zmena stanov družstva schválená členskou schôdzou dňa 25.04.2008.
od 2. 12. 1948 do 27. 6. 1993
Toto družstvo vzniklo uznesením valného zhromaždenia zo dňa 2.decembra l948. Výročná členská schôdza družstva, konaná dňa 18. marca 1988 schválila zmenu čl. 2 stanov v časti predmet činnosti. Slovenský zväz výrobných družstiev v Bratis- lave podľa § 90 ods. 2 zák. č. 45/83 Zb. dal k tejto zmene súhlas dňa 11.4.1988. Stanovy : Stanovy družstva boli schválené na výročnej členskej schôdzi konanej dňa 12.4.1991 o zmysle Zák.č. 176/90 Zb. o bytovom, výrobnom, spotrebnom a inom družstevníctve. Stary spis: Dr 60 Základné imanie : 1. Člen je povinný prispieť na úhradu straty družstva vykázanej v ročnom účtovnom výka- ze podľa rozhodnutia členskej schôdze na úhradu schodku zisteného pri zrušení družstva likvidáciou. Pri strate zavinenej družstvom môže o uhradzovacej povinnosti rozhodnúť po predchádzajúcom prerokovaní na členskej schôdzi družstva zväz. Uhra- dzovacia povinnosť sa týka len strát /schodkov/ ktoré vznikli za dobu trvania členského pomeru. 2. Uhradzovacia povinnosť je obmedzená čiast- kou, ktorá sa rovná dvojnásobku členského podielu. Pri skončení členstva úmrtím člena je u- hradzovacia povinnosť obmedzená výškou členského podielu. Pokiaľ členský podiel nestačí na úhradu, je člen povinný čiastku na neho pripadajúcu zložiť najneskôr do konca roku v ktorom o uhradzovacej povin- nosti bolo právoplatne rozhodnuté. 3. Čiastky, ktorými členovia prispeli na ú- hradu straty družstva, môže sa členom cel- kom alebo čiastočne vrátiť v budúcich troch rokoch v prípade, že zlepšenou prá- cou docieli družstvo úspešné hospodárske výsledky a získa dostatočné finančné zdro- je. Rozhodnúť o tom prináleží členskej schôdzi družstva po predchádzajúcom súhla- se zväzu. 4. Povinnosť prispieť na úhradu straty a schodku družstva nemajú členovia oslobode- ní od povinnosti zložiť členský podiel / čl. 10 ods. 2/.
Základné imanie
od 12. 11. 2009
3 319,39 EUR
od 28. 6. 1993 do 11. 11. 2009
100 000 Sk
Základný členský vklad
od 12. 11. 2009
232,36 EUR
od 28. 6. 1993 do 24. 6. 2005
2 000 Sk
od 25. 6. 2005 do 20. 4. 2009
4 000 Sk
od 21. 4. 2009 do 11. 11. 2009
7 000 Sk
Kontrolná komisia
od 24. 6. 2020
Ivona Atalovičová
Bzince pod Javorinou, Bzince pod Javorinou 427, PSČ 916 11
od 24. 6. 2020
Miroslava Harušťáková
Stará Turá, Mierova 5/5, PSČ 916 01
od 24. 6. 2020
Emília Hochelová
Stará Turá, SNP 261/31, PSČ 916 01
od 15. 6. 2004 do 23. 6. 2008
Ivona Atalovičová
Bzince pod Javorinou, Bzince pod Javorinou 427, PSČ 916 11
od 24. 6. 2008 do 23. 6. 2008
Ivona Atalovičová
Bzince pod Javorinou, Bzince pod Javorinou 427, PSČ 916 11
od 24. 6. 2008 do 25. 5. 2012
Ivona Atalovičová
Bzince pod Javorinou, Bzince pod Javorinou 427, PSČ 916 11
od 26. 5. 2012 do 25. 5. 2012
Ivona Atalovičová
Bzince pod Javorinou, Bzince pod Javorinou 427, PSČ 916 11
od 26. 5. 2012 do 20. 5. 2016
Ivona Atalovičová
Bzince pod Javorinou, Bzince pod Javorinou 427, PSČ 916 11
od 21. 5. 2016 do 20. 5. 2016
Ivona Atalovičová
Bzince pod Javorinou, Bzince pod Javorinou 427, PSČ 916 11
od 15. 6. 2004 do 23. 6. 2008
Mgr. Ľubica Dlhá
Stará Turá, SNP 261/35, PSČ 916 01
od 24. 6. 2008 do 23. 6. 2008
Mgr. Ľubica Dlhá
Stará Turá, SNP 261/35, PSČ 916 01
od 24. 6. 2008 do 25. 5. 2012
Mgr. Ľubica Dlhá
Stará Turá, SNP 261/35, PSČ 916 01
od 26. 5. 2012 do 25. 5. 2012
Mgr. Ľubica Dlhá
Stará Turá, SNP 261/35, PSČ 916 01
od 15. 6. 2004 do 23. 6. 2008
Emília Hochelová
Stará Turá, SNP 261/31, PSČ 916 01
od 24. 6. 2008 do 23. 6. 2008
Emília Hochelová
Stará Turá, SNP 261/31, PSČ 916 01
od 24. 6. 2008 do 25. 5. 2012
Emília Hochelová
Stará Turá, SNP 261/31, PSČ 916 01
od 26. 5. 2012 do 25. 5. 2012
Emília Hochelová
Stará Turá, SNP 261/31, PSČ 916 01
od 26. 5. 2012 do 20. 5. 2016
Emília Hochelová
Stará Turá, SNP 261/31, PSČ 916 01
od 21. 5. 2016 do 20. 5. 2016
Emília Hochelová
Stará Turá, SNP 261/31, PSČ 916 01
od 26. 5. 2012 do 20. 5. 2016
Jana Ušáková
Stará Turá, SNP 263/19, PSČ 916 01
od 21. 5. 2016 do 20. 5. 2016
Jana Ušáková
Stará Turá, SNP 263/19, PSČ 916 01
od 24. 6. 2020 do 23. 6. 2020
Ivona Atalovičová
Bzince pod Javorinou, Bzince pod Javorinou 427, PSČ 916 11
od 24. 6. 2020 do 23. 6. 2020
Jana Ušáková
Stará Turá, SNP 263/19, PSČ 916 01
od 24. 6. 2020 do 23. 6. 2020
Ján Blaško
Stará Turá, Hurbanova 156/68, PSČ 916 01
od 21. 5. 2016 do 23. 6. 2020
Ivona Atalovičová
Bzince pod Javorinou, Bzince pod Javorinou 427, PSČ 916 11
od 21. 5. 2016 do 23. 6. 2020
Jana Ušáková
Stará Turá, SNP 263/19, PSČ 916 01
od 21. 5. 2016 do 23. 6. 2020
Ján Blaško
Stará Turá, Hurbanova 156/68, PSČ 916 01
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO

Výpočet čistej mzdy 2024

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky

Experti na granty a dotácie

Viac informácii

Získajte neobmedzený prístup do najväčšej databázy grantov a dotácií na Slovensku. Nájdite ten správny grant pre vašu firmu.

Výpočet dôchodkového veku

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky