Poľnohospodárske družstvo Chorvátsky Grob Bernolákovo so sídlom v Chorvátskom Grobe, IČO: 00190390 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti Poľnohospodárske družstvo Chorvátsky Grob Bernolákovo so sídlom v Chorvátskom Grobe Údaje boli stiahnuté 3. 5. 2023 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 00190390. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 00190390 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
1. 1. 1973
Názov
od 1. 1. 1973

Poľnohospodárske družstvo Chorvátsky Grob Bernolákovo so sídlom v Chorvátskom Grobe

Adresa sídla
od 25. 7. 2013
Chorvátsky Grob, Hlboká cesta 45/3681, PSČ 90025
od 22. 10. 1996 do 24. 7. 2013
Chorvátsky Grob, PSČ 90025
od 1. 1. 1973 do 21. 10. 1996
Chorvátsky Grob
IČO
od 1. 1. 1973

00190390

Právna forma
Družstvo
Oddiel
Dr
Vložka číslo
222/B
Súd
Okresný súd Bratislava I
Predmet činností
od 21. 5. 1993
poľnohospodárska a lesnícka výroba včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných plodov za účelom ich spracovania alebo ďalšieho predaja
od 21. 5. 1993
viazané remeselné a iné živnosti podľa prílohy č. 1 a 2 zákona č. 455/91 Zb. - skupina 201 - 214 a to:
od 21. 5. 1993
výroba náterových hmôt
od 21. 5. 1993
výroba obalov
od 21. 5. 1993
stavietľ - vykonávanie jednoduchých stavieb
od 21. 5. 1993
nákup a predaj tovarov, na ktoré zákon nevyžaduje osob. povolenie
od 30. 4. 1999
stravovanie závodné a iné účelové
od 30. 4. 1999
prevádzka závlah
od 11. 6. 2001
ťažba piesku a štrkopieskov vrátane úpravy a zušľachťovania týchto surovín podľa zák.č. 51/1988 Zb.
od 1. 1. 1973 do 20. 5. 1993
Predmetom činnosti družstva je:
od 1. 1. 1973 do 20. 5. 1993
výroba a predaj poľnohospodárskych výrobkov
od 1. 1. 1973 do 20. 5. 1993
výroba a predaj potravinárskych výrobkov
od 1. 1. 1973 do 20. 5. 1993
obchodná činnosť s vlastnými poľnohospodárskymi,potravinárskymi výrobkami a iným nakúpeným tovarom
od 1. 1. 1973 do 20. 5. 1993
iná hospodárska činnosť do ktorej patrí:
od 1. 1. 1973 do 20. 5. 1993
drobná chemická výroba a predaj výrobkov tejto výroby
od 1. 1. 1973 do 20. 5. 1993
drevospracujúca výroba
od 1. 1. 1973 do 20. 5. 1993
stavebno-údržbárske práce
od 1. 1. 1973 do 20. 5. 1993
poskytovanie prác a služieb pre členov,pre iné fyzické i právnické osoby a to nepravidelne,doprava,mechanizované poľné práce.
od 1. 1. 1973 do 20. 5. 1993
Družstvo poskytuje svojim členom práce,služby a výrobky v rozsahu a za podmienok určených predstavenstvom.
od 1. 1. 1973 do 20. 5. 1993
Činnosti,na ktoré je treba povolenie podľa osobitných predpisov môže družstvo vykonávať iba s týmto povolením.
od 1. 1. 1973 do 20. 5. 1993
Družstvo vykonáva svoju činnosť samostatne a na vlastný účet a berie na seba primerané hospodárske riziko.
Konanie menom spoločnosti
od 25. 7. 2009
Za predstavenstvo družstva koná navonok predseda alebo iný predstavenstvom poverený člen predstavenstva v rozsahu poverenia. Ak je pre právny úkon, ktorý robí predstavenstvo družstva predpísaná písomná forma, je potrebný podpis predsedu a podpredsedu, prípadne podpis predsedu alebo podpredsedu a jedného predstavenstvom povereného člena predstavenstva.
od 25. 5. 2004 do 24. 7. 2009
Za družstvo koná navonok predseda družstva, v jeho neprítomnosti podpredseda družstva. Podpisovanie za družstvo sa uskutočňuje tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu družstva pripojí svoj podpis predseda družstva alebo podpredseda družstva. Ak je však pre právny úkon, ktorý robí predstavenstvo prepísaná písomná forma, je potrebný podpis aspoň dvoch členov predstavenstva.
od 21. 5. 1993 do 24. 5. 2004
Za družstvo koná navonok predseda družstva, v jeho neprítomnosti podpredseda družstva. Podpisovanie za družstvo sa uskutočňuje tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu družstva pripojí svoj podpis predseda družstva alebo podpredseda družstva.
od 1. 1. 1973 do 20. 5. 1993
Za družstvo podpisuje predseda,v jeho neprítomnosti podpredseda.
Ďalšie právne skutočnosti
od 1. 1. 1973
Družstvo vzniklo na ustavujúcej členskej schôdzi dňa 7.10.1972 zlúčením JRDBernolákovo a Chorvátsky Grob,bolo zvolené predstavenstvo a prijaté stanovy. Rada ONV Bratislava -vidiek uznesenímč. 270/R-72 schválila vznik družstva a jeho stanovy. Deň ku ktorému je družstvo zapísané do podnikového registra je:5.1.1973 (§ 1 Zák.č. 72/70 Zb.) Starý spis: Dr 20 Starý spis: Dr 2261
od 21. 5. 1993
Stanový družstva prijaté členskou schôdzou družstva dňa 29.1.1993. V zmysle Obchodného zákonníka. Družstvo pretransformované na družstvo v zmysle § 735 Zák.č. 513/91 Zb. a Zák.č. 42/92 Zb. Starý spis: Dr 20 Starý spis: Dr 2261
od 18. 11. 1997
Zmena stanov Poľnohospodárskeho družstva Chorvátsky Grob - Bernolákovo schválená členskou schôdzou dňa 14.03.1997. Starý spis: Dr 2261
od 30. 4. 1999
Zápisnica z výročnej členskej schôdze zo dňa 20.3.1998.
od 3. 7. 2000
Zápisnica z uznesenia z výročnej členskej schôdze konanej dňa 31.3.2000, na ktorej boli schválené personálne zmeny v predstavenstve.
od 11. 6. 2001
Na členskej schôdzi dňa 16.3.2001 bola schválená zmena stanov.
od 25. 5. 2004
Zápisnica z členskej schôdze konanej dňa 16.3.2004. Dodatok č. 4 k stanovám.
od 6. 6. 2008
Zápisnica z členskej schôdze zo dňa 4.4.2008.
od 4. 11. 2009
Zápisnica z členskej schôdze zo dňa 3.4.2009. Dodatok č. 5 k Stanovám družstva.
od 17. 8. 2021
Zápisnica z členskej schôdze konanej dňa 30.06.2021. Zmena stanov.
Základné imanie
od 20. 8. 2015
13 960 EUR
od 25. 7. 2013 do 19. 8. 2015
99 600 EUR
od 5. 6. 2009 do 24. 7. 2013
170 782,712607 EUR
od 21. 5. 1993 do 4. 6. 2009
5 145 000 Sk
Základný členský vklad
od 20. 8. 2015
349 EUR
od 21. 5. 1993 do 4. 6. 2009
15 000 Sk
od 5. 6. 2009 do 24. 7. 2013
497,908783 EUR
od 25. 7. 2013 do 19. 8. 2015
489 EUR
Kontrolná komisia
od 25. 7. 2013
Vladimír Barkol
Veľký Grob, Veľký Grob 371, PSČ 925 27
od 25. 7. 2013
Viera Polgárová
Bernolákovo, Nálepkova 16/1077, PSČ 900 27
od 17. 8. 2021
Ing. Miroslav Janák
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Čapkova 4290/4, PSČ 811 01
od 6. 6. 2008 do 24. 7. 2013
Vladimír Barkol
Bernolákovo, Sadová 538/5, PSČ 900 27
od 25. 7. 2013 do 24. 7. 2013
Vladimír Barkol
Bernolákovo, Sadová 538/5, PSČ 900 27
od 25. 5. 2004 do 5. 6. 2008
Vladimír Barkol
Bernolákovo, Sadova 538/5, PSČ 900 27
od 6. 6. 2008 do 5. 6. 2008
Vladimír Barkol
Bernolákovo, Sadova 538/5, PSČ 900 27
od 25. 5. 2004 do 5. 6. 2008
Alžbeta Barkolová
Bernolákovo, Hlavná 184/50, PSČ 900 27
od 6. 6. 2008 do 5. 6. 2008
Alžbeta Barkolová
Bernolákovo, Hlavná 184/50, PSČ 900 27
od 25. 5. 2004 do 16. 6. 2004
Eva Daničová
Bernolákovo, Obilná 1571/52, PSČ 900 27
od 6. 6. 2008 do 24. 7. 2013
Eva Dedičová
Bernolákovo, Obilná 1571/52, PSČ 900 27
od 25. 7. 2013 do 24. 7. 2013
Eva Dedičová
Bernolákovo, Obilná 1571/52, PSČ 900 27
od 17. 6. 2004 do 5. 6. 2008
Eva Dedičová
Bernolákovo, Obilná 1571/52, PSČ 900 27
od 6. 6. 2008 do 5. 6. 2008
Eva Dedičová
Bernolákovo, Obilná 1571/52, PSČ 900 27
od 25. 5. 2004 do 5. 6. 2008
Daniel Gunár
Bernolákovo, Mierová 1537/14, PSČ 900 27
od 6. 6. 2008 do 5. 6. 2008
Daniel Gunár
Bernolákovo, Mierová 1537/14, PSČ 900 27
od 6. 6. 2008 do 24. 7. 2013
Anton Kováč
Veľký Biel, Poštová 627/23, PSČ 900 24
od 25. 7. 2013 do 24. 7. 2013
Anton Kováč
Veľký Biel, Poštová 627/23, PSČ 900 24
od 6. 6. 2008 do 24. 7. 2013
Ernestína Mazáčiková
Bernolákovo, Obilná 1571/52, PSČ 900 27
od 25. 7. 2013 do 24. 7. 2013
Ernestína Mazáčiková
Bernolákovo, Obilná 1571/52, PSČ 900 27
od 25. 5. 2004 do 5. 6. 2008
Ernestína Mazáčková
Bernolákovo, Obilná 1571/52, PSČ 900 27
od 6. 6. 2008 do 5. 6. 2008
Ernestína Mazáčková
Bernolákovo, Obilná 1571/52, PSČ 900 27
od 6. 6. 2008 do 24. 7. 2013
Tibor Szalay
Bernolákovo, Kollárova 434/34, PSČ 900 27
od 25. 7. 2013 do 24. 7. 2013
Tibor Szalay
Bernolákovo, Kollárova 434/34, PSČ 900 27
od 17. 8. 2021 do 16. 8. 2021
Eva Dedičová
Bernolákovo, Obilná 1571/52, PSČ 900 27
od 25. 7. 2013 do 16. 8. 2021
Eva Dedičová
Bernolákovo, Obilná 1571/52, PSČ 900 27
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO

Výpočet čistej mzdy 2024

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky

Experti na granty a dotácie

Viac informácii

Získajte neobmedzený prístup do najväčšej databázy grantov a dotácií na Slovensku. Nájdite ten správny grant pre vašu firmu.

Výpočet dôchodkového veku

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky