Poľnohospodárske družstvo Lozorno, IČO: 00190527 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti Poľnohospodárske družstvo Lozorno Údaje boli stiahnuté 3. 5. 2023 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 00190527. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 00190527 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
2. 1. 1991
Názov
od 2. 1. 1991

Poľnohospodárske družstvo Lozorno

Adresa sídla
od 8. 7. 2014
Lozorno, Lozorno 80, PSČ 90055
od 2. 1. 1991 do 7. 7. 2014
Lozorno
IČO
od 2. 1. 1991

00190527

Právna forma
Družstvo
Oddiel
Dr
Vložka číslo
275/B
Súd
Okresný súd Bratislava I
Predmet činností
od 21. 10. 1993
výroba poľnohospodárskych výrobkov
od 21. 10. 1993
predaj poľnohospodárskych výrobkov
od 21. 10. 1993
prenájom priestorov
od 21. 10. 1993
veľkoobchod s poľnohospodárskymi produktami
od 21. 10. 1993
iný veľkoobchod
od 21. 10. 1993
sprostredkovanie obchodu s obchodným a neobchodným tovarom so zahraničím okrem tovaru, na ktorý sa vzťahujú osobitné predpisy
od 21. 10. 1993
sprostredkovanie obchodu
od 21. 10. 1993
nákup, predaj, dovoz a vývoz obchodného a neobchodného tovaru do zahraničia okrem tovaru, na ktorý sa vzťahujú osobitné predpisy
od 21. 10. 1993
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi prevádzkovanie skladky inertného odpadu
od 20. 9. 2004
výroba kŕmnych zmesí pre vlastný chov z doplnkových kŕmnych zmesí.
od 21. 10. 1993 do 29. 6. 2005
zámočníctvo
od 21. 10. 1993 do 29. 6. 2005
stolárstvo
od 21. 10. 1993 do 29. 6. 2005
murárstvo
od 21. 10. 1993 do 29. 6. 2005
klampiarstvo
od 21. 10. 1993 do 29. 6. 2005
výroba kovových konštrukcií a ich častí
od 21. 10. 1993 do 29. 6. 2005
výroba nádrží, zásobníkov a kontajnerov
od 21. 10. 1993 do 29. 6. 2005
stavba strojov s mechanickým pohonom
od 21. 10. 1993 do 29. 6. 2005
výroba strojov pre poľnohospodárstvo
od 21. 10. 1993 do 29. 6. 2005
stavebné inštalácie
od 21. 10. 1993 do 29. 6. 2005
predaj, údržba a oprava dvojstopových motorových vozidiel
od 2. 1. 1991 do 20. 10. 1993
výroba a predaj poľnohospodárskych výrobkov a výrobkov potravinárského charakteru
od 2. 1. 1991 do 20. 10. 1993
predaj ovocia, hrozna a zeleniny
od 2. 1. 1991 do 20. 10. 1993
kovočinnosť a predaj výrobkov z kovu z vlastnej a cudzej výroby
od 2. 1. 1991 do 20. 10. 1993
prevádzanie skládky inertného odpadu
od 2. 1. 1991 do 20. 10. 1993
poskytovanie prác a techniky pre občanov a iné subjekty
od 12. 11. 1992 do 20. 10. 1993
zámočníctvo
od 12. 11. 1992 do 20. 10. 1993
stolárstvo
od 12. 11. 1992 do 20. 10. 1993
murárstvo
od 12. 11. 1992 do 20. 10. 1993
klampiarstvo
od 12. 11. 1992 do 20. 10. 1993
výroba kovových konštrukcií
od 12. 11. 1992 do 20. 10. 1993
výroba nádrží, zásobníkov a kantajnerov
od 12. 11. 1992 do 20. 10. 1993
stavba strojov s mechanickým pohonom
od 12. 11. 1992 do 20. 10. 1993
výroba strojov pre poľnohospodárstvo
od 12. 11. 1992 do 20. 10. 1993
stavebné inštalácie
od 12. 11. 1992 do 20. 10. 1993
predaj, údržba a oprava dvojstopových motorových vozidiel
od 12. 11. 1992 do 20. 10. 1993
prenájom priestorov
od 12. 11. 1992 do 20. 10. 1993
veľkoobchod s poľnohospodárskymi produktami
od 12. 11. 1992 do 20. 10. 1993
iný veľkoobchod
od 12. 11. 1992 do 20. 10. 1993
sprostredkovanie obchodu s obchodným a neobchodným tovarom so zahraničím, okrem tovaru na ktorý sa vsťahujú osobitné predpisy
od 12. 11. 1992 do 20. 10. 1993
sprostredkovanie obchodu
od 12. 11. 1992 do 20. 10. 1993
nákup, predaj, dovoz a vývoz obchodného a neobchodného tovaru do zahraničia okrem tovaru na ktorý sa vzťahujú osobitné predpisy
Konanie menom spoločnosti
od 30. 6. 2005
Za predstavenstvo koná navonok predseda alebo v čase jeho neprítomnosti podpredseda. Ak je však pre právny úkon, ktorý robí predstavenstvo predpísaná písomná forma, je potrebný podpis aspoň dvoch členov predstavenstva. Riaditeľ družstva koná za družstvo navonok na základe písomného plnomocenstva podpísaného dvomi členmi predstavenstva.
od 14. 10. 2004 do 29. 6. 2005
Za predstavenstvo koná navonok predseda. Podpredseda zastupuje predsedu predstavenstva v čase jeho neprítomnosti. Predstavenstvo splnomocňuje riaditeľa družstva konať za družstvo navonok vo všetkých veciach týkajúcich sa bežnej činnosti družstva. Ak je však pre právny úkon, ktorý robí predstavenstvo predpísaná písomná forma, je potrebný podpis aspoň dvoch členov predstavenstva.
od 4. 1. 2001 do 13. 10. 2004
Za družstvo koná navonok a podpisuje predseda družstva, v jeho neprítomnosti poverený člen predstavenstva. Listiny o právnych úkonoch, u ktorých je predpísaná písomná forma podpisuje aj ďalší jeden člen predstavenstva. Na navrhovaných zmenách sa uzniesla členská schôdza družstva na zasadnutí dňa 30.9.2000. Osvedčenie tvrdenia uvedené v tomto návrhu pripojenými listinami, medzi ktorými predkladáme i podpisové vzory nových členov predstavenstva PD Lozorno ako štatutárneho orgánu družstva.
od 21. 10. 1993 do 3. 1. 2001
Družstvo zastupuje a podpsuje predseda PD, v čase jeho neprítomnosti zastupuje a podpisuje podpredsedaresp. iný poverený člen predstavenstva.
od 2. 1. 1991 do 20. 10. 1993
Za družstvo podpisuje predseda.
Ďalšie právne skutočnosti
od 21. 10. 1993
Poľnohospodárske družstvo bolo založené na ustanovujúcej členskej schôdzi konanej dňa 27.12.1990 podľa § 3 Zák. č. 162/1990 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve. Stary spis: Dr 434 Stary spis: Dr 2316 Družstvo sa pretransformovalo na družstvo podľa § 765 Zák.č. 513/91 Zb. a Zák.č. 42/92 Zb. Stanovy družstva boli prijaté na čl. schôdzi dňa 12.1.1993 podľa Zák.č. 513/91 Zb. Stary spis: Dr 434 Stary spis: Dr 2316
od 19. 9. 1997
Zápisnica z členskej schôdze dňa 18.7.1997. Stary spis: Dr 2316
od 11. 8. 1999
Zápisnica z členskej schôdze z 21. 5. 1999.
od 4. 1. 2001
Zápisnica z členskej schôdze zo dňa 30.9.2000 na ktorej boli odsúhlasené zmeny stanov družstva.
od 20. 9. 2004
Zápisnica z členskej schôdze zo dňa 30.5.2003, na ktorej boli odsúhlasené zmeny stanov družstva.
od 14. 10. 2004
Zápisnica z členskej schôdze družstva zo dňa 14.05.2004. Uznesenie predstavenstva zo dňa 02.06.2004. Dodatok k stanovám zo dňa 14.05.2004.
od 1. 7. 2010
Zápisnica z členskej schôdze zo dňa 28.05.2010.
od 18. 6. 2011
Zápisnica z členskej schôdze družstva zo dňa 20.05.2011. Zápisnica zo zasadnutia kontrolnej komisie zo dňa 26.04.2011.
od 29. 6. 2013
Zápisnica z predstavenstva č. 4/2012 zo dňa 29.11.2012. Zápisnica z členskej schôdze konanej dňa 24.05.2013.
od 8. 7. 2014
Zápisnica z členskej schôdze zo dňa 06.06. 2014.
od 2. 1. 1991 do 20. 10. 1993
1. Pokiaľ sa hospodárenie družstva za kalendárny rok skončí stratou /vykázanou v účtovej evidencii/ alebo pokiaľ družstvo nie je schopné plniť svoje záväzky/ a strata nemôže byť uhradená iným spôsobom ručia za stratu družstva jeho členovia. 2. Členovia ručia za stratu družstva svojími členskými podielmi a to až do ich celkovej výšky. Pokiaľ je jeho strata nižšia než suma členských podielov, ručia jednotliví členovia družstva rovnakým dielom /%-tom/ svojich členských podielov Poľnohospodárske družstvo bolo založené na ustanovujúcej členskej schôdzi konanej dňa 27.12.1990 podľa § 3 Zák. č. 162/1990 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve. Stary spis: Dr 434 Stary spis: Dr 2316.
Základné imanie
od 8. 7. 2014
158 862 EUR
od 1. 7. 2010 do 7. 7. 2014
158 832,9 EUR
od 30. 4. 2009 do 30. 6. 2010
442 652,957579 EUR
od 21. 10. 1993 do 29. 4. 2009
13 335 363 Sk
Základný členský vklad
od 8. 7. 2014
498 EUR
od 21. 10. 1993 do 29. 4. 2009
15 000 Sk
od 30. 4. 2009 do 7. 7. 2014
497,908784 EUR
Kontrolná komisia
od 10. 7. 2009
Antónia Malovcová
Lozorno, Lozorno 153, PSČ 900 55
od 10. 7. 2009
Jozefína Šurinová
Lozorno, Lozorno 89, PSČ 900 55
od 18. 6. 2011
Ing. František Valent
Bratislava, Budatínska 43, PSČ 851 06
od 30. 6. 2005 do 9. 7. 2009
Ing. Jaroslava Bojkovská
Lozorno, Lozorno 655, PSČ 900 55
od 10. 7. 2009 do 9. 7. 2009
Ing. Jaroslava Bojkovská
Lozorno, Lozorno 655, PSČ 900 55
od 30. 6. 2005 do 9. 7. 2009
Martin Demeter
Lozorno, Lozorno 731, PSČ 900 55
od 10. 7. 2009 do 9. 7. 2009
Martin Demeter
Lozorno, Lozorno 731, PSČ 900 55
od 30. 6. 2005 do 9. 7. 2009
Anna Dujničová
Bratislava, Beňadická 20, PSČ 851 06
od 10. 7. 2009 do 9. 7. 2009
Anna Dujničová
Bratislava, Beňadická 20, PSČ 851 06
od 30. 6. 2005 do 9. 7. 2009
Jaroslava Dvoranová
Lozorno, Lozorno 533, PSČ 900 55
od 10. 7. 2009 do 9. 7. 2009
Jaroslava Dvoranová
Lozorno, Lozorno 533, PSČ 900 55
od 10. 7. 2009 do 30. 6. 2010
Anna Matúšková
Lozorno, Lozorno 507, PSČ 900 55
od 1. 7. 2010 do 30. 6. 2010
Anna Matúšková
Lozorno, Lozorno 507, PSČ 900 55
od 30. 6. 2005 do 9. 7. 2009
Jozefína Šurinová
Lozorno, Lozorno 89, PSČ 900 55
od 10. 7. 2009 do 9. 7. 2009
Jozefína Šurinová
Lozorno, Lozorno 89, PSČ 900 55
od 18. 6. 2011 do 17. 6. 2011
Mária Lančaričová
Lozorno, Karpatská 377/11, PSČ 900 55
od 1. 7. 2010 do 17. 6. 2011
Mária Lančaričová
Lozorno, Karpatská 377/11, PSČ 900 55
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO

Výpočet čistej mzdy 2024

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky

Účet s bonusom až do 60 €

Chcem bonus

Založte si Účet pre zelenší svet online – kvôli prírode aj pre seba! Na 12 mesiacov zadarmo a s podporou enviroprojektov.

Advertisement

Výpočet dôchodkového veku

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky