Slovenský pozemkový fond, IČO: 17335345 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti Slovenský pozemkový fond Údaje boli stiahnuté 3. 5. 2023 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 17335345. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 17335345 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Deň zápisu
19. 8. 1991
Názov
od 19. 8. 1991

Slovenský pozemkový fond

Adresa sídla
od 6. 9. 2019
Bratislava, Búdková 36, PSČ 81715
od 19. 7. 2016 do 5. 9. 2019
Bratislava, Búdkova 36, PSČ 81715
od 19. 8. 1991 do 18. 7. 2016
Bratislava, Búdkova 36
IČO
od 19. 8. 1991

17335345

Právna forma
Iná právnicka osoba
Oddiel
Po
Vložka číslo
35/B
Súd
Okresný súd Bratislava I
Predmet činností
od 20. 7. 1994
slovenský pozemkový fond spravuje poľnohospodárske a lesné nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu a neznámych vlastníkov v rozsahu ustanovenia zák.č. 229/91 Zb. v znení neskorších doplnkov
od 20. 7. 1994
prevádza bezplatne do vlastníctva oprávnených osôb náhradné pozemky z vlastníctva štátu, ak nemožno vydať ich pôvodné pozemky
od 20. 7. 1994
uzatvára zmluvy o výmene pozemkov s vlastníkmi, na pozemkkoch kotrých je záhradková alebo chatová osada
od 20. 7. 1994
spolupracuje pri uplatňovaní práv oprávnených osôb
od 20. 7. 1994
prevádza do vlastníctva alebo do správy právnických a fyzických osôb pozemky vo vlastníctve štátu, ktoré sú rozhodnutím orgánu štátnej správy určené na výstavbu alebo ťažbu
od 20. 7. 1994
spravované nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu prenájíma do schválenia privatizačného projektu alebo v súlade s ním a nehnuteľnosti neznámych vlastníkov do uplatnenia a preukázania vlastníckych práv
od 20. 7. 1994
v súlade so schváleným privatizačným projektom prevádza majetok určený na privatizáciu spôsobmi ustanovenými zák.č. 92/91 Zb. v znení neskorších predpisov
od 20. 7. 1994
je účastníkom konania o pozemkových úpravách za pozemky, ktoré spravuje
od 25. 4. 1997
"nakladá s pozemkami nezmámych vlastníkov, neknihovanými pozemkami, ktoré sú vo vlastníctve štátu, pozemkami vo vlastníctve štátu, pozemkami, ktorých vlastníctvo nie je evidované podľa predpisov o katastri nehnuteľností v súbore geodetických informácií a v súbore popisných informácií alebo nie je preukázané inak a pozemkami, ktoré tvoria podiely spoločnej nehnuteľnosti, ktoré spravuje pričom postupuje podľa zákona č. 180/1995 Z.z. a zákona č. 181/1995 Z.z."
od 19. 8. 1991 do 19. 7. 1994
Pozemkový fond spravuje poľnohospodárske nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu ustanovené osobitným predpisom, a dočasne spravuje pozemky nedoložené vlastníckym právom.
od 19. 8. 1991 do 19. 7. 1994
Podľa zákona č.229/1991 Zb.o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku prevádza bezplatne do vlasníctva oprávnených osôb pozemky, ak nemožno vydať ich pôvodné pozemky. Uzatvára zmluvy o výmene pozemkov s vlastníkmi, na pozemkoch ktorých je zriadená záhradková alebo chatová osada.Poskytuje ďalšiu súčinnosť pri uplatňovaní vlastníckych práv oprávnených osôb v zmysle citovaného zákona.
od 19. 8. 1991 do 19. 7. 1994
Do schválenia privatizačného projektu,či v súlade s ním, prípadne ak ide o pozemky podľa zásad schválených vládou SR, prenajíma pozemky a iné poľnohospodárske nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu na poľnohospodárske využitie.
od 19. 8. 1991 do 19. 7. 1994
Pozemkový fond prenajíma poľnohospodárske nehnuteľnosti, ktorých vlastník nie je známy.
od 19. 8. 1991 do 19. 7. 1994
Je účastníkom pozemkových úprav.
Konanie menom spoločnosti
od 1. 4. 2022
Za Slovenský pozemkový fond koná vo všetkých veciach samostatne generálny riaditeľ; právne akty, ktorých obsahom je odplatný alebo bezodplatný prevod alebo prenájom majetku v správe pozemkového fondu na iné osoby podpisujú generálny riaditeľ a námestník generálneho riaditeľa spoločne.
od 30. 6. 2017 do 31. 3. 2022
Za Slovenský pozemkový fond koná vo všetkých veciach samostatne generálna riaditeľka; právne akty, ktorých obsahom je odplatný alebo bezodplatný prevod alebo prenájom majetku v správe pozemkového fondu na iné osoby podpisujú generálna riaditeľka a námestník generálnej riaditeľky spoločne.
od 19. 7. 2016 do 29. 6. 2017
Za Slovenský pozemkový fond koná vo všetkých veciach samostatne generálny riaditeľ; právne akty, ktorých obsahom je odplatný alebo bezodplatný prevod alebo prenájom majetku v správe pozemkového fondu na iné osoby podpisujú generálny riaditeľ a námestník generálneho riaditeľa spoločne.
od 15. 5. 2012 do 18. 7. 2016
Za Slovenský pozemkový fond koná vo všetkých veciach samostatne generálna riaditeľka; právne akty, ktorých obsahom je odplatný alebo bezodplatný prevod alebo prenájom majetku v správe pozemkového fondu na iné osoby podpisujú generálna riaditeľka a námestník generálnej riaditeľky spoločne.
od 9. 11. 2010 do 14. 5. 2012
Za Slovenský pozemkový fond koná vo všetkých veciach samostatne generálna riaditeľka Ing. Eva Šimková ; právne akty, ktorých obsahom je odplatný alebo bezodplatný prevod alebo prenájom majetku v správe pozemkového fondu na iné osoby podpisujú generálna riaditeľka Ing. Eva Šimková, a námestník generálnej riaditeľky Ing. Juraj Gál spoločne.
od 18. 8. 2010 do 8. 11. 2010
Za Slovenský pozemkový fond koná vo všetkých veciach samostatne generálny riaditeľ Doc.Ing. Ján Ilavský CSc.; právne akty, ktorých obsahom je odplatný alebo bezodplatný prevod alebo prenájom majetku v správe pozemkového fondu na iné osoby podpisujú generálny riaditeľ Doc.Ing. Ján Ilavský CSc, a námestník generálneho riaditeľa.
od 16. 3. 2010 do 17. 8. 2010
Za Slovenský pozemkový fond koná vo všetkých veciach samostatne generálny riaditeľ Doc.Ing. Ján Ilavský CSc.; právne akty, ktorých obsahom je odplatný alebo bezodplatný prevod alebo prenájom majetku v správe pozemkového fondu na iné osoby podpisujú generálny riaditeľ Doc.Ing. Ján Ilavský CSc, a námestník generálneho riaditeľa Ing. Gabriel Sebők spoločne.
od 27. 1. 2010 do 15. 3. 2010
Za Slovenský pozemkový fond koná vo všetkých veciach samostatne generálny riaditeľ Doc.Ing. Ján Ilavský CSc.; právne akty, ktorých obsahom je odplatný alebo bezodplatný prevod alebo prenájom majetku v správe pozemkového fondu na iné osoby podpisujú generálny riaditeľ Doc.Ing. Ján Ilavský CSc, a námestník generálneho riaditeľa Ing. Gabriel Sebök spoločne.
od 13. 11. 2008 do 26. 1. 2010
Za Slovenský pozemkový fond koná vo všetkých veciach samostatne generálny riaditeľ Ing. Miroslav Mihalík; právne akty, ktorých obsahom je odplatný alebo bezodplatný prevod alebo prenájom majetku v správe pozemkového fondu na iné osoby podpisujú generálny riaditeľ Ing. Miroslav Mihalík a námestník generálneho riaditeľa Mgr. Adrian Šándorčín spoločne.
od 26. 5. 2007 do 12. 11. 2008
Za Slovenský pozemkový fond koná vo všetkých veciach samostatne generálny riaditeľ Ing. Miloslav Šebek.
od 6. 2. 2003 do 25. 5. 2007
Za Slovenský pozemnkový fond koná vo všetkých veciach samostatne generálny riaditeľ Ing. František Hideghéty.
od 15. 8. 2001 do 5. 2. 2003
Za Slovenský pozemkový fond koná vo všetkých veciach samostatne generálny riaditeľ JUDr. Jaroslav Puškáč.
od 10. 12. 1998 do 14. 8. 2001
Za Slovenský pozemkový fond podpisuje predseda správnej rady SPF alebo podpredsedovia správnej rady SPF alebo generálny riaditeľ JUDr. Jaroslav Puškáč, r.č. XXXXXXX/XXXXX bytom Družstevná 9, Modra, ktorý bol menovaný správnou radou SPF dňa 12.11.1998 s účinnosťou od 13.11.1998. Každý z nich podpisuje samostatne.
od 25. 4. 1997 do 9. 12. 1998
Za slovenský pozemkový fond podpisuje predseda správnej rady SPF alebo podpredsedovia Správnej rady SPF a ďalej generálny riaditeľ SPF Ing. Michal Štangel, r.č. XXXXXXX/XXXX, bytom Sládkovičovo, Fučíkova 420, ktorý bol menovaný Správnou radou SPF dňa 20.2.1997 súčinnosťou od 21.2.1997. Každý z nich podpisuje samostatne.
od 20. 7. 1994 do 24. 4. 1997
Za Slovenský pozemkový fond podpisuje predseda Sjprávnej rady SPF alebo podpredsedovia Správnej rady SPF a ďalej generálny riaditeľ SPF Ing. Juraj Moravčík, ktorý bol menovaný Správnou radou SPF dňa 7.4.1994 s účinnosťou od 15.4.1994 v zmysle čl. 9 odst. 1 štatútu SPF. Každý z nich podpisuje samostatne.
od 30. 11. 1992 do 19. 7. 1994
Za Slovenský pozemkový fond podpisuje predseda Správnej rady alebo riaditeľ Doc. Ing. Ladislav Klinko, CSc.,bytom Račianska 95, Bratislava.
od 19. 8. 1991 do 29. 11. 1992
Za Slovenský pozemkový fond podpisuje predseda alebo podpredseda správnej rady, alebo riaditeľ Ing.František Bujalka, bytom Obrancov mieru 787/31, Poprad.
Ďalšie právne skutočnosti
od 19. 8. 1991
Slovenský pozemkový fond bol zriadený v zmysle § 34 zákona č.330/1991 Zb.o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a pozemkových spoločenstvách. Stary spis: Po 106
od 20. 7. 1994
Uznesenie vlády SR č. 75 zo dňa 1.2.1994. Zmena štatutu Slovenského pozemkového fondu Uznesenie č. 9 Správnej rady SPF zo dňa 7.4.1994
od 25. 4. 1997
Uznesenie č. 94 Správnej rady SPF zo dňa 20.2.1997. Uznesenie č. 95 Správnej rady SPF zo dňa 20.2.1997.
od 10. 2. 1998
Uznesenie vlády SR č. 384 z 27.5.1997
od 10. 12. 1998
Uznesenie č. 113 správnej rady Slovenského pozemkového fondu zo dňa 12.11.1998 o odvolaní Ing. Michala Štangela. Uznesenie č. 114 správnej rady zo dňa 12.11.1998 o menovaní JUDr. Jaroslava Puškáča do funkcie generálneho riaditeľa.
od 23. 9. 1999
Uznesenie vlády SR č. 494 zo dňa 9.6.1999.
od 15. 8. 2001
§ 35 ods. 4 zákona č. 330/1991 Zb o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločnostiach v znení zákona č. 256/2001 Z.z.
od 6. 2. 2003
Zánik funkcie generálneho riaditeľa JUDr. Jaroslava Puškáča dňa 17.1.2003. Uznesenie č. 6 správnej rady zo dňa 16.1.2003. Uznesenie č. 7 správnej rady zo dňa 16.1.2003.
od 20. 8. 2004
Uznesenie Vlády Slovenskej republiky č. 1034 z 5.11.2003.
od 12. 4. 2008
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 03. 09. 2007, ktorým súd začal konanie o dosianutie zhody zápisu v obchodnom registri so skutočným stavom.
od 13. 11. 2008
Uznesenie Vlády Slovenskej republiky č. 49 zo dňa 16.1.2008 a č. 655 zo dňa 24.9.2008.
od 2. 7. 2010
Uznesenie Národnej Rady Slovenskej Republiky zo dňa 09.03.2010
od 18. 8. 2010
Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 485 zo dňa 14.7.2010.
od 26. 11. 2010
Uznesenie vlády č.131 Slovenskej republiky zo dňa 19.10.2010
od 15. 5. 2012
Uznesenie vlády č.119 Slovenskej republiky zo dňa 11.04.2012 a Uznesenie vlády č.139 Slovenskej republiky zo dňa 18.04.2012.
od 28. 6. 2012
Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 233 z 31. mája 2012.
od 30. 9. 2015
Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 1883 z 2. júla 2015.
od 19. 7. 2016
Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 115 z 23. marca 2016.
od 19. 7. 2016
Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 245 z 15. júna 2016.
od 19. 7. 2016
Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 246 z 15. júna 2016.
Dozorná rada
od 22. 7. 2020
Ing. Peter Dratva
Levice, Mochovská 2295/6, PSČ 934 05
Vznik funkcie: 5. 6. 2020
od 22. 7. 2020
Ing. Štefan Gregor
Šahy, Záhradnícka 1936/25, PSČ 936 01
Vznik funkcie: 5. 6. 2020
od 1. 4. 2022
Ing. Peter Radošinský
Chtelnica, ul. Kúria 805/55, PSČ 922 05
Vznik funkcie: 16. 2. 2022
od 1. 4. 2022
Ing. Branislav Skladaný
Lietava, Podhorie 33, PSČ 013 18
Vznik funkcie: 16. 2. 2022
od 1. 4. 2022
Mgr. Štefan Žid
Nová Ľubovňa, Nová Ľubovňa 4, PSČ 065 11
Vznik funkcie: 16. 2. 2022
od 1. 4. 2022
Ing. František Haník
Prešov, Na vyhliadke 15, PSČ 080 05
Vznik funkcie: 16. 2. 2022
od 1. 4. 2022
Ing. Peter Polák, Ph.D.
Veľká Dolina, Veľká Dolina 110, PSČ 951 15
Vznik funkcie: 16. 2. 2022
od 1. 4. 2022
Ing. Bc. Dalibor Steindl, MBA
Martin, P. Mudroňa 2, PSČ 036 01
Vznik funkcie: 16. 2. 2022
od 1. 4. 2022
Ing. Miloš Šimončič, CSc.
Čachtice, Osloboditeľov 814/16, PSČ 916 21
Vznik funkcie: 16. 2. 2022
od 6. 5. 2022
Ing. Darina Kalabusová
Dolný Kalník, Dolný Kalník 28, PSČ 038 02
Vznik funkcie: 24. 3. 2022
od 6. 5. 2022
JUDr. Martin Toman
Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Letná 8, PSČ 831 03
Vznik funkcie: 24. 3. 2022
od 6. 5. 2022
JUDr. Dagmar Valuchová
Bratislava - mestská časť Ružinov, Martákovej 3156/3, PSČ 821 03
Vznik funkcie: 24. 3. 2022
od 3. 8. 2022
JUDr. Richard Šmída
Košice - mestská časť Sever, Tomášikova 23, PSČ 040 01
Vznik funkcie: 30. 6. 2022
od 20. 8. 2004 do 11. 4. 2008
Ing. Miroslav Aschengeschvantner
Jacovce, Zemianska 199/29, PSČ 956 22
Vznik funkcie: 5. 11. 2003
od 12. 4. 2008 do 11. 4. 2008
Ing. Miroslav Aschengeschvantner
Jacovce, Zemianska 199/29, PSČ 956 22
Vznik funkcie: 5. 11. 2003 Skončenie funkcie: 17. 8. 2006
od 20. 8. 2004 do 11. 4. 2008
Ing. František Asztalos
Včelince, Včelince 103, PSČ 980 50
Vznik funkcie: 5. 11. 2003
od 12. 4. 2008 do 11. 4. 2008
Ing. František Asztalos
Včelince, Včelince 103, PSČ 980 50
Vznik funkcie: 5. 11. 2003 Skončenie funkcie: 30. 8. 2006
od 5. 9. 2012 do 29. 9. 2015
Ing. Vladimír Bajan
Bratislava, Lenardova 2, PSČ 851 01
Vznik funkcie: 3. 8. 2012
od 30. 9. 2015 do 29. 9. 2015
Ing. Vladimír Bajan
Bratislava, Lenardova 2, PSČ 851 01
Vznik funkcie: 3. 8. 2012 Skončenie funkcie: 2. 8. 2015
od 12. 4. 2008 do 12. 11. 2008
Doc. MVDr. Ing. Norbert Beňuška, Ph.D.
Banská Bystrica, Podháj 48, PSČ 974 05
Vznik funkcie: 24. 1. 2007
od 13. 11. 2008 do 12. 11. 2008
Doc. MVDr. Ing. Norbert Beňuška, Ph.D.
Banská Bystrica, Podháj 48, PSČ 974 05
Vznik funkcie: 24. 1. 2007 Skončenie funkcie: 24. 1. 2008
od 30. 1. 2009 do 26. 1. 2010
Ing. Ján Bodnár
Prievidza, Dlhá 367/14, PSČ 971 01
Vznik funkcie: 6. 11. 2008
od 27. 1. 2010 do 26. 1. 2010
Ing. Ján Bodnár
Prievidza, Dlhá 367/14, PSČ 971 01
Vznik funkcie: 6. 11. 2008 Skončenie funkcie: 3. 12. 2009
od 26. 11. 2010 do 4. 9. 2012
JUDr. Jozef Bolješik
Ostrov pri Piešťanoch, Ostrov 420, PSČ 922 01
Vznik funkcie: 20. 10. 2010
od 5. 9. 2012 do 4. 9. 2012
JUDr. Jozef Bolješik
Ostrov pri Piešťanoch, Ostrov 420, PSČ 922 01
Vznik funkcie: 20. 10. 2010 Skončenie funkcie: 2. 8. 2012
od 5. 9. 2012 do 29. 9. 2015
Ing. Boris Brunner
Sládkovičovo, Budovateľská 1237/42, PSČ 925 21
Vznik funkcie: 3. 8. 2012
od 30. 9. 2015 do 29. 9. 2015
Ing. Boris Brunner
Sládkovičovo, Budovateľská 1237/42, PSČ 925 21
Vznik funkcie: 3. 8. 2012 Skončenie funkcie: 2. 8. 2015
od 30. 9. 2015 do 18. 7. 2016
Ing. Boris Brunner
Sládkovičovo, Budovateľská 1237/42, PSČ 925 21
Vznik funkcie: 3. 8. 2015
od 19. 7. 2016 do 18. 7. 2016
Ing. Boris Brunner
Sládkovičovo, Budovateľská 1237/42, PSČ 925 21
Vznik funkcie: 3. 8. 2015 Skončenie funkcie: 15. 6. 2016
od 5. 9. 2012 do 29. 9. 2015
JUDr. Milan Cibík
Banská Bystrica, Radvanská 29, PSČ 974 05
Vznik funkcie: 3. 8. 2012
od 30. 9. 2015 do 29. 9. 2015
JUDr. Milan Cibík
Banská Bystrica, Radvanská 29, PSČ 974 05
Vznik funkcie: 3. 8. 2012 Skončenie funkcie: 2. 8. 2015
od 30. 9. 2015 do 28. 11. 2018
JUDr. Milan Cíbik
Banská Bystrica, Radvanská 29, PSČ 974 05
Vznik funkcie: 3. 8. 2015
od 29. 11. 2018 do 28. 11. 2018
JUDr. Milan Cíbik
Banská Bystrica, Radvanská 29, PSČ 974 05
Vznik funkcie: 3. 8. 2015 Skončenie funkcie: 3. 8. 2018
od 30. 1. 2009 do 26. 1. 2010
Ing. Marián Čakajda
Bratislava, Topoľová 1800/60, PSČ 855 01
Vznik funkcie: 6. 11. 2008
od 27. 1. 2010 do 26. 1. 2010
Ing. Marián Čakajda
Bratislava, Topoľová 1800/60, PSČ 855 01
Vznik funkcie: 6. 11. 2008 Skončenie funkcie: 3. 12. 2009
od 20. 8. 2004 do 11. 4. 2008
Ing. Branislav Ďurajka
Bratislava, Andrusova 3, PSČ 851 01
Vznik funkcie: 5. 11. 2003
od 12. 4. 2008 do 11. 4. 2008
Ing. Branislav Ďurajka
Bratislava, Andrusova 3, PSČ 851 01
Vznik funkcie: 5. 11. 2003 Skončenie funkcie: 1. 2. 2005
od 30. 1. 2009 do 26. 1. 2010
Ing. Slavomír Eliaš
Zlaté Moravce, Podjavorinskej 67, PSČ 953 01
Vznik funkcie: 6. 11. 2008
od 27. 1. 2010 do 26. 1. 2010
Ing. Slavomír Eliaš
Zlaté Moravce, Podjavorinskej 67, PSČ 953 01
Vznik funkcie: 6. 11. 2008 Skončenie funkcie: 3. 12. 2009
od 20. 8. 2004 do 11. 4. 2008
Ing. Ľuba Fedáková
Bratislava, Mamateyova 10, PSČ 851 04
Vznik funkcie: 5. 11. 2003
od 12. 4. 2008 do 11. 4. 2008
Ing. Ľuba Fedáková
Bratislava, Mamateyova 10, PSČ 851 04
Vznik funkcie: 5. 11. 2003 Skončenie funkcie: 5. 11. 2006
od 2. 7. 2010 do 25. 11. 2010
Ing. Mária Frindrichová
Bernolákovo, Hviezdoslavova 12, PSČ 900 27
Vznik funkcie: 9. 3. 2010
od 26. 11. 2010 do 25. 11. 2010
Ing. Mária Frindrichová
Bernolákovo, Hviezdoslavova 12, PSČ 900 27
Vznik funkcie: 9. 3. 2010 Skončenie funkcie: 19. 10. 2010
od 5. 9. 2012 do 29. 9. 2015
Ing. Jozef Gajdoš
Nitra, Dunajská 10, PSČ 949 11
Vznik funkcie: 3. 8. 2012
od 30. 9. 2015 do 29. 9. 2015
Ing. Jozef Gajdoš
Nitra, Dunajská 10, PSČ 949 11
Vznik funkcie: 3. 8. 2012 Skončenie funkcie: 2. 8. 2015
od 30. 9. 2015 do 28. 11. 2018
Ing. Jozef Gajdoš
Nitra, Dunajská 10, PSČ 949 11
Vznik funkcie: 3. 8. 2015
od 29. 11. 2018 do 28. 11. 2018
Ing. Jozef Gajdoš
Nitra, Dunajská 10, PSČ 949 11
Vznik funkcie: 3. 8. 2015 Skončenie funkcie: 3. 8. 2018
od 30. 1. 2009 do 26. 1. 2010
JUDr. Mária Gajdošová
Medzilaborce, Duchnovičova 575/100, PSČ 068 01
Vznik funkcie: 6. 11. 2008
od 27. 1. 2010 do 26. 1. 2010
JUDr. Mária Gajdošová
Medzilaborce, Duchnovičova 575/100, PSČ 068 01
Vznik funkcie: 6. 11. 2008 Skončenie funkcie: 3. 12. 2009
od 5. 9. 2012 do 29. 9. 2015
Mgr. Marek Gocník
Komjatice, Hradská 17, PSČ 941 06
Vznik funkcie: 3. 8. 2012
od 30. 9. 2015 do 29. 9. 2015
Mgr. Marek Gocník
Komjatice, Hradská 17, PSČ 941 06
Vznik funkcie: 3. 8. 2012 Skončenie funkcie: 2. 8. 2015
od 30. 9. 2015 do 28. 11. 2018
Mgr. Marek Gocník
Komjatice, Hradská 17, PSČ 941 06
Vznik funkcie: 3. 8. 2015
od 29. 11. 2018 do 28. 11. 2018
Mgr. Marek Gocník
Komjatice, Hradská 17, PSČ 941 06
Vznik funkcie: 3. 8. 2015 Skončenie funkcie: 3. 8. 2018
od 29. 11. 2018 do 13. 1. 2022
Mgr. Marek Gocník
Komjatice, Hradská 17, PSČ 941 06
Vznik funkcie: 25. 10. 2018
od 14. 1. 2022 do 13. 1. 2022
Mgr. Marek Gocník
Komjatice, Hradská 17, PSČ 941 06
Vznik funkcie: 25. 10. 2018 Skončenie funkcie: 25. 10. 2021
od 12. 4. 2008 do 12. 11. 2008
Ing. Jozef Gurecka
Kežmarok, Relov 125, PSČ 059 04
Vznik funkcie: 24. 1. 2007
od 13. 11. 2008 do 12. 11. 2008
Ing. Jozef Gurecka
Kežmarok, Relov 125, PSČ 059 04
Vznik funkcie: 24. 1. 2007 Skončenie funkcie: 16. 1. 2008
od 30. 1. 2009 do 26. 1. 2010
Ing. Richárd Hamerlik
Vinica, Imre Madácha 25, PSČ 991 28
Vznik funkcie: 6. 11. 2008
od 27. 1. 2010 do 26. 1. 2010
Ing. Richárd Hamerlik
Vinica, Imre Madácha 25, PSČ 991 28
Vznik funkcie: 6. 11. 2008 Skončenie funkcie: 3. 12. 2009
od 26. 11. 2010 do 4. 9. 2012
Ing. František Haník
Prešov, Na vyhliadke 15, PSČ 080 05
Vznik funkcie: 20. 10. 2010
od 5. 9. 2012 do 4. 9. 2012
Ing. František Haník
Prešov, Na vyhliadke 15, PSČ 080 05
Vznik funkcie: 20. 10. 2010 Skončenie funkcie: 2. 8. 2012
od 17. 6. 2021 do 18. 1. 2022
Mgr. Jana Hanzelová
Trenčín, Hodžova 29, PSČ 911 01
Vznik funkcie: 7. 12. 2018
od 19. 1. 2022 do 18. 1. 2022
Mgr. Jana Hanzelová
Trenčín, Hodžova 29, PSČ 911 01
Vznik funkcie: 7. 12. 2018 Skončenie funkcie: 7. 12. 2021
od 29. 11. 2018 do 13. 1. 2022
Ing. Milan Hauer
Žilina, Martinská 1620, PSČ 010 08
Vznik funkcie: 25. 10. 2018
od 14. 1. 2022 do 13. 1. 2022
Ing. Milan Hauer
Žilina, Martinská 1620, PSČ 010 08
Vznik funkcie: 25. 10. 2018 Skončenie funkcie: 25. 10. 2021
od 27. 1. 2010 do 26. 1. 2010
Štefan Herman
Golianovo, Golianovo 114, PSČ 951 08
Vznik funkcie: 28. 11. 2008 Skončenie funkcie: 3. 12. 2009
od 30. 1. 2009 do 26. 1. 2010
JUDr. Štefan Herman
Golianovo, Golianovo 114, PSČ 951 08
Vznik funkcie: 28. 11. 2008
od 2. 7. 2010 do 25. 11. 2010
Ing. Viliam Hoferica
Dolný Hričov, Mládeže 425/90, PSČ 013 41
Vznik funkcie: 9. 3. 2010
od 26. 11. 2010 do 25. 11. 2010
Ing. Viliam Hoferica
Dolný Hričov, Mládeže 425/90, PSČ 013 41
Vznik funkcie: 9. 3. 2010 Skončenie funkcie: 19. 10. 2010
od 29. 11. 2018 do 13. 1. 2022
Ing. Radoslav Hruška
Košťany nad Turcom, Košťany nad Turcom 13, PSČ 038 41
Vznik funkcie: 25. 10. 2018
od 14. 1. 2022 do 13. 1. 2022
Ing. Radoslav Hruška
Košťany nad Turcom, Košťany nad Turcom 13, PSČ 038 41
Vznik funkcie: 25. 10. 2018 Skončenie funkcie: 21. 10. 2021
od 29. 11. 2018 do 13. 1. 2022
JUDr. Igor Chovan
Viničné, Lipová 24, PSČ 900 23
Vznik funkcie: 25. 10. 2018
od 14. 1. 2022 do 13. 1. 2022
JUDr. Igor Chovan
Viničné, Lipová 24, PSČ 900 23
Vznik funkcie: 25. 10. 2018 Skončenie funkcie: 25. 10. 2021
od 26. 11. 2010 do 4. 9. 2012
Doc. Ing. Ján Ilavský, CSc.
Zvolen, Centrum 2408/23, PSČ 960 01
Vznik funkcie: 20. 10. 2010
od 5. 9. 2012 do 4. 9. 2012
Doc. Ing. Ján Ilavský, CSc.
Zvolen, Centrum 2408/23, PSČ 960 01
Vznik funkcie: 20. 10. 2010 Skončenie funkcie: 2. 8. 2012
od 6. 9. 2019 do 31. 3. 2022
Doc. Ing. Ján Ilavský, CSc.
Zvolen, Centrum 2408/23, PSČ 960 01
Vznik funkcie: 22. 5. 2019
od 1. 4. 2022 do 31. 3. 2022
Doc. Ing. Ján Ilavský, CSc.
Zvolen, Centrum 2408/23, PSČ 960 01
Vznik funkcie: 22. 5. 2019 Skončenie funkcie: 15. 2. 2022
od 2. 7. 2010 do 25. 11. 2010
Mgr. Dagmar Jenisová
Prievidza, Veľkonecpalská 75/4, PSČ 971 01
Vznik funkcie: 9. 3. 2010
od 26. 11. 2010 do 25. 11. 2010
Mgr. Dagmar Jenisová
Prievidza, Veľkonecpalská 75/4, PSČ 971 01
Vznik funkcie: 9. 3. 2010 Skončenie funkcie: 19. 10. 2010
od 5. 9. 2012 do 29. 9. 2015
Ing. Roman Jilly
Nitra, Školská 3, PSČ 949 01
Vznik funkcie: 3. 8. 2012
od 30. 9. 2015 do 29. 9. 2015
Ing. Roman Jilly
Nitra, Školská 3, PSČ 949 01
Vznik funkcie: 3. 8. 2012 Skončenie funkcie: 2. 8. 2015
od 30. 9. 2015 do 28. 11. 2018
Ing. Roman Jilly
Nitra, Školská 3, PSČ 949 01
Vznik funkcie: 3. 8. 2015
od 29. 11. 2018 do 28. 11. 2018
Ing. Roman Jilly
Nitra, Školská 3, PSČ 949 01
Vznik funkcie: 3. 8. 2015 Skončenie funkcie: 3. 8. 2018
od 12. 4. 2008 do 12. 11. 2008
Ing. Jozef Kolesár
Hnúšťa, V. Clementisa 214/23, PSČ 981 01
Vznik funkcie: 24. 1. 2007
od 13. 11. 2008 do 12. 11. 2008
Ing. Jozef Kolesár
Hnúšťa, V. Clementisa 214/23, PSČ 981 01
Vznik funkcie: 24. 1. 2007 Skončenie funkcie: 16. 1. 2008
od 30. 1. 2009 do 26. 1. 2010
Ing. Jozef Kolesár
Rimavská Sobota, Malohontská 1535/5, PSČ 979 01
Vznik funkcie: 6. 11. 2008
od 27. 1. 2010 do 26. 1. 2010
Ing. Jozef Kolesár
Rimavská Sobota, Malohontská 1535/5, PSČ 979 01
Vznik funkcie: 6. 11. 2008 Skončenie funkcie: 3. 12. 2009
od 26. 11. 2010 do 4. 9. 2012
Ing. Zoltán Kovács
Senec, Jánošíkova 8, PSČ 903 01
Vznik funkcie: 20. 10. 2010
od 5. 9. 2012 do 4. 9. 2012
Ing. Zoltán Kovács
Senec, Jánošíkova 8, PSČ 903 01
Vznik funkcie: 20. 10. 2010 Skončenie funkcie: 2. 8. 2012
od 26. 11. 2010 do 4. 9. 2012
Mgr. Ing. Jozef Krška
Trenčín, Jiráskova 1659/4, PSČ 911 01
Vznik funkcie: 20. 10. 2010
od 5. 9. 2012 do 4. 9. 2012
Mgr. Ing. Jozef Krška
Trenčín, Jiráskova 1659/4, PSČ 911 01
Vznik funkcie: 20. 10. 2010 Skončenie funkcie: 2. 8. 2012
od 2. 7. 2010 do 25. 11. 2010
Ing. Jozef Kubinec
Bystrička, Bystrička 502, PSČ 038 04
Vznik funkcie: 9. 3. 2010
od 26. 11. 2010 do 25. 11. 2010
Ing. Jozef Kubinec
Bystrička, Bystrička 502, PSČ 038 04
Vznik funkcie: 9. 3. 2010 Skončenie funkcie: 19. 10. 2010
od 5. 9. 2012 do 29. 9. 2015
Doc. Ing. Radomil Květon, CSc.
Viničné, Nová 43, PSČ 900 23
Vznik funkcie: 3. 8. 2012
od 30. 9. 2015 do 29. 9. 2015
Doc. Ing. Radomil Květon, CSc.
Viničné, Nová 43, PSČ 900 23
Vznik funkcie: 3. 8. 2012 Skončenie funkcie: 2. 8. 2015
od 30. 9. 2015 do 28. 11. 2018
Doc. Ing. Radomil Květon, CSc.
Viničné, Nová 43, PSČ 900 23
Vznik funkcie: 3. 8. 2015
od 29. 11. 2018 do 28. 11. 2018
Doc. Ing. Radomil Květon, CSc.
Viničné, Nová 43, PSČ 900 23
Vznik funkcie: 3. 8. 2015 Skončenie funkcie: 3. 8. 2018
od 2. 7. 2010 do 25. 11. 2010
JUDr. Jozef Lalo
Bratislava, Jamnického 21, PSČ 841 05
Vznik funkcie: 9. 3. 2010
od 26. 11. 2010 do 25. 11. 2010
JUDr. Jozef Lalo
Bratislava, Jamnického 21, PSČ 841 05
Vznik funkcie: 9. 3. 2010 Skončenie funkcie: 19. 10. 2010
od 29. 11. 2018 do 13. 1. 2022
Ing. Zoltán Lorincz
Komárno, K. Nagya 10, PSČ 945 01
Vznik funkcie: 25. 10. 2018
od 14. 1. 2022 do 13. 1. 2022
Ing. Zoltán Lorincz
Komárno, K. Nagya 10, PSČ 945 01
Vznik funkcie: 25. 10. 2018 Skončenie funkcie: 21. 10. 2021
od 5. 9. 2012 do 29. 9. 2015
JUDr. Jaroslav Lovašš
Banská Bystrica, Nad Plážou 31, PSČ 974 01
Vznik funkcie: 3. 8. 2012
od 30. 9. 2015 do 29. 9. 2015
JUDr. Jaroslav Lovašš
Banská Bystrica, Nad Plážou 31, PSČ 974 01
Vznik funkcie: 3. 8. 2012 Skončenie funkcie: 2. 8. 2015
od 30. 9. 2015 do 28. 11. 2018
JUDr. Jaroslav Lovašš
Banská Bystrica, Nad Plážou 31, PSČ 974 01
Vznik funkcie: 3. 8. 2015
od 29. 11. 2018 do 28. 11. 2018
JUDr. Jaroslav Lovašš
Banská Bystrica, Nad Plážou 31, PSČ 974 01
Vznik funkcie: 3. 8. 2015 Skončenie funkcie: 3. 8. 2018
od 29. 11. 2018 do 21. 7. 2020
JUDr. Jaroslav Lovašš
Banská Bystrica, Nad Plážou 31, PSČ 974 01
Vznik funkcie: 25. 10. 2018
od 22. 7. 2020 do 21. 7. 2020
JUDr. Jaroslav Lovašš
Banská Bystrica, Nad Plážou 31, PSČ 974 01
Vznik funkcie: 25. 10. 2018 Skončenie funkcie: 18. 5. 2020
od 26. 11. 2010 do 4. 9. 2012
Peter Marčulinec
Žilina, Limbová 24/20, PSČ 010 07
Vznik funkcie: 20. 10. 2010
od 5. 9. 2012 do 4. 9. 2012
Peter Marčulinec
Žilina, Limbová 24/20, PSČ 010 07
Vznik funkcie: 20. 10. 2010 Skončenie funkcie: 2. 8. 2012
od 30. 1. 2009 do 26. 1. 2010
Peter Marčulinec
Žilina, Limbova 24/20, PSČ 010 07
Vznik funkcie: 28. 11. 2008
od 27. 1. 2010 do 26. 1. 2010
Peter Marčulinec
Žilina, Limbova 24/20, PSČ 010 07
Vznik funkcie: 28. 11. 2008 Skončenie funkcie: 3. 12. 2009
od 2. 7. 2010 do 25. 11. 2010
Mgr. Anton Martvoň, Ph.D.
Dolný Kubín, Okružná 2057/12, PSČ 026 01
Vznik funkcie: 9. 3. 2010
od 26. 11. 2010 do 25. 11. 2010
Mgr. Anton Martvoň, Ph.D.
Dolný Kubín, Okružná 2057/12, PSČ 026 01
Vznik funkcie: 9. 3. 2010 Skončenie funkcie: 19. 10. 2010
od 5. 9. 2012 do 29. 9. 2015
Ing. Miroslav Masarik
Nitra, Dunajská 24, PSČ 949 11
Vznik funkcie: 3. 8. 2012
od 30. 9. 2015 do 29. 9. 2015
Ing. Miroslav Masarik
Nitra, Dunajská 24, PSČ 949 11
Vznik funkcie: 3. 8. 2012 Skončenie funkcie: 2. 8. 2015
od 30. 9. 2015 do 28. 11. 2018
Ing. Miroslav Masarik
Jelšovce, Jelšovce 331, PSČ 951 43
Vznik funkcie: 3. 8. 2015
od 29. 11. 2018 do 28. 11. 2018
Ing. Miroslav Masarik
Jelšovce, Jelšovce 331, PSČ 951 43
Vznik funkcie: 3. 8. 2015 Skončenie funkcie: 3. 8. 2018
od 22. 2. 2019 do 18. 1. 2022
Ing. Miroslav Masarik
Jelšovce, Jelšovce 331, PSČ 951 43
Vznik funkcie: 7. 12. 2018
od 19. 1. 2022 do 18. 1. 2022
Ing. Miroslav Masarik
Jelšovce, Jelšovce 331, PSČ 951 43
Vznik funkcie: 7. 12. 2018 Skončenie funkcie: 7. 12. 2021
od 20. 8. 2004 do 11. 4. 2008
Ing. Miroslav Mihalík
Bratislava, Kadnárova 88, PSČ 831 05
Vznik funkcie: 5. 11. 2003
od 12. 4. 2008 do 11. 4. 2008
Ing. Miroslav Mihalík
Bratislava, Kadnárova 88, PSČ 831 05
Vznik funkcie: 5. 11. 2003 Skončenie funkcie: 22. 8. 2006
od 12. 4. 2008 do 12. 11. 2008
Ing. Miroslav Mihálik
Bratislava, Kadnárova 88, PSČ 831 05
Vznik funkcie: 24. 1. 2007
od 13. 11. 2008 do 12. 11. 2008
Ing. Miroslav Mihálik
Bratislava, Kadnárova 88, PSČ 831 05
Vznik funkcie: 24. 1. 2007 Skončenie funkcie: 15. 1. 2008
od 26. 11. 2010 do 4. 9. 2012
JUDr. Antónia Mikulíková
Dojč, Dojč 65, PSČ 906 02
Vznik funkcie: 20. 10. 2010
od 5. 9. 2012 do 4. 9. 2012
JUDr. Antónia Mikulíková
Dojč, Dojč 65, PSČ 906 02
Vznik funkcie: 20. 10. 2010 Skončenie funkcie: 2. 8. 2012
od 5. 9. 2012 do 29. 9. 2015
Ing. Ivan Mišík
Bratislava, Donská 9, PSČ 841 06
Vznik funkcie: 3. 8. 2012
od 30. 9. 2015 do 29. 9. 2015
Ing. Ivan Mišík
Bratislava, Donská 9, PSČ 841 06
Vznik funkcie: 3. 8. 2012 Skončenie funkcie: 2. 8. 2015
od 30. 9. 2015 do 28. 11. 2018
Ing. Ivan Mišík
Bratislava, Donská 9, PSČ 841 06
Vznik funkcie: 3. 8. 2015
od 29. 11. 2018 do 28. 11. 2018
Ing. Ivan Mišík
Bratislava, Donská 9, PSČ 841 06
Vznik funkcie: 3. 8. 2015 Skončenie funkcie: 3. 8. 2018
od 26. 11. 2010 do 4. 9. 2012
Ing. Ján Mrva
Bratislava, Pri Mlyne 30, PSČ 831 07
Vznik funkcie: 20. 10. 2010
od 5. 9. 2012 do 4. 9. 2012
Ing. Ján Mrva
Bratislava, Pri Mlyne 30, PSČ 831 07
Vznik funkcie: 20. 10. 2010 Skončenie funkcie: 2. 8. 2012
od 2. 7. 2010 do 25. 11. 2010
JUDr. Martin Píry
Žilina, Mateja Bela 81, PSČ 010 15
Vznik funkcie: 9. 3. 2010
od 26. 11. 2010 do 25. 11. 2010
JUDr. Martin Píry
Žilina, Mateja Bela 81, PSČ 010 15
Vznik funkcie: 9. 3. 2010 Skončenie funkcie: 19. 10. 2010
od 30. 9. 2015 do 28. 11. 2018
Ing. Milan Roman
Skalica, Krížna 5, PSČ 909 01
Vznik funkcie: 3. 8. 2015
od 29. 11. 2018 do 28. 11. 2018
Ing. Milan Roman
Skalica, Krížna 5, PSČ 909 01
Vznik funkcie: 3. 8. 2015 Skončenie funkcie: 3. 8. 2018
od 22. 2. 2019 do 18. 1. 2022
Ing. Milan Roman
Skalica, Krížna 5, PSČ 909 01
Vznik funkcie: 7. 12. 2018
od 19. 1. 2022 do 18. 1. 2022
Ing. Milan Roman
Skalica, Krížna 5, PSČ 909 01
Vznik funkcie: 7. 12. 2018 Skončenie funkcie: 7. 12. 2021
od 30. 1. 2009 do 26. 1. 2010
JUDr. Ľubomír Řehák
Žilina, Mariánske námestie 5/30, PSČ 010 01
Vznik funkcie: 6. 11. 2008
od 27. 1. 2010 do 26. 1. 2010
JUDr. Ľubomír Řehák
Žilina, Mariánske námestie 5/30, PSČ 010 01
Vznik funkcie: 6. 11. 2008 Skončenie funkcie: 3. 12. 2009
od 20. 8. 2004 do 11. 4. 2008
JUDr. Ingrid Slimáková
Bratislava, Ľubovnianska 3, PSČ 851 07
Vznik funkcie: 5. 11. 2003
od 12. 4. 2008 do 11. 4. 2008
JUDr. Ingrid Slimáková
Bratislava, Ľubovnianska 3, PSČ 851 07
Vznik funkcie: 5. 11. 2003 Skončenie funkcie: 5. 11. 2006
od 26. 11. 2010 do 4. 9. 2012
Ing. František Sojka
Bratislava, Kozia 27, PSČ 811 03
Vznik funkcie: 20. 10. 2010
od 5. 9. 2012 do 4. 9. 2012
Ing. František Sojka
Bratislava, Kozia 27, PSČ 811 03
Vznik funkcie: 20. 10. 2010 Skončenie funkcie: 2. 8. 2012
od 26. 11. 2010 do 4. 9. 2012
Ing. Peter Stanko
Chorvátsky Grob, Čerešňová 90, PSČ 900 25
Vznik funkcie: 20. 10. 2010
od 5. 9. 2012 do 4. 9. 2012
Ing. Peter Stanko
Chorvátsky Grob, Čerešňová 90, PSČ 900 25
Vznik funkcie: 20. 10. 2010 Skončenie funkcie: 2. 8. 2012
od 29. 11. 2018 do 13. 1. 2022
Ing. Bc. Dalibor Steindl, MBA
Martin, Hodžova 12, PSČ 036 01
Vznik funkcie: 25. 10. 2018
od 14. 1. 2022 do 13. 1. 2022
Ing. Bc. Dalibor Steindl, MBA
Martin, Hodžova 12, PSČ 036 01
Vznik funkcie: 25. 10. 2018 Skončenie funkcie: 25. 10. 2021
od 12. 4. 2008 do 12. 11. 2008
Ing. Jozef Stopka
Handlová, Hviezdoslavova 30, PSČ 972 51
Vznik funkcie: 24. 1. 2007
od 13. 11. 2008 do 12. 11. 2008
Ing. Jozef Stopka
Handlová, Hviezdoslavova 30, PSČ 972 51
Vznik funkcie: 24. 1. 2007 Skončenie funkcie: 16. 1. 2008
od 30. 9. 2015 do 28. 11. 2018
Michal Sýkora
Štrba, ul. SNP 335, PSČ 059 38
Vznik funkcie: 3. 8. 2015
od 29. 11. 2018 do 28. 11. 2018
Michal Sýkora
Štrba, ul. SNP 335, PSČ 059 38
Vznik funkcie: 3. 8. 2015 Skončenie funkcie: 3. 8. 2018
od 6. 9. 2019 do 12. 5. 2020
Michal Sýkora
Štrba, Ul. SNP 335, PSČ 059 38
Vznik funkcie: 27. 6. 2019
od 13. 5. 2020 do 12. 5. 2020
Michal Sýkora
Štrba, Ul. SNP 335, PSČ 059 38
Vznik funkcie: 27. 6. 2019 Skončenie funkcie: 2. 1. 2020
od 30. 1. 2009 do 26. 1. 2010
Ing. Miroslav Šebek
Banská Bystrica, Poľná 127, PSČ 974 05
Vznik funkcie: 6. 11. 2008
od 27. 1. 2010 do 26. 1. 2010
Ing. Miroslav Šebek
Banská Bystrica, Poľná 127, PSČ 974 05
Vznik funkcie: 6. 11. 2008 Skončenie funkcie: 3. 12. 2009
od 6. 9. 2019 do 12. 5. 2020
Ing. Oliver Šiatkovský
Leopoldov, Hurbanova 150/25, PSČ 920 41
Vznik funkcie: 27. 6. 2019
od 13. 5. 2020 do 12. 5. 2020
Ing. Oliver Šiatkovský
Leopoldov, Hurbanova 150/25, PSČ 920 41
Vznik funkcie: 27. 6. 2019 Skončenie funkcie: 31. 1. 2020
od 26. 11. 2010 do 4. 9. 2012
MVDr. Peter Štefanko
Trebišov, Rybárska 1, PSČ 075 01
Vznik funkcie: 20. 10. 2010
od 5. 9. 2012 do 4. 9. 2012
MVDr. Peter Štefanko
Trebišov, Rybárska 1, PSČ 075 01
Vznik funkcie: 20. 10. 2010 Skončenie funkcie: 2. 8. 2012
od 2. 7. 2010 do 25. 11. 2010
Ing. Jozef Štefkovič
Partizánske, Slnečná 1551/10, PSČ 958 03
Vznik funkcie: 9. 3. 2010
od 26. 11. 2010 do 25. 11. 2010
Ing. Jozef Štefkovič
Partizánske, Slnečná 1551/10, PSČ 958 03
Vznik funkcie: 9. 3. 2010 Skončenie funkcie: 19. 10. 2010
od 20. 8. 2004 do 11. 4. 2008
Ing. Alfonz Tkáč
Košice, Levočská 5, PSČ 040 12
Vznik funkcie: 5. 11. 2003
od 12. 4. 2008 do 11. 4. 2008
Ing. Alfonz Tkáč
Košice, Levočská 5, PSČ 040 12
Vznik funkcie: 5. 11. 2003 Skončenie funkcie: 18. 8. 2006
od 5. 9. 2012 do 29. 9. 2015
Ing. Bc. Jarmila Tkáčová
Košice, Levočská 5, PSČ 040 12
Vznik funkcie: 3. 8. 2012
od 30. 9. 2015 do 29. 9. 2015
Ing. Bc. Jarmila Tkáčová
Košice, Levočská 5, PSČ 040 12
Vznik funkcie: 3. 8. 2012 Skončenie funkcie: 2. 8. 2015
od 12. 4. 2008 do 12. 11. 2008
Ing. Peter Toma
Matúškovo, Matúškovo 717, PSČ 925 01
Vznik funkcie: 24. 1. 2007
od 13. 11. 2008 do 12. 11. 2008
Ing. Peter Toma
Matúškovo, Matúškovo 717, PSČ 925 01
Vznik funkcie: 24. 1. 2007 Skončenie funkcie: 15. 1. 2008
od 2. 7. 2010 do 25. 11. 2010
Prof. Ing. Ján Túček, CSc.
Zvolen, Kimovská 16, PSČ 960 01
Vznik funkcie: 9. 3. 2010
od 26. 11. 2010 do 25. 11. 2010
Prof. Ing. Ján Túček, CSc.
Zvolen, Kimovská 16, PSČ 960 01
Vznik funkcie: 9. 3. 2010 Skončenie funkcie: 19. 10. 2010
od 22. 2. 2019 do 16. 6. 2021
Mgr. Jana Ujová
Trenčín, Hodžova 29, PSČ 911 01
Vznik funkcie: 7. 12. 2018
od 30. 1. 2009 do 26. 1. 2010
JUDr. Dagmar Valuchová
Bratislava, Martákovej 3, PSČ 821 03
Vznik funkcie: 6. 11. 2008
od 27. 1. 2010 do 26. 1. 2010
JUDr. Dagmar Valuchová
Bratislava, Martákovej 3, PSČ 821 03
Vznik funkcie: 6. 11. 2008 Skončenie funkcie: 3. 12. 2009
od 12. 4. 2008 do 12. 11. 2008
Ing. Jaroslav Zíšek
Senica, Astrová 1228/2, PSČ 905 01
Vznik funkcie: 24. 1. 2007
od 13. 11. 2008 do 12. 11. 2008
Ing. Jaroslav Zíšek
Senica, Astrová 1228/2, PSČ 905 01
Vznik funkcie: 24. 1. 2007 Skončenie funkcie: 22. 1. 2008
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO